#


Politie werkt aan terugdringen huiselijk geweld 3-04-2012

Politie werkt aan terugdringen huiselijk geweld  3-04-2012


De politie werkt er met man en macht aan om huiselijk geweld in te dammen. Om dit doel te realiseren heeft het Korps Politie Suriname (KPS) een speciaal team van politieagenten opgeleid tot deskundigen. Ook is er op drie politiebureaus een een-heid Huiselijk Geweld opge-zet, waarbij de opgeleide agenten hun werk als des-kundigen kunnen verrichten. Deze eenheid wordt ingezet als de politie merkt dat er sprake is van huiselijk ge-weld. De drie units Huiselijk Geweld zijn gevestigd op de politieposten te Kwatta, Nieuwe Haven en Uitvlugt.

Inspecteur Humphrey Naar-den, woordvoerder van de politie, zegt dat de politie dagelijks wordt gecon-fronteerd met gevallen van huiselijk geweld. Vaak ge-noeg komt het voor, dat mel-dingen laat binnenkomen. Soms zijn de slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp (SEH) met zware letsels vervoerd en dan wordt de politie door die instelling verwittigd. Met andere woorden, de politie komt weleens pas in een later stadium in beeld.


Als er sprake is van ernstige mishandeling of zware lichamelijke letsels kan de politie direct ingrijpen. Naarden vertelt in een ge-sprek met De West, dat er preventieve handelingen ge-pleegd kunnen worden. Deze handelingen kunnen zijn het verbreken van de relatie of op tijd een aangifte doen. Dan speelt er weer een pro-bleem, dat de vrouwen dan op financieel gebied afhan-kelijk zijn, merkt Naarden op. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om onder-dak of soms overmachts-situatie. Naarden legt uit, dat de relatie ook verbeterd kan worden als de leden van het gezin voor consultatie gaan naar de afdeling Huiselijk Geweld op één van de drie politieposten. Als niets helpt en de partners weer in een conflict met elkaar zijn mag het slachtoffer zichzelf wel verdedigen.

Volgens Naarden wil het weleens voorkomen, dat een man door een vrouw wordt mishandeld. Deze gevallen komen evenwel in mindere mate voor. In zulke gevallen worden de mannen dan men-taal mishandeld, wat soms een ergere vorm kan aanne-men. Als de man dan aan-gifte komt doen wordt de vrouw opgeroepen voor een gesprek. Mannen mishan-delen vrouwen met hun han-den en brengen hun zware lichamelijke letsels toe, terwijl vrouwen mannen mentaal mishandelen en de mannen op zo een manier geestelijke schade berokke-nen.

Naarden legt er de nadruk op, dat problemen van rela-tionele aard tussen partners het lastigste is, waarmee de politie geconfronteerd wordt. Het feit, dat ouders hun kinderen niet uitsluiten van huiselijk geweld is ook vervelend.“ Daarom is het beter kinderen van kleins af bewust te maken op het gebied van huiselijk ge-weld”, zegt Naarden. Het KPS wil als instelling eraan werken, dat er meer vei-ligheid komt voor deze groep mensen en het aller-belangrijkste is, dat er vertrouwen moet zijn, zodat de mensen op tijd hun pro-blemen kunnen doorgeven en niet wachten tot het te laat is.

#

#
#
#
#