#


​ Agricultural Policy Program voorziet spin off landbouwsector 6-02-2015

Agricultural Policy Program voorziet spin off landbouwsector

Met de formele lancering van het Agricultural Policy Program (APP), vanmorgen op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wordt in een kleine spin off voorzien voor de landbouwsector. Dit programma wordt gefinancierd door het 10de European Development Fund tussen de Europese Unie en het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking op Landbouwgebied (IICA) en de partners Caribbean Agricultural Research and Development Institute (Cardi) en het Caricom Secretariaat. Het betreft ruim negen miljoen euro financiering voor een 15-tal landen, waaronder Suriname. Ons land heeft daarbij de voorkeur gegeven voor aandacht aan kleine herkauwers, knolgewassen, ananas en peper. Stanley Oosthuizen, IICA Project Coördinator and Agricultural Technology Specialist, zette de inhoud van het APP uiteen, en gaf aan dat de actoren en begunstigden zijn: kleine producenten en ondernemers die gebundeld zijn in organisaties en netwerken als Caribbean Farmers Network (CaFAN), Caribbean Agriculture Business Association (CABA) en Caribbean Network of Rural Women Producers (CANROP), alsook publieke functionarissen en regionale organisaties. Het doel van het APP is om bij te dragen aan het landbouwontwikkelingsbeleid in de Cariforum regio door het verbeteren van marktomstandigheden en de waardeketen, evenzo het helpen vergroten van de bijdrage die de agrarische sector levert aan het uitbannen van armoede.  In het eerste jaar zal men zich richten op drie prioritaire acties, te weten: het verbeteren van de organisatorische en marketing capaciteiten van kleine producenten /ondernemers , waarbij het institutioneel milieu dat agrarische ontwikkeling ondersteunt, versterkt moeten worden; de ontwikkeling van marktinformatie en intelligente-systemen om voor deze begunstigden toegang en integratie tot nationale, regionale en internationale markten te vergemakkelijken en het verbeteren van financieringsmogelijkheden ter ondersteuning van de waardeketen.
Oosthuizen benadrukte dat het APP een multifunctioneel programma is, met een faciliterend beleid op beleids -, technisch en institutioneel niveau, alsmede op het gebied van toegepast onderzoek, technologie en innovatie en marktontwikkeling, gericht op de ontwikkeling van kleine producenten.

 


-  DC Jiawan wordt ontheven

-  Workshop Memory of the World Program for Documentary Heritage

-  ’s Lands Hospitaal wordt ‘Baby Friendly Hospital’

-  Duurzaam toerisme mogelijk bij Raleighvallen

-   Succesvolle operatie Fransen tegen illegale goudwinning

-  Koppeling Tout Lui Faut–Menckendam-net op EBS

-  Lutherse gemeente had vruchtbaar 2014

-  Politieke ontwikkelingen in Commewijne in 2015

​Electorale participatie jongeren sleutelfactor verkiezingen 5-2-2015

Electorale participatie jongeren sleutelfactor verkiezingen

 

De sleutelfactoren bij de aanstaande verkiezingen zijn leeftijd, opkomst electorale participatie jongeren, de media, het beheersen van de economische conjunctuur en de mobilisatiekracht in het binnenland en de grensgebieden. Dit stelde Jack Mencke van de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI), gisteravond, bij zijn openbaar college ‘Verkiezings-resultaten en veranderingen in politiek Suriname 1949–2010: Lessons learned & the key to win’, die hij verzorgde in het kader van de opening van de Masterclass Verkiezingen Suri-name. Mencke beklemtoonde dat de participatie van de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar statistisch significant is. Van deze groep stemde bij de DNA-verkiezingen in 2010 slechts 57,4%. Dit verschilt sterk met oudere groepen waar de voter turnout steeds toeneemt met een piek van 89,8% voor de leeftijd 56 tot 65 jaar. De inleider maakte een diepgaande analyse van deelnemende politieke organisaties en de uitslagen van de vijftien gehouden verkiezingen in ons land. Het accent lag op het analyseren en verklaren van de veranderde stempercentages van politieke organisaties sinds de eerste verkiezingen in 1949, Mencke ging tevens na of deze veranderingen blijvend zijn of niet. Verder wees hij op de structurele dalende trend van de vier oudste politieke patijen, NPS, VHP, KTPI en PSV, waarbij veranderingen in electorale verhoudingen zijn ontstaan door een samenspel van politieke, demografische en economische factoren.
Het gaat specifiek om demografische veranderingen onder met name Marrons, electorale participatie en stemgedrag onder jongeren, veranderingen en economische machtsvorming, veranderingen op het vlak van politieke en economische machtvorming en de wisseling van politieke en economische macht-elites. Uit statistieken is voorts op te maken dat de oude partijen van het Nieuw Front slecht scoren onder de jongeren en dat het NF slechts in de leeftijdsgroep 65-plus heer en meester is. De gemiddelde leeftijd van kiezers die in 2005 stemden op het Nieuw Front was 42 jaar, voorts stemde slechts 13 procent in de leeftijdsklasse 18 tot 22 jaar op deze combinatie, terwijl onder andere jonge leeftijdscategorieën eveneens slecht werd gescoord. In zijn slotwoorden wees Mencke ten slotte op de noodzaak van gecombineerd visionair, professioneel en technisch leiderschap in politieke organisaties en cellen van de samenleving om de transformatie naar duurzame politieke en sociale evolutie mogelijk te maken.

Mislukte coup NDP in PL

 

Ongeveer 44.000 geregistreerd voor verzekeringspasjes

Frans-Guyanezen aangehouden in drugsnetwerk met ons land

NLS-directeur wijst op illegale loterijen

Nationale Archief Raad na 9 jaar geïnstalleerd

Valutaverkoop CBvS werkt monetaire verstoring niet weg 4-2-2015

Valutaverkoop CBvS werkt monetaire verstoring niet weg

De actuele monetaire verstoring, waarbij er in ons land een laag aanbod van Amerikaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering, zal niet worden weggewerkt door de verkoop van kleine bedragen valuta door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit maakten diverse ondernemers de redactie van De West gisteren duidelijk tijdens de KKF-ondernemersavond. De verkoop van kleine bedragen in valuta, is slechts een druppel op een gloeiende plaat en de ondernemers vermoeden dat het meer gaat om window dressing en het in kaart brengen van de behoeften van de informele sector door de moederbank. Door hen wordt verduidelijkt dat de zucht naar dollars onder meer verklaard wordt door de volgende factoren: het slechte financiële beleid van de overheid en de moederbank, het speculeren door een handelskliek, de kapitaalstroom naar China, de grootschalige illegale inwisselmogelijkheden die bepaalde ondernemers bieden en de invloed van Venezolaanse toeristen op de valutamarkt. Er zou vooral onderzocht moeten worden op welke wijze men aan Amerikaanse dollars komt om grote containerladingen te importeren uit China. Voorts blijken Venezolaanse toeristen grote bedragen tot wel US$ 10.000 per keer te pinnen met hun Mastercards, waardoor er tijdelijk een groot tekort ontstaat aan deze valutasoort.
De schaarste aan dollars is prangend en aannemer Karno Sawikarta, stelt voor dat er een helpdesk wordt ingesteld voor het beschikbaar stellen van valuta aan ondernemers. Bijzonder hoogleraar, prof. dr. Anthony Caram, heeft vanmorgen tegenover Radio ABC eveneens verklaard moeite te hebben met de CBvS-maatregel, daar de oorzaken niet worden aangepakt. Het inwisselen van kleine bedragen betekent in feite dat de moederbank verder gaat met het interveniëren en de deviezenvoorraad onder gelijk blijvende omstandigheden verder afneemt. De oorzaak ligt, naar zeggen van Caram, bij de structurele zwakte en de structurele onevenwichtigheid van overheidsfinanciën. Die zwakte moet worden aangepakt, evenzo de financieringswijze van de overheid. De banken zouden tevens grotere terughoudendheid moeten betrachten met betrekking tot de kredietverlening aan zowel de publieke als de particuliere sector. De draconische kasreserveregeling van de moederbank werkt voorts averechts, daar dit negatief werkt op de hoogte van de rente en de bedrijfsvoering van de productiebedrijven.

 

- PL rekent zich al rijk met zetelwinst V7

 

- Nieuw apparaat brengt meer zekerheid ongeboren baby

-  Asycuda systeem werkt thans verlammend

​Breder draagvlak voor definitieve afschaffing doodstraf 3-2-2015

Breder draagvlak voor definitieve afschaffing doodstraf 3-2-2015

Er wordt naar een breder maatschappelijk draagvlak gezocht opdat de doodstraf, die momenteel als dode letter in onze wetgeving is opgenomen, definitief wordt verwijderd uit het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Dit bleek vandaag tijdens een seminar dat de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), met financiële ondersteuning van de Europese Unie in het Courtyard by Marriott hield over de afschaffing van de doodstraf in ons land. Vandaag werd beoogd een platform te bieden voor een debat tussen vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze-, vrouwen -, jongeren-  en mensenrechtenorganisaties, alsook vertegenwoordigers van de advocatuur en de rechterlijke macht. Onder meer rechters, juristen, psychiaters, beleidsmakers, exponenten van de stichting Art of Living, de Zevende Dag Adventisten en de Bahai-gemeente, gaven acte de presence. Het seminar werd inhoudelijk geleid door de topexpert, prof. Marc Bossuyt, die ruime internationale ervaring heeft op het gebied van mensenrechten. Als auteur is hij ook betrokken geweest bij the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dat betrekking heeft op afschaffing van de doodstraf en dat overigens nog niet door Suriname is geratificeerd. Bossuyt maakte duidelijk dat in West-Europa brede maatschappelijke steun is geweest voor het idee van het afschaffen van de doodstraf en dat in onze regio merendeels uit Latijns-Amerika steun wordt verkregen. In de regio zijn het de Spaans -  en ook de Portugees sprekende landen, die nu meestal partij zijn bij verdragsteksten die de doodstraf afschaffen, terwijl met name sterke weerstand wordt geboden door de Verenigde Staten, en ook het Caribisch gebied erg problematisch is.
De Belgische hoogleraar volkenrecht, ziet Suriname mede gezien het feit dat ons land niet tot Latijns-Amerika behoort, voor wat dit vraagstuk betreft, vooralsnog geen voortrekkersrol vervullen naar het Caribisch gebied toe.
Ons land moet er überhaupt zelf werk van maken dat het de doodstraf definitief afschaft, in dit kader wees Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982, op het onvervreemdbaar recht op leven, Oemrawsinghn las een communiqué voor waarin gesteld werd dat zonder bescherming van het recht op leven, andere mensenrechten hun betekenis verliezen. Bossuyt lichtte diverse relevante internationale verdragen toe, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York 1966). Artikel 6 uit dit verdrag onderstreept dat een ieder het recht heeft op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd. Artikel 5 stelt voorts dat de doodstraf niet mag worden opgelegd voor misdrijven die zijn begaan door personen beneden de leeftijd van achttien jaar en niet mag worden voltrokken aan zwangere vrouwen. Een ander belangwekkend verdrag betreft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM wordt gesteld: ‘De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld’. Momenteel hebben slechts 81 staten zich via het protocol gecommitteerd de doodstraf niet toe te passen.- Nieuw kinderkamer SEH, minder drukte voor kinderen


- Upgrading Moeder- en Kindcentrum ‘s Lands Hospitaal

- Vrijspraak voor cocaïnepost wegens gebrek camerabeelden

- Dodelijke schietpartij aan Gompertsstraat

- BBS’ers voorkomen brand te Veldhuizenlaan

-  Minder nettowinst voor Fatum in 2013

-  Bakkerij Tijgerkreek gecertificeerd

- Waterinfrastructuur Henarpolder en omgeving wordt aangepakt

​Afwezigheid Constitutioneel Hof frustreert Decemberstrafproces 2-3-2015

 

Afwezigheid Constitutioneel Hof frustreert Decemberstrafproces

De gewijzigde Amnestiewet en de afwezigheid van een Constitutioneel Hof, hebben vanmiddag wederom als spelbrekers opgetreden bij de hervatting van de strafzaak van Edgar Ritfeld in het 8 Decemberstrafproces. Auditeur-militair, Roy Elgin, heeft geopperd de vervolging van Edgar Ritfeld voor maximaal een jaar te schorsen, tevens heeft de Krijgsraad meer tijd nodig om een gedegen antwoord te formuleren op het verzoek van de eisers en is de zitting van Ritfeld uitgesteld naar 2 maart. Deze verdachte en diens raadsman, Gerold Sewcharan, waren vandaag overigens afwezig in het Gerechtsgebouw te Boxel. Tijdens de zitting bleek dat een aantal prealabele vragen beantwoord moet worden voordat de vervolging kan worden voortgezet. Er moet worden nagegaan of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet, hetgeen getoetst moet worden door een Constitutioneel Hof dat echter nog niet ingesteld is.  Daar de nabestaanden zich mogen voegen in het strafproces tegen de verdachte Ritfeld, hebben ze een schadevordering tegen hem ingediend als een vehikel om in het rechtsproces te blijven.  De schadeclaim moeten ze wel indienen voordat de rechter vonnis uitspreekt, terwijl de claim slechts kan worden toegekend als Ritfeld schuldig wordt bevonden. De advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december, overhandigde vandaag twee documenten aan rechter Cynthia Valstein-Montnor, ter voorbeeld van eerdere internationale vonnissen die tegen de Staat Suriname zijn uitgesproken. Het gaat om mensenrechtenschendingen in de zaak Aloeboetoe en Moiwana. Indien Ritfeld schuldig zou worden bevonden, zou een bedrag vastgesteld moeten worden naar maatstaf van het Internationaal Strafhof, welke voor de nabestaanden redelijk en billijk geacht kan worden.

De auditeur-militair schoof de bewijslevering en de ‘hoe grootheid’ van geleden schade echter van zich af. Naar zeggen van de jurist Essed, wordt in dit kader te krampachtig vastgehouden aan hoe Surinaams recht en internationaal recht, waar ons land zich aan gecommitteerd heeft, toegepast moeten worden.  Auditeur-militair Elgin heeft voorts weersproken dat het strafproces te lang duurt.

 VP-02-02-2015

* Cocaïnesmokkelaars voor rechtbank Frans-Guyana

* Petitie ontevreden personeel Huize Ashiana

* Marc Waaldijk langer directeur Staatsolie

* Rotary stimuleert leiderschap onder jongeren

* PALU houdt hearings op weg naar verkiezingen

* Jairam wordt kandidaat op lijst Nickerie

* Braziliaanse goudzoeker doodgeschoten

 

Badrising officieel voorzitter Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling OAS

Badrising officieel voorzitter Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling OAS

Gisteren is de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Niermala Badrising, aangesteld als voorzitter van de OAS Inter-American Council for Integral Development (CIDI). De installatie vond plaats op het hoofdkwartier van de OAS in Washington en geschiedde in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de adjunct-secretaris-generaal Albert Ramdin en diverse vertegenwoordigers en autoriteiten van de OAS-lidstaten. Ambassadeur Badrising nam de leiding over van de permanente OAS-vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, ambassadeur Neil Parsan. Ambassadeur Badrising feliciteerde de vertrekkende voorzitter voor zijn “vastberadenheid, visie en toewijding” in het bevorderen van de integrale ontwikkeling van de Amerika’s tijdens zijn termijn. “The Government of Suriname and my delegation are committed to continue the work of CIDI with a high spirit of engagement and action”, verklaarde Badrising, die er aan toevoegde dat Suriname de nadruk zal leggen op integrale ontwikkeling “met een pragmatische aanpak” gericht op de omstandigheden, behoeften en prioriteiten van de lidstaten. In dit kader staan drie specifieke aspecten centraal, te weten: verhogen van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning van het concurrentievermogen van micro, kleine en middelgrote bedrijven en aandacht voor de problematiek van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.
Bij de overdracht van het voorzitterschap, bracht vertrekkend ambassadeur Parsan het volgende in herinnering:  “We hebben als lidstaten van de OAS allen toegezegd te werken voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van al onze volkeren. Het is onbetwistbaar, dat de ontwikkelingsagenda  van fundamenteel belang is voor de toekomstige stabiliteit en het succes van ons halfrond.” De permanente vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, vertelde dat tijdens de eerste zes maanden van zijn zittingstermijn, drie ministeriële bijeenkomsten werden gehouden: in cultuur, toerisme en concurrentievermogen. Hij herinnerde eraan dat zijn periode als voorzitter was gericht op de ondersteuning van kleine, micro en middelgrote bedrijven, voorts op innovatie en business development, alsook de ontwikkeling van het personeelsbestand. Bij het beëindigen van zijn functie, zei ambassadeur Parsan:  “Het was een genoegen voor mij dit proces te hebben geleid in de tweede helft van 2014 en ik zal mij standvastig blijven inzetten voor het vervullen van de taak die ons meeneemt langs het ontwikkelingspad voor een betere toekomst voor ons allemaal.”

- Vergelijk tussen houtsector en overheid

- Fransen eisen 24 jaar cel tegen Surinamer

 

Frankrijk duurzame poort naar Europa 30-1-2015

Frankrijk duurzame poort naar Europa 30-1-2015

 

President Bouterse heeft vandaag wederom geaccentueerd dat Frankrijk een duurzame poort voor ons land naar Europa is. Het staatshoofd deed deze mededeling nadat hij de jurist, Reggy Nelson, had beëdigd als buitengewoon gevolmachtigd ambassadeur van Suriname met als standplaats Frankrijk. Nelson volgt Harvey Naarendorp op, en naar zeggen van Bouterse, rust op deze doorgewinterde diplomaat de taak onze belangen in Frankijk zo goed als mogelijk te behartigen en onvermoeibaar te werken aan het verstevigen van de vriendschaps – en ontwikkelingbanden tussen Suriname en Frankrijk. “Deze banden zijn zowel politiek als geografisch bijzonder te noemen. Enerzijds omdat Frankrijk een duurzame poort voor ons naar Europa is en geografisch als buurland via het Franse overzeese departement Frans-Guyana”, meende Bouterse. De president wees er op dat in de afgelopen jaren de onderlinge samenwerking met Frankrijk via diverse regeringsautoriteiten enorm is gestegen. Er is een goede coöperatie op de gebieden: criminaliteitsbestrijding, het bevorderen van veiligheid, vraagstukken met betrekking tot het grensgebied en handelsbevordering. Naar zeggen van de president is Nelson geen onbekende in Suriname en in de diplomatieke wereld.De jurist heeft enige jaren gediend als gevolmachtigd minister van Suriname op de ambassade in Brussel.
Het staatshoofd heeft er het volste vertrouwen in dat onze nieuwe ambassadeur een goede job zal doen in Frank-rijk. Onder de aanwezigen bevond zich overigens ook uittredend ambassadeur Naarendorp, die een vrij be-wogen ambtsperiode heeft doorgemaakt. Naarendorp werd naar Parijs verzonden om een diplomatieke post voor Suriname op te zetten. Er werden miljoenen euro’s geïnvesteerd in een ambassadegebouw, dat maar niet aan de door de Fransen ge-stelde eisen kon voldoen en niet in gebruik kon worden genomen. De aankoop van het pand en de perikelen rond de Surinaamse ambassade in de Franse hoofdstad, waren aanleiding voor enorm veel kritiek, met na-me vanuit de kant van de op-positiepartijen.

* Justitie blokkeert salaris Sharmila Mansaram

*  Leden CHS en OKB beëdigd

*  Diakonessenhuis heeft nu voldoende ambulances

*  Nieuwe data KBF Brokopondo wegens Chinees Nieuwjaar

*  Passagiers InselAir-vlucht Curaçao-Suriname gedupeerd  

*  Kinderen maken spelenderwijs kennis met kwik tijdens KBF 2015

Meeste ebola-besmettingen door uittrekken pak 29-1-2015

 NCCR:

Meeste ebola-besmettingen door uittrekken pak

door Kimberley Fräser

De meeste besmettingsgevallen van ebola ontstaan op het moment dat het pak wordt uitgetrokken. Dit zegt kolonel, Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het aan- en uittrekken van het beschermende pak. Om voorbereid te zijn op een eventuele  ebola-uitbraak, worden aan diverse instanties en instellingen in Suriname trainingen verzorgd, hoe men op een adequate manier en hoe hulpverleners zich moeten beschermen tegen het ebola-virus. Deze voorbereiding werd door het NCCR getroffen in samenwerking met de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika. De trainingen worden door het personeel van de Nationale Garde van Zuid-Dakota verzorgd. Het NCCR had een verzoek gedaan aan de Amerikanen, nadat zij een schenking hadden gedaan van 1000 beschermende pakken. Het NCCR was blij met de schenking, maar wilde ook weten hoe je het pak op een correcte wijze moet aan- en uittrekken. Twee trainers zijn toen naar Suriname gereisd. Ook deskundigen in Suriname die deze training al hadden gevolgd, moesten die opnieuw doen. Het is volgens Slijngaard belangrijk om een refresh te doen. Ongeveer 26 personen hebben deelgenomen aan de tweedaagse training, waaronder vertegenwoordigers van medische instellingen, het leger, politie, brandweer en andere gezondheidsinstellingen. Gisteren werd het theoretisch gedeelte afgerond,  vandaag wordt het praktische gedeelte afgerond.
Deze training hield in het aan- en uittrekken van de Personal Protective Equipment (PPE). Het aantrekken van een pak bestaat maar liefst uit twintig stappen. “Als je deze handelingen goed onder de knie hebt, kun je het voor elke vorm van besmetting gebruiken. Niet alleen bij ebola kun je deze handelingen plegen, maar bij elke ernstige vorm van besmetting”, aldus Slijngaard. Er is een goede samenwerking met partners in de VS, die ondersteunen op het gebied van expertise, kennis, trainingen, materieel. Ook Surinamers gaan daar naartoe om hun kennis over te dragen. De beschermde pakken worden verdeeld over verschillende plaatsen in Suriname, onder andere Nickerie en Albina.

40ste Kinderboekenfestival geopend in Saramacca

 

 

 

 

 

 

 

SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015

SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015

door Willemijn Dekker

Op de staatsbegroting is SRD 61 miljoen vrijgemaakt voor het uitbreiden van de studiefinanciering. Vanaf komend collegejaar is het mogelijk om alle studenten van HBO en verschillende MBO instellingen, te financieren tijdens hun studie. Dit kwam vanmorgen naar voren tijdens een persconferentie op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. “Ook voor studeren in het buitenland is de faciliteit gecreëerd om deze studies te financieren. Voor studenten die in Nederland willen gaan studeren, zal de overheid garant staan en de borgsom van 10.000 euro betalen”, geeft Ashwin Adhin, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, aan. Voorts kunnen studenten tot maximaal SRD 875 lenen bij de overheid. Naast de doelgroepverruiming is er nu ook de mogelijkheid om collegegeld gefinancierd te krijgen. “We zijn intussen ook gestart met het faciliteren van onze studenten om ook studiemateriaal te bekostigen”, zegt Wonnie Boedhoe, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank. Bij het aanvragen van de lening moet de student echter wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de student, bij studie in het buitenland, na afronding terug naar Suriname komen. De student heeft na het afronden van de studie een bepaalde tijd om de lening af te betalen. “We hanteren een factor van 2,5 keer de normale studieperiode, plus nog een jaar extra”, zegt Boedhoe. “Direct na de studie geven we de student een jaar de ruimte om aan een baan te komen. De student betaalt 4% rente op jaarbasis. In principe betaalt de student 100% terug, tenzij ze presteren. Als de student gemiddeld met een 7,5 afstudeert, hebben ze in ieder geval de rente kwijtschelding plus nog een kwijtschelding van een gedeelte van de lening”, legt Boedhoe uit.

Open Universiteit

Tijdens de persconferentie kwam ook de Open Universiteit weer ter sprake. Minister Adhin heeft een bezoek aan India gebracht en heeft aldaar meerdere gesprekken gehad met de Indira Gandhi National Open University te New Delhi. “Het is de bedoeling dat we met de Open Universiteit gaan starten”, zegt Adhin. “De Indira Gandhi National Open University is bereid geweest om ons de concept statuten en procedures mee te geven en men wacht nu op Suriname voor het startsein.” De Open Universiteit heeft een verscheidenheid aan disciplines die ze online aanbieden. De voordelen van deze universiteit zijn, volgens Adhin,dat men op alle gewenste tijden in kan stappen bij een module, ongeacht leeftijd. Daarbij zijn de kosten ook erg laag. “In principe wordt het hoger onderwijs nu open gegooid voor iedereen die een hoger onderwijs degree ambieert”, aldus Adhin.
VP-28-01-2015

SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015


* SRS in het ongelijk gesteld tegen Sasur


* Seminar afschaffing doodstraf


* Ontevreden Berg en Dal-medewerkers bedreigd met ontslag


* Eerste jeugdforum Canto

 

Kwantumsprong bilaterale relatie Suriname en India 27-01-2015

Kwantumsprong bilaterale relatie Suriname en India 27-01-2015

De bilaterale betrekkingen tussen Suriname en India, zullen in de nabije toekomst een kwantumsprong beleven. Dit bleek gisteravond tijdens de toespraak die Subashini Murugesan, ambassadrice van India in Suriname, hield ter gelegenheid van de 66ste Dag van de Republiek India. Muregesan, die optrad als gastvrouw tijdens een receptie van de Indiase ambassade, kondigde aan dat de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Sushma Swaraj, de wens heeft uitgesproken dit jaar naar Suriname te willen komen. De ambassadrice sprak tevens de hoop uit dat dit bezoek binnen afzienbare tijd zal leiden tot een ontmoeting tussen de staatshoofden. De diplomate onderschreef de historische en vriendschappelijke bilaterale banden die gedurende 140 jaar zijn bestendigd, ze bracht voorts in herinnering dat het nieuwe jaar optimistisch is gestart. Deze maand werd na zeven jaar voor de vijfde keer een gezamenlijke commissievergadering in New Delhi gehouden, waarbij op hoog niveau is gedelibereerd over onder meer economische en handelsbetrekkingen, landbouw, gezondheid en educatie. Naast dit vruchtbaar overleg, is in dit prille jaar een US$ 50 miljoen kredietlijn aan de Surinaamse regering geaccordeerd, alsook subsidies van US$ 312.000 en US$ 170.000 respectievelijk aan het ’s Lands Hospitaal voor renovatie en uitbreiding en het Natin voor het upgraden van zijn faciliteiten. Voorts vertoeft momenteel een zeven man sterke delegatie van Hindustan Aeronautics Limited in ons land voor het assembleren en inspecteren van drie Chetak helikopters die eind februari officieel aan het ministerie van Defensie zullen worden overgedragen.
Muregesan haalde ook aan meer bewustzijn onder Surinaamse staatburgers te willen creëren om te participeren in trainingsprogramma’s die de Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) biedt voor de bancaire, financiële, telecommunicatie en ICT-sector. Tevens wees ze op de substantiële groei van de bilaterale handel in de laatste twee jaar. In 2011/2012 ging het om een bedrag van US$ 15 miljoen, in 2013/2014 om US$ 37 miljoen, en voor wat betreft de periode april-oktober 2014 gaat het om US$ 13 miljoen. In dit verband is door beide landen de behoefte onderkend dat er binnenkort voor het eerst een joint business council meeting moet worden gehouden, zodat er meer handelsmogelijkheden gecreëerd worden en de handelsstroom tussen beide landen naar een veel hoger niveau wordt getild.

 BP, PBP en SEEKA vormen ANC

 

 Jaarlijks 200 baby’s doodgeboren

 

DA91 klaar voor verkiezingen

 

 

 

 

#

#
#
#
#