#


​8 – 13 januari 1990

8 – 13 januari 1990

 • Overheid zal waken over burgers
 • Bouterse praat met Barabas en Papato
 • JC Brunswijk: Ontwikkeling kan alleen via duurzame vrede tot stand komen
 • Volksgezondheid start grootscheepse anti-dengue campagne
 • Tareifsverhoging in Diakonessenhuis
 • Speciale opsporingseenheid opgericht
 • Staking bij MCP
 • Wijziging vuurwapenwet aangenomen
 • Bernharddorpers komen op voor Gijsberg
 • Bouterse optimistisch over kans op interne stabiliteit
 • Militaire post Kraka opgeheven

 

Rufus Nooitmeer van het Front en Frank Playfair van de Nationale Democratiesche Partij, leggen namens hun respectieve fracties verklaringen af in De Nationale Assemblee. Beide verklaringen hebben betrekking op de situatie in het land en in het bijzonder op de uitspraken die gedaan zijn door de Tucajanaleiders. Nooitmeer zegt dat uitspraken gedaan door anderen op het Kabinet van het Militair Gezag, de leiding van het Nationaal Leger op wrede wijze hebben gecompromitteerd. Hij geeft de garantie dat de overheid zal waken over de veiligheid van de burgers wanneer die zich bedreigd voelen. Het volk zal het nooit toelaten dat zij die persoonlijk zijn bedreigd, iets overkomt, terwijl de Oveheid niet zal aarzelen maatregelen te treffen.

 

In het district Brokopondo in de omgeving van Marshallkreek, vindt een langdurige ontmoeting plaats tussen de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desiré Bouterse, en Barabas en Papato van het Jungle Commando. De aanleiding voor deze ontmoeting die onverwacht was, is gelegen in de voorbereiding met betrekking tot het treffen van maatregelen ter normalisering van de veiligheid in het zuidelijk deel van ons land en als gevolg daarvan zekere garanties te kunnen bieden.

 

Jungle Commandoleider Ronnie Brunswijk, geeft tijdens een massameeting in Moengo de boodschap dat de inspanningen van het Jungle Commando moeten resulteren in de verheffing van de totale binnenlandse bevolking, deze onwikkeling kan alleen van de grond komen indien er een duurzame vrede tot stand komt. Bij de ontwikkeling van het binnenland moeten ook de indianen op voet van gelijkwaardigheid betrokken worden.

 

Ter voorkoming van het uitbreiden van de dengue-epidemie in Suriname, zal het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het directoraat Milieubeheer, starten met een grootscheepse campagne, die als voornaamste doel heeft het doden van de muskiet en het voorkomen dat de populatie zich vermeerderd.

 

Het Diakonessenhuishuis kondigt tariefsverhogingen aan vanwege stijgende kosten. De verhogingen gaan vanaf 1 januari in.

 

De afdeling Voorlichting van Justitie en het Korps Politie Suriname, maakt namens de procureur-generaal bekend dat met ingang van 30 december 1989 in het kader van de gerichte bestrijding van gewelddadige berovingen en aanslagen, een speciale opsporingseenheid is opgericht. Deze eenheid is samengesteld uit leden van het Korps Politie Suriname en de Militaire Politie en staat onder de centrale leiding van de procureur-generaal.

 

Werknemers in dienst van het Multi Purpose Corantiijnkanaalproject (MCP), zijn in actie. De reden hiervoor ligt in het feit dat nog voor kerst aan de werknemers een bedrag zou worden uitgekeerd, dat was overeengekomen tussen de directie van MCP en de binnen het bedrijf fungerende werknemersbond. Aan de directie is een ultimatum gesteld de uitbetaling uiterlijk in de eerste week van januari alsnog te doen plaatsvinden.

 

Het wetsontwerp, houdende wijziging van de Vuurwapenwet, wordt in De Nationale Assemblee aangenomen met 39 stemmen voor en 1 tegen.

 

De bewoners van Bernharddorp, vinden dat regeringsautoriteiten en functionarissen van de politie getracht hebben een wig te drijven tussen hen en de voorzitter van het dorpsbestuur, Eduard Gijsberg. In een gehouden meeting verklaren de dorpelingen nog altijd als één man achter voorzitter Gijsberg te staan.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desiré Bouterse, is optimisch over de kans op vrede, alhoewel de weg naar stabiliteit in de Surinaamse gemeenschap lang is en de tegenwerking van groepen die geen baat hebben bij normalisatie, soms harde en brute vormen aannemen. Hij is ingenomen met het normalisatieproces, maar voorziet dat het langdurig zal zijn vanwege de gecompliceerde aspecten op politiek, economisch, sociaal, emotioneel en cultureel gebied.

 

De militaire post te Kraka is opgeheven. Dit zou het gevolg zijn van het overleg tussen de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Bouterse, en de commandanten van het Jungle Commando, Barabas en Papato. De beslissing de post te ontmantelen, werd genomen ter bevordering van de ontspannen situatie in het Brokopondo gebied.

1 – 6 januari 1990

1 – 6 januari 1990

 • Hechte samenwerking Politie en Nationaal Leger
 • CLO protesteert tegen aanvallen oppositie
 • Beroving Victoria gepleegd door gewone rovers
 • Koffie Ajongpong: We zullen de overvallers van Victoria opsporen en zo mogelijk aanhouden
 • Arbeiders Victoria vluchten naar Paramaribo
 • Brunswijk: ‘Ik praat op basis van gelijkwaardigheid met Bouterse’
 • Kaping van vissersboten brengt onenigheid binnen Indiaane kringen
 • Proef rond pakkettendistributie nieuwe stijl in volle gang
 • Leerkrachten Katholiek Onderwijs in aktie
 • Lichte opleving economie te bespeuren
 • Tukajana Amaznes niet verantwoordelijk aanslagen op politie
 • Onduidelijkheid over wijziging samenstelling regering
 • Drie gebouwen in de as gelegd
 • Moengo verontrust over uitspraken Tucajanaleiders

 

Het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger, met name de Militaire Politie, werken hecht samen aan het onderzoek naar de daders en de motieven van de aanslagen van de afgelopen tijden op politieposten en voertuigen. Men tracht hiermee de situatie zo gauw mogelijk tot beheersbare proporties terug te brengen.

 

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), laat steeds zijn stem horen tegen het gebruik van geweld als middel ter oplossing van gerezen problemen tegen groeperingen. Dit standpunt, dat ook door de totale vakbeweging gehuldigd werd, moet als leidraad dienen in een geordende maatschappij, wil men niet vervallen tot een situatie van anarchie en bandeloosheid.

 

Aan de hand van de voorlopige resultaten van de informatiediensten van het Nationaal Leger, kan de voorzichte conclusie worden getrokken dat het bij de beroving bij Victoria  gaat om gewone rovers die trachten te vissen in troebel water.

 

Ajongpong verklaart dat de personen die de overval, berovingen en verkrachtingen op Victoria hebben gepleegd, niet meer tot het Jungle Commando of de Unie behoren. Deze lieden zouden niet zo lang geleden te kennen hebben gegeven geen deel van de beide organisaties meer te willen uitmaken.

 

Ruim 150 personen van Guyanese afkomst die in het dorp Zuid te Victoria wonen, zijn in Paramaribo gearriveeerd. Dit uit vrees wederom aangevallen te worden. Een groep van ongeveer acht boslandcreolen, gewapend met geweren is de achtenveertig woningen in het dorp binnengedrongen. Daarbij werden twee vrouwen verkracht en alle mannen mishandeld.

 

Ronnie Brunswijk voert de vredesbesprekingen met Bouterse op basis van gelijkwaardigheid. Brunswijk zegt dit te willen benadrukken, omdat perspublikaties zouden hebben gesuggereerd dat hij blij zou zijn om weer ‘onder’ zijn oude baas te mogen werken.

 

Aan de criminele activiteiten van een groep zeerovers in Galibi, schijnt een eind te zijn gekomen. Galibi kwam in het nieuws nadat een vijftal vissersboten van hun vangst beroofd werden.

 

Het ministerie van Economische Zaken, pleegt wijzigingen in de distributie van pakketten. Consumenten zullen nu hun ID-kaart moeten gebruiken in plaats van de consumentenkaart.

 

De leden van de Katholieke Onderwijzers Bond zijn in actie. Deze actie houdt in dat de leerkrachten van de stads- en randscholen ‘s morgens om tien uur de scholen verlaten en zich begeven naar het actiecentrum in het KOB-gebouw aan de Burenstraat. De actie is bedoeld ter ondersteuning van de eis tot het weder toelaten van de heer Mike Wilson als directeur van de Kennedyschool.

 

Drs. Henk Goedschalk is voor een tweede ambtsstermijn als president van de Centrale Bank benoemd. Hij geeft aan dat de afgelopen vijf jaar een heel moeilijke tijd is geweest, misschien wel de moeilijkste in de geschiedenis van de Centrale Bank. Zijn benoeming komt in een periode van deviezen crisis welke Suriname nooit eerder had gekend.

 

Commandant Thomas zegt dat het niet zijn organisaie is die verantwoordelijk is voor de aanslagen op de politie en op minister Subhaas Mungra. Hij laat een waarschuwend geluid horen aan het adres van minister Jules Ajodhia, politie-inspecteur Gooding en het hoofd van de stadrecherche, Santhoki. Volgens Thomas zal hij hardhandig optreden, wanneer zijn mensen door de politie worden lastig gevallen.

 

Het is nog niet duidelijk of er nog wijzigingen komen in de samenstelling van de Regering Shankar en wanneer dat eventueeel zal plaatsvinden. Dit onderwerp is tijdens de vergadering van de Raad van Ministers niet aan de orde gekomen.

Drie monumentale gebouwen aan de Heerenstraat worden door een brand volledig in de as gelegd. Het voormalig ALICO-gebouw dat aan de achterzijde van deze panden grenst, loopt grote schade op.

 

De uitspraken van de leiders van de Tucajana’s, de commandanten Thomas en Matto, gedaan na het gesprek met commandant Bouterse, hebben op leden van het Jungle Commando en commandant Kofie Ajongpong van de Unie voor Demcoratie en Bevrijding, een domper geplaatst op hun verwachting naar het bereiken van vrede. Bij het Jungle Commando bestaat de indruk dat de Tucajana’s geen vrede wensen.

18 – 23 december 1989

 

18 – 23 december 1989

 

 • Brunswijk voor vredesoverleg in Paramaribo
 • SDSM wil doksektie van circa 2 miljoen
 • Bemanning terug
 • Importkip uit Amerika: Pendawalima constateert ‘meki njang’
 • Pendawalima geeft partijblad uit
 • Nog geen reden voor hoerastemming
 • Staking bij SAB
 • Dreigende staking van bushoudersbond
 • Franse helicopters boven Nieuw Nickerie
 • Voedseltransport komt op gang
 • Legervliegtuig landdt op Drietabbetje
 • NDP bereid akties voor

 

De leider van de Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, arriveert in Paramaribo voor onder meer een onderhoud met bevelhebber Bouterse. Brunswijk werd door middel van een militaire bus vanuit Commewijne naar de hoofdstad vervoerd, alwaar hij tezamen met zijn ruim 15 gewapende manschappen op het kabinet van de bevelhebber werd ontvangen.

 

De Surinaamse Dok en Scheepvaart Maatschappij wil haar faciliteiten uitbreiden met een doksektie van 200 ton capaciteit die circa 2 miljoen zal kosten. Een aanvraag hiervoor is al ingediend bij de oerheid. De huidige capaciteit van het dok is 800 ton.

 

Op de kapitein na zijn alle vijf bemanningsleden van de vissersboot ‘Giovanni’ die enkele dagen geleden voor de kust van Galibi door zeeerovers overmeestrd werd, in Paramaribo aangekomen. De jongste onder hen, een 17-jarige jongen, klaagt over de rake klappen die hij heeft moeten incasseren van de overvallers, die de bemanning van deze boot op het strand van Galibi mishandelden en een dag vasthielden alvorens hen toe te staan terug te keren naar Paramaribo.

 

Er is voor deze maand 120 ton koppevlees uit Amerika geimporteerd, waarvan de prijs op Sf 6,50 per kg is bepaald. De Pendawalima heeft moeite met deze gang van zaken. Zij constateert een ‘meki njang’, waarbij er bovendien ook geen rekening is gehouden met de moslimburges, die slechts ritueel geslacht vlees consumeren.

 

De Pendawalima is deze maand voor het eerst uitgekomen met een tweemaandelijks partijblad. Het blad ‘Suara Pendawa’ oftewel ‘De stem van de Pendawa’, zal in januari echter wel met een jubilleumeditie uitkomen, vanwege het 13-jarig bestaan van de partij.

 

Bouterse geeft in een korte bijeenkomst met de pers te kennen dat zijn ontmoeting met Jungle Commando leider Ronnie Brunswijk, nog geen reden hoeft te zijn voor een hoerastemming. “We staan voor een hele lange moeilijke weg, waarbij er vele zaken besproken moeten worden”, aldus Bouterse. Er moeten volgens hem afspraken gemaakt worden alvorens wij tot daadwerkelijke vrede kunnen komen.

 

De voorziening van alcohol en andere producten is dankzij een goede planning bij het Surinaams Alcohol Bedrijf in verband met de feeestdagen veiliggesteld. Dit, ondanks het feit dat het bedrijf momenteel stilligt als gevolg van een werkneerlegging door het personeel. De rede voor de staking is niet duidelijk, omdat er geen conflict bestaat tussen de directie en de personeelsbond.

 

Binnen de bushouderskring in Commewijne, wordt een werkneerlegging in de eerste week van januari overwogen. De overheid moet weer wakker worden geschud, met name het ministerie van OW & V. Ook voorzitter Vriesde van de PLO, wordt verweten niet bij machte te zijn oplossingen voor het nijpend onderdelen- en bandentekort te vinden.

 

Het Kabinet van het Militair Gezag deelt met grote bevreemding mee dat respectievelijk op woensdag 13 en dinsdag 19 december twee Franse legerhelikopters over Surinaams grondgebied zijn gevlogen. Een der helicopters van het type S-330 Sikorski vloog bovendien zeer laag en verkennend over het Prof. dr. Ali Kampement in Nieuw-Nickerie.

 

De door de regering toegezegde voedseltranporten naar het binnenland zijn op gang gekomen. Gonini Air voerde twee vluchten uit naar Drietabbetje, waarbij met een klein vliegtuig totaal duziend kilo voedsel werd overgebracht voor de binnenlandbewoners.

 

Door de tactische aanpak van de vredesbesprekingen tussen bevelhebber Bouterse en Jungle Commando leider Ronnie Brunswijk, is het mogelijk geweest, dat er weer na jaren, militairen van het Nationaaal Leger zich in een deel van het oosten des lands, en wel te Drietabbetje, hebben kunnen begeven. Na lange tijd is een vliegtuig van het Nationaal Leger op het vliegveld van Drietabbetje, alwaar het Jungle Commando een post heeft, geland.

 

NDP-kaderleden spreken acties door om op korte termijn de strijd aan te binden tegen de maatschappelijke crisis in ons land. De acties zullen met het volk uitgevoerd worden. Wat zij precies inhouden, kon niet vernomen worden.

 

 

4 – 9 december 1989

 

 • Zes doden en vier zwaar gewonden
 • Blanke huurlingen nemen bus Sewdajal over
 • Reactie Brunswijk op aanvallen Victoria en Kraka
 • Opschorting akties LVV personeel
 • Acties bij lijnbussen
 • Aktie praktijkdocenten Surinaams Pedagogisch Instituut
 • Vredesdialoog met Brunswijk niet op losse schroeven
 • Aanslag op Stanley Rensch
 • Voorlopige schade van ruim 21.000 aan Universiteit
 • Koffie Ajongpong door Brunswijk naar Moengo teruggebracht
 • Weg naar Afobakka wederom open
 • Brand legt gebouw Kantongerechten in de as
 • Brunswijk over dode huurling
 • Alle straf en civiele zittingen tot nader order opgeschort
 • Jungle Commando te Langatabbetje aangevallen
 • Tucajana’s geven medewerking in strijd tegen huurlingen
 • Huurlingen koersen richting Bonikreek

 

Tien tot zestien blanken overvallen de militaire post te Kraka en doden daarbij 6 militairen terwijl nog eens 4 militairen zwaargewond raken. Verder worden er nog 6 militairen vermist. Na deze actie houden de blanke huurlingen een bus met Suralconiërs aan. De bus werd in beslag genomen en de Suralconiërs moesten te voet terug.

 

De bus van de firma Sewdajal, die Suralconiërs van en naar Afobakka vervoert, is ter hoogte van Kraka door circa 8 Engelssprekende, blanke huurlingen gedwongen stil te houden. De chauffeur reageert onmiddellijk op de aanwijzingen van de blanke mannen, omdat ze zwaar bewapend waren. Kort na het stilhouden, werden de 16 Suralco-werknemers gesommeerd om het voertuig te verlaten.

 

Ronnie Brunswijk van het Jungle Commando, zegt in een radiogesprek met Radio Apintie dat het Jungle Commando niet betrokken is bij de aanvallen die op Kraka en Victoria zijn uitgevoerd. Deze aanvallen ziijn volgens informatie door respectievelijk 16 en 12 blanke huurlingen uitgevoerd.

 

De acties van het LVV-personeel, daarbij inbegrepen het abattoir, het zaaizaadstation te Uitkijk, Oryza, de visserijdienst, de proeftuin te Jarikaba en de staatsboerdeij, worden opgeschort. Dit als resultaat van een onderhoud dat de personeelsbond binnen dit ministerie met LVV-minister Resjosentono heeft gehad. Met de bewindsman is afgesproken dat per 18 december de personeelsbeoordelingscommissie, die adviezen geeft over de bevordering van personeelsleden, zal ophouden te bestaan.

 

De chauffeurs die de route PKW en PW rijden, zijn met een actie begonnen. Volgens de coördinator van die route, M.Brown, zijn de chauffeurs boos over het teruggeven van een vergunning die was ingetokken.

 

De praktijkdocenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut zijn 4 december massaal naar het ministerie van Onderwijs getogen om de minister te vragen te bemiddelen bij het in aanmerking komen voor het verkrijgen van autobanden via het ministerie van OW en V. De docenten hebben reeds 2 februari 1989 een verzoek ingediend, maar nog steeds geen enkel reactie gehad.

 

Commandant Desi Bouterse zegt dat de dialoog met Brunswijk absoluut niet op losse schroeven is komen te staan door de schietpartij te Kraka. Hij zegt zeker te weten dat Brunswijk niet verantwoordelijk is ervoor, maar de vraag die rijst is wie de huurlingen heeft gehuurd.

 

Er is een aanslag gepleegd op de mensenrechtenactivist Stanley Rensch. Er werd op hem geschoten, echter werd Rensch niet geraakt. Rensch werd wakker door geroep bij de voordeur van zijn woning aan de Surinamestraat. Een onbekend gebleven persoon gaf het sein tot schieten, waarna er daadwerkelijk werd geschoten. Rensch die niet werd geraakt, zag kans via het erf van zijn achterburen te vluchten. Hij overweegt maatregelen te nemen om soortgelijke daden tegen hem te voorkomen.

 

De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft bij de laatste studentenactie, waarbij de campus van 30 oktober tot en met 18 november bezet werd, een schade van Sf. 20.608,25 geleden. Deze schade kan tezijnertijd worden opgevoerd, omdat de inventaris van de vernielignen aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CELOS) nog niet afgerond is.

 

Koffie Ajongpong, de leider van de Unie voor Democraie en Bevrijding die het bauxietstadje Moengo bezet houdt, en een samenwerkingsverband met het Jungle Commando van Ronie Brunswijk is aangegaan, is vanuit het Boven-Surinamegebied door Ronnie Brunswijk naar Moengo teruggebracht. Volgens geruchten die de ronde doen, zou Ajongpong samen met enkele blanke huurlingen een post van het Jungle Commando onder leiding van commandant Barabas te Pokigron hebben aangevallen.

 

De weg van Paranam naar Afobakka is wederom opengesteld. Wagens van Suralco en bussen die werknemers van het voornoemde bedrijf vervoeren, rijden wederom over de weg. Ook voertguigen van Victoria zouden weer naar het bedrijf en terug naar de stad reizen.

 

Op vrijdag 8 december 1989 omstreeks 04:30 uur ontstaat er door een nog onverklaarbare reden, in het gebouw der Kantongerechten aan de Grote Combéweg brand. Kort nadat het vuur in het historische pand ontstond, werden er door de dienstdoende wacht bij het Presidentieel Paleis, schoten gelost, om alarm te slaan. Het gebouw dat grotendeels uit hout was opgegrokken, stond spoedig na het ontstaan van de brand, in lichterlaaie.

 

Brunswijk zegt dat de dode huurling John Richards uit Engeland is. Brunswijk beschikt over informatie dat de beschieting op zijn persoon in opdracht van iemand uit Nederland is uitgevoerd. Een zekere Radjen zou de opdrachtgever of contactpersoon in Nederland zijn.

 

De griffier der Kantongerechten maakt bekend dat vanwege het afbranden van het gebouw der Kantongerechten, alle straf- en civiele zittingen in het 1e, 2e en 3e Kanton, tot nader order zijn opgeschort. Ook de zittingen die zouden plaatsvinden in Nieuw-Nickerie vinden voorlopig geen voortgang.

 

Ronnie Brunswijk, leider van het Jungle Commando, meldt dat in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 december 1989 manschappen van het Jungle Commando die te Langatabetje zijn gestationeerd, door een groep bestaande uit 10 man zijn aangevallen. Volgens Brunswijk gaat het in deze om dezelde groep die enige tijd geleden schoten heeft gelost op het militaire kamp te Albina.

 

In verband met de ontwikkelingen aangaande de agressie van huurlingen in Suriname, heeft bevelhebber Desi Bouterse een spoedonderhoud met de leiding van de Tucajana’s. Er wordt hierbij de medewerking van de Tucajana’s gevraagd voor het het verkrijgen van de gewenste vrede. De leiding van de Tucajana Amazones zegt begrip te kunnen opbrengen voor de toestand waarin het land nu is komen te verkeren en zegt haar volledige medewerking toe.

 

De gevreesde huurlingen die de dood van een aantal jonge Surinamers, die bij het Nationaal Leger dienden, op hun geweten hebben, zijn gesignaleerd in het district Marowijne, toen zij richting Bonikreek koersten. Het is de patrouille van het Jungle Commando nog niet gelukt de voortvluchtigen aan te houden.

 

 

 

 

 

28 november – 3 december 1989

 

 • Tucajana’s bereid met Hernick te praten
 • Vakbondsakties bij Regionale Ontwikkeling
 • Granmans Lafanti en Amoida bij bevelhebber Bouterse
 • Chaotische situatie cement distributie
 • Gezondheidstoestand in het binnenland verslechterd
 • Vraag naar autobanden overtreft beschikbare hoeveelheden
 • Situatie Nieuw Nickerie
 • NH-personeel voorziening in aktie
 • Veroordeelde Tibiti cocaine affaire ontvlucht
 • Gesprekken Suriname en Venezuela vangen aan
 • Bernharddorpers voelen zich bedreigd door politie optreden
 • Personeel bij LVV in staking
 • Matapica overgedragen aan Nationaal Leger
 • Luchtvaartbespreking Suriname en Nederland verlopen succesvol
 • Gewapende greoepen uit en rond Albina bedreigen Indianen
 • Reisagenten ontevreden over gang van zaken

 

De Tucajana-leiding heeft niets tegen het volk van Nickerie en is daarom niet ongenegen om met het Comite Herstel Nickerie (Hernick) te praten. De Tucajana’s zien de eis van Hernick de Maratakka, in beslag genomen voertuigen en goederen, voor 29 november terug te moeten geven, al seen aan hen gerichte ultimatum. Dat ulitimatum is bij de Tucajana’s in het verkeerde keelgat geschoten. Toch zijn zij bereid te praten en een datum en plaats voor dat gesprek wordt binnenkort bepaald.

 

De werksfeer bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling is enigszins vertroebeld, vanwege een vakbondsgeschil. De Bond van Ambtenaren bij de Bestuursdienst van het ministerie onder leiding van Johan Wijntuin, is niet te spreken over het niet uitvoeren van eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden door de departementsleiding.

 

Bevelhebber Bouterse ontvangt op het kabinet granman Oscar Lafanti der matuariers en hoofdkapitein Ketema Amoida, waarnemend granman der Saramacaners sinds de dood van wijlen granman Aboikoni. Dit in het kader van de hoorzittingen die Bouterse houdt met groeperingen, voorafgaand aan de vredesonderhandelingen met Jungle Commando leider Ronnie Brunswijk.

 

De bouw- en constructie sector wordt wederom geconfronteerd met een zeer ernstige schaarste aan cement. Deze scharste die niet veroorzaakt wordt door een gebrek aan grondstoffen, gezien de aangevoerde hoeveelheden klinkers, doch kennelijk mede veroorzaakt wordt door een slecht functionerend cement productie en distributiesysteem, legt de totale bouw- en constructie sector lam.

 

De gezondheidstoestand van de bewoners in het Surinaamse binnenland is nog steeds precair en is zelfs aan het verslechteren. Sedert de akties van de Tucajana’s eind augustus aanvingen, zijn zuid en west Suriname voor de gezondheidswerkers van de Medische Zending onbegaanbaar.

 

Het Ministerie an Openbare Werken zal op korte termijn aanvangen met de toewijzing van autobanden die door plaatselijke firma’s zullen worden verkocht. Bij de toewijzing wordt prioriteit gegeven aan het openbaar vervoer, de medische diensten en sociale instellingen. Rekening moet worden gehouden dat het een en ander zal plaats vinden zolang de voorraad strekt.

 

In Nieuw Nickerie wordt gehoopt dat het isolement waarin men verkeert, spoedig tot het verleden zal behoren. Naar voeren is gekomen dat men zo gauw als mogelijk de plaatsing van een grotere veerboot te Coppenamepunt gerealiseerd wil zien. Hierdoor kan de wederzijdse beweging van passagiers tussen Paramaribo en Nieuw Nickerie geoptimaliseerd worden, met als gevolg dat vooral de horecasector in het rijstdistrict betere zaken kan doen.

 

De leden van de bond van watervoorziening van natuurlijke hulpbronnen, is onder leiding van haar voorzitter Ketwaru met een aktie begonnen. Doel van deze aktie is de gerezen arbeidersproblemen tussen de bond en de direktie weg te werken. De dingen die de bond gerealiseerd wil zien zijn onder meer ventilatoren om de wegblijvende airco’s te vervangen.

 

De Boliviaan Herman Cardenas Salazar, die in de strafinrichting te Santo Boma was opgesloten en een gevangenisstraf van twaalf jaar moest uitzitten wegens overtreding van de opiumwet, is ontsnapt. De ontvluchte was bij de geruchtmakende Tibiti cocaine affaire betrokken.

 

De Politie houdt razzia’s in Bernharddorp waarbij gezocht wordt naar verdachten van roofovervallen die de laatste tijd in Para werden gepleegd. Er worden hierbij 5 mensen aangehouden die verdacht worden van het plegen van ernstige roofovervallen.

 

Personeel bij vier afdelingen van het ministerie van landbouw Veeteelt en Visserij is in aktie. De bond zegt reeds zeven maanden met ministerie Redjosentono in onderhandeling te zijn, evenwel zonder resultaat. Een van de belangrijke eisen van de bond is participatie in de personele beoordelingscommissie.

 

De Tucajana Amazones besluit de gekaapte Matapica terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap. De boot moet opgehaald worden door het Nationaal Leger. De Tucajana leiding stelt nogmaals dat ze niet tegen het volk vecht en als welwillend gebaar het veer wil teruggeven aan de gemeenschap.

 

De ministers van Economische Zaken a.i. drs.S.Mungra, Van Dijk KLM vertegenwoordiger voor deze regio, drs. Sallons voorzitter van de Surinaamse onderhandelingscommissie, Deira wnd. Directeur van de SLM H.Ramdhani manager van de KLM in Suriname en Veira hoofd van de Luchtvaartdienst bijeen op het ministerie van Economische Zaken. Er worden toespraken gehouden in verband met een te tekenen luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden.

 

De veiligheid van de bevolking door voortdurende aanvallen en bedreigingen van gewapende groepen in en om Albina, een ernstige schending van de burger en mensenrechten. In en om Albina wonen overwegend Indianen van de stam der Caraiben. Onder hen zijn jongelui die zwaar bewapend zijn. Ze vertoeven er om de dorpen te beschermen tegen eventuele aanvallen.

 

Er heerst grote ontevredenheid onder de reisagenten in Suriname, die het gevolg is van de stiefmoederlijke behandeling die men meent te krijgen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. De reisagenten hebben moeite met de houding welke de SLM aanneemt bij de verkoop van tickets. Het problem ontstond toen enkele jaren geleden alsgevolg van deviezenschaarse de buitenlandse vliegmaatschappijen besloten hun verkoop in Surinme te beperken.

 

 

 

 

 

6 – 11 november 1989

 • Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor Suriname
 • Evacuee’s uit Pokigron protesteren
 • Nickerie gaan hun eisen afdwingen
 • Bouterse gaat in op uitnodiging Brunswijk
 • Winkeliers sluiten deuren
 • Leerlingen Tatta Collinschool hervatten akties
 • KLM stelt nieuwe eisen
 • Tucajana’s overwegen nieuwe aanval op Moengo
 • Bushouders op Paramaribo-Nickerie route in aktie
 • Evaucees onderbrengen in gebouw Leger  des Heils en te Boxel
 • Minister Soemita: Plannen voor Volkswoningbouw
 • Brunswijk heeft genoeg van de strijd
 • Minister Soemita: Slechts klein deel krakers zijn vluchtelingen
 • Veerdienst te Coppenamepunt gestaakt.
 • Minister Alimohamed recent af met beschuldigingen

 

Een 7 man sterke IFAD missie bezoekt ons land om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en projekten te identificeren, die voor financiering in aanmerking komen. Het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling is een gespecialiseerde organisatie die zich bezighoudt met projectfinanciering en technische dienstverlening aan de armste bevolkingsgroepen.

 

Bewoners van Pokigron begeven zich naar De Nationale Assemblée om hun misnoegen te uiten over de nog steeds niet nagekomen toezeggingen. Door assembléeleden werd bij een eerdere ontmoeting de belofte gedaan, dat de water- en elektriciteitsvoorziening in de verblijfsruimten van de Anthony Nesty Sporthal gerealiseerd zouden worden. Daar deze zaken nog niet tot stand gekomen zijn, voelen de Pokigronbewoners zich in de steek gelaten.

 

In Nickerie voltrekt zich een mobilisatieproces van economische krachten die een machtsblok willen vormen om wat zij vanuit het Nickeriaans belang als gerechtvaardigde eisen ervaren, kracht bij te zetten. De mensen waarom het gaat zijn: de personen uit de doorvoerhandel, de truckhouders, de weg- en boottransporteurs, de padiverwerkers, winkeliers en andere gedupeerden van de huidige situatie in ons land.

 

Commandant Desi Bouterse besluit na diep beraad met het Militair Gezag, in te gaan op de uitnodiging van Ronnie Brunswijk voor een gesprek ter oplossing van de situatie in Suriname. ‘Als dat gesprek een oplossing kan brengen voor het vraagstuk, dan zijn wij in nationaal belang zelfs verplicht de uitnodiging te accepteren’, aldus commandant Mijnals.

 

De winkeliers in zuid-oost Para openen hun deuren niet. De winkeliers in het voornoemde gebied voelen zich bedreigd en onbeschermd. De afgelopen tijd hebben veel winkeliers te lijden gehad van overvallers. Naar verluidt zou de politie aldaar ondanks herkenning van de daders, geen stappen ondernemen, hetgeen de mensen noodzaakt, zo goed als mogelijk hun eigen veiligheid te waarborgen.

 

De leerlingen van de Tatta Colinschool hervatten hun akties. Dit omdat het leerkrachtentekort nog steeds niet zou zijn opgeheven. De leerlingen hebben aan het begin van hun akties een gesprek gehad met de districtscommissaris, waarbij er een ultimatum werd gesteld dat op 1 november verstrijkt.

 

De samenwerking met de KLM gaat voorlopig niet door. Op een later tijdstip is de KLM wel bereid, een vliegtuig ter beschikking te stellen aan de SLM, doch de Regering wil daarvoor eerst nagaan, of aan de financiele voorwaarden van de KLM voldaan kan worden. Aan de eventuele samenwerking met de SLM heeft de KLM nieuwe, harde voorwaarden gekoppeld, voorwaarden die o.a. neerkomen op rentebetaling over uitgestelde betalingen.

 

Bij monde van commandant Matto kondigen de Tucayana Amazones aan Moengo wederom te zullen aanvallen en dit te zullen blijven doen, zolang de Unie voor Bevrijding en het Jungle Commando, zich nog daar bevinden. De tucayana’s verklaren zich bereid, op elk gewenst moment hun wapens neer te leggen, echter onder voorwaarde dat alle andere gewapende groepen, dat tegelijkertijd ook doen.

 

Bushouders op de route Paramaribo-Nickerie leggen het werk neer en eisen een betaling van tien gulden voor het traject Paramaribo-Boskamp. Mohamed Asraf Doekhie, contactman van de bushouders, heeft er moeite mee dat de Overheid thans particuliere bussen en de Staatsbusdienst op deze route heeft ingezet. ‘Zolang deze situatie zich blijft voordoen, zal de aktie worden gecontinueerd’.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is aangevangen met de renovatie van het nachtasiel van het Leger des Heils aan de Saramaccastraat. Dit opvangcentrum zal ruimte bieden aan ruim vierhonderd personen en het is de bedoeling, dat de bewoners van Pokigron die hun intrek hebben genomen in de gebouwen achter de Anthony Nesty Sporthal, daar zullen worden ondergebracht.

 

De leider van het Jungle Commando Ronnie Brunswijk verklaart tegenover een Nederlandse journalist, genoeg te hebben van de broederstrijd in Suriname en wil door een gesprek met de bevelhebber van het Nationaal Leger de commandant Bouterse, aansturen op een compromis. Volgens Brunswijk is vrede in ons land onmogelijk, zonder de medewerking van de bevelhebber van het Nationaal Leger.

 

Minister Soemita zegt dat het overgrote deel van de krakers niet tot de groep der vluchtelingen behoort. Het zegt dit met grote stelligheid te weten en te willen benadrukken, om ieder misverstand in de kwestie van het krakersprobleem te voorkomen. Volgens hem wordt er misbruik gemaakt van de aanwezigheid van de vluchtelingen.

 

Het terugtrekken van de Marine uit Coppenamepunt, is voor werknemers van de SMS in dat gebied aanleiding de werkzaamheden te staken. Zij stellen zich namelijk op het standpunt, dat zolang er van adequate bewaking geen sprake is, de veerboten niet in de vaart gebracht zullen worden.

 

Minister Henk Alimahomed van Volksgezondheid bewijst in De Nationale Assemblée op zakelijke en gedocumenteerde wijze dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat de beschuldigingen aan zijn adres geuit door het assembléelid mr. H.Nurmohamed, ongegrond zijn. De bewindsman ging uitvoerig in op de werkzaamheden bij zijn woning en de kwestie van de ingekochte calpoltabletten, zaken waarbij volgens Nurmohamed, drs. Alimohamed als minister, niet zuiver heeft gehandeld.

 

 

 

30 oktober – 4 november 1989

 

 • Hevige gevechten in Moengo
 • Begrotingsbehandeling in DNA voortgezet
 • Leden Unie voor Bevrijding en Democratie en Jungle Commando weer in Moengo
 • Universiteitsstudenten in aktie
 • Veerverbinding Coppenamepunt hervat
 • Bewoners Pokigron willen terug
 • Leerkrachten steunen acties leerlingen Nickerie
 • Moengo rustig
 • Lachmon betreurt Tucajana aanval te Moengo
 • Tucajanas plegen aanval op Moengo
 • Verhaal vernietiging Amanasonga gelogen
 • Brand op olietanker
 • Ministers noch Kamer zien aanleiding hulp aan Suriname stop te zetten
 • Atta Mungra laat SLM achter met 70 miljoen
 • Nationale dialoog aangevangen
 • Onderwijzers Moengo naar de stad vertrokken
 • Medewerker Moiwana 86 vrijgelaten
 • Toekajana’s terroriseren bewoners Oost-Westverbinding km 57

 

Moengo wordt opgeschrikt door hevige beschietingen. Het duurde wel even, voordat er details over de gevechtshandelingen en de bij het geweld betrokken partijen bekend werden. Duidelijk was wél, dat het om een groep gaat, die de leden van de Unie voor Bevrijding en Democratie en het Jungle Commando, is komen aanvallen. De gevechten vinden plaats in de omgeving van de Lijnweg niet ver aan het zwembad en voetbalveld van Moengo.

 

De Nationale Assemblée (DNA) neemt de begrotingen van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulpbronnen in behandeling.

 

De leden van de Unie voor Bevrijding en Democratie onder leiding van Koffie Ajongpong en het Jungle Commando met als leider Ronnie Brunswijk, zijn weer in vol ornaat in Moengo te zien. De gewapende mannen die de aanval tegen de twee groepen inzetten, zijn in geen velden of wegen te bekennen. De mannen van Ajongpong en Brunswijk maken wel een zeer opgewonden indruk.

 

De leiding van de aktievoerende studenten van de ADEK universiteit maakt bekend, dat zij in de nacht van 29 op 30 oktober na het verstrijken van het ultimatum, het beheer van het universiteitscomplex heeft overgenomen. Als gevolg hiervan, is het gehele universiteitscomplex tot nader order voor het publiek gesloten. De studenten eisen van de regering, dat de schriftelijke belofte gedaan door de vice-president op 18 augustus, onmiddellijk moet worden uitgevoerd en wel door het intrekken van een discriminerende toevoeging aan de ontwerpwet.

 

De veerverbinding te Coppenamepunt wordt wederom geopend. De twee veerboten die op 24 oktober werden gekaapt, zijn door middel van een militaire aktie teruggehaald. Ze waren verlaten. De twee pick-up’s, de andere auto’s en de inhoud van de voertuigen, waren verdwenen.

 

De bewoners van Pokigron willen terug naar hun dorp onder voorwaarde dat de Regering hun veiligheid garandeert. Zolang zij echter gedwongen zijn in de stad te blijven, eisen zij dat de Regering de noodzakelijke voorzieningen treft dat zij normal kunnen leven.

 

De leerkrachten van de Ramjanieschool te Nw.Nickerie stellen in een communiqué dat zij zich achter de actievoerende leerlingen van de school scharen. De leerlingen van de Ramdjanieschool zijn in actie door het nijpende boeken- en lerarentekort, waardoor zij geen adequaat onderwijs kunnen volgen.

 

Het sociale leven lijkt in het bauxietstadje Moengo weer op gang te komen na de gewapende strijd. Enkele kinderen in schooluniform gestoken werden gesignaleerd. De deuren van de scholen bleven echter gesloten. Niet alle leerkrachten zijn in Moengo, enkelen zijn nog in de stad.

 

De voorzitter van de Nationale Assemblée, mr.J.Lachmon, zegt de akties van de Tucayana Amazones te Moengo, te betreuren. Hij is van mening dat de Tucayana Amazones zich onjuist opstelden door akties te ondernemen te Moengo, gaande de onderhandelingen om te geraken tot een nationaal akkoord met als eindresultaat vrede in het gehele land. Lachmon betreurt het dat de Tucayana Amazones hem niet de ruimte gaven om tegemoet te komen aan de door hen gestelde eisen.

 

In een brief gericht aan president Shankar eisen de Tucajana Amazones de verantwoordelijkheid op voor de aanval op Moengo. Ze stellen in het schrijven genoodzaakt te zijn stappen te ondernemen ter opheffing van de bezetting van Moengo door het Jungle Commando en de Unie voor Democratie en Bevrijding van Suriname. De aanval van de Tucayanas is door de Unie afgeslagen en is Moengo nog steeds door de voormelde groeperingen bezet.

 

Het verhaal van Amalaw en zijn vertaler David Sappa over de inval van het Jungle Commando op 25 september 1989 in het Indianendorp Amanasonga, is van het begin tot het eind gelogen. Deze constatering kon een van de veldwerkers van Alfobigi doen na een bezoek gebracht te hebben aan het gebied. De medewerker sprak met kapitein Pierre en vertegenwoordigers van de Lawa- en de Tapanahonirivier. Ook zeggen de bovenlandse Indianen niet veel last te hebben ondervonden van het Jungle Commando.

 

Aan boord van de ‘Red Ibis’, een olietanker die behoort aan de Shell Maatschappij, doet zich een ontploffing voor. Een vissersvaartuig dat zich in de nabije omgeving bevindt, vat ook vlam en drijft af naar de Marinabasis. Hierdoor loopt de P 203 en de C 303 van de Marine schade op. 3 personen worden door dit incident vermist. Het betreft de douanier tweede klasse Islamad Pawirotaroeno, het bemanningsllied Simmersholm Trygve en een niet nader geindentificeerde persoon. Ook is uit politieonderzoek komen vast te staan, dat 1 van de buizen tijdens lossingswerkzaamheden is gesprongen. Het gevolg hiervan was dat er gasoline op het dek terecht kwam.

 

Tijdens een overleg tussen Nederlandse volksvertegenwoordigers de Regering inzake de ontwikkelingssamenweking met Suriname, zien noch de ministers, noch de buitenlandse woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer in de recente ontwikkelingen in Suriname aanleiding, de ontwikkelingshulp opnieuw stop te zetten. De VVD en het CDA zijn wel kritisch over het ontbreken van een economisch meerjarenplan in Suriname.

 

Atta Mungra verlaat geen zinkend schip. De SLM heeft vele stormen in het verleden moeten doorstaan en momenteel heeft het bedrijf alle condities om de groei te bewerkstelligen. Om dit mogelijk te maken, is de volledige medewerking van het personeel vereist evenals het onontbeerlijke harmoniemodel dat het bedrijf in de afgelopen jaren heeft gekend.

 

Op het Presidentieel Paleis vindt de aanvang plaats van een serie besprekingen in het kader van de nationale dialoog, geinitieerd door Ravaksur. Opvallend hierbij is de afwezigheid van het Militair Gezag. Tot de aanwezigen behoren vertegenwoordigers van de ASFA, VSB, CCK, Sanatan Dharm, CIV, MMS, Surinaamsse Politie Bond, NATOS, de korpschef, Arya Dewaker, Ravaksur, voorzitter van de Nationale Assemblee, vice president Arron en vertegenwoordigers van de diverse partijen vertegenwoordigd in het Front. De dialoog wordt voortgezeten door president Shankar.

 

De onderwijzers van de meeste scholen in Moengo vertrekken naar Paramaribo. Zij zijn bang dat er wederom gevechten tussen de leden van de Unie voor Bevrijding en Democratie het Jungle Commando en andere groep(en) zullen uitbreken. Slechts de onderwijzers van de EBG school blijven in het stadje achter.

 

Roel Lugard is binnen 6 uren na aanhouding door de Militaire Politie op 3 november weer op vrije voeten gesteld. Lugard die medewerker is van Moiwana ’86 zou zijn opgepakt door mannen die volgens voorzitter Rensch van Moiwana ’86, zich niet willen identificeren.

 

Bewoners van kampen in de omgeving van km 57 aan de Oost-Westverbinding zien een groep van circa 60 zwaar bewapende Indianen, vermoedelijk Tucayana, op zich afkomen. Bij het zien van de Indianen vluchten velen het bos in met hun kinderen. Enkele mannen die bleven staan, krijgen van de Tucayana’s de opdracht om de gevluchte mensen terug te halen, waarna zij werden verhoord. Onder andere werd gevraagd wie daar allemaal voorbij kwamen en of er leden van de Unie of het Jungle Commando op de weg gesignaleerd waren. Na het verhoor wordt door de Tucayana’s aan de dorpsbewoners medegedeeld dat zij voortaan niet meer mogen wegrennen, anders zal er gericht worden geschoten.

 

 

 

9 – 14 oktober 1989

 

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Pecten International, een dochteronderneming van Shell International, tekenen na een periode van verkennende besprekingen een intensieverklaring die moet leiden tot een overeenkomst voor het onderzoek naar aardolievoorkomens in het zeegebied van Suriname. Beide maatschappijen zullen in goed vertrouwen onderhandelingen voeren om binnen 6 maanden tot een exploratie en productieovereenkomst te geraken, waarbij aan Pecten exclusieve rechten zullen worden verleend om op eigen risico en kosten, naar aardolie te zoeken ten behoeve van Staatsolie.

 

Het Jungle Commando maakt in een brief het verwijt aan president Shankar, dat deze regeringsleider heeft nagelaten, punten van grootste urgentie uit te voeren. Een van de afgesproken zaken die volgens het schrijven niet van de grond komt, is de instelling van een commissie die toezicht moet houden op de naleving van het Akkoord van Kourou, de intrekking van de noodtoestand en dus de beeindiging van de voorzieningen die daarvoor waren getroffen, zoals de militaire controleposten.

 

Veel politieambtenaren vervullen hun diensten niet volledig geuniformeerd. De voorzitter van de Politiebond, Jozef Beck, geeft aan dat het uniformprobleem is ontstaan in 1986. Door de economische situatie en andere factoren die zich openbaarden, kan de politie niet het vereiste uniform aan de politieambtenaren verschaffen.

 

De sociale voorzieningen die van overheidswege uitbetaald moeten worden worden niet meer per regio voldaan. Er is nu sprake van een landelijke aanpak. Op verschillende plaatsen zal de uitbetaling gelijktijdig plaatsvinden. Het idee bestaat bij velen, dat een bepaalde groep voorgetrokken worden. Op grond hiervan is de voormelde beslissing genomen.

 

Er doen bij de oversteek Paramaribo-Meerzorg vice versa met de zogenaamde bootjes met buitenboordmotor zich dagelijks veel problemen voor. Er is veel kritiek op de bootslieden, die voor levensgevaarlijke situaties zorgen door meer passagiers dan toegestaan meenemen. De bootslieden zijn de kritiek op hun doen en laten beu en hebben zich gebundeld in een Vereniging van Kleine Veerbootjes en willen nu eens graag ook hun kant van het verhaal doen.

 

Commandant Matto, woordvoerder van de Tucayana Amazone Indianen, zegt te Bigi Poika dat er geen overeenstemming is bereikt over de eerste eis van de Tucayana’s, na een ruim drie uren durend gesprek tussen de Tucayana leiding en assemblee-voorzitter Jagernath Lachmon. De eerste eis betreft de ontmanteling van het Kourou Akkoord. Er is wel een goede basis gelegd voor een tweede onderhandelingsronde.

 

De Bond van Leraren spreekt in een vergadering zijn ernstige bezorgdheid uit over het huidige politieke economische klimaat in ons land. Er is geconstanteerd dat in toenemende mate personen en/of groeperingen, via bruut geweld, trachten politieke doelen en eng groepsbelang af te dwingen en hiermede voorbij gaan aan de negatieve effecten op de moraliteit van het volk en de economie van het land.

 

Conform de toezeggingen van de minister van Economische Zaken aan een assemblee-delegatie uit Nickerie is 200 ton  aan goederen en materiaal naar het rijstdistrict vervoerd. Dit is mogelijk gemaakt door medewerking van een plaatselijk transportbedrijf, dat voor het transport zorggedragen heeft en een groot handelsbedrijf.

 

De initiatiefnemers voor het oprichten van een eigen vakbond voor brandweerlieden, zijn vastberaden. Duidelijk zou zijn gebleken, dat de Surinaamse Politie Bond niet in staat is, de belangen van de Brandweer te behartigen. Volgens John Zeedorf en Johan Vreden is de tijd rijp voor de brandweer om na ruim 40 jaar, haar eigen belangen te behartigen.

 

In het district Nickerie is te Groot Henar een brug ingestort, waardoor er een combine afgeschreven kan worden. Dit gebeurde bij serie 14. De brug moet onderhouden worden door het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. De brug is ingestort omdat de balken het hebben begeven.

 

De voorzitter van de Nationale Assemblee, mr.J.Lachmon zegt aan enkele vertegenwoordigers van de pers, zeer verbaasd te zijn omtrent de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de acties van de Tucayana Amazone. De Tucayana verstuurde een brief naar de assembleevoorzitter waarin melding wordt gemaakt van het feit dat het voorstel voor het houden van een referendum, gezien wordt als een provocatie naar de Tucayana’s toe. Er wordt getracht om de meerderheid op te zetten tegen een sterk onderdrukte minderheid. Volgens de Tucayana’s zal een referendum geen vrede brengen.

 

De zagerij van de Surinaamse Houtmaatschappij Bruynzeel komt stil te liggen. Geleidelijk aan zullen de andere fabrieken volgen. Indien geen verandering optreedt in de huidige situatie, zal de hele maatschappij binnen 2 tot 3 weken volledig lam gelegd zijn. Dit betekent dat de inkomsten van het bedrijf aanzienlijk zullen afnemen.

 

Bedrijven aangesloten bij de Vereniging van Padie Verwerkers voor herstel van de wegen in Nickerie doen een beroep op president Shankar om enkele wegen in Nickerie binnen een paar dagen begaanbaar te maken. Het gaat om wegen die vaak gebruikt worden door deze bedrijven voor transport naar pellerijen en drogers en die na 2 dagen van regen onbegaanbaar zijn geworden. Indien de president niets aan de wegen laat doen, zullen deze bedrijven zich genoodzaakt voelen alle activiteiten met betrekking tot het opkopen van padi, drogen, opslaan, verwerking locale voorzieningen en export van rijst te staken.

 

Moengo wordt verrast door een vrij aanzienlijke groep gewapende mannen, die in een gecoördineerde aktie verschillende voorname objecten, overneemt. De politiepost is een van de eerste objecten die door de gewapende mannen wordt bezet. De aanwezige politiemannen worden ontwapend en later in vrijheid gesteld. De wacht van Suralco wordt ook overmeesterd.

 

De actievoerende gewapende mannen barricaderen de weg voorbij Stolkertsijver bij Baboenkampoe door middel van zwaar materieel, af. Het zwaar materiaal is vermoedelijk van Suralco. De mannen zijn in camouflage pakken gestoken en hebben rode baretten op. Hierdoor wordt vermoed dat men te maken heeft met leden van het Jungle Commando.

 

De Unie voor Democratie en Bevrijding van Suriname, de groep gewapende mannen die het bauxietstadje Moengo heeft overgenomen, heeft als harde eis dat de Tucayana Amazones de wapens in moet leveren. De Unie zegt de regering volledig te ondersteunen en dat het Kourou Akkoord onverkort uitgevoerd moet worden. Volgens de Unie heeft de strijd in Suriname lang genoeg geduurd en moet hieraan een einde komen.

 

 

25 – 30 september 1989

 

 • Actievoerende Matuariers plegen vernielingen in Balin
 • Jimmy Gummels nog steeds vast
 • Tucajana’s sluiten culturele voorbereidingen af gran-krutu begonnen
 • Werkgroep Pokigron spreekt net NIM
 • Suriname op OAS hoorzitting
 • Transport goederen naar Coronie in de war
 • Vlaamse Raad uit Belgie positief gestemd
 • Brunswijk dringt aan op uitvoering Akkoord van Kourou
 • Enige verlichting voor Nickerie
 • Bruynzeel lijdt enorme schade door huidige situatie
 • Financieringsovereenkomst voor doorlichting staatsbedrijven
 • Overleg met Tucajana Indianen gaat voorlopig niet door
 • Regering van Suriname werkt niet mee aan onderzoek massamoord Pokigron
 • Personeel laboratorium Academisch Ziekenhuis in actie
 • Medische zorg in binnenland ernstig verstoord door akties
 • Tucajana’s niet tegen uitkeringen wel tegen Kourou-akkoord
 • Zwarte markt zegeviert binnen de bouwsector
 • Lachmon ontvangt dorpsbestuur Poki Gron
 • Mevrouw Gummels heeft onderhoud met haar man
 • Vrijlating Gummels lijkt in principe rond
 • Studenten hebben bezwaren tegen wetsontwerp

 

Aktievoerende Matuariers zijn overgegaan tot vernielingen en plunderingen in het dorp Balin, niet ver van Nyun Jacob Kondre aan de boven Saramacca in het district Sipaliwini. De aktievoerenden hebben onder andere geweren en buitenboordmotoren gestolen en personen gegijzeld onder het argument dat zij voor lotsverbetering opkomen. Er zou een enorme achterstand zijn en door de aktie der Tucayana Amazones Indianen voelden zij zich geisoleerd en gedupeerd.

 

De piloot Jimmy Gummels van Gum Air, is na vier weken van gijzeling bij het begin van de gewapende acties van de Tucayana Indianen te Washabo, nog steeds niet vrij.

 

De Tucayana Amazones zijn aan een gran-krutu begonnen. Aan deze krutu nemen de besturen van alle Indiaanse dorpen in Suriname deel. De culturele voorbereiding is enkele dagen geleden afgesloten. Hiervoor waren circa 20 personen van de diverse dorpen naar Bigi Poika getrokken en in een tokai (ronde hut) smeekten zij de kracht van de allerhoogste af om het Indiaanse volk en de Tucayana’s bij te staan.

 

Het Nationaal Instituut Mensenrechten ontvangt de werkgroep ‘Pokigron’, waarbij uitvoerig van gedachten is gewisseld over de situatie waarin deze groep van Surinamers zich bevindt. Tijdens dit bezoek doet een woordvoerder van het NIM de uitspraak dat de mensenrechten van de dorpelingen ernstig geschonden zijn door de terroristen die het dorp total verwoest hebben.

 

Suriname verschijnt voor de mensenrechtencommissie van de OAS. Suriname zal zich moeten verwantwoorden voor de op 31 december gepleegde massamoord te Pokigron.

 

De Coroniaanse bevolking bereidt burgerlijke ongehoorzaamheid voor, uit teleurstelling voor de verkeerde beslissingen die telkenmale door de Centrale Overheid in Paramaribo worden genomen. Zo is het transport van personen en goederen van en naar Coronie danig in de war geraakt door de akties der Tucayana Amazones.

 

De Vlaamse Raad uit Belgie is positief gestemd over zijn bevindingen die hij hier te lande opdeed. De delegatie is van mening, dat meer inhoud gegeven moet worden aan het Cultureel Akkoord, gesloten tussen Suriname en Belgie. Er is grote belangstelling voor de staat Suriname aangezien beide landen verbonden zijn door de taal, het Nederlands. Na een bezoek van zeven dagen stelt de Vlaamse Raad vast dat Suriname een land is van natuurschoon, potentiële rijkdommen, maar dat het land ook grote zorgen kent op financieel, economisch en sociaal vlak.

 

Ronnie Brunswijk, leider van het Jungle Commando, maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Suriname. Hij kan zich voorstellen dat zijn mede boslandbewoners de Indianen strijd voeren om uit hun isolement te geraken, aangezien opeenvolgende regeringen hen hebben verwaarloosd. Hij benadrukte het belang van het Kourou Akkoord voor het Jungle Commando. Dit akkoord is voor ons een belangrijk document, omdat het tot stand is gekomen d.m.v. dialoog met de Regering.

 

In Nickerie zijn extra maatregelen gegroffen voor de beveiliging van economische en strategische objecten. De militairen zijn ingezet en ook zijn er meer politiemannen aanwezig.

 

Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij lijdt enorme schade door de heersende situatie in het binnenland van Suriname. De houtaanvoer uit het Tibitigebied naar de stad is sedert de akties van de Tucayana Amazones binnen dat gebied, stil komen te liggen. De voertuigen en het zwaar materieel van de maatschappij werden eveneens in beslag genomen door de aktievoerende Indianen.

 

De voorzitter van de Nationale Assemblée, mr. Jagernath Lachmon, zou van de Tucayana Amazone Indianen bericht ontvangen met betrekking tot de plaats en het tijdstip van de te voeren dialoog. In plaats hiervan zendt de Tucayana Amazones een brief aan president Ramsewak Shankar, waarin onder andere staat, dat men niet bereid zou zijn met de assembléevoorzitter gesprekken te voeren, wanneer de Regering uitvoering zou geven aan haar voornemens om tot uitbetaling van AKB en AOV gelden en de salarissen van dignitarissen over te gaan.

 

Professor Claudio Grossman advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord bij Pokigron zegt dat de Surinaamse regering niet meewerkt aan het onderzoek. Grossman zegt dit na een hoorzitting van de mesnenrechten commissie van de Organisatie van de Amerikaanse Staten.

 

Op het Planbureau vindt de ondertekening plaats van een uitvoeringsovereenkomst tussen de staat Suriname en de Verenigde Staten van Amerika voor de doorlichting van staatsbedrijven.

 

De werknemers van het medisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis zijn sinds 16 september in actie. De reden hiervoor is de ondraaglijke situatie in de verschillende afdelingen van het laboratorium. De druppel, die de emmer heeft doen overlopen, is het ontbreken van de nodige koeling in het laboratorium.

 

De toestand in het binnenland van ons land bereikt een dusdanige punt, dat medische zorg in het gebied niet meer mogelijk is. Gebieden waar men vroeger probleemloos naar toe kon, zijn thans onbereikbaar voor de werkers van de Medische Zending. Er is op dit stuk sprake van een noodtoestand.

 

De leiding van de Tucayana Amazones vraagt haar contactpersoon Eduard Gijsberg de indruk weg te werken, als zou zij tegen het verrichten van sociale uitkeringen zijn. Zaken moeten niet uit hun context worden gehaald, alleen maar om de Tucayana onsympathiek te maken werd gesteld. De Tucayana’s zijn wel tegen het Kourou-Akkoord en dus tegen de uitvoering ervan.

 

De zwarte marktprijzen vieren hoogtij binnen de bouwsector. Doordat Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij niet optimaal draait en binnenkort ook door haar houtvoorraad heen zal zijn, zijn de prijzen van hout drastisch omhoog gegaan. Er is sprake van een prijsstijging van 200 tot 300 procent.

 

Assembléevoorzitter mr. Lachmon en de assembléecommissie voor regionale ontwikkeling, ontvangen het dorpsbestuur van Poki Gron. De ontmoeting vloeit voort uit een aktie van de Poki Gron bewoners op 15 september waarbij aan de assembleevoorzitter een brief werd overhandigd, en waarna deze toezegde binnen tien dagen het dorpsbestuur te zullen ontvangen.

 

Na toestemming van de actievoerende Tucayana Indianen en een pas van de heer Gijsberg te hebben ontvangen, toog Joleen Gummels, haar moeder en L. Gummels van Gum Air naar Bigi Poika voor een bezoek aan de gegijzelde piloot Jimmy Gummels. Jimmy Gummels wordt daarbij in de gelegenheid gesteld, ongeveer anderhalf uur met zijn vrouw, schoonmoeder en oom te praten.

 

De mensenrechtenorganisatie Alfobigi ’86 dringt bij de Tucayanas aan op vrijlating van Jimmy Gummels. De gesprekken die hieromtrent gevoerd zijn, zullen worden voortgezet en George Pierre, leider van Alfobigi 86, laat zich positief uit over zijn genomen stappen.

 

De studenten aan de Anton de Kom universiteit vragen een spoedonderhoud aan met de voorzitter van De Nationale Assemblée omdat dit hoge college van staat de enige instantie is, die nog verandering kan doorvoeren in het wetsontwerp inzake de bevoegdheden van de BSc studenten.

 

 

18 – 23 september 1989

 

 • Belgische parlementaire delegatie verwacht
 • Akties der Toekajana’s brengen gezondheidszorg binnenland in gevaar
 • Aktiecomite Nickerie schort ultimatum Regering op
 • Fred Derby met de dood bedreigd
 • Nickerianen geschokt door brief Tucajana Indianen aan president
 • Tucajanas richten brief aan president
 • Regering van Venezuela niet betrokken bij illegale wapentransakties
 • Alfonsdorp niet vernietigd door Jungle Commando
 • Granman Lafanti en Gadden ontkennen betrokkenheid
 • Derby niet bedreigd door Tucajana’s
 • Schending mensenrechten te Pokigron bij OAS
 • Paniek na schoten op ongebruikelijk tijdstip
 • Onaangekondigde staking bushouders
 • Gewapende Matawai-jongeren stellen eisen

 

Een delegatie van het Bureau van de Vlaamse Raad, parlementariers van Belgie, bestaande uit tien leden en hun echtgenotes, arriveert in ons land.

Hiertoe uitgenodigd door vice-president Arron tijdens zijn bezoek aan Belgie, zullen de Belgische parlementariers in Suriname te gast zijn bij De Nationale Assemblée. Het doel van het bezoek isn ons land beter te leren kennen.

 

De gewapende akties van de Tukayana Amazone Indianen brengt veel schade en andere zorgen teweeg. De zieke bewoners van het binnenland voor wie behandeling in Paramaribo noodzakelijk is, kunnen onder andere niet naar de hoofdstad voor behandeling.

 

Chander Bachoe, leider van het Aktiecomité Nickerie, zegt dat er veel respons is geweest van Nickerianen die de situatie ook beu zijn. Besloten is om het ultimatum van 48 uur aan de Regering gesteld om in gesprek te treden met de Tucayana Indianen, op te schorten, teneinde na te gaan, welke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de Nickeriaanse bevolking getroffen dienen te worden. Gebleken is namelijk dat veel Nickerianen zich ongerust maken over hun veiligheid.

 

Fred Derby ontvangt een telefoontje van een man die beweert dat hij namens de Tucajanaleiding laat weten, dat Derby binnen 1×24 uur moet verhuizen, anders zal hiij worden doodgeschoten en de hele zaak opgeblazen.

 

‘Uit de eisen van de Tucayana Amazones vastgelegd in de brief van hun leider Thomas aan de president, valt af te leiden dat zij niet willen praten.’ Deze brief wordt door de Nickeriaanse bevolking slecht ontvangen. Zij zullen zich nu moeten opmaken om na te gaan hoe ze hun zaak zelf in orde kunnen maken. De stemming onder de Nickeriaanse bevolking is erg geladen. Men is bereid tot het uiterste te gaan.

 

De Tucayanas maken in een perscommuniqué melding van het feit, dat cdt. Thomas een persoonlijk schrijven aan de president heeft gericht. Hij heeft hierin zijn standpunt met betrekking tot de eisen van de president kenbaar gemaakt. Alle eisen van de president worden door cdt. Thomas, resoluut van de hand gewezen. Cdt.Thomas stelt in het communiqué dat de Regering Shankar met het stellen van deze eisen, zich wederom schuldig maakt aan het meten met twee maten, wat o.a. geleid heeft tot de crisis en chaos, waarin ons land zich nu bevindt.

 

De mysterieuze landing van een vliegtuigje in het Tibiti gebied of te Kwamalasamutu, is nog niet opgehelderd. Het vermoeden bestaat dat het vliegtuigje als basis Venezuela heeft. De ambassaddeur van Venezuela, z.e. Army Touron Lugo om commentaar gevraagd, verklaarde niet in te zullen gaan op kranteberichten terzake, omdat deze geen fundament van waarheid bevatten. Hij ontkende dat de regering van Venezuela betrokken zou zijn bij illegale wapentransporten waarbij de Tucayana Amazones van wapens zouden zijn voorzien.

 

Bernard A. Wee Wee ontkent bij het mensenrechten Bureau Moiwana ’86 de berichten die verspreid zijn door Alfobigi ’86, alszou het dorp in het district Marowijne, Alfondsdorp vernietigd zijn door het Jungle Commando. Ook werd ontkend door Wee Wee, dat de Indiaanse dorpen bezet worden door Papatoe en dat deze betrokken zou ziijn geweest bij vernietiging van de dorpen.

 

Granman Oscar Lafanti van de stam der Matuariërs en het assembléelid Jarien Gadden, ontkennen tegenover minister Werner Vreedzaam ten stelligste, ooit op de hoogte te zijn geweest van een bende van Matawai jongeren. Nog minder hebben zij vooraf kennis gedragen van plannen tot berovingen. De granman en het assembléelid waren verontwaardigd over berichten, die van een binding met die bende gewag hebben gemaakt en voelen zich daardoor erg in hun goede naam en eer aangetast.

 

De Tucayana leider commandant Thomas, ontkent in een schrijven aan de president ir. R.Shankar dat zijn groep Fred Derby via de telefoon heeft bedreigd.

 

De mensenrechtencommmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten dagvaart Suriname voor een tweede maal, om te verschijnen in verband met een massamoord welke op 31 december 1987 te Pokigron zou hebben plaatsgevonden. De OAS had in april deze zaak reeds in behandeling genomen, maar volgens de advocaat van de nabestaanden, Claudio Grossman, liet Surinaame het op het laatste moment afweten. Van Suriname wordt geeist dat zij de massamoord alsnog bevestigt, de schuldigen worden gestraft en aan de nabestaanden schadevergoeding wordt uitbetaald.

 

Verontruste burgers meldden dat zij bij de Cultuurtuin met korte tussenpozen schoten hoorden, die de indruk wekten dat personen in het wilde weg bezig waren met wapens van verschillende kalibers te schieten. Gezien de alarmerende berichten van de laatste tijd met betrekking to berovingen en wat dies meer zij, vroegen de mensen zich af, wat er precies aan de hand was.

 

De burgerij wordt ernstig gedupeerd door een onaangekondigde staking van particuliere bushouders die onder andere het traject Paramaribo-Lelydorp vice versa onderhouden. De akties worden uitgevoerd uit protest tegen aktiviteiten van illegalen op het traject, vele personen proberen een graantje mee te pikken op de route.

 

De Matawai-jongeren die gewapenderhand twee goudvelden hebben bezet, nadat zij de eigenaren en de arbeiders haddden verdreven en gegijzeld, hebben in radiotelefonisch contact met het districtscommissariaat Sipaliwini, eisen gesteld. De Matawai-jongeren hebben te kennen gegeven, dat zij niet langer dulden dat personen uit Paramaribo en andere delen van het land, de rijkdommen komen roven. De jongeren zeggen ook de dupe te zijn geworden van het wapengeweld. Eerst van het Jungle Commando en nu van de Tucayana Amazone Indianen.

 

 

11 – 16 september 1989

 

 • CCK spreekt zich uit over huidige situatie
 • Finici en Koti verkeren buiten gevaar
 • Leider Jungle Commando vreest voor leven mr.J.Lachmon
 • Tucajana Amazonia garanderen veiligheid Lachmon
 • Leger versterkt bewaking te Zanderij
 • Groeiend verzet tegen Bigi Poika als ontmoetingsplaats
 • President neemt krachtig standpunt in
 • Tekort aam gasbommen
 • Vermoorde Brazilianen waren drugsdealers
 • Nickerianen willen bescherming nu zelf ter hand nemen
 • MINOV werk aan aangepast onderwijs evacuees
 • Indianen ontwapenen Politie te Post Utrecht
 • Personeel Marktinterventie teleurgesteld
 • Vrachtwagen mag niet naar Brokopondo

 

Het Comité Christelijke Kerken typeert de huidige situatie in Suriname als zijnde zeer kritiek. De aktievoerenden hebben recht om hun ontwikkeling te eisen, maar de manier waarop dit gebeurt keurt het CCK af. De weg van dialoog moet gevolgd worden. Opeenvolgende regeringen hebben bewust of onbewust minder aandacht besteed aan de Indianen.

 

Twee bewoners van Bronsweg, Finici en Koti worden door het Nationaal Leger met schotwonden afgevoerd naar het Militair Hospitaal. Bij Finici moest chirurgisch worden ingegrepen. Beide heren verkeren buiten levensgevaar. Volgens de woordvoerder van het Militair Gezag de commandant B. Sital bestaat het vermoeden dat tijdens wraakacties van de zijde van Brunswijk, Finici en Koti uit hun huis zijn gehaald, waarna het tot een gevecht kwam.

 

Ronnie Brunswijk, de leider van het Jungle Commando, heeft groot vertrouwen in mr. Jagernath Lachmon. Hij gelooft dat Lachmon de enige leider in Suriname is, die het Kourou Akkoord kan doen uitvoeren. Mede op grond hiervan maant hij de frontleider aan tot voorzichtigheid in het contact met de Tucayana Indianen.

 

De Tucajana Amazonia Indianen verzekeren in een perscommuniqué, dat de veiligheid van assembleevoorzitter Lachmon bij hen gegarandeerd is en dat hij waardig ontvangen zal worden. Op Lachmon wordt een ‘serieus;’ beroep gedaan, zich niet door anderen, die intrigeren en chanteren, te laten afbrengen van zijn nationale lijn, om met de Tucayanas in dialoog te gaan.

 

De president doet het verzoek tot bewaking van het Zanderij complex toekomen aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant D.Bouterse. Met dit verzoek moeten de manschappen die reeds daar aanwezig zijn, versterkt worden. De aanwezigheid van het Nationaal Leger in dat gebied is van groot belang, aangezien het opleidingscentrum van het Leger daar gevestigd is.

 

Het verzet tegen de reis van mr.J.Lachmon naar Bigi Poika groeit. De tegenstanders hiervan vinden dat Lachmon uit veiligheidsoverwegingen niet naar Bigi Poika moet gaan. Het gesprek met de Toekayana indianen moet elders plaatsvinden, waar voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen worden ingebouwd om eventualiteiten tot een minimum te reduceren.

 

Gijsberg, de contactpersoon van de actievoerende indianen, rapporteert aan president Shankar dat er aan het door hen gevraagde gesprek met assembleevoorzitter Lachmon nog voorbereidingen van culturele aard moeten vooraf gaan. Men wilde bovendien alle dorpen betrekken bij de beraadslaging over het dan te behandelen eisenpakket. Eén en ander vergt nog enige tijd.

 

Volgens mevrouw Meyer van de EBS is ons deviezenprobleem de hoofdoorzaak van het nijpend tekort aan gasflessen in het land. Bestellingen kunnen daardoor niet tijdig worden geplaatst terwijl anderzijds de EBS jaarlijks 1500 gasflessen afkeurt wegens slecht gebruik. De laatste bestelling dateert volgens Meyer van 1986 toen er 2500 cilinders gekocht werden.

 

Het Openbaar Ministerie geeft opdracht tot de aanhouding van de militair Roy Tolud, omdat er verklaringen zijn afgelegd die aangeven, dat hij betrokken zou zijn bij de moord op vier Brazilianen enkele weken geleden. De lijken van vier Brazilianen werden achter Charlesburg aangetroffen nadat deze in brand waren gestoken. De lijken vertoonden kogelgaten. In deze zaak zijn vier personen aangehouden, onder wie de echtgenote van één van de vermoorde Brazilianen.

 

De gemoederen in Nickerie zijn erg verhit en het is niet denkbeeldig, dat Nickerianen worden gemobiliseerd om zelf de bescherming van have en goed ter hand te nemen. Er dreigt thans een situatie, dat Nickerianen hard gaan terugslaan om te voorkómen, dat de Tucayana indianen met hun acties het economisch leven van Nickerie verder ontwrichten. De mensen willen niet langer lijdelijk toezien dat indianen plunderend en rovend rondtrekken.

 

Het Minov zal in het komende schooljaar proberen aangepast onderwijs te geven aan kinderen die vanwege de politieke situatie in het land van onderwijs verstoken zijn. Ter verwezenlijking van dit plan werd op 6 september een commissie in het leven geroepen, die wegen zal zoeken om de achterstandspositie van de evacuees weg te werken. Verder zoekt de commissie naar adequate opvang voor de kindren van evacuees.

 

Zwaar gewapende mannen in het indianendorp Post Utrecht beletten de politie haar werk te doen. Zij ontwapenen de wetsdienaren en zenden hen terug naar van waar zij kwamen, namelijk van Wageningen. Deze actie tegen de politie heeft zowel in Wageningen als elders voor veel beroering gezorgd.

 

Het personeel van Marktinterventie aan de Saramacca Doorsteek is teleurgesteld, omdat het zich niet heeft kunnen houden aan de belofte aan de vice-president gedaan, om binnen één week de loodsen en het terrein schoon te kriigen, waardoor wederom gestart kon worden met werkzaamheden.

 

Een vrachtwagen met passagiers en goederen op weg naar Brokopondo is door manschappen van het Nationaal Leger naar Paramaribo teruggecommandeerd. De reden hiervan is het feit dat één der passagiers een zak rijst minder had opgegeven dan hij in werkelijkheid bij zich had.

 

 

28 augustus – 2 september 1989

 • Toelichting op ontslagindiening dc Nankoesingh
 • Incident met vliegtuig Cruzeiro do Sul te Zanderij
 • Poki Gron bewoners kiezen dorpsbestuur
 • Japanse missie orienteert zich omtrent visserijproject
 • Ontruiming van Pettenpolder
 • Beediging district- en resoortraadsleden Paramaribo
 • Belgie doet eerste schenking ter ontwikkeling visserij in Suriname
 • Mr.E.Karamat Ali overleden
 • President Shankar en Militair Gezag vragen volksrust te betrachten
 • Bezoekers West Suriname vier uur lang gegijzeld
 • Veerboot Coppename Punt overgenomen
 • Ernstig waterprobleem te Leonsberg
 • Vijf passagiers van Apoera in Paramaribo aangekomen
 • Gegijzelde politiemannen en militairen vrijgelaten
 • Piloot Gummels maakt het goed
 • Inwoners Matta nieet betrokken bij akties

 

Op het Kabinet van het Militair Gezag wordt een persconferentie gehouden naar aanleiding van de brief die kapitein Nankoesingh heeft geschreven aan de minister an Regionale Ontwikkeling, waarin hij zijn ontslag als districtscommissaris van het district Para indient. Kapitein Nankoesingh zegt dat zich reeds geruime tijd een aantal zaken op het districtscommissariaat te Para voordoen welke als gezagsondermijnend kunnen worden gekenmerkt.

 

Op onze internationale luchthaven Zanderij komt een Boeing 737 van de maatschappij Curzeiro do Sul bij taxien op het platform voor het stationgebouw, in aanraking met een obstakel. Bij dit contact loopt de vleugel van het toestel aanmerkelijke schade op. dit heeft tot gevolg dat technici en onderdelen uit Brazilie gehaald moeten worden om de vleugel te repareren.

 

Bewoners van Poki Gron, die als vluchtelingen in de stadd vertoeven, kiezen na 4 uren beraadslagen een dorpsbestuur onder leiding van kapitein Godlieb Wilson. Dit bestuur zal de talrijke problemen waarmee de Poki Gron bewoners kampen aanpakken en de belangenbehartiging naar de overheid toe op zich nemen.

 

Een tien man sterke Japanse studiemissie, onder leiding van Kunihiro Shinoda brengt een beleefdsheidsbezoek aan minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken. De Japanse missie bestaande uit deskundigen op verschillende gebieden, zal een basisplan uitwerken voor het mini visserij centrum ten behoove van het district Comewijne. Dit project is door de Surinaamse regering aangeboden aan Japan.

 

In de Van Pettenpolder zijn woningen ontruimt. Districtscommissaris Bhoendie noemt de ontruiming een preventief optreden om wilde occupatie te verhinderen. Het gaat in deze om enkele honderden mensen, die volgens de dc kunnen naar hun oorspronkelijke situatie.

 

De ressortraadsleden van de 12 ressorten in Paramaribo alsook 17 districtsraadsleden worden in de gehoorzaal van het CCS beedigd.

 

De overdracht van visserij inputs ten behoeve van de visserrij en het onderhoud en de reparatie van vissersboten vindt plaats in het kader van de ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Belgie. De overdracht geschiedt op het terrein van de Visserijdienst aan de Cornelis Jongbawstraat door De Smedt, vertegenwoordiger van Belgie in Suriname op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en neemt minister S.Redjosentono van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in ontvangst.

 

Op Curacao overlijdt op 55-jarige leeftijd de in ons land welbekende jurist Ewald Irshad Karamat Ali. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

 

Zowel de Regering als het Militair Gezag zijn tot laat in de avond in spoedvergadering bijeen ter bespreking van de akties der Indianen en teneinde n ate gaan welke maatregelen hiertegenover gesteld dienen te worden. de woordvoerder van het Militair Gezag commandant B.Sital speelt goed in op de ontwstante informatiebehoefte bij de bevolking door regelmatig en uitvoerig via de radio inlichtingen omtrent de stand van zaken te verstrekken.

 

Inzittenden van voertuigen schrikken bij het aankomen bij de Saronbrug over de Saramaccarivier niet ver van Znderij zich een hoedje toen ze worden geconfronteeerd met overwegend dreigende gewapende Indianen. De automobilisten die richting Paramaribo rijden, worden bij het aankomen bij de brug, door zwaar bewapende en het gelaat gecamoufleerde boslandbewoners gesommeerd, uit te auto’s te stappen. Nadt goederen zijn afgenomen en iedereen geblinddoekt zijn, kunnen de gegijzelden een plek nabij de houten Saronbrug opzoeken. Alle auto’s die vanuit West Suriname komen, ondergaan hetzelfde lot.

 

De veerboot die de dienst Jenny-Boskamp onderhoudt is met geweld overgenomen door een vijftien tal gewapende mannen. Het gaat in deze om Indianen die afkomstig zijn uit e omgeving van Donderskamp, Corneliskondre en de Waymborivier. Naar het zich laat aanzien bestaat ere en zekere samenwerrking tussen eerdergenoemde groep Indianen en Indianen van het dorp Pikien Saaron. Een deel van de kapes bevinden zich reeds op de veerboot voor de vertrektijd terwijl een ander deel nog op het vaste land vertoeft.

 

Bewoners van Leonsberg krijgen al ruim dertien daagen geen druppel water uit de kraan. Deze mensen verklaren dat ondanks dagelijks te hebben gereclameerd bij de SWM over het ernstig ongerief, er niets is veranderd.

 

Vijf passagiers die gegijzeld zijn door Indianen te Apoera zijn in Paramaribo gearriveerd.

 

De piloot Jimmy Gummels die samen met het toestel van de Gum Air wordt vastgehouden door Indianen te Washabo, maakt contact met genoemd maatschappij. Gummels zegt het goed te maken. Hij deelt ook mee dat hij enige bewegingsvrijheid geniet. De Indianen delen aan de passagiers van heet vliegtuig mee dat zij mogen vertrekken.

 

De Surinaamse Politiebond maakt aan leden en de totale gemeenschap bekend dat zijn leden die sedert 31 augusts 1989 te Apoera in het district Sipaliwini wederrechtelijk van hun vrijheid werden beroofd bij een geweldsactie, samen met de collegae van de militaire politie en andere militairen in de vooravond van vrijdag 1 september 1989 zijn vrijgelaten. De vrijgelateen zijn veilig en fysiek goed via de weg in Paramaribo aangekomen.

 

De bewoners van het Indianendorp Matta zijn geenszins betrokken bij de gewelddadige akties van de Amazone Inddianen. Het dorp Matta distancieert zich van het hels gebeuren.

 

 

14 – 19 augustus 1989

 

 • SLM hervat op bescheiden schaal vluchten
 • Commandant Bouterse: ‘Er word teen vies spel gespeeld’
 • Veer Coppenamepunt weer defect
 • Mijnals trekt zich terug uit Staatsraad
 • Moengonezen voelen zich ten achter gesteld
 • Ronnie Brunswijk roept ex-Jungle Commando-leden op voor Gran Krutu
 • Tibiti cocaine affaire voor de rechter
 • MOB ontvangt personenbus en educatief speelgoed van UNICEF
 • Ravaksur bij studenten universiteit
 • Moengonezen repareren brug over Negre Krikie
 • Protestdemonstratie Unie Progressieve Surinamers
 • Commandant Sital: ‘Wel vertrouwenscrisis’
 • Vice-president besluit tot vliegverbond Stanvaste

 

De gezagvoerders Hew en Hoefdraad van de SLM zijn met een groep cabinepersoneel naar Europa afgereisd om in Luxemburg het enige overgebleven passagiersvliegtuig van de SLM een DC 8-63 af te halen. Het toestel ‘Stanvaste’ dat na de ramp met de Anthony Nesty op 7 juni naar Luxemburg voor een grote onderhoudsbeurt vertrok, moest eigenlijk veel eerder terug in ons land zijn. De kosten voor de onderhoudsbeurt liepen echter veel hoger op dan door de SLM c.q. de Surinaamse staat waren beraamd.

 

Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desi Bouterse, wil de Regering naar het binnenland trekken om AOV en AKB te gaan uitbetalen en zodoende haar goodwill tonen tegenover de terroristen. Dit vindt hij echter niet de juiste wijze van werken.

 

Het veer aan de Coppenamepunt was na enkele dagen uit de vaart te zijn geweest, weer in gebruik genomen. De opluchting was echter van korte duur, omdat binnen enkele uren de veerboot weer defect geraakte. De SMS zegt weinig te kunnen doen aan het onbetrouwbare materieel dat aan vervanging toe is.

 

Commandant Chas Mijnals trekt zich terug als vertegenwoordiger van het Militair Gezag in de Staatsraad. Hij is tot dit besluit gekomen, omdat hij heeft geconstateerd dat in hoge organen van staat Suriname een cultuur heerst van manipulatie en bedrog, waar hij geen deel van wenst uit te maken. Chas Mijnals heeft zich namelijk erg gestoord aan onder andere het feit dat ‘in de Kourou-affaire de president en de vice-president standpunten verkondigen die in strijd zijn met de waarheid, om daarmee eerder ingenomen standpunten tegenover het Militair Gezag te maskeren”.

 

De Moengo Mijnwerkers en andere leden uit de Moengonese gemeenschap stellen in een brief aan vice-president Arron, dat zij sinds juli 1986 offers hebben gebracht in sociaal, economisch en financieel opzicht. Zij zeggen de indruk te hebben door de Regering te zijn vergeten.

 

De leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, lanceert een bericht waarin hij alle ex-leden van het Jungle Commando oproept, zich aan te melden op een Gran Krutu, die binnenkort belegd zal worden op Stoelmanseiland. Dit bericht werd verspreid in alle dorpen van het Paramaccaans gebied tot de Boven-Marowijnerivier, alsook in St.Laurent du Maroni.

 

Acht verdachten, onder wie de Surinamer Dassasingh en zeven Columbianen en Bolivianen verschijnen in het Derde Kanton voor rechter John von Niessewand op beschuldiging van betrokkenheid bij de cocainezaak, welke meer bekend is als de “Tibiti Affaire”. De verdachten worden juridisch bijgestaan door de advocaten Van Ritter, Lieuw On, Bruma, Bouterse, Carrillho en Tjon Kwam Paw, terwijl het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door officier van justitie Van der San.

 

De onderafdeling Vroege Stimulatie van het Medisch Opvoedkundig Bureau ontvangt van het UNICEF het kinderfonds van de Verenigde Naties, educatief speelgoed en een bus met een vervoerscapaciteit van vijftien personen.

 

Ravaksur is op bezoek bij de in aktie zijnde studenten van Adek. Fred Derby, die een der sprekers was, riep de studenten op om de ‘verzorgingsmentaliteit’ af te leren en niet alles aan hun leiders over te laten, maar zelf ook te vechten. ‘De aktie is pas geslaagd als alle studenten zich aanmelden en niet slechts een deel’, zegt Derby.

 

De brug over de Negerkreek voorbij Moengo Tapu, nabij Albina, wordt gerepareerd. Dit betreft een particulier initiatief van de Moengonezen in samenwerking met het ministrie van OW en het districtsbestuur van dit bauxietstadje.

 

De Unie Progressieve Surinamers (UPS) onder voorzitterschap van R.Overman, vertoeft in protestdemonstratie bij het standbeeld van Kwakoe. Hieraan nemen deel krakers van volkswoningen, ontheemden, werklozen en aktievoerende studenten. Overman zegt dat de demonstratie bedoeld is om de Overheid met nadruk te wijzen op de vele vraagstukken die de gemeenschap bezighouden.

 

Volgens commandant Sital, woordvoerder van het Militair Gezag, is er wel sprake van een vertrouwenscrisis tussen de Regering en het Militair Gezag, die zelfs verder verscherpt is door de ‘lankmoedige houding van de Regering en De Naionale Assemblée. Hij zegt dat uit de houding en de reacties van de Regering gedurende de afgelopen anderhalve week, opgemerkt kan worden, dat deze instantie via allerlei wegen probeert te verbergen dat er een vertrouwenscrisis heerst.

 

De directie van de SLM is via het ministerie van Economische Zaken meedegedeeld dat de vice-president heeft besloten het SLM DC-8 vliegtuig, dat na een controle in Miami op Zanderij zal terugkeren, een vliegverbod zal opleggen. Dit vliegverbod geldt voor onbepaalde tijd.

 

7 – 12 augustus 1989

 

 • Militair Gezag tijdens persconferentie: President en vice-president vinden dat Akkoord van Kourou niet zal werken
 • Studenten bezetten Universiteitscomplex
 • Combinehouders weerspreken bericht vaststelling oogstprijzen
 • Niet functioneren van pompgemalen dupeert padieboeren
 • Loodsen stellen minister Grep ultimatum
 • Akkoord van Kourou door DNA aanvaard
 • Beediging leden Districtsraad en Ressortraden Paramaribo op 30 augustus
 • Beroering binnen de Surinaamse vliegwereld
 • Jarikaba Werknemers willen albert Dhik als directeur
 • Staking veldarbeiders OW Nickerie
 • Mr.James Janssen van Raay voorzitter Stichting Fons Vliegramp Zanderij voor besprekingen in Suriname
 • Akties RGD artsen opgeheven
 • SF 182.000 weggemaakt bij Sociale Zaken
 • Kraakers doen beroep op assembleelid Gadden

 

Het Militair Gezag deelt bij monde van bevelhebber Bouterse mee, dat het twee voorstellen heeft voor de Regering met betrekking tot het vredesproces. Ten eerste zou een regeringsdelegatie opnieuw naar de terroristen moeten gaan en dan meedelen waar het precies om gaat, namelijk dat zij moeten worden ontmanteld en zich stellen onder het centrale gezag in Paramaribo. Ten tweede is dat men Nederland benadert om de terroristen op te vangen en eventueel asiel te verlenen.

 

De aktievoerende studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen en de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen maken bekend dat zij in de nacht van 6 op 7 augustus 1989 het beheer van het universiteitscomplex aan de Leysweg hebben overgenomen. Nadere mededelingen volgen.

 

De vereniging van combinehouders schrijft dat berichten in de plaatselijke media als zou er een oogstloon voor padie per ha door de Vereniging van Padie Producenten (VPP) met de combinehouders zijn overeengekomen, berusten op onwaarheid. De Vereniging van Combinehouders die aangesloten is bij de Federatie van Agrariers en Landarbeiders, waarin 90 procent van de combinehouders zijn verenigd, heeft hoegenaamd nooit gesprekken gevoerd met de VPP om te komen tot de vaststelling van het oogstloon.

 

Alsgevolg van de staking van het personeel van het ministerie van Openbare Werken-Nickerie is het pompgemaal in de Clara Polder, buiten werking. De padieboeren van dit gebied hebben hun arealen pas bemest en met bestrijdingsmiddelen bespoten, waardoor het noodzakelijk is, de arealen onder water te zetten.

 

Blijkens informaties van de loodsen in Suriname dreigt er een ernstig conflict tussen hen en minister Grep van Economische Zaken over de toekenning van een gevarentoelage. In een schrijven heeft de vereniging van loodsen in Suriname de bewindsman tot en met 31 augustus in de gelegenheid gesteld de gevarentoelage in orde te maken en uit te betalen.

 

Met 44 stemmen voor en 2 tegen wordt een motie aangenomen waain de volksvertegenwoordiging zich over het Akkoord van Kourou uitspreekt. Volgens het college is het Akkoord gebaseerd op de souvereiniteit van Suriname en de grondslagen van de rechtsstaat. Ook zou het goede perspectieven bieden op duurzame vrede en beantwoorden aan de gevoelens van het Surinaamse volk.

 

Een en twintig maanden nadat ze gekozen werden, zal op 30 augustus eindelijk een aanvang worden gemaakt met de beëdiging van leden van de Districts- en Ressortraden. Paramaribo bijt de spits af. Direct na hun beëdiging zullen de regionale volksvertegenwoordigers in eerste vergadering bijeen komen.

 

Alsgevolg van de recente gebeurtenissen binnen de vliegwereld lijden de Surinaamse reisagenten in de periode vanaf de vliegramp tot heden, een verlies van ruim tachtig procent. Het Surinaamse reizend publiek is de meest gedupeerde groep. De ASRA wijt het ontstaan van de huidige situatie aan een gebrek aan daadkracht van de zijde van alle instanties die bij het vlieggebeuren in Suriname betrokken zijn.

 

Een deel van de veldarbeiders van Openare Werken te Nickerie staakt sedert 26 juli omdat kledinggelden vanaf 1988 tot heden niet ontvangen zijn.

 

De Europarlementarier mr. James Janssen van Raay arriveert in ons land in de hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Fonds Vliegramp Zanderij. Doel van zijn bezoek aan Suriname is tweeledig, namelijk de Surinaamse regering officieel uit te nodigen voor het bijwonen van een benefiet wedstrijd op 20 september te Rotterdam en om goed inzicht te krijgen in de lijst van omgekomenen bij de vliegramp van 7 juni.

 

De Vereniging van Artsen bij de Regionale Gezondheidsdienst besluit na een spoed alv, de akties die in Coronie begonnen op te heffen. Tot dit besluit is te hebben gepleegd gekomen na in een goede sfeer overleg met minister Alimohamed van Volksgezondheid.

 

De Politie maakt een aanvang met het onderzoek in verband met de verduistering van sf 182.000 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het voorlopig onderzoek wijst in de richting van de betrokkenheid van leidinggevende functionarisssen. De verduistering in dienstverband, zou zijn gepleegd in de periode 1986 tot 1989.

 

Krakers van woningen te Pontbuiten benaderen het assembléelid Jarien Gadden om de vele problemen waarmee zij geconfronteerd worden met nog meer nadruk onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke instanties.

 

 

24 – 29 juli 1989

 

 • Defintieve oplossing drinkwaterprobleem in zicht
 • Luchtvaartbesprekingen Suriname-Nederland
 • Verklaring NDP kaders inzake Kourou en ontwikkelingsverdrag
 • Het Kourou akkoord schaadt de Grondwet niet
 • Nationaal Leger voelt zich door de Regering verraden
 • Bevelhebber Bouterse wil niet met anderen worden gedecoreerd
 • Bsc-studenten praten met het Platform
 • Belangwekkende uitspraken assembleelid Wijdenbosch
 • Franse defenstie attaché vliegt over naar Suriname
 • Bakkers voeren aktie bij De Molen
 • 29 Surinamers ontvangen onderscheiding van Brazilie
 • Dienst der Posterijen tijdelijk gesloten

 

Tussen de staat Suriname en de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt te Republiek een agreement for technical cooperation getekend. Door de ondertekening van dit verdrag krijgt de NV.Surnaamse Waterleiding Maatschappij de beschikking over US 1.850.000 teneinde fase 2 van het in 1985 aangevangen IDB-SWM programma te voltooien. Dit programma behelst de verbetering en uitbreiding van de drinkwatervoorziening voor groot Paramaribo en omstreken tot het jaar 2010.

 

In het kader van het opnieuw formaliseren van de luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland worden in de periode 19 t/m 21 juli 1989 luchtvaartbesprekingen in Paramaribo gehouden tussen een Surinaamse en een Nederlandse luchtvaartdelegatie. Bij deze besprekingen die in een constructieve sfeer worden gevoerd, wordt diepgaand van gedachten gewisseld over de materiële inhoud van het conceptverdrag.

 

De Nationale Democratische Partij houdt een workshop voor haar kader. Na inleidingen van drs. Jules Wijdenbosch, de partijvoorzitter en ir. Frank Playfair, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée wordt er in groepen gediscussieerd, waarna er rapportage van die discussies plaatsvindt. Aan het eind van de workshop formuleren de kaders een slotnota die door hen als werkstuk voor het hoofdbestuur wordt aangenomen.

 

Het Kourou Akkoord schaadt de Grondwet in geen geval. De positie van het Nationaal Leger blijft derhalve gehandhaafd. Het idee dat binnen delen van de gemeenschap leeft als zou het Kourou Akkoord in overtreding zijn met de constitutie, berust dus niet op de waarheid. Dit wordt duidelijk op een persconferentie gehouden op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling door de regeringsdelegatie en de adviseurs die onlangs onderhandeld hebben met het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk te Kourou-Frans Guyana.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desi Bouterse, zegt in een toespraak tot de manschappen van het Nationaal Leger dat iedereen weet, dat deze Regering het leger niet goed gezind is, maar dat zij verraad zou plegen, had niemand zich kunnen voorstellen. Het is bekend dat deze Regeirng alle energie en kracht bundelt om Nederland plezierig te stemmen en om wat geld los te krijgen. Nederland heeft het terrorisme gecreëerd en heeft nu een morele verplichting tegenover de terroristen.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger zal vanwege principieel ethische overwegingen, op zijn verzoek op woensdag 26 juli 1989 en niet op 25 juli 1989 door de Braziliaanse ambassadeur in opdracht van zijn Regering worden onderscheiden met het groot kruis, de hoogste onderscheiding van de Orde National do Cruzeiro do Sul. Deze beslissing van de bevelhebber van het Nationaal Leger is om niet samen met eerder bedoelde notabelen gedecoreerd te worden, wordt geschraagd door het Militair Gezag en de gehele staf der commandanten van het Nationaal Leger.

 

Wegens de patstelling die er heerst op de Universiteit van Suriname, hebben de bsc studenten een gesprek met het Nationaal Platform Progressieven. Hugo Essed, geeft een uiteenzetting over de problemen, waarbij steeds weer wordt benadrukt, dat er zowel in de universitaire wereld als daarbuiten, sprake is van een enorme begripsverwarring.

 

Er moet een ethische commissie komen die gedragingen van ministers en asssembléeleden onderzoekt, vindt assembleelid Ruth Wijdenbosch. Eerst zou volgens het assembleelid duidelijk vastgesteld moeten worden wat de ethiek in ons land is, op basis van het gebruik en de gewoonten, die als aanvaardbaar beschouwd worden in de Surinaamse samenleving.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger commandant Desi Bouterse ontvangt op diens verzoek de Franse defensieattaché, kolonel Chercera, op het Kabinet van het Millitair Gezag. De Franse militaire vertegenwoordiger is op instructie van Parijs naar Paramaribo gevlogen om zich in verbinding te stellen met het Militair Gezag naar aanleiding van de vredesovereenkomst van Korou en over eventuele militaire samenwerking.

 

Een tiental leden van de Bakkersbond voert aktie bij de Meelmaatschappij De Molen. De ontevreden bakkers verhinderen een bestelwagen van Fernandes Bakkerij, die meel komt ophalen, om uit te rijden. De politie wordt er bij gehaald. De protestaktie van de bakkers houdt verband met het tekort aan verpakkingsmateriaal, waardoor de leden van de Bakkersbond minder meel krijgen.

 

In de residentie van de ambassadeur van Brazilie in ons land, worden negenentwintig Surinamers onderscheiden in de verschillende orden. Het gaat in deze om Braziliaanse onderscheidingen, te weten Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul en Ordem de Rio Branco die elk vijf rangorden kent.

 

Het hoofdkantoor, alsmede alle filialen in Paramaribo van de Dienst der Posterijen, zijn voor het publiek gesloten. Het personeel staakt. De reden voor deze tijdelijke werkneerlegging is dat het personeel in dienst van de Posterijen zich wil beraden over dringende zaken. Directe aanleiding hiertoe is het feit dat een zwanger personeelslid, door de politie werd meegenomen zonder daarbij de direktie op de hoogte te stellen.

 

17 – 22 juli 1989

 

 • Medische studenten bezetten MWI gebouw
 • ICAO vraagt FAA bij uitgeven vliegbrevetten nauwkeuriger te werken
 • Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft nieuw bestuur
 • Vice-president Arron na succesvolle missie: ‘De victorie is aan het Surinaamse volk’
 • Hoge gast voor Financien
 • Journalisten verlaat op vredesonderhandelingen in Kourou
 • Afwijkende opvattingen over inlevering wapens
 • Fyffes Group ontevreden over Surinaamse bacoven
 • Vredesonderhandelingen verlopen positief
 • Intenties regering en Jungle Commando inzake ontwikkeling binnenland eensluidend
 • Suriname en Guyana ondernemen concrete stappen tot samenwerking
 • Vredesonderhandelingen Kourou: Laatste ronde verloopt stroef
 • Installatie samenwerkingsraad Suriname-Guyana
 • Akkoord bereikt in Kourou
 • Reaktie Militair Gezag op vredesonderhandelingen
 • Politie beschikt niet over noodzakelijke uitrusting
 • Enorme olievlek voor kust Coronie

 

De studenten van de Medische Faculteit bezetten het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) de plaats waar de Medische Faculteit is ondergebracht. De aktieleiding ging hiertoe over, omdat er ondanks de vele verzoeken om reactie van het faculteitsbestuur onder voorzitterschap van de dekaan, professor dr. Baltus Oostburg, er volgens de studenten zo goed als niets is gedaan ter oplossing van de nijpende onderwijsproblematiek.

 

De Internationale Organisatie voor de Burger Luchtvaart die ICAO vraagt de Noordamerikaanse Luchtvaart Dienst (FAA) om zorgvuldiger te werk te gaan bij het uitgeven van brevetten. Bij een onderzoek van de IFALPA de Internationale Organisatie van Verkeersvliegers is gebleken dat het nog steeds niet duidelijk is, wie de eerste officier van de op 7 juni verongelukte SLM DC8 machine was.

 

De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen houdt nieuwe bestuursverkiezingen. Hierbij wordt mr.Jennifer van Dijk-Silos gekozen tot de nieuwe dekaan van de Faculteit.

 

Vice-president Henck Arron keert terug na succesvolle onderhandelingen gevoerd te hebben in Nederland en Belgie. Kort na zijn aankomst, stond hij enkele mediawerkers te woord aan wie hij kenbaar maakte, dat het doel van zijn missie tweeledig was en dat hij geenszins was vertrokken om te praten over geld. Primair was het om Nederland kenbaar te maken hoe Suriname denkt over de ontwikkeling, wat het kan en wat het niet kan. Het vertrouwen moest wederom gewekt worden bij zowel Nederland als België.

 

Van 17 juli 1989 tot en met 22 juli 1989 brengt Luis Barbosa,  Executive Director voor Suriname bij de Inter American Development Bank, een werkbezoek aan Suriname. De counterpart van de Inter American Development Bank in Suriname is de minister van Financiën die governor voor Suriname is bij deze internationale financiele instelling.

 

De vredesonderhandelingen tussen de Regering en het Jungle Commando zijn aangevangen. Een aantal journalisten zou hiervoor naar Frans Guyana vertrekken om vanuit Kourou verslag te doen over het verloop van de onderhandelingen. Het vertrek werd echter ettelijke malen uitgesteld. De reden hiervoor was dat op het laatste moment werd besloten dat naast de acht delegatieleden nog een aanal DNA leden en ambtenaren in de gelegenheid zou worden gesteld, mee te reizen.

 

In een op Kourou gehouden persconferentie blijkt dat de regeringsdelegatie en het Jungle Commando verschillende opvattingen hebben met betrekking tot de positie van het Jungle Commando, nadat er officieel vrede is gesloten. Mr.Lachmon wijst op hetgeen in Portal is overeengekomen, namelijk dat het Jungle Commando zoveel mogelijk zal worden opgenomen in het politieapparaat.

 

Fyffes Group, de Engelse afnemer van de Surinaamse bacoven, heeft reeds enkele malen haar misnoegen geuit over de slechte kwaliteit van de bacoven die de laatste tijd aan haar geleverd worden. Deze slechte kwaliteit is vaak van invloed op de prijs die ervoor gevraagd kan worden. Volgens Jiwan Sital, voorzitter van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders en tevens voorzitter van de Bacoven Werknemersbond, is de achtertuitgang te wijten aan de slechte gesteldheid van de wegen in Nickerie.

 

De regeringsdelegatie, onder leiding van drs. Ronald Venetiaan minister van Onderwijs is onderhandelingen in Kourou (Frans Guyana) met een delegatie onder leiding van Ronny Brunswijk begonnen. Redaktielid Cliff Djamin meldt vanuit Kourou dat aan de delegatie een groot aantal adviseurs is toegevoegd. De besprekingen vinden onder strenge bewaking van de Franse Gendarmerie plaats in een hotel in Kourou.

 

De delegatie van de Regering en het Jungle Commando verstrekt tijdens een persbriefing informatie over de resultaten van de besprekingen. Stanley Rensch zegt namens het Jungle Commando, dat de aandacht van de Regering is gevraagd voor structurele maatregelen ter voorkoming van het weder oplaaien van de strijd en tevens om te voorkomen dat in de toekomst weer zo een strijd zal moeten worden geleverd door het volk, om zijn rechten te verwerven. Verder is aandacht besteed aan de samenstelling van een crashprogramma ter ontwikkeling van de sociaal-economische toestand van de binnenlandsbewoners.

 

Op uitnodiging van drs. E.Sedoc, minister van Buitenlandse Zaken, brengt zijn ambtgenoot van de Cooperatievve Republiek Guyana, R.Jackson in de periode van 19-20 juli een bezoek aan Suriname. Doel van dit bezoek was om uitvoering te geven aan de wens van de presidenten Shankar en Desmond Hoyte, respectievelijk van Suriname en Guyana, om te komen tot een versnelling van de ondertekening van een overeenkomst waarbij de Raad van Samenwerking wordt geïnstalleerd; overeenkomstig het besluit genomen door de twee presidenten in maart jl. om zo een dergelijk orgaan in te stellen.

 

De onderhandelingen in Kourou worden afgerond. Het Jungle Commando stelt harde eisen, waar de regeringsdelegatie niet zonder meer mee akkoord kan gaan. Het lag wel in de lijn der verwachtingen, dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken en op een later tijdstip zullen worden voortgezet.

 

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de installatie plaats van de Samenwerkingsraad Suriname Guyana. Het samenwerkingsverdrag wordt ondertekend en er worden nota’s uitgewisseld door de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, Rasleigh Jackson en minister drs. E.Sedoc van ons land. Het doel van deze raad is om de bilaterale samenwerkingsrelatie tussen beide buurlanden te evalueren, en waar nodig voorstellen te doen ter verbetering hiervan.

 

De leden van het Jungle Commando zullen worden geincorporeerd in een speciale afdeling van het politieapparaat. Deze eenheid moet de orde en rust in het binnenland handhaven en het traditionele gezag ondersteunen. Totdat deze voorzieningen zijn getroffen, zal het Jungle Commando ingezet worden bij programma’s ter wederopbouw van het binnenland.

 

Het Militair Gezag spreekt tijdens haar beraadslagingen met hoge officieren haar in principe goedkeuring uit over de pogingen van de Nationale Asssemblée en de Regering om door middel van vredesonderhandelingen met de terroristengroep onder leiding van Brunswijk vrede te bewerkstelligen. Als militaire voorhoede van het Surinaamse volk heeft het Nationaal Leger inmiddels zich steeds overeenkomstig haar grondwettelijke taken consequent en verantwoordelijk ingezet om de souvereiniteit en zelfstandigheid te verdedigen, alsmede te zorgen voor de bescherming van de hoogste rechten en vrijheden van land en volk met het dienen van de rechtsorde, de vrede en veiligheid.

 

Het politieapparaat beschikt niet over de noodzakelijke uitrusting waaronder de vereiste vuurwapens. Zeker 80 politieambtenaren op de post Geyersvlijt, beschikken niet over een vuurwapen.

 

Vanuit de lucht is een enorme olievlek voor de kust van Coronie waargenomen. De vlek is vanaf Coppenamepunt langs de kust richting Coronie zichtbaar. Deze heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer en drijft op ongeveer 10 kilometer buiten de kust.

 

 

11 – 16 september 1989

 

 • CCK spreekt zich uit over huidige situatie
 • Finici en Koti verkeren buiten gevaar
 • Leider Jungle Commando vreest voor leven mr.J.Lachmon
 • Tucajana Amazonia garanderen veiligheid Lachmon
 • Leger versterkt bewaking te Zanderij
 • Groeiend verzet tegen Bigi Poika als ontmoetingsplaats
 • President neemt krachtig standpunt in
 • Tekort aam gasbommen
 • Vermoorde Brazilianen waren drugsdealers
 • Nickerianen willen bescherming nu zelf ter hand nemen
 • MINOV werk aan aangepast onderwijs evacuees
 • Indianen ontwapenen Politie te Post Utrecht
 • Personeel Marktinterventie teleurgesteld
 • Vrachtwagen mag niet naar Brokopondo

 

Het Comité Christelijke Kerken typeert de huidige situatie in Suriname als zijnde zeer kritiek. De aktievoerenden hebben recht om hun ontwikkeling te eisen, maar de manier waarop dit gebeurt keurt het CCK af. De weg van dialoog moet gevolgd worden. Opeenvolgende regeringen hebben bewust of onbewust minder aandacht besteed aan de Indianen.

 

Twee bewoners van Bronsweg, Finici en Koti worden door het Nationaal Leger met schotwonden afgevoerd naar het Militair Hospitaal. Bij Finici moest chirurgisch worden ingegrepen. Beide heren verkeren buiten levensgevaar. Volgens de woordvoerder van het Militair Gezag de commandant B. Sital bestaat het vermoeden dat tijdens wraakacties van de zijde van Brunswijk, Finici en Koti uit hun huis zijn gehaald, waarna het tot een gevecht kwam.

 

Ronnie Brunswijk, de leider van het Jungle Commando, heeft groot vertrouwen in mr. Jagernath Lachmon. Hij gelooft dat Lachmon de enige leider in Suriname is, die het Kourou Akkoord kan doen uitvoeren. Mede op grond hiervan maant hij de frontleider aan tot voorzichtigheid in het contact met de Tucayana Indianen.

 

De Tucajana Amazonia Indianen verzekeren in een perscommuniqué, dat de veiligheid van assembleevoorzitter Lachmon bij hen gegarandeerd is en dat hij waardig ontvangen zal worden. Op Lachmon wordt een ‘serieus;’ beroep gedaan, zich niet door anderen, die intrigeren en chanteren, te laten afbrengen van zijn nationale lijn, om met de Tucayanas in dialoog te gaan.

 

De president doet het verzoek tot bewaking van het Zanderij complex toekomen aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant D.Bouterse. Met dit verzoek moeten de manschappen die reeds daar aanwezig zijn, versterkt worden. De aanwezigheid van het Nationaal Leger in dat gebied is van groot belang, aangezien het opleidingscentrum van het Leger daar gevestigd is.

 

Het verzet tegen de reis van mr.J.Lachmon naar Bigi Poika groeit. De tegenstanders hiervan vinden dat Lachmon uit veiligheidsoverwegingen niet naar Bigi Poika moet gaan. Het gesprek met de Toekayana indianen moet elders plaatsvinden, waar voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen worden ingebouwd om eventualiteiten tot een minimum te reduceren.

 

Gijsberg, de contactpersoon van de actievoerende indianen, rapporteert aan president Shankar dat er aan het door hen gevraagde gesprek met assembleevoorzitter Lachmon nog voorbereidingen van culturele aard moeten vooraf gaan. Men wilde bovendien alle dorpen betrekken bij de beraadslaging over het dan te behandelen eisenpakket. Eén en ander vergt nog enige tijd.

 

Volgens mevrouw Meyer van de EBS is ons deviezenprobleem de hoofdoorzaak van het nijpend tekort aan gasflessen in het land. Bestellingen kunnen daardoor niet tijdig worden geplaatst terwijl anderzijds de EBS jaarlijks 1500 gasflessen afkeurt wegens slecht gebruik. De laatste bestelling dateert volgens Meyer van 1986 toen er 2500 cilinders gekocht werden.

 

Het Openbaar Ministerie geeft opdracht tot de aanhouding van de militair Roy Tolud, omdat er verklaringen zijn afgelegd die aangeven, dat hij betrokken zou zijn bij de moord op vier Brazilianen enkele weken geleden. De lijken van vier Brazilianen werden achter Charlesburg aangetroffen nadat deze in brand waren gestoken. De lijken vertoonden kogelgaten. In deze zaak zijn vier personen aangehouden, onder wie de echtgenote van één van de vermoorde Brazilianen.

 

De gemoederen in Nickerie zijn erg verhit en het is niet denkbeeldig, dat Nickerianen worden gemobiliseerd om zelf de bescherming van have en goed ter hand te nemen. Er dreigt thans een situatie, dat Nickerianen hard gaan terugslaan om te voorkómen, dat de Tucayana indianen met hun acties het economisch leven van Nickerie verder ontwrichten. De mensen willen niet langer lijdelijk toezien dat indianen plunderend en rovend rondtrekken.

 

Het Minov zal in het komende schooljaar proberen aangepast onderwijs te geven aan kinderen die vanwege de politieke situatie in het land van onderwijs verstoken zijn. Ter verwezenlijking van dit plan werd op 6 september een commissie in het leven geroepen, die wegen zal zoeken om de achterstandspositie van de evacuees weg te werken. Verder zoekt de commissie naar adequate opvang voor de kindren van evacuees.

 

Zwaar gewapende mannen in het indianendorp Post Utrecht beletten de politie haar werk te doen. Zij ontwapenen de wetsdienaren en zenden hen terug naar van waar zij kwamen, namelijk van Wageningen. Deze actie tegen de politie heeft zowel in Wageningen als elders voor veel beroering gezorgd.

 

Het personeel van Marktinterventie aan de Saramacca Doorsteek is teleurgesteld, omdat het zich niet heeft kunnen houden aan de belofte aan de vice-president gedaan, om binnen één week de loodsen en het terrein schoon te kriigen, waardoor wederom gestart kon worden met werkzaamheden.

 

Een vrachtwagen met passagiers en goederen op weg naar Brokopondo is door manschappen van het Nationaal Leger naar Paramaribo teruggecommandeerd. De reden hiervan is het feit dat één der passagiers een zak rijst minder had opgegeven dan hij in werkelijkheid bij zich had.

 

 

 

28 augustus – 2 september 1989

 • Toelichting op ontslagindiening dc Nankoesingh
 • Incident met vliegtuig Cruzeiro do Sul te Zanderij
 • Poki Gron bewoners kiezen dorpsbestuur
 • Japanse missie orienteert zich omtrent visserijproject
 • Ontruiming van Pettenpolder
 • Beediging district- en resoortraadsleden Paramaribo
 • Belgie doet eerste schenking ter ontwikkeling visserij in Suriname
 • Mr.E.Karamat Ali overleden
 • President Shankar en Militair Gezag vragen volksrust te betrachten
 • Bezoekers West Suriname vier uur lang gegijzeld
 • Veerboot Coppename Punt overgenomen
 • Ernstig waterprobleem te Leonsberg
 • Vijf passagiers van Apoera in Paramaribo aangekomen
 • Gegijzelde politiemannen en militairen vrijgelaten
 • Piloot Gummels maakt het goed
 • Inwoners Matta nieet betrokken bij akties

 

Op het Kabinet van het Militair Gezag wordt een persconferentie gehouden naar aanleiding van de brief die kapitein Nankoesingh heeft geschreven aan de minister an Regionale Ontwikkeling, waarin hij zijn ontslag als districtscommissaris van het district Para indient. Kapitein Nankoesingh zegt dat zich reeds geruime tijd een aantal zaken op het districtscommissariaat te Para voordoen welke als gezagsondermijnend kunnen worden gekenmerkt.

 

Op onze internationale luchthaven Zanderij komt een Boeing 737 van de maatschappij Curzeiro do Sul bij taxien op het platform voor het stationgebouw, in aanraking met een obstakel. Bij dit contact loopt de vleugel van het toestel aanmerkelijke schade op. dit heeft tot gevolg dat technici en onderdelen uit Brazilie gehaald moeten worden om de vleugel te repareren.

 

Bewoners van Poki Gron, die als vluchtelingen in de stadd vertoeven, kiezen na 4 uren beraadslagen een dorpsbestuur onder leiding van kapitein Godlieb Wilson. Dit bestuur zal de talrijke problemen waarmee de Poki Gron bewoners kampen aanpakken en de belangenbehartiging naar de overheid toe op zich nemen.

 

Een tien man sterke Japanse studiemissie, onder leiding van Kunihiro Shinoda brengt een beleefdsheidsbezoek aan minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken. De Japanse missie bestaande uit deskundigen op verschillende gebieden, zal een basisplan uitwerken voor het mini visserij centrum ten behoove van het district Comewijne. Dit project is door de Surinaamse regering aangeboden aan Japan.

 

In de Van Pettenpolder zijn woningen ontruimt. Districtscommissaris Bhoendie noemt de ontruiming een preventief optreden om wilde occupatie te verhinderen. Het gaat in deze om enkele honderden mensen, die volgens de dc kunnen naar hun oorspronkelijke situatie.

 

De ressortraadsleden van de 12 ressorten in Paramaribo alsook 17 districtsraadsleden worden in de gehoorzaal van het CCS beedigd.

 

De overdracht van visserij inputs ten behoeve van de visserrij en het onderhoud en de reparatie van vissersboten vindt plaats in het kader van de ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Belgie. De overdracht geschiedt op het terrein van de Visserijdienst aan de Cornelis Jongbawstraat door De Smedt, vertegenwoordiger van Belgie in Suriname op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en neemt minister S.Redjosentono van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in ontvangst.

 

Op Curacao overlijdt op 55-jarige leeftijd de in ons land welbekende jurist Ewald Irshad Karamat Ali. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

 

Zowel de Regering als het Militair Gezag zijn tot laat in de avond in spoedvergadering bijeen ter bespreking van de akties der Indianen en teneinde n ate gaan welke maatregelen hiertegenover gesteld dienen te worden. de woordvoerder van het Militair Gezag commandant B.Sital speelt goed in op de ontwstante informatiebehoefte bij de bevolking door regelmatig en uitvoerig via de radio inlichtingen omtrent de stand van zaken te verstrekken.

 

Inzittenden van voertuigen schrikken bij het aankomen bij de Saronbrug over de Saramaccarivier niet ver van Znderij zich een hoedje toen ze worden geconfronteeerd met overwegend dreigende gewapende Indianen. De automobilisten die richting Paramaribo rijden, worden bij het aankomen bij de brug, door zwaar bewapende en het gelaat gecamoufleerde boslandbewoners gesommeerd, uit te auto’s te stappen. Nadt goederen zijn afgenomen en iedereen geblinddoekt zijn, kunnen de gegijzelden een plek nabij de houten Saronbrug opzoeken. Alle auto’s die vanuit West Suriname komen, ondergaan hetzelfde lot.

 

De veerboot die de dienst Jenny-Boskamp onderhoudt is met geweld overgenomen door een vijftien tal gewapende mannen. Het gaat in deze om Indianen die afkomstig zijn uit e omgeving van Donderskamp, Corneliskondre en de Waymborivier. Naar het zich laat aanzien bestaat ere en zekere samenwerrking tussen eerdergenoemde groep Indianen en Indianen van het dorp Pikien Saaron. Een deel van de kapes bevinden zich reeds op de veerboot voor de vertrektijd terwijl een ander deel nog op het vaste land vertoeft.

 

Bewoners van Leonsberg krijgen al ruim dertien daagen geen druppel water uit de kraan. Deze mensen verklaren dat ondanks dagelijks te hebben gereclameerd bij de SWM over het ernstig ongerief, er niets is veranderd.

 

Vijf passagiers die gegijzeld zijn door Indianen te Apoera zijn in Paramaribo gearriveerd.

 

De piloot Jimmy Gummels die samen met het toestel van de Gum Air wordt vastgehouden door Indianen te Washabo, maakt contact met genoemd maatschappij. Gummels zegt het goed te maken. Hij deelt ook mee dat hij enige bewegingsvrijheid geniet. De Indianen delen aan de passagiers van heet vliegtuig mee dat zij mogen vertrekken.

 

De Surinaamse Politiebond maakt aan leden en de totale gemeenschap bekend dat zijn leden die sedert 31 augusts 1989 te Apoera in het district Sipaliwini wederrechtelijk van hun vrijheid werden beroofd bij een geweldsactie, samen met de collegae van de militaire politie en andere militairen in de vooravond van vrijdag 1 september 1989 zijn vrijgelaten. De vrijgelateen zijn veilig en fysiek goed via de weg in Paramaribo aangekomen.

 

De bewoners van het Indianendorp Matta zijn geenszins betrokken bij de gewelddadige akties van de Amazone Inddianen. Het dorp Matta distancieert zich van het hels gebeuren.

 

 

 

14 – 19 augustus 1989

 

 • SLM hervat op bescheiden schaal vluchten
 • Commandant Bouterse: ‘Er word teen vies spel gespeeld’
 • Veer Coppenamepunt weer defect
 • Mijnals trekt zich terug uit Staatsraad
 • Moengonezen voelen zich ten achter gesteld
 • Ronnie Brunswijk roept ex-Jungle Commando-leden op voor Gran Krutu
 • Tibiti cocaine affaire voor de rechter
 • MOB ontvangt personenbus en educatief speelgoed van UNICEF
 • Ravaksur bij studenten universiteit
 • Moengonezen repareren brug over Negre Krikie
 • Protestdemonstratie Unie Progressieve Surinamers
 • Commandant Sital: ‘Wel vertrouwenscrisis’
 • Vice-president besluit tot vliegverbond Stanvaste

 

De gezagvoerders Hew en Hoefdraad van de SLM zijn met een groep cabinepersoneel naar Europa afgereisd om in Luxemburg het enige overgebleven passagiersvliegtuig van de SLM een DC 8-63 af te halen. Het toestel ‘Stanvaste’ dat na de ramp met de Anthony Nesty op 7 juni naar Luxemburg voor een grote onderhoudsbeurt vertrok, moest eigenlijk veel eerder terug in ons land zijn. De kosten voor de onderhoudsbeurt liepen echter veel hoger op dan door de SLM c.q. de Surinaamse staat waren beraamd.

 

Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desi Bouterse, wil de Regering naar het binnenland trekken om AOV en AKB te gaan uitbetalen en zodoende haar goodwill tonen tegenover de terroristen. Dit vindt hij echter niet de juiste wijze van werken.

 

Het veer aan de Coppenamepunt was na enkele dagen uit de vaart te zijn geweest, weer in gebruik genomen. De opluchting was echter van korte duur, omdat binnen enkele uren de veerboot weer defect geraakte. De SMS zegt weinig te kunnen doen aan het onbetrouwbare materieel dat aan vervanging toe is.

 

Commandant Chas Mijnals trekt zich terug als vertegenwoordiger van het Militair Gezag in de Staatsraad. Hij is tot dit besluit gekomen, omdat hij heeft geconstateerd dat in hoge organen van staat Suriname een cultuur heerst van manipulatie en bedrog, waar hij geen deel van wenst uit te maken. Chas Mijnals heeft zich namelijk erg gestoord aan onder andere het feit dat ‘in de Kourou-affaire de president en de vice-president standpunten verkondigen die in strijd zijn met de waarheid, om daarmee eerder ingenomen standpunten tegenover het Militair Gezag te maskeren”.

 

De Moengo Mijnwerkers en andere leden uit de Moengonese gemeenschap stellen in een brief aan vice-president Arron, dat zij sinds juli 1986 offers hebben gebracht in sociaal, economisch en financieel opzicht. Zij zeggen de indruk te hebben door de Regering te zijn vergeten.

 

De leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, lanceert een bericht waarin hij alle ex-leden van het Jungle Commando oproept, zich aan te melden op een Gran Krutu, die binnenkort belegd zal worden op Stoelmanseiland. Dit bericht werd verspreid in alle dorpen van het Paramaccaans gebied tot de Boven-Marowijnerivier, alsook in St.Laurent du Maroni.

 

Acht verdachten, onder wie de Surinamer Dassasingh en zeven Columbianen en Bolivianen verschijnen in het Derde Kanton voor rechter John von Niessewand op beschuldiging van betrokkenheid bij de cocainezaak, welke meer bekend is als de “Tibiti Affaire”. De verdachten worden juridisch bijgestaan door de advocaten Van Ritter, Lieuw On, Bruma, Bouterse, Carrillho en Tjon Kwam Paw, terwijl het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door officier van justitie Van der San.

 

De onderafdeling Vroege Stimulatie van het Medisch Opvoedkundig Bureau ontvangt van het UNICEF het kinderfonds van de Verenigde Naties, educatief speelgoed en een bus met een vervoerscapaciteit van vijftien personen.

 

Ravaksur is op bezoek bij de in aktie zijnde studenten van Adek. Fred Derby, die een der sprekers was, riep de studenten op om de ‘verzorgingsmentaliteit’ af te leren en niet alles aan hun leiders over te laten, maar zelf ook te vechten. ‘De aktie is pas geslaagd als alle studenten zich aanmelden en niet slechts een deel’, zegt Derby.

 

De brug over de Negerkreek voorbij Moengo Tapu, nabij Albina, wordt gerepareerd. Dit betreft een particulier initiatief van de Moengonezen in samenwerking met het ministrie van OW en het districtsbestuur van dit bauxietstadje.

 

De Unie Progressieve Surinamers (UPS) onder voorzitterschap van R.Overman, vertoeft in protestdemonstratie bij het standbeeld van Kwakoe. Hieraan nemen deel krakers van volkswoningen, ontheemden, werklozen en aktievoerende studenten. Overman zegt dat de demonstratie bedoeld is om de Overheid met nadruk te wijzen op de vele vraagstukken die de gemeenschap bezighouden.

 

Volgens commandant Sital, woordvoerder van het Militair Gezag, is er wel sprake van een vertrouwenscrisis tussen de Regering en het Militair Gezag, die zelfs verder verscherpt is door de ‘lankmoedige houding van de Regering en De Naionale Assemblée. Hij zegt dat uit de houding en de reacties van de Regering gedurende de afgelopen anderhalve week, opgemerkt kan worden, dat deze instantie via allerlei wegen probeert te verbergen dat er een vertrouwenscrisis heerst.

 

De directie van de SLM is via het ministerie van Economische Zaken meedegedeeld dat de vice-president heeft besloten het SLM DC-8 vliegtuig, dat na een controle in Miami op Zanderij zal terugkeren, een vliegverbod zal opleggen. Dit vliegverbod geldt voor onbepaalde tijd.

 

 

 

7 – 12 augustus 1989

 

 • Militair Gezag tijdens persconferentie: President en vice-president vinden dat Akkoord van Kourou niet zal werken
 • Studenten bezetten Universiteitscomplex
 • Combinehouders weerspreken bericht vaststelling oogstprijzen
 • Niet functioneren van pompgemalen dupeert padieboeren
 • Loodsen stellen minister Grep ultimatum
 • Akkoord van Kourou door DNA aanvaard
 • Beediging leden Districtsraad en Ressortraden Paramaribo op 30 augustus
 • Beroering binnen de Surinaamse vliegwereld
 • Jarikaba Werknemers willen albert Dhik als directeur
 • Staking veldarbeiders OW Nickerie
 • Mr.James Janssen van Raay voorzitter Stichting Fons Vliegramp Zanderij voor besprekingen in Suriname
 • Akties RGD artsen opgeheven
 • SF 182.000 weggemaakt bij Sociale Zaken
 • Kraakers doen beroep op assembleelid Gadden

 

Het Militair Gezag deelt bij monde van bevelhebber Bouterse mee, dat het twee voorstellen heeft voor de Regering met betrekking tot het vredesproces. Ten eerste zou een regeringsdelegatie opnieuw naar de terroristen moeten gaan en dan meedelen waar het precies om gaat, namelijk dat zij moeten worden ontmanteld en zich stellen onder het centrale gezag in Paramaribo. Ten tweede is dat men Nederland benadert om de terroristen op te vangen en eventueel asiel te verlenen.

 

De aktievoerende studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen en de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen maken bekend dat zij in de nacht van 6 op 7 augustus 1989 het beheer van het universiteitscomplex aan de Leysweg hebben overgenomen. Nadere mededelingen volgen.

 

De vereniging van combinehouders schrijft dat berichten in de plaatselijke media als zou er een oogstloon voor padie per ha door de Vereniging van Padie Producenten (VPP) met de combinehouders zijn overeengekomen, berusten op onwaarheid. De Vereniging van Combinehouders die aangesloten is bij de Federatie van Agrariers en Landarbeiders, waarin 90 procent van de combinehouders zijn verenigd, heeft hoegenaamd nooit gesprekken gevoerd met de VPP om te komen tot de vaststelling van het oogstloon.

 

Alsgevolg van de staking van het personeel van het ministerie van Openbare Werken-Nickerie is het pompgemaal in de Clara Polder, buiten werking. De padieboeren van dit gebied hebben hun arealen pas bemest en met bestrijdingsmiddelen bespoten, waardoor het noodzakelijk is, de arealen onder water te zetten.

 

Blijkens informaties van de loodsen in Suriname dreigt er een ernstig conflict tussen hen en minister Grep van Economische Zaken over de toekenning van een gevarentoelage. In een schrijven heeft de vereniging van loodsen in Suriname de bewindsman tot en met 31 augustus in de gelegenheid gesteld de gevarentoelage in orde te maken en uit te betalen.

 

Met 44 stemmen voor en 2 tegen wordt een motie aangenomen waain de volksvertegenwoordiging zich over het Akkoord van Kourou uitspreekt. Volgens het college is het Akkoord gebaseerd op de souvereiniteit van Suriname en de grondslagen van de rechtsstaat. Ook zou het goede perspectieven bieden op duurzame vrede en beantwoorden aan de gevoelens van het Surinaamse volk.

 

Een en twintig maanden nadat ze gekozen werden, zal op 30 augustus eindelijk een aanvang worden gemaakt met de beëdiging van leden van de Districts- en Ressortraden. Paramaribo bijt de spits af. Direct na hun beëdiging zullen de regionale volksvertegenwoordigers in eerste vergadering bijeen komen.

 

Alsgevolg van de recente gebeurtenissen binnen de vliegwereld lijden de Surinaamse reisagenten in de periode vanaf de vliegramp tot heden, een verlies van ruim tachtig procent. Het Surinaamse reizend publiek is de meest gedupeerde groep. De ASRA wijt het ontstaan van de huidige situatie aan een gebrek aan daadkracht van de zijde van alle instanties die bij het vlieggebeuren in Suriname betrokken zijn.

 

Een deel van de veldarbeiders van Openare Werken te Nickerie staakt sedert 26 juli omdat kledinggelden vanaf 1988 tot heden niet ontvangen zijn.

 

De Europarlementarier mr. James Janssen van Raay arriveert in ons land in de hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Fonds Vliegramp Zanderij. Doel van zijn bezoek aan Suriname is tweeledig, namelijk de Surinaamse regering officieel uit te nodigen voor het bijwonen van een benefiet wedstrijd op 20 september te Rotterdam en om goed inzicht te krijgen in de lijst van omgekomenen bij de vliegramp van 7 juni.

 

De Vereniging van Artsen bij de Regionale Gezondheidsdienst besluit na een spoed alv, de akties die in Coronie begonnen op te heffen. Tot dit besluit is te hebben gepleegd gekomen na in een goede sfeer overleg met minister Alimohamed van Volksgezondheid.

 

De Politie maakt een aanvang met het onderzoek in verband met de verduistering van sf 182.000 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het voorlopig onderzoek wijst in de richting van de betrokkenheid van leidinggevende functionarisssen. De verduistering in dienstverband, zou zijn gepleegd in de periode 1986 tot 1989.

 

Krakers van woningen te Pontbuiten benaderen het assembléelid Jarien Gadden om de vele problemen waarmee zij geconfronteerd worden met nog meer nadruk onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke instanties.

 

 

 

24 – 29 juli 1989

 

 • Defintieve oplossing drinkwaterprobleem in zicht
 • Luchtvaartbesprekingen Suriname-Nederland
 • Verklaring NDP kaders inzake Kourou en ontwikkelingsverdrag
 • Het Kourou akkoord schaadt de Grondwet niet
 • Nationaal Leger voelt zich door de Regering verraden
 • Bevelhebber Bouterse wil niet met anderen worden gedecoreerd
 • Bsc-studenten praten met het Platform
 • Belangwekkende uitspraken assembleelid Wijdenbosch
 • Franse defenstie attaché vliegt over naar Suriname
 • Bakkers voeren aktie bij De Molen
 • 29 Surinamers ontvangen onderscheiding van Brazilie
 • Dienst der Posterijen tijdelijk gesloten

 

Tussen de staat Suriname en de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt te Republiek een agreement for technical cooperation getekend. Door de ondertekening van dit verdrag krijgt de NV.Surnaamse Waterleiding Maatschappij de beschikking over US 1.850.000 teneinde fase 2 van het in 1985 aangevangen IDB-SWM programma te voltooien. Dit programma behelst de verbetering en uitbreiding van de drinkwatervoorziening voor groot Paramaribo en omstreken tot het jaar 2010.

 

In het kader van het opnieuw formaliseren van de luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland worden in de periode 19 t/m 21 juli 1989 luchtvaartbesprekingen in Paramaribo gehouden tussen een Surinaamse en een Nederlandse luchtvaartdelegatie. Bij deze besprekingen die in een constructieve sfeer worden gevoerd, wordt diepgaand van gedachten gewisseld over de materiële inhoud van het conceptverdrag.

 

De Nationale Democratische Partij houdt een workshop voor haar kader. Na inleidingen van drs. Jules Wijdenbosch, de partijvoorzitter en ir. Frank Playfair, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée wordt er in groepen gediscussieerd, waarna er rapportage van die discussies plaatsvindt. Aan het eind van de workshop formuleren de kaders een slotnota die door hen als werkstuk voor het hoofdbestuur wordt aangenomen.

 

Het Kourou Akkoord schaadt de Grondwet in geen geval. De positie van het Nationaal Leger blijft derhalve gehandhaafd. Het idee dat binnen delen van de gemeenschap leeft als zou het Kourou Akkoord in overtreding zijn met de constitutie, berust dus niet op de waarheid. Dit wordt duidelijk op een persconferentie gehouden op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling door de regeringsdelegatie en de adviseurs die onlangs onderhandeld hebben met het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk te Kourou-Frans Guyana.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger, commandant Desi Bouterse, zegt in een toespraak tot de manschappen van het Nationaal Leger dat iedereen weet, dat deze Regering het leger niet goed gezind is, maar dat zij verraad zou plegen, had niemand zich kunnen voorstellen. Het is bekend dat deze Regeirng alle energie en kracht bundelt om Nederland plezierig te stemmen en om wat geld los te krijgen. Nederland heeft het terrorisme gecreëerd en heeft nu een morele verplichting tegenover de terroristen.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger zal vanwege principieel ethische overwegingen, op zijn verzoek op woensdag 26 juli 1989 en niet op 25 juli 1989 door de Braziliaanse ambassadeur in opdracht van zijn Regering worden onderscheiden met het groot kruis, de hoogste onderscheiding van de Orde National do Cruzeiro do Sul. Deze beslissing van de bevelhebber van het Nationaal Leger is om niet samen met eerder bedoelde notabelen gedecoreerd te worden, wordt geschraagd door het Militair Gezag en de gehele staf der commandanten van het Nationaal Leger.

 

Wegens de patstelling die er heerst op de Universiteit van Suriname, hebben de bsc studenten een gesprek met het Nationaal Platform Progressieven. Hugo Essed, geeft een uiteenzetting over de problemen, waarbij steeds weer wordt benadrukt, dat er zowel in de universitaire wereld als daarbuiten, sprake is van een enorme begripsverwarring.

 

Er moet een ethische commissie komen die gedragingen van ministers en asssembléeleden onderzoekt, vindt assembleelid Ruth Wijdenbosch. Eerst zou volgens het assembleelid duidelijk vastgesteld moeten worden wat de ethiek in ons land is, op basis van het gebruik en de gewoonten, die als aanvaardbaar beschouwd worden in de Surinaamse samenleving.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger commandant Desi Bouterse ontvangt op diens verzoek de Franse defensieattaché, kolonel Chercera, op het Kabinet van het Millitair Gezag. De Franse militaire vertegenwoordiger is op instructie van Parijs naar Paramaribo gevlogen om zich in verbinding te stellen met het Militair Gezag naar aanleiding van de vredesovereenkomst van Korou en over eventuele militaire samenwerking.

 

Een tiental leden van de Bakkersbond voert aktie bij de Meelmaatschappij De Molen. De ontevreden bakkers verhinderen een bestelwagen van Fernandes Bakkerij, die meel komt ophalen, om uit te rijden. De politie wordt er bij gehaald. De protestaktie van de bakkers houdt verband met het tekort aan verpakkingsmateriaal, waardoor de leden van de Bakkersbond minder meel krijgen.

 

In de residentie van de ambassadeur van Brazilie in ons land, worden negenentwintig Surinamers onderscheiden in de verschillende orden. Het gaat in deze om Braziliaanse onderscheidingen, te weten Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul en Ordem de Rio Branco die elk vijf rangorden kent.

 

Het hoofdkantoor, alsmede alle filialen in Paramaribo van de Dienst der Posterijen, zijn voor het publiek gesloten. Het personeel staakt. De reden voor deze tijdelijke werkneerlegging is dat het personeel in dienst van de Posterijen zich wil beraden over dringende zaken. Directe aanleiding hiertoe is het feit dat een zwanger personeelslid, door de politie werd meegenomen zonder daarbij de direktie op de hoogte te stellen.

 

 

 

 

17 – 22 juli 1989

 

 • Medische studenten bezetten MWI gebouw
 • ICAO vraagt FAA bij uitgeven vliegbrevetten nauwkeuriger te werken
 • Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft nieuw bestuur
 • Vice-president Arron na succesvolle missie: ‘De victorie is aan het Surinaamse volk’
 • Hoge gast voor Financien
 • Journalisten verlaat op vredesonderhandelingen in Kourou
 • Afwijkende opvattingen over inlevering wapens
 • Fyffes Group ontevreden over Surinaamse bacoven
 • Vredesonderhandelingen verlopen positief
 • Intenties regering en Jungle Commando inzake ontwikkeling binnenland eensluidend
 • Suriname en Guyana ondernemen concrete stappen tot samenwerking
 • Vredesonderhandelingen Kourou: Laatste ronde verloopt stroef
 • Installatie samenwerkingsraad Suriname-Guyana
 • Akkoord bereikt in Kourou
 • Reaktie Militair Gezag op vredesonderhandelingen
 • Politie beschikt niet over noodzakelijke uitrusting
 • Enorme olievlek voor kust Coronie

 

De studenten van de Medische Faculteit bezetten het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) de plaats waar de Medische Faculteit is ondergebracht. De aktieleiding ging hiertoe over, omdat er ondanks de vele verzoeken om reactie van het faculteitsbestuur onder voorzitterschap van de dekaan, professor dr. Baltus Oostburg, er volgens de studenten zo goed als niets is gedaan ter oplossing van de nijpende onderwijsproblematiek.

 

De Internationale Organisatie voor de Burger Luchtvaart die ICAO vraagt de Noordamerikaanse Luchtvaart Dienst (FAA) om zorgvuldiger te werk te gaan bij het uitgeven van brevetten. Bij een onderzoek van de IFALPA de Internationale Organisatie van Verkeersvliegers is gebleken dat het nog steeds niet duidelijk is, wie de eerste officier van de op 7 juni verongelukte SLM DC8 machine was.

 

De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen houdt nieuwe bestuursverkiezingen. Hierbij wordt mr.Jennifer van Dijk-Silos gekozen tot de nieuwe dekaan van de Faculteit.

 

Vice-president Henck Arron keert terug na succesvolle onderhandelingen gevoerd te hebben in Nederland en Belgie. Kort na zijn aankomst, stond hij enkele mediawerkers te woord aan wie hij kenbaar maakte, dat het doel van zijn missie tweeledig was en dat hij geenszins was vertrokken om te praten over geld. Primair was het om Nederland kenbaar te maken hoe Suriname denkt over de ontwikkeling, wat het kan en wat het niet kan. Het vertrouwen moest wederom gewekt worden bij zowel Nederland als België.

 

Van 17 juli 1989 tot en met 22 juli 1989 brengt Luis Barbosa,  Executive Director voor Suriname bij de Inter American Development Bank, een werkbezoek aan Suriname. De counterpart van de Inter American Development Bank in Suriname is de minister van Financiën die governor voor Suriname is bij deze internationale financiele instelling.

 

De vredesonderhandelingen tussen de Regering en het Jungle Commando zijn aangevangen. Een aantal journalisten zou hiervoor naar Frans Guyana vertrekken om vanuit Kourou verslag te doen over het verloop van de onderhandelingen. Het vertrek werd echter ettelijke malen uitgesteld. De reden hiervoor was dat op het laatste moment werd besloten dat naast de acht delegatieleden nog een aanal DNA leden en ambtenaren in de gelegenheid zou worden gesteld, mee te reizen.

 

In een op Kourou gehouden persconferentie blijkt dat de regeringsdelegatie en het Jungle Commando verschillende opvattingen hebben met betrekking tot de positie van het Jungle Commando, nadat er officieel vrede is gesloten. Mr.Lachmon wijst op hetgeen in Portal is overeengekomen, namelijk dat het Jungle Commando zoveel mogelijk zal worden opgenomen in het politieapparaat.

 

Fyffes Group, de Engelse afnemer van de Surinaamse bacoven, heeft reeds enkele malen haar misnoegen geuit over de slechte kwaliteit van de bacoven die de laatste tijd aan haar geleverd worden. Deze slechte kwaliteit is vaak van invloed op de prijs die ervoor gevraagd kan worden. Volgens Jiwan Sital, voorzitter van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders en tevens voorzitter van de Bacoven Werknemersbond, is de achtertuitgang te wijten aan de slechte gesteldheid van de wegen in Nickerie.

 

De regeringsdelegatie, onder leiding van drs. Ronald Venetiaan minister van Onderwijs is onderhandelingen in Kourou (Frans Guyana) met een delegatie onder leiding van Ronny Brunswijk begonnen. Redaktielid Cliff Djamin meldt vanuit Kourou dat aan de delegatie een groot aantal adviseurs is toegevoegd. De besprekingen vinden onder strenge bewaking van de Franse Gendarmerie plaats in een hotel in Kourou.

 

De delegatie van de Regering en het Jungle Commando verstrekt tijdens een persbriefing informatie over de resultaten van de besprekingen. Stanley Rensch zegt namens het Jungle Commando, dat de aandacht van de Regering is gevraagd voor structurele maatregelen ter voorkoming van het weder oplaaien van de strijd en tevens om te voorkomen dat in de toekomst weer zo een strijd zal moeten worden geleverd door het volk, om zijn rechten te verwerven. Verder is aandacht besteed aan de samenstelling van een crashprogramma ter ontwikkeling van de sociaal-economische toestand van de binnenlandsbewoners.

 

Op uitnodiging van drs. E.Sedoc, minister van Buitenlandse Zaken, brengt zijn ambtgenoot van de Cooperatievve Republiek Guyana, R.Jackson in de periode van 19-20 juli een bezoek aan Suriname. Doel van dit bezoek was om uitvoering te geven aan de wens van de presidenten Shankar en Desmond Hoyte, respectievelijk van Suriname en Guyana, om te komen tot een versnelling van de ondertekening van een overeenkomst waarbij de Raad van Samenwerking wordt geïnstalleerd; overeenkomstig het besluit genomen door de twee presidenten in maart jl. om zo een dergelijk orgaan in te stellen.

 

De onderhandelingen in Kourou worden afgerond. Het Jungle Commando stelt harde eisen, waar de regeringsdelegatie niet zonder meer mee akkoord kan gaan. Het lag wel in de lijn der verwachtingen, dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken en op een later tijdstip zullen worden voortgezet.

 

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de installatie plaats van de Samenwerkingsraad Suriname Guyana. Het samenwerkingsverdrag wordt ondertekend en er worden nota’s uitgewisseld door de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, Rasleigh Jackson en minister drs. E.Sedoc van ons land. Het doel van deze raad is om de bilaterale samenwerkingsrelatie tussen beide buurlanden te evalueren, en waar nodig voorstellen te doen ter verbetering hiervan.

 

De leden van het Jungle Commando zullen worden geincorporeerd in een speciale afdeling van het politieapparaat. Deze eenheid moet de orde en rust in het binnenland handhaven en het traditionele gezag ondersteunen. Totdat deze voorzieningen zijn getroffen, zal het Jungle Commando ingezet worden bij programma’s ter wederopbouw van het binnenland.

 

Het Militair Gezag spreekt tijdens haar beraadslagingen met hoge officieren haar in principe goedkeuring uit over de pogingen van de Nationale Asssemblée en de Regering om door middel van vredesonderhandelingen met de terroristengroep onder leiding van Brunswijk vrede te bewerkstelligen. Als militaire voorhoede van het Surinaamse volk heeft het Nationaal Leger inmiddels zich steeds overeenkomstig haar grondwettelijke taken consequent en verantwoordelijk ingezet om de souvereiniteit en zelfstandigheid te verdedigen, alsmede te zorgen voor de bescherming van de hoogste rechten en vrijheden van land en volk met het dienen van de rechtsorde, de vrede en veiligheid.

 

Het politieapparaat beschikt niet over de noodzakelijke uitrusting waaronder de vereiste vuurwapens. Zeker 80 politieambtenaren op de post Geyersvlijt, beschikken niet over een vuurwapen.

 

Vanuit de lucht is een enorme olievlek voor de kust van Coronie waargenomen. De vlek is vanaf Coppenamepunt langs de kust richting Coronie zichtbaar. Deze heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer en drijft op ongeveer 10 kilometer buiten de kust.

 

 

10 – 15 juli 1989

 

 • Workshop in Suriname over oorlogs- en humanitair recht
 • Onderwijs en dienstverlening MWI hervat
 • Vliegtuig voor de president
 • Besprekingen Ontwikkelingssamenwerking
 • Vredescomite Un Kaba Je bezoekt Cottica-gebied
 • Buitenboordmotoren gedistribueerd
 • Bond van Leraren protesteert tegen willekeur
 • Akties studenten ADEK universiteit
 • Minister Mungra sluit zich aan bij onderhandelingsdelegatie in Den Haag
 • Frontleider Soemita: ‘Geen politiek bedrijven met vrede’
 • Regering ontkent bericht inzake vliegtuig president
 • Velen gedupeerd door prikacties bushouders
 • Verloop besprekingen Suriname-Nederland uitermate gunstig
 • Mr.C.de Randamie de nieuwe procureur-generaal
 • Brunswijk maakt namen bekend van leden vredescommissie
 • Ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland volledig hersteld
 • Weer goederen in beslag genomen
 • Schadeloosstelling nabestaanden ramp SLM vliegtuig

 

Commandant Graanoogst opent in de conferentiezaal van de Vereniging Officiers Sociëteit (VOS) de workshop over oorlogs- en humanitair recht die wordt gehouden in samenwerking met het Internationale Rode Kruis (International Committee of the Red Cross). Deze workshop wordt gehouden in twee delen en is bestemd voor leidinggevende officieren. De activiteit is een initiatief van commandant Lieuw Yen Tai nu wijlen.

 

Het onderwijs op het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) waarin de Medische Faculteit gehuisvest is, is hervat. Zoals bekend werd het MWI in de weken na de SLM ramp van 9 juni, ter beschikking gesteld van het Ministerie van Volksgezondheid, dit in verband met de identificering van de stoffelijke overschotten.

 

De Regering is van plan, een vliegtuig van het type Cessna 303 voor ons staatshoofd aan te schaffen. Het gaat in deze om een splinternieuw vliegtuig. Voor de aankoop zouden reeds twee personen naar de VS zijn afgereisd.

 

De delegatie onder leiding van vice president Henck Arron die in Nederland en Belgie financieel-economische besprekingen voert, is goed op gang gekomen voor wat betreft de voorbereidingen. Het is de bedoeling om met de Nederlandse regering te onderhandelen over de onwikkelingssamenwerking.

 

Het vredescomité ‘Un Kaba Je’ brengt een bezoek aan het dorp Peto Ondro, nabij Moengo. Doel is het voeren van gesprekken met dorpshoofd Oscar  Bijo en zijn bestuur alsmede een ‘kroetoe’ met de bewoners van het dorp. Het comité geeft aan, dat zijn missie gericht is op het bijdragen aan de terugkeer van de vrede in het land.

 

Buitenboordmotoren, gekregen in het kader van het Europees Ontwikkelings Fonds (EOF), worden gedistribueerd door de Dienst Visserij van het ministerie van LVV. De financiele afwikkeling horende bij deze distributie was in handen van de Landbouwbank.

 

Het bestuur van de  Bond van Leraren (BvL) verneemt dat de Overheid weer van plan is de thans geldende SZF-regeling aan te passen. Deze regeling houdt in, dat van iedere werknemer 4 procent van het brutosalaris t.b.v. het SZF zal worden ingehouden. De BvL wil duidelijk stellen dat deze maatregel, onder deze omstandigheden voor hem onaanvaardbaar is.

 

Ongeveer vierhonderd ontevreden studenten van de verschillende studierichtingen aan de Anton de Kom Universiteit beginnen met een aktieweek om kracht bij te zetten aan hun eis, voor onmiddellijke erkenning van de bachelor opleiding. De aktieweek die onder leiding staat van de studentencommissie Faculteit Maatschappijwetenschapen, begint met het boycotten van de colleges. De studenten die zich op het parkeerterrein van de universiteit hadden verzameld, liepen in protest door de gangen van de universiteit.

 

Minister Subhas Mungra zit een vergadering van het CDI in  Brussel voor, ter samenstelling van een document, inzake de industriële samenwerking tussen de EEG en de ACP landen in het kader van de gaande zijnde Lome IV onderhandelingen tussen partijen. Het is de bedoeling dat de aanbevelingen van de Joint Governing Board van het CDI worden verwerkt in de onderhandelingen.

 

Frontleider Willy Soemita neemt namens de regering zitting in de vredescommissie onder voorzitterschap van drs. Ronald Venetiaan. Als de meest geprofileerde politieke leider binnen de commissie, werd Soemita benaderd om een tipje van de sluier te lichten, aangaande het eerste formele overleg van de Regering met de Brunswijkers.

 

De woordvoerder van de regering stelt naar aanleiding van het bericht onder de kop ”Vliegtuig voor de president”, dat de Regering helemaal niet tevreden is met het voormelde bericht. Zij vindt volgens de woordvoerder, dat het helemaal uit de lucht is gegrepen. Zij vindt het bovendien jammer, dat een dergelijk bericht gepubliceerd wordt in een periode waarin vice president Arron uitlandig is en waarbij hij tot nog toe positieve gesprekken gevoerd heeft in verband met de ontwikkelingssamenwerking.

 

Door de prikacties van bushouders worden velen gedupeerd. De particuliere lijnbushouders rijdens pas om negen uur. De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) stelt zich op het standpunt, dat de minister van Openbare Werken, ir.H.Jankdipersadsingh terug moet komen op zijn beslissing die op 6 juni van kracht werd. Het ministerie is van mening dat de PLO zich niet meer met de coördinatie van diverse zaken mag bezighouden.

 

De Nederlandse media maakt uitvoerig melding van het gunstige verloop van de besprekingen tussen Nederland en Suriname over de ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Volkskrant zullen vice president Arron en minister Piet Bukman een akkoord bekend maken. De onderhandelingen zijn op vrijwel alle belangrijke onderdelen afgerond.

 

De regering overweegt om mr. C. de Randamie te benoemen tot procureur-generaal. Zoals bekend heeft mr. dr. R.M.Reeder de leeftijd bereikt waarop hij de overheidsdienst met pensioen zal verlaten. De regering wenst voortaan twee advocaten-generaal aan te stellen.

 

In St. Jean (Frans Guyana) vindt een ontmoeting plaats met de leider der opstandelingen Ronnie Brunsswijk. Drs.Erney Landveld en andere personen begeven zich naar het buurland, om de namen te vernemen van personen die namens de Brunswijkers met vertegenwoordigers van de Regering aan de onderhandelingstafel, zullen plaatsnemen. Landveld zegt dat hij van Brunswijk een brief heeft meegenomen voor mr.J.Lachmon, waarin de namen zijn opgenomen.

 

Drie dagen van besprekingen in Den Haag hebben na zes jaren geleid tot volledig herstel van de ontwikkelingsrelatie tussen Nederland en Suriname. Binnen enkele maanden kan de ontwikkelingshulp waarop Suriname recht  heeft, worden hervat. Suriname krijgt nog 1,4 miljard gulden NF. verspreid over acht jaar. Er is een akkoord getekend door een delegatie onder leiding van vice president Henck Arron en een delegatie van minister drs. Piet Bukman. Daarbij is een van de grootste knelpunten tussen Suriname en Nederland weggenomen; namelijk de procedure die moet worden gevolgd bij de betaling van ontwikkelingsgelden.

 

De Dienst Prijscontrole is erg actief bij het in beslag nemen van goederen. Dit blijkt uit acties die in het district Commewijne zijn gevoerd, waarbij er goederen met een minimumwaarde van sf. 50.000 in beslag zijn genomen, waaronder: toiletpapier, suiker, alcoholische dranken, sigaretten, zeep, bier en melk in blik.

 

Het in Nederland verschijnende dagblad “De Volkskrant” meldt dat de nabestaanden van de SLM ramp in Suriname, kunnen rekenen op maximale vergoeding van US 58.000 dollar. Ze moeten dan wel naaste familieleden zijn en economisch verbonden aan een van de slachtoffers.

3 – 8 juli 1989

 

 • President Shankar houdt 1 juli toespraak
 • Project Melkveeteelt van start
 • Assembleeleden vergaderen met districtsraads- en ressortraadsleden van Jarikaba
 • Minister Sedoc over besprekingen met Van den Broek en Bukman
 • Mr.Baahr: ‘Ik werk niet samen met case-hunters’
 • Directeur SLM legt functie ter beschikking
 • Interfood blijft dicht
 • M.S.Noort Wood gezonken in Surinamerivier
 • Vice president Arron naar Nederland
 • Werkneerlegging bij de Stichting Machinale Landbouw
 • Problemen veeboeren Tamanredjo
 • NDP fractie neemt niet meer deel aan huishoudelijke vergaderingen DNA
 • 298 bekeuringen door Prijsstabilisatie
 • Verbod op uitschrijven vliegtickets SLM
 • Overleg SLM en KLM
 •  Fred Derby voor besprekingen naar Nederland
 • Studenten in aktie voor erkenning bachelors opleiding

 

De president van de Republiek Suriname ir.Ramsewak Shankar houdt ter gelegenheid van de Dag der Vrijheden een toespraak. Hierbij blikt hij terug naar de vliegramp en stelt dat deze de viering van 1 juli overschaduwt. Dit is dan ook de reden dat er besloten is, de traditionele 1 juli receptie op het Presidentieel Paleis af te gelasten uit respect voor de bij de ramp omgekomen personen en uit piëteit met de nabestaanden.

 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal in het kader van de verbetering van de melkveeteelt in Suriname in samenwerking met het Inter Amerikaans Instituut voor Samenwerking op Agrarisch gebied, IICA, een aantal activiteiten ontplooien.

 

Kernbesturen, ressortraads- en districtsraadsleden die in het ressort Jarikaba wonen, komen bij elkaar om van gedachten te wisselen met de assembleeleden Rambaruthsing en Ramadhin m.b.t. de regeringstandpunten inzake de ontwikkelingssamenwerking met Nederland, het vredesproces en de maatregelen van de overheid in verband met de invoer van de basisbehoeften alsmede andere goederen en de regionale problemen en de regionale problemen van het ressort zelf.

 

Minister Eddy Sedoc van buitenlandse zaken vertoeft na bijwoning van een conferentie van de Beweging van Niet Gebodnen Landen (NAM) in Nederland. De bewindsman voert gesprekken met zijn Nederlandse collega’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, respectievelijk Hans van den Broek en Piet Bukman. Hierbij wordt er gesproken over verdragen tussen Suriname en Nederland, die na 8 december 1982 werden opgeschort.

 

Een twee man sterke delegatie van het in de Verenigde Staten van Noord Amerika gevestigde advocatenkantoor Ballen, Gertel, Veldman, Milavsky & Sunkett bestaande uit de jurist Arthur van Ballen en Captain James Range komen naar Suriname, ter voorbereiding van rechtszaken aan te spannen tegen de verantwoordelijke Noordamerikaanse bedrijven in verband met de vliegramp. Hier te lande wordt samengewerkt met het advocatenkantoor A.R.Baahr.

 

De directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Mr. M. ‘Atta’ Mungra, toont zich bereid zijn functie ter beschikking te stellen. Dit onthult Fred Derby tijdens een bijeenkomst met werknemers van dit bedrijf. Mungra heeft geen bezwaar terug te treden, toont zich evenwel onder bepaalde voorwaarden en wel dat de neerlegging van zijn functie als directeur, het belang van de SLM moet dienen: dat de krenkende beschuldigingen tegen functionarissen van de SLM zullen ophouden en dat de regering zijn ontslag eist.

 

Directeur Ramon Reeder van Interfood deelt op een persconferentie mee, dat het bedrijf gesloten zal blijven, totdat de schuld aan de buitenlandse leveranciers is voldaan. Het lot van ons Surinamers ligt in feite in handen van de staat, aangezien het de overheid is die de deviezen ter beschikking moet stellen.

 

Het motorschip ‘North Wood’ van de Surinam Coast Traders zinkt in de Surinamerivier. Dit gebeurt tussen Phedra en Carolina. Volgens directeur Pahladsingh is de directe oorzaak dat het schip tegen een rotsblok opvoer, en hierdoor een gat in de boeg kreeg, waarna het schip water maakte. Het schip vervoerde steenslag en kwam vanuit Phedra.

 

Vice-president Henck Arron vertrekt naar Nederland, alwaar hij de komende week met diverse bewindslieden en de vaste kamercommissie besprekingen zal voeren. Hij zal daarna doorreizen naar Belgie om er met de regering en de directeur-generaal van de Europese Gemeenschap te spreken.

 

Een groot deel van het personeel in dienst van de Stichting Machinale Landbouw (SML), legt het werk voor een korte periode neer. Reden hiertoe is, dat de direktie de mededeling heeft gedaan, dat de slijpmeelprijs van SF 8 per baal met ingang van 1 juli wordt verhoogd naar sf 14,60.

 

De veeboeren te Tamanredjo worden door de directie van de Stichting Landbouwontwikkeling Commewijne (SLOC) aangezegd de Noordsektie van de  Tamanredjopolder te ontruimen, gezien de bestemmingswijziging van dit gebied. De wortel van de problemen is terug te vinden in de opheffing van de dorpsgemeente Tamanredjo in 1981, waardoor de grond die ten tijde van de dorpsgemeente niet uitgegeven was, opnieuw domeingrond werd, en dus niet zonder de nodige bescheiden mag worden gebruikt.

 

De NDP fraktie in de Nationale Assemblee zal niet meer deelnemen aan de huishoudelijke vergaderingen die zij als geheime vergaderingen typeert.

 

De dienst Prijsstabilisatie van het Ministerie van Economische Zaken deelt 298 bekeuringen in de periode 1 maart tot en met 8 juni 1989 uit. Het geschatte totale boetebedrag is sf 95.000 de totale waarde van de in beslag genomen goederen is sf 68.930.

 

Reisbureaus mogen voorlopig geen tickets voor SLM vluchten meer uitschrijven. Dat verbod is door de SLM directie aan de reisagenten medegedeeld. De maatregel geldt tot nader order. Als reden werd opgegeven dat de SLM de mensen geen garantie kan geven voor een plaats.

 

De SLM en de KLM voeren besprekingen met als doel, te onderzoeken op welke wijze gestalte kan worden gegeven aan de hernieuwde samenwerking tussen beide maatschappijen op de Mid-Atlantische route. Als resultaat van het overleg hebben SLM en KLM besloten om afhankelijk van de realisatie van een aantal pre condities, de samenwerking te zullen hervatten ingaande een nader te bepalen datum in de winterperiode 1989.

 

Fred Derby, voorzitter van C-47 reist naar Nederland voor het voeren van voorbereidende besprekingen met de Nederlandse vakbeweging, Regering en Parlement. Nu de opgeschorte ontwikkelingshulp wederom op gang komt, is het verwachtbaar dat ook de ontwikkelingssamenwerking tussen de Nederlandse en de Surinaamse vakbeweging, wordt hersteld.

 

Meer dan 200 studenten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname besluiten in aktie te komen wegens het reeds langer dan 1 jaar uitblijven van een beslissing inzake de erkenning van de bachelors opleidingen. Op grond van een eigen evaluatie zijn de studenten tot de conclusie gekomen, dat die erkenning reeds gedeeltelijk in wettelijke regelingen is vastgelegd, en dat hun feitelijke studieprogramma zelfs zwaarder is dan de oude doktoraal opleidingen.

 

26 – 30 juni 1989

 

 • Ambassadeur Sinha vertrekt terug naar vaderland
 • Beschietingen te Albina
 • Suralco Moengo gaat over tot drie shift systeem
 • Landbouwers doen beroep op DNA
 • Wel herdenking, maar geen festiviteiten bij 110 jaar Nieuw Nickerie
 • Vice-president Arron: gunstige ontwikkelingen in overleg tussen Suriname en Nederland
 • Schade vliegramp SLM wordt door verzekeringsmaatschappij uitgekeerd
 • Productiestop Interfood
 • Vakbeweging tevreden met akties van de Regering
 • Wrakstukken SLM-vliegtuig worden weggedragen
 • SLM krijgt krediet van 3 miljoen Nederlande gulden

 

Ambassadeur B.P.Sinha vertrekt na langer dan zes jaren zijn land India in Suriname te hebben gediend, per KLM lijntoestel via de Verenigde Staten van Amerika terug naar zijn vaderland.

 

Er vinden beschietingen plaats in ons grensstadje Albina op de hoofdkazerne Akontu Velanti en op de basis van de Militaire Politie. Hierbij werd er gelijktijdig op beide gebouwen geschoten. De beschietingen duurden ongeveer 10 minuten. Er zijn geen gewonden gevallen aan de zijde van het Nationaal Leger, terwijl niet kan worden vastgesteld of aan de zijde van de tegenpartij al dan niet doden of gewonden zijn gevallen.

 

Suralco Moengo gaat over tot het drie shift systeem zulks in het kader van de verhoogde activiteiten van dit aluminiumbedrijf. Er zal 25 uur per dag worden gewerkt.

 

Al enkele dagen is de verstandhouding tussen het districtscommissariaat van Saramacca en de Federatie van Agrariers en Landarbeiders (FAL) verstoord. De boeren van Uitkijkpolder ondervinden ongerief wegens de controverse. Zij hebben in verband hiermee de Nationale Assemblée via het lid Ramadien, door middel van een schrijven gevraagd, om het daarheen te willen leiden dat de landbouwers van Uitkijkpolder en de Erfpachtspolder niet nog meer schade lijden.

 

De festiviteiten die gepland waren om het 110 jarig bestaan van Nieuw Nickerie te vieren zijn in verband met de SLM vliegramp afgelast. In plaats daarvan komt er een herdenking die gehouden wordt in de eerste week van augustus.

 

Vice-president Henck Arron spreekt het Surinaamse volk toe tijdens een rechtstreekse tv- uitzending. Hij belicht vier belangrijke aangelegenheden te weten, het overleg tussen Suriname en Nederland met betrekking tot de procedureregels, de verhouding tussen Suriname en de Europese Gemeenschap, de verhouding tussen Suriname en Belgie en de EA – problematiek, alsmede andere zaken die daarmee gepaard gaan.

 

De schade van de vliegramp met het SLM toestel wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappijen waarbij de luchtvaartonderneming verzekerd was. Dit wordt bekendgemaakt in Nederland door de advocaat van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij mr. Van Baren.

 

Interfood geeft aan landbouwers te kennen hun producten niet meer af te nemen. De landbouwers zeggen zich geen raad te weten me al de producten die deels op contractbasis tegen vaste prijzen en deels op overschotbasis steeds aan Interfood en ook aan andere agrarische verwerkingsbedrijven worden geleverd. De bedrijven zijn niet meer in staat de producten af te nemen door problemen met hulpstoffen en verpakkingsmateriaal.

 

De vakbeweging ondermijnt de maatregelen die de regering bezig is te treffen ter beteugeling van de zwarte markt en het bereikbaar maken van de eerste levensbehoeften voor het Surinaamse volk. Verbondsvoorzitter Fred van Russel zegt dat voor wat dit betreft zij voor honderd procent achter de Regering staat. Hij benadrukt dat de geslaagde aktie van 5 mei juist het oogmerk had, de Regering in beweging te brengen en niet om haar onaangenaam te zijn of naar huis te sturen.

 

Tot nog toe onbekend gebleven personen, dragen wrakstukken van het verongelukte SLM-vliegtuig weg. De leiding van de SLM was onprettig verrast toen na onderzoek bleek dat een kostbaar onderdeel van het startstuk was gedemonteerd.

 

 

19 – 24 juni 1989

 

 • Wet Regionale Organen in behandeling genomen
 • Aankomst drieentwintig stoffelijke resten vliegramp SLM in Nederland
 • Herdenkingsdienst slachtoffers SLM vliegramp in Amsterdam
 • Toegang tot rampgebied gesloten
 • Uitkering verzekering nabestaanden
 • Wet Regionale Organen goedgekeurd
 • Assembleelid Mahawatkhan signaleert nieuwe ontwikkeling in smokkelarij
 • Regering stelt zich achter vredesovereenkomst van Portal
 • Monument ter nagedachtenis van 7 juni slachtoffers
 • Laatste slachtoffers vliegtuigramp collectief begraven

 

De Nationale Assemblee van Suriname neemt de wet Regionale Organen in behandeling. Bij de opening van de openbare vergadering legt de voorzitter van de fraktie van het Front, Rufus Nooitmeer een verklaring af. Hij brengt namens zijn fraktie dank uit aan de vele personen en instanties die zich dag en nacht hebben ingezet bij de vele werkzaamheden na de vliegramp. Hij stelt dat eerst een ramp ons moest treffen alvorens wij gezamnelijk de hand aan de ploeg leggen.

 

De Nederlandse bladen De Volkskrant, Het Algemeen Dagblad en De Telegraaf melden over de aankomst van drieentwintig van de stoffelijke resten van de vliegramp in Suriname op de luchthaven Schiphol.

 

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam vindt een herdenkingsdienst ter nagedachtenis van de personen die bij de ramp met de SLM DC-8 om het leven kwamen. Aan deze dienst nemen zeker 3000 mensen deel. Namens de koningin Beatrix was mr. De  Gaay Fortman aanwezig.

 

De Justitie is in samenwerking met Openbare Werken en andere gespecialiseerde diensten van start gegaan met opruimingswerkzaamheden in het rampgebied  Zanderij. De toegang tot dit gebied blijft voor het publiek gesloten tot de werkzaamheden zijn afgerond.

 

In de Surinaamse gemeenschap doet het gerucht de ronde als zouden de verzekeringsmaatschappijen, waaronder Alico, niet in staat zijn de claims, waarop de nabestaanden van de overledenen van de vliegramp recht hebben, uit te keren. Dit gerucht ontkennend, verklaart Hartin, algemeen directeur van de Alico in Suriname, dat alle beleggingen van de Alico in Suriname worden gedaan en bovendien staat de Alico Suriname onder controle van de Centrale Bank, die richtlijnen aan alle verzekeringsmaatschappijen in Suriname heeft gegeven, om te allen tijde aan hun verplichtingen te voldoen.

 

Met algemene 36 stemmen hecht de Nationale Assemblee goedkeuring aan het wetsontwerp op de regionale bestuursorganen. Bij sommigen bestaat er echter bezwaar tegen het feit dat de districtscommissaris optreedt als voorzitter van de districtsraad.

 

Assmebleelid Mohawatkhan onthult dat in Nickerie veel meer smeermiddelen worden gebruikt dan vroeger. Het surplus wordt weggesmokkeld. Landbouwers betalen sf 440 voor een hoeveelheid kunstmest en verkoipen dat door voor sf 1000 met eindbestemming Guyana. Ook met bestrijdingsmiddelen is dat het geval. Vijftig kilo rijst die in Nickerie sf 60 kost, brengt in Guyana 1000  Guyanese dollars op en de landbouwer verdient daar meer aan dan wanneer hij de rijst in Paramaribo verkoopt.

 

De Regering van de Republiek Suriname neemt kennis van de ‘verklaring tot beendiging der vijandelijkheden’ van 7 juni 1989 van de parlementaire delegatie bestaande uit mr.J.Lachmon, R.Nooitmeer en ing.M.Belgrave enerzijds en de delegatie van het Jungle Commando bestaande uit Ronny Brunswijk, Johan Wally en A.P.Garie anderzijds en de daarbij gevoegde bijlage terzake noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van de intenties van de Verklaring van Portal eiland.

 

Ter nagedachtenis van de mensen die het leven lieten op 7 juni bij de vliegtuigramp met de PY 764 wordt besloten tot het bouwen van een monument. De opdracht werd door de ministeries Justitie en Politie en Volksgezondheid gegeven aan de bouwbedrijven Van Kessel en Tjon Kie Sim.

 

De laatste slachtoffers van de rampzalige SLM vlucht, de PY 764 worden ten grave gedragen op de algemene begraafplaats, Rusthof aan de Coppenamestraat. Het gaat in deze om de acht stoffelijke resten die niet geidentificeerd konden worden van Chanderwatie Doekaloe, Chandersein Gena, Ronnie Kesser, Frederica roethof-Kesser, toeslie Missier Paragh, P.Tambak, Glyn tobias en Orlando Zaalman, die reeds in Nederland was overleden en hier zou worden begraven.

 

12 – 17 juni 1989

 

 • Eerste overlevenden SLM vliegramp op Schiphol aangekomen
 • Nog twee overleden door de vliegtuigramp
 • Eerste nabestaanden in Suriname gearriveerd
 • Minister Adjodhia ontkent voorkeursbehandeling bij afgifte lijken
 • Grote belangstelling tekening condoleance register
 • Eerste voorlopige resultaten onderzoek ramp binnen
 • Opvolger binnen het Militair Gezag onzeker
 • Surinamers koelen woede af op SLM kantoor Nederland
 • Aanvang gemaakt met het overdragen van lijken
 • Lijk van Zaalman aan boord
 • Duidelijke aanwijzingen tot lijkroof
 • Afsluiting nationale rouwweek
 • Moengo krijgt politie bewaking
 • Aangekondigde omrekeningsfactor van kracht
 • Gebrekkige navigatie apparatuur zou vliegramp hebben veroorzaakt
 • Vliegramp niet te wijten aan falende apparatuur Zanderij
 • Regering voorstander gelijktijdige begrafenis
 • Varossieu zal voor korte tijd sluiten

 

De drie overlevenden van de vliegramp met de SLM DC-8 komen in Nederland aan. Het drietal wordt voor verdere medische behandeling in het Academisch Ziekenhuis, te Amsterdam opgenomen. De eerste indruk over hun algehele toestand is volgens de behandelende geneesheer professor Haarman goed.

 

De 21-jarige voetballer Ortwin Linger van Kleurrijk die de vliegramp overleefde is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Ortwin Linger speelde niet zo lang als verdediger voor Haarlem.

 

De eerste nabestaanden van de verongelukten van de SLM vliegtuigramp, arriveren per KLM toestel. Het gaat om ruim 412 personen, onder wie een team van deskundigen.

 

Minister Jules Adjodhia zegt na aankomst van een grote groep nabestaanden, dat de identificatieprocedure versneld plaatsvindt. Hij zegt verder dat met de identificatie zelf er geen problemen zijn, maar wel met betrekking tot de afgifte van de stoffelijke overschotten. Volgens de normale procedure doet de politie na identificatie aangifte bij het CBB, waarna de afgifte aan de nabestaanden plaatsvindt.

 

Op het Kabinet van het Militar Gezag, wordt aan het Surinaamse volk de gelegenheid geboden om in verband met het tragisch heengaan van de commandanten Lew Jen Tai, Djoe en de eerste luitenant Salomons, het condoleanceregister te tekenen. Veel belangstelling wordt getoond van de zijde van het Militair Gezag, de president en vice-president, de gehele ministerraad, de assembléevoorzitter en vele assembleeleden.

 

De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de ramp van het passagiersvliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, bereikt de regering. Uit het onderzoek en de gegevens van de ‘black box’ wordt gesteld, dat het vliegtuig in perfecte staat moet hebben verkeerd. Er zijn geen technische afwijkingen geconstateerd. De piloot had het navigatiesysteem (ILS) gebruikt als hulpmiddel bij het landen in slecht weer, ondanks het feit dat hem was medegedeeld, dat het ILS systeem, niet betrouwbaar was.

 

Met het overlijden van de commandanten R. Lew Jen Tai (chefstaf) en E.Djoe (commandant luchtmacht) is het Militair Gezag incompleet geworden. Waarnemend chefstaf is nu commandant Bouterse en de positie van commandant luchtmacht wordt waargenomen door commandant I.Graanoogst.

 

Woedende Surinamers in Nederland, reageren hun woede af na de vliegtuigramp met het SLM toestel de  ‘Anthony Nesty’ op het SLM kantoor in Nederland. Er werd flink huisgehouden in het kantoor en er werden ook computers vernietigd.

 

De tweede vlucht van Martin Air, een dochteronderneming van de KLM, arriveert met de tweede groep van nabestaanden. Het gaat om circa 350 mensen. Hoe lang zij blijven, is nog niet bekend.

 

Het onderzoeksteam ingezet na het vliegtuigongeluk vindt documenten op de plaats van de ramp waaruit blijkt dat het neergestorte vliegtuig het lijk van de heer Zaalman aan boord moet hebben gehad. Dit lijk, dat als vracht werd vervoerd van Amsterdam naar Paramaribo, is nog niet gevonden.

 

Bij de vliegtuigramp met de D.C.8 van de SLM zijn er heel wat persoonlijke en vooral waardevolle bezittingen van de slachtoffers ontvreemd. Uit politiekringen is dit bevestigd. Gezien het groot aantal aanwezige personen bij het reddingswerk op deze rampzalige dag, was de situatie erg onoverzichtelijk en konden bepaalde a-sociale en immorele mensen, hun slag slaan.

 

Ter nagedachtenis van de bij de vliegramp op woensdag 7 juni 1989 omgekomen personen, wordt een nationale rouwdienst in de Anthony Nesty Sporthal gehouden. De belangstelling was groot.

 

Moengo wordt voorzien van politiemanschappen. Er zullen ongeveer dertig politieagenten en manschappen van de mobiele eenheid, de politieposten van Moengo bezetten.

 

Importeurs die zonder deviezenovermaking goederen in het buitenland kopen ter wederverkoop in Suriname, moeten rekening houden met een omrekeningsfactor van vijf Surinaamse gulden voor een US dollar en twee gulden en vijftig cent (sur.courant) voor een Nederlandse gulden. Het miniterie van Economische Zaken nodigt importeurs die op deze basis goederen importeren, uit hun vergunningen in te dienen en rekening te houden met de omrekeningsfactor.

Volgens een bericht van Radio Nederland Wereldomroep verklaren leden van het Noordamerikaanse onderzoeksteam, die in ons land vertoeven om de oorzaak van de vliegramp met het SLM toestel vast te stellen, dat gebrekkige navigatieapparatuur op het vliegveld van Zanderij, de vliegramp heeft veroorzaakt. Volgens de buitenlandse navorsers gaf het Instrument Landing Systeem (ILS) te Zanderij te onduidelijk gegevens door aan de cockpit van de DC-8 van de SLM.

 

De Volkskrant meldt dat de ramp met het SLM toestel in Suriname niet te wijten is aan falende apparatuur van het vliegveld Zanderij. Uit bandopnamen van de verkeerstoren van Zanderij blijkt dat de bemanning van het verongelukte toestel geen gebruik heeft gemaakt van het navigatiesysteem op Zanderij.

 

De Regering besluit om ten aanzien van de stoffelijke overschotten, die niet geidentificeerd kunnen worden, over te gaan tot een voorlopige gelijktijdige begrafenis. Minister Adjodhia van Justitie en Politie deelt dit mede tijdens een persconferentie op zijn ministerie.

 

Varossieau Suriname N.V. zal voor een korte periode haar productie onderbreken. Dit vanwege bijzondere omstandigheden en niet vanwege een tekort aan grondstoffen. Het bedrijf is in de gelegenheid gesteld om uit de overbruggingshulp grondstoffen en hulpstoffen via het Rijks Inkoop Bureau, RIB te betrekken.

 

5 – 10 juni 1989

 

De Nationale Assemblee zet de behandeling inzake de Wet Economische Delicten voort. De  regering bij monde van de minister van Justitie en Politie, mr.Jules Ajodhia, brengt zaken aan het licht die zich thans afspelen. Hij zegt dat de regering een diepgaand onderzoek heeft ingesteld inzake de kwestie van tegels van Surinaamse makelij die voor Sfl 140 worden aangeboden. Indien uit het onderzoek blijkt dat de directie van Para Industries in deze kwestie haar boekje te buiten is gegaan zal de regering niet aarzelen de structuren van deze onderneming te wijzigen.

 

De 27 Suralco-employees zijn na enkele dagen gegijzeld te zijn geweest, in Paramaribo aangekomen en worden in de Memre Boekoe Kazerne toegesproken door president Ramsewak Shankar. Hij zegt dat hij hoopt dat men in Paramaribo zich eens gaat realiseren, wat voor gevaar er rondom Paramaribo schuilt. ‘Wanneer we als regering de nadruk leggen op het gevaar van het terrorisme, dan worden we verweten dat wij eenzijdig geïnformeerd worden. Vaak wanneer we bepaalde dingen stellen, zegt men het leger heeft het zelfde gedaan. Maar tot mijn grote schande moet ik erkennen, dat mensen beweerd hebben dat overname van het Afobaka stuwmeer door het NL gedaan is. Ik moet dit ten stelligste ontkennen.’’ President Shankar merkt op dat na met de regering en het NL in beraad te zijn geweest, hij het NL opdracht gaf in te grijpen en het gebied te ontruimen.

 

Het Militair Gezag is verontwaardigd over de ernstige beschuldigingen van de voorzitters van de vakcentrales C-47, CLO, PWO en De Moederbond, als zou het Nationaal Leger de regering chanteren om wapens ter beschikking te stellen. Dit op een moment waarop ons land een ernstige crisis doormaakt, als gevolg van de terroristische acties van de bende van Brunswijk. Het Militair Gezag is naar aanleiding hiervan in beraad over de consequenties die hieruit kunnen voortvloeien.

 

De werkzaamheden van de Suralco te Coermotibo in het district Marowijne zijn hervat. Door de terroristische activiteiten moesten Suralco-arbeiders het werk staken.

 

De arbeiders van de Landbouwmaatschappij Victoria te Brokopondo hebben de stad niet bezocht, tijdens de ‘fortnight’, waarbij de werknemers de gelegenheid krijgen om naar de stad te komen en de noodzakelijke boodschappen te doen. De winkels aldaar zijn matig voorzien van de eerste levensbehoeften door de onregelmatige toevoer van producten en levensmiddelen. De bussen, die om de twee weken opgaan om de arbeiders te halen, zijn niet verschenen doordat het Nationaal Leger de Afobakaweg in de omgeving Kraka heeft afgesloten.

 

Anders dan De Nationale Assemblee zich had voorgenomen, vertrekt slechts een kleine vertegenwoordiging naar Frans-Guyana, om aldaar vredesbesprekingen te voeren met de Brunswijkers. Het is niet bekend waar de ontmoeting met de Brunswijkers zal plaatsvinden. De Nationale Assemblee kon ook niet zeggen hoe lang de delegatie uitlandig zal zijn, omdat niet voorspeld kan worden hoeveel tijd de onderhandelingen in beslag zullen nemen.

 

Met algemene stemmen is het wetsvoorstel op economische delicten in DNA goedgekeurd. De nieuwe wet is gedurende twee dagen het onderwerp geweest van diepgaande discussies over een efficiënte aanpak van de economische criminaliteit die, zoals DNA stelt, nog steeds toeneemt en de leden grote zorgen baart.

 

Het Nationaal Leger is doende voorbereidingen te treffen teneinde te beginnen met het distribueren van eerste levensbehoeften in het Brownsweggebied. De bevolking, die vanwege de terroristische activiteiten van Brunswijk weggetrokken is naar de kostgronden ver in het binnenland,, is al geruime tijd verstoken van voedsel.

 

De Surinaamse samenleving is opgeschrikt door het bericht van de ramp met het passgiersvliegtuig van de Surinamse Luchtvaart Maatschappij. De radiostations maken reeds vroeg via flashberichten melding van het ongeluk, hetgeen mede tot gevolg had dat mensen elkaar over en weer begonnen te bellen om na te gaan of familieleden,, vrienden of kennissen in het verongelukte toestel zaten. Ook vanuit Nederland werd er koortsachtig naar Paramaribo gebeld. Op de kantoren en in de werkplaatsen luisteren velen naar de radio en was de ramp uiteraard het gespreksonderwerp.

 

In verband met de ramp, waarbij een vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij neerstortte zou er een persconferentie worden gehouden door de leiding van Surinam Airways. De persconferentie had geen voortgang. Directeur Mungra zegt aan journalisten dat president Shankar op hem een beroep heeft gedaan de briefing aan te houden, aangezien het staatshoofd zich persoonlijk op Zanderij was gaan oriënteren, waarna er meerdere mededelingen zouden worden gedaan.

 

Sonny Hasnoe, coördinator van het Kleurrijk Elftal, zegt dat er 51 personen van deze groep in Suriname zouden moeten arriveren met het toestel van Surinam Airways. Naast de 17 spelers en officials met hun echtgenoten, bevond zich ook een kawinaband in het gezelschap.

 

Reeds kort na het bekend worden van de nationale vliegramp die ons land trof is er hulp van het buitenland aan Suriname aangeboden. Van de zijde van Nederland werd medische hulp aangeboden.

 

Een woordvoerder van de SLM geeft te kennen dat er identificatieproblemen met slachtoffers van het SLM-lijntoestel uit Amsterdam zijn gerezen. Deze doen zich voor zowel bij degenen op de passagierslijst die in roulatie werd gebracht, die het ongeluk hebben overleefd als bij de slachtoffers die zijn overleden. Volgens de woordvoerder is de roulerende passagierslijst niet van de SLM afkomstig, maar van een andere overheidsinstantie.

 

De regering is in spoedvergadering bijeen naar aanleiding van de vliegramp die zich heeft voltrokken met een toestel van de SLM, waarbij veel mensenlevens verloren zijn gegaan. De regering besluit een week van nationale rouw af te kondigen die ingaat op 7 juni 1989 en zal duren tot en met 14 juni. Zij doet een beroep op een ieder om op gepaste wijze in deze rouwpriode te delen onder meer door de vlaggen halfstok te voeren, op de radiostations gepaste muziek ten gehore te brengen en openbare activiteiten en manifestaties uit te stellen.

 

Het is vrijwel uitgesloten dat de oorzaak van het neerstorten van het SLM- passagiersvliegtuig de ‘Anthony Nesty’, gelegen kan zijn aan een technisch mankement van het toestel. Dit zegt SLM directeur mr.Atta Mungra op een gehouden persconferentie in het hoofdgebouw van de SLM aan de Coppenamestraat. Het is vastkomen te staan dat dertien mensen de ramp hebben overleefd.

 

Het SLM-toestel is verzekerd. De SLM zal echter niet in staat zijn het vliegtuig te vervangen, omdat er nog een hypotheek op rustte. De verzekering zal wel een bepaald bedrag uitkeren, maar dat zal dan naar de eigenaar van het vliegtuig gaan.

 

De besprekingen tussen een parlementaire commissie onder leiding van DNA-voorziter mr.J.Lachmon en het Jungle Commando duren twee dagen. Zowel Lachmon als Brunswijk is positief gestemd over de besprekingen. Lachmon constateert dat Brunswijk de wil heeft om tot vrede te geraken. Besloten wordt om de vijandelijkheden stop te zetten, zodra de regering haar goedkeuring hecht aan de overeenkomst. Beide ondertekenaars zijn van mening dat de vijandelijkheden zo spoedig mogelijk beëindigd moeten worden aangezien deze Suriname kapot maken.

 

 

29 mei – 3 juni 1989

 

 • Regering verwacht goede resultaten op verregaande maatregelen
 • Arron verrast een ieder met mededelingen
 • Herrenberg stapt naar de rechter
 • Brunswijkers ondernemen weer aktie te Waki Basoe
 • Arbeidsonrust op de Universiteit
 • Personeel Openbare Werken werkt weer tot 11:00 uur
 • Aktie Bond Personeel Sluizen en Gemalen dupeert scheepvaart
 • Geweld in Bronsweggebied neemt schrikbarend toe
 • RWZI personeel staakt
 • Bakkerijen gesloten
 • Aanneming Amnestiewet geen garantie voor vrede
 • Brunswijkers vernielen gebouw districtscommissariaat Brokopondo
 • Leden Bende van Brunswijk verlaten Brokopondo Krachtcentrale
 • Militair in de rug geschoten bij bewaking brug

 

Vice-president Henck Arron kondigt tijdens een televisieuitzending verregaande maatregelen af ter bestrijding van de zwarte handel, de smokkel en ter verlaging van de levensonderhoudskosten van het Surinaamse volk. Ingaande 15 juni geldt voor de Nederlandse gulden en de Amerikaanse dollar respectievelijk de omrekeningsfactor van Sf 2,50 en Sf 5,=. Namens de regering zal het Ministerie van Economische Zaken bekend maken dat de E-82 vergunningsaanvragen niet in behandeling genomen zullen worden.

 

De verregaande maatregelen die vice-president Henck Arron op televisie meedeelde zorgen voor paniek in de handel en het bankwezen. De president maakt ook duidelijk dat goederen die reeds zeilende zijn en waarvoor veel hogere koersen zijn betaald, ook conform hij heeft aangegeven, worden afgehandeld.

 

Henk Herrenberg bekritiseert wederom zijn overplaatsing naar het Ministerie van Defensie en deelt mee dat hij deze aangelegenheid toevertrouwt aan de advocaat mr. R.W. van Ritter. Hij heeft deze gevraagd de nodige juridische stappen te ondernemen teneinde hem recht te doen wedervaren.

 

De Brunswijkers ondernemen weer gewapende aktie tegen de zogenaamde anti-terreurgroep in de boslandcreoolse nederzettingen Waaki Basoe 1 en 2 te Bronsweg. Een groep onder leiding van de Brunswijker Tjaka, alias Z-man, begeeft zich naar de nederzettingen nadat was gemeld dat er een aantal leden van de anti-terreurgroep onder leiding van Freddie Venici zich aldaar ophoudt. De confrontatie loopt uit op een gevecht.

 

De Bond van Technisch-, Administratief Personeel van de Anton de Kom Universiteit onder het voorzitterschap van Jhewbali wordt geconfronteerd met een open brief, afkomstig van de leden. In het schrijven dat ondertekend werd door 42 leden , wordt de aandacht gevraagd voor enkele zaken, waarin volgens de auteur, het bestuur faalt.

 

Een deel van het personeel werkzaam op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken aan de Coppenamestraat, werkt wederom slechts tot 11:00 uur. Dit uit protest tegen het uitblijven van verbetering aan voorzieningen zoals de airconditioning installatie, lekkages in het dak, waardoor bij regen, grote delen van het kantoor onder water lopen.

 

De Bond van Personeel Sluizen en Gemalen voert landelijk aktie om bij het Ministerie van Openbare Werken uitbetaling van de achterstallige kledingtoelage, te bewerkstelligen.

 

Brunswijkers voeren hun akties in het Bronsweggebied op. Onder leiding van Tjaka, Z-man, hebben de Brunswijkers tientallen woningen in de nederzettingen Waki Basoe 1, 2 en 3 in brand gestoken. Meer dan 400 woningen gaan in vlammen op. Ooggetuige Frans Weewee, die volgens de  Brunswijkers behoort tot de anti-terreurgroep , verklaart dat Tjaka en zijn manschappen Bronsweg over het water hebben bereikt met 5 speedboten en 7 korjalen.

 

Het Personeel van de Rioolwater Zuiverings Installatie te Flora voert enige dagen aktie. Er is op het Floraproject een moderne installatie voor de verwerking van feacaliën. De onderhoudsploeg weigert werkzaamheden te verrichten aangezien het aantal verstoppingen schrikbarend is toegenomen. De verstoppingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan het gedrag van de bewoners van het project.

 

De Bakkersbond komt in spoed algemene leden vergadering bijeen, omdat de Meelmaatschappij De Molen N.V. geen grondstoffen voor het bakken van brood kan leveren. Er is wel voldoende meel in de magazijnen maar geen verpakkingsmateriaal voorradig. Een groot aantal bakkeriijen, waaronder Fernandes heeft de deuren gesloten en er zullen nog meer volgen.

 

In De Nationale Assemblée wordt de ontwerp-wet houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, bepaalde hierin omschreven strafbaare feiten hebben begaan, in behandeling genomen. De voorzitter van de commissie van Rapporteurs haalt tijdens zijn spreekbeurt in de eerst ronde aan, dat de aanneming van deze wet, geen garantie voor vrede biedt.

 

Een eenheid der Brunswijkers onder leiding van Lino Olijfveld meer bekend als Barabas, brengt een bezoek aan het districts-commissariaat Brokopondo. Het gebouw werd bestormd en werden er vernielingen aangericht aan het pand en interieur.

 

De Brunswijkers onder leiding van Barabas, nemen zesentwintig werknemers van Suralco in de Brokopondo Krachtcentrale in gijzeling en dreigen de stroomvoorziening naar Paramaribo af te sluiten en vernielingen in de centrale aan te richten, als niet aan enkele door hen gestelde eisen wordt voldaan. Niet lang daarna verlaten ze de krachtcentrle met onbekende bestemming. Alle werknemers van de krachtcentrale maken het goed en er is nog voldoende voedsel.

 

De soldaat Kompa wordt tijdens de bewaking van de brug bij Berg en Dal, in het Brokopondo gebied, dodelijk in de rug getroffen. Er werd kort daarvoor vanuit de bosrand op hem geschoten. De soldaat Kompa maakte deel uit van een eenheid die betrokken is bij de huidige akties van het Nationaal Leger tegen de Bende van Brunswijk.

 

 

22 – 27 mei 1998

 • Stagnatie vliegschema SLM
 • Vakbondsleider Chotkan wordt bedreigd
 • DNA vaste commissie buigt zich over afbouw volkswoningen
 • Directie A. van der Voet dreigt met uitsluiting
 • FAL omgedoopt tot Federatie van Agrariers en Landarbeiders
 • Lijnbushouders PSB in actie
 • Suriname prijkt als diamantexporteur op VSA-importlijst
 • Ontslag voor 20 werknemers Michi
 • Gegijzelde MP-er op Frans Guyanese televisie
 • Succesvolle participatie Suriname afhankelijk van het economische klimaat
 • Dorpelingen Waki Basoe tegen houding kapitein Axwijk
 • President bezoekt Bruynzeel Suriname Houtmaatschapij NV.

 

De luchtverbindingen die worden onderhouden door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ondervinden stagnatie. Het vliegschema is danig ontregeld door een defect aan het achterstel van de Stanvaste. Het SLM-directielid verklaart dat tijdens de vlucht van Paramaribo naar Amsterdam, een vliegend voorwerp tegen de horizontale stabilisator in het staartstuk van de kist een gat heeft veroorzaakt.

 

De vakbondsleider Sonny Chotkan, die bij de Organisatie voor Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) een vooraanstaande positie inneemt, doet aangifte omdat hij regelmatig onder andere telefonisch bedreigd wordt door hem onbekende personen. Hij verklaart dat hij na de algemene staking van 5 mei 1989, aangifte heeft gedaan omdat het aantal bedreigingen vanaf dat moment zijn toegenomen.

 

De afbouw van volkswoningen op de verschillende volkswoningbouwprojecten waaronder Sophia’s Lust, ondervindt enorme stagnatie. Dit vanwege het feit dat krakers de gedeeltelijk afgebouwde woningen hebben bezet. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting vergadert interdepartementaal in De Nationale Assemblée. Er wordt van gedachten gewisseld over hoe de afbouw het best gerealiseerd kan worden.

 

De directie van A. van der Voet verstrekt aan een groot aantal werknemers verlofbriefjes met de mededeling, dat zij verplicht zijn die te tekenen omdat zij van 22 mei tot en met 26 mei met verlof dienden te gaan. Dit omdat de aanvoer van sigaretten vanwege ‘akties’ bij de Batco in gevaar zou komen. De arbeiders weigeren de verlofbriefjes te tekenen.

 

De benaming Federatie van Arme Landbouwers, is met algemene stemmen veranderd in de ‘Federatie van Agrariers en Landarbeiders’. Ook is tijdens dit bijzonder congres het voorstel aangenomen, om de huidige structuren te wijzigen, aangezien dit noodzakelijk bleek wegens de sterke groei en ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt.

 

De lijnbushouders op de route Paramaribo-Santo Boma zijn in aktie gegaan uit solidariteit met een collegarijder, Mathoera. Hij is vergunninghouder sinds 26 mei 1987 en beschikt vanaf December 1988 niet meer over een rijdende bus en heeft hierdoor geen inkomen. Hij loopt reeds enkele maanden de deuren bij OW plat om in aanmerking te komen voor een nieuwe bus.

 

Bij het assembléelid A.Kruisland dringen zich vragen op, nadat hij de lijst van goederen, in de periode 1984-1988 door de Verenigde Staten van Amerika uit Suriname geimporteerd, onder ogen kreeg. Ter verkrijging van een officieel antwoord, wendt hij zich schriftelijk tot president Shankar.

 

De directie van ‘Michi Naturel Foods’ dient een ontslagaanvraag in bij het Ministerie van Arbeid voor de 20 werknemers in dienst bij het bedrijf. Directeur Glenn Chin A Foeng zegt zijn arbeiders mondeling ontslag aan, omdat hij ze niet langer kan betalen. Sinds 20 april ligt het bedrijf stil, omdat er maar geen vergunning loskomt voor het verwerken van melkproducten, een nieuwe productielijn waarmee Michi al anderhalf jaar bezig is en wat 80 procent uitmaakt van de productie van het bedrijf.

 

De na de aanval bij de brug over de Ricanaukreek door de Bende van Brunswijk gevangen genomen MP’er Hupsel, is op de Franse televisie verschenen. De opnames van deze gegijzelde militair, werden op Stoelmanseiland gemaakt. Hupsel zou een verwonding aan het hoofd hebben en voorts zouden hem middels sigaretten, brandwonden op de armen zijn toegebracht.

 

Het driedaagse seminar over het Caribbean Basin Initiative (CBI) wordt afgesloten. Het uiteindelijk doel van het seminar was, volgens de minister van Buitenlandse Zaken, drs. Eddy Sedoc, het presenteren van conclusies en voorstellen voor een mogelijke participatie van Suriname in het CBI ter bepaling van een basis voor een definitief standpunt.

 

De bewoners van de boslandcreoolse nederzettingen Waaki Basoe 1 en 2 in de omgeving van Bronsweg, hebben met betrekking tot de verwoesting, aangericht door de Brunswijkers, verwijten geuit aan het adres van hun kapiteitn Axwijk. Een deel der dorpelingen is van mening dat kapitein Axwijk de woede van de Brunswijkers over het dorp heeft gehaald, door anti-terreurgroepen tegen de Brunswijkers, te helpen vormen.

 

In het kader van zijn oriëntatie bij bedrijven brengt president Shankar samen met zijn vrouw een bezoek aan de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij NV. In een toespraak geeft directeur Jankipersad een beeld van de ontwikkeling van het bedrijf de laatste jaren, hetgeen helaas neerkomt op achteruitgang, in feite sedert 1982.

 

15 – 20 mei 1989

 • Werknemers Batco in aktie
 • Identificatie slachtoffers vliegramp in afrondende fase
 • Regering voorstander gelijktijdige begrafenis
 • Distributie toiletpapier begint oop zeer korte termijn
 • Varossieau zal voor korte tijd sluiten
 • Commandanten Lew Jen Tai en Djoe worden begraven
 • Ambassadeur Udenhout presenteert geloofsbrieven aan president Bush
 • Fransen willen Brunswijk niet aanhouden
 • Nog geen zicht opvangmogelijkheden vluchtelingen Pokigron
 • Noodovergang bij Ricanaukreek

 

Werknemers in dienst van de British American Tobacco Company, BATCO leggen het werk neer uit protest tegen het feit dat de directie geen loon wil uitbetalen voor vrijdag 5 mei, de dag waarop er door de vakcentrales een nationale staking was afgekondigd. Een der bestuursleden van de bond deelt mee, dat men of een verlofdag moet opnemen of de verloren uren moet inhalen. Het personeel zegt hier niet mee akkoord te kunnen gaan, omdat het gebruik heeft gemaakt van zijn stakingsrecht.

 

De identificatie van de slachtoffers van de vliegramp van woensdag 7 juni is in afrondende fase. Een deel van de overledenen zal echter ongeidentificeerd blijven, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Wat met deze lijken moet gebeuren, is een beleidsbeslissing. Drs. M.Khudabux, die de werkzaamheden in het M.W.I. leidt, verklaart dat de stoffelijke overschotten, in goede staat verkeren.

 

De Regering besluit om ten aanzien van de stoffelijke overschotten, die niet geidentificeerd kunnen worden, over te gaan tot een voorlopige gelijktijdige begrafenis. Minister Ajodhia van Justitie en Politie deelt dit mee tijdens een persconferentie op zijn ministerie.

 

Het ongerief dat veroorzaakt wordt door het nijpend gebrek aan toiletpapier, drijft vele gezinnen tot wanhoop. Mensen nemen hun toevlucht tot het gebruik van onbedrukt krantenpapier, in zoverre zij daar de hand op kunnen leggen.

 

Varossieau Suriname N.V. zal voor een korte periode haar productie onderbreken. Dit vanwege bijzondere omstandigheden en niet vanwege een tekort aan grondstoffen. Het bedrijf is in de gelegenheid gesteld om uit de overbruggingshulp grondstoffen en hulpstoffen via het R.I.B. te betrekken.

 

De begrafenis van de commandanten Raymond A.F.Lew Yen Tai en Eddy A.S.Djoe vindt plaats, voorafgegaan door een plechtige stoet vanuit het kabinet van het Militair Gezag naar de RK begraafplaats aan de Tourtonnelaan.

 

De nieuwe ambassadeur van Suriname bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika drs. Wim Udenhout, biedt zijn geloofsbrieven aan de Amerikaanse president George Bush in het Witte Huis. Bij deze gelegenheid merkte ambassadeur Udenhoout op, dat in essentie de relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Suriname gezond is en dat hij optimistisch is over de mogelijkheden tot versteviging en uitbreiding hiervan, zeker ook omdat de volkeren van beide landen in hun geschiedenis, enkele belangrijke eigenschappen ontwikkeld hebben, zoals de drang naar de vrijheid om hun eigen toekomst te bepalen, waardigheid voor het individu en het streven naar harmonie met hun omgeving.

 

In een Nederlandse krant die zich veelal bezighoudt met tendentieuze berichtgeving, wordt gemeld, dat de autoriteiten in Frans Guyana, Brunswijk willen aanhouden en uitwijzen. Ook zou volgens de krant op diplomatiek niveau tussen Parijs en Den Haag overleg worden gepleegd, over een eventuele opvang van Brunswijk in Nederland. Brunswijk heeft in het verleden al laten blijken, er niet over te piekeren het land te verlaten. Hij stelde zich Surinamer te voelen en daarom ook niet weg te zullen gaan.

 

Voor vele vluchtelingen uit het verwoeste dorp Pokigron, is er nog steeds geen zicht op adequate huisvesting. De laatste groep vluchtelingen kwam de afgelopen dagen in Paramaribo aan na ongeveer 3 weken verblijf in het bos. De meesten zijn inmiddels wederom opgevangen door familie, terwijl via de preases van de EBGS 12 zijn ondergebracht in de Zinzendorf herberg.

 

Er zijn bij de Ricanaukreek noodvoorzieningen getroffen, waardoor men weder tussen Moengo en Albina kan rijden. Zoals bekend werd de brug over de Ricanaukreek, die niet ver van Moengo in oostelijke richting lag, enkele dagen geleden door middel van explosieven vernield.

 

 

 

 

3 – 9 mei 1989

 • Domineer Polanen vertrokken
 • Reactie mr.Lachmon op aftreden Nederlandse regering
 • Telegraaf meldt nieuwe acties Brunswijk
 • SML in onderhandeling met grondbewerkersvereniging
 • Nog geen reactie op illegale goudwinning in Matawairivier
 • Nederlandse missie voor financiering onderwijsprojecten op bezoek
 • Regering doet dringend beroep op vakcentales aktie te heroverwegen
 • Complete chaos in de stad
 • Arbeiders Surland staken
 • President Shankar vertrekt naar Brazilie
 • Paramaribo een verlagen en stille stad
 • Protestaktie tegen houding Nederland

 

Dominee Rudy Polanen vertrekt per vliegtuig met zijn gezin naar de Nederlandse Antillen. Eerder moest hij naar het Fort Zeelandia om een schriftelijke verklaring op te halen, waarin de toestemming tot vertrek was vastgelegd.

 

‘Ik betreur het pardoes aftreden van het kabinet Lubbers. Ik kan uiteraard niet in de interne politiek van Nederland bemoeien, maar ik hoop dat dit aftreden van de RegerIng van premier Lubbers de verdere onderhandelingen om te geraken tot een akkoord met betrekking tot de ontwikkelingshulp aan Suriname, niet in de weg zal staan.’ Dit zegt mr. Jaggernath Lachmon in een reactie op het aftreden van de Nederlandse regering.

 

Het Nederlandse ochtendblad ‘De Telegraaf’ meldt van Ronnie Brunswijk vernomen te hebben, dat deze binnen twee weken de strijd tegen de Surinaamse regering, zal hervatten. De Telegraaf meldt verder dat Brunswijk verklaarde, dat Paramaribo het strijdperk zal zijn. Dit omdat de bosnegerbevolking in het oosten van Suriname, de afgelopen jaren al genoeg heeft geleden.

 

Het bestuur van de grondbewerkersvereniging Wageningen en Nickerie bereikt met de directie van de Stichting Machinale Landbouw (SML) overeenstemming over een aantal urgente zaken, waardoor met onmiddellijke ingang de staking die de grondbewerkers waren begonnen, opgeheven werd. De directie o.l.v. de heer Lowe heeft ingewilligd dat mensen die nog niet waren uitbetaald, binnen een week hun geld zullen krijgen.

 

Granman Oscar Lafanti der Matuariers en Quinties verklaart dat ondanks herhaaldelijk aandringen bij de bevoegde instanties, er nog steeds geen duidelijkjeid is gekomen in de kwestie van de illegale goudwinning in het Matawaigebied. Volgens de granman wordt er op grote schaal illegaal aan goudwinning gedaan.

 

Een sectorale onderwijsmissie uit Nederland brengt een beleefdheidsbezoek aan minister drs. Ronald Venetiaan minister van onderwijs en volksontwikkeling. De missie o.l.v. prof. J.A. van Kemenade zal met de overheid van gedachten wisselen over knelpunten in ons onderwijs.

 

De Regering doet in een brief een beroep op de besturen van het AVVS De Moederbond, de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Centrale C-47 de voorgenomen protestaktie te heroverwegen. Gesteld wordt dat de regering de aandacht wenst te vestigen op de bijzonder grote risico’s die de overigens niet nader gepreciseerde protestaktie van 24 uur, met zich mee kan bregnen voor de economie en de dienstverlening, maar meer nog voor de jonge en fragiele democratie in ons land.

 

De aangekondigde algemene staking van de vier vakcentrales op 5 mei 1989 zorgt voor een ontregelde binnenstad. De stad verandert in een complete chaos. De gang naar de banken van personen voor het lichten van geld was moeilijk. De lange rijen overal logen er ook niet om.

 

De Bacoven Werknemersbond Nickerie gaat in staking op het moment dat de bacovenoogst aan de gang is. Reden voor deze acties, is dat de bonden maar niet tot een vergelijk kunnen komen met de directie van Surland.

 

De president van de Federale Republiek Brazilie, Jose Sarney, nodigt president Shankar uit om de milieuconferentie van staatshoofden van het Verdrag inzake Amazonische Samenwerking op 6 en 7 mei 1989 in Manaus, Brazilie, bij te wonen. Deze uitnodiging moet gezien worden in het licht van de groeiende aandacht die er op internationale conferenties aan het milieu wordt geschonken.

 

Naar het zich laat aanzien is de protestaktie van de vier vakcentrales een succes geworden. In ieder geval kon geconstateerd worden, dat het stakingsparool in Paramaribo en omgeving, voor zeker negentig procent is opgevolgd. In de districten is ook massaal gehoor gegeven aan de oproep van de vakcentrales. De straten van Paramaribo waren, op enkele voetgangers, sporadische auto’s, fietsers en bromfietsers na, leeg.

 

De protestactie die is geproclameerd door de vier vakcentrales, heeft naast andere ook tot doel, te protesteren tegen de houding van Nederland. Vooral door deze houding zijn de mogelijkheden voor ons land om uit de huidige zeer benarde economische situatie te geraken, bijna nihil geworden.

 

 

17 – 22 april 1989

 • CCK blijft voorstander officieel afkondigen staakt het vuren
 • Regeringsdelegatie aangekomen te Asidonhopo
 • Veerverbinding Boskamp-Jenny weer in gebruik
 • Politie functionaris in verband met Tibiti affaire aangehouden
 • Vice-president Arron bespreekt resolutie Vergeer
 • Zestien gevangenen uit cellenhuis politiebureau Nieuwe Haven ontsnapt
 • Bouterse bezoekt Pontbuiten
 • Surinaamse Politie Bond keurt aktie militairen scherp af
 • Militair Gezag geeft visie op ontstane spanningen met politie
 • Militaire Politie neemt taken Politie over
 • Brunswijk niet zonder meer tegen amnestie
 • Castro van Jungle Commando eist vrijlating buitenlandse verdachten in Tibiti affaire
 • Regering betreurt gebeuren rond vrijlating Swedo
 • Onhoudbare situatie bij luchthaven brandweer Zanderij
 • Salarissen boslanddignitarissen verhoogd
 • Swedo overgedragen aan het Openbaar Ministerie
 • Militair Gezag: Bereid verontschuldiging aan president aan te bieden
 • Openbaar Ministerie gelast vrijlating Swedo
 • Onderzoek in cocaine affaire in vergevorderd stadium
 • Delegatie Nationale Assemblee naar begrafenis Aboikoni bedreigd
 • Tweehonderd kilo cocaine vernietigd

 

Het Comite Christelijke Kerken betreurt het dat het niet is gehoord rond de kwestie van amnestie in het kader van het vredesproces. Het CCK vindt namelijk dat amnestie een onderdeel moet zijn van een totale vredesregeling. Het CCK is van mening dat een staakt het vuren eeerst moet worden afgekondigd. Dit is namelijk een uitvloeisel van de vredesbesprekingen van St.Jean in Frans Guyana tussen een regeringsdelegatie en een afvaardiging van het Jungle Commando.

 

Drs.Werner Vreedzaam minister van Regionale Ontwikkeling vertrekt aan het hoofd van een regeringsdelegatie naar Asidonhopo. Een delegatie van de Nationale Assemblée onder leiding van H.Pinas heeft zich ook naar het Boven Surinamegebied begeven, ter bijwoning van de begrafenisplechtigheid van Jozef Aboikoni, groot opperhoofd der Saramaccaners.

 

Het Ministerie van Openbare Werken maakt bekend dat de veerverbinding tussen Boskamp en Jenny na veel inspanningen van OW, de SMS, het ingenieursbureau Rustwijk en Rustwijk en het bouwbedrijf Van Kessel door middel van noodvoorzieningen, wederom functioneert.

 

De Politie houdt de onderinspecteur van Politie M.W.J. aan. Nadat het onderzoek, in wat zo langzamerhand als de Tibiti affaire bekend staat vorderde, werden er steeds meer belastende bewijzen tegen J. gevonden.

 

Vice-president Henck Arron doet in een televisietoespraak namens de Regering een dringend beroep op elke Surinamer, het democratisch proces te beschermen en te ondersteunen op basis van een waarachtig nationalisme. Ook vroeg hij de nationale ondersteuning voor de amnestiewet die tot doel heeft, het vredesproces bevorderen en bespoedigen.

 

Zestien door de politie aangehouden verdachten, zien kans uit het cellenverblijf van het politiebureau Nieuwe Haven, te ontsnappen. De arrestanten zagen kans te ontsnappen, nadat enkele spijlen uit het verblijf waren doorgezaagd.

 

Op verzoek van de bewoners van Pontbuiten brengt de bevelhebber van het Nationaal Leger, vergezeld van de voorzitter van de NDP, drs. Jules Wijdenbosch, commandant B.Sital en anderen, een bezoek aan deze buurt. Tijdens dit bezoek kon de bevelhebber zich persoonlijk op de hoogte stellen van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de bewoners leven.

 

Naar aanleiding van het incident bij de politiepost te Tammenga Uitvlugt, houdt het bestuur van de Surinaamse Politie Bond een persconferentie te Nieuwe Haven. De Surinaamse Politie Bond is van mening, dat de Regering een duidelijk standpunt moet innemen met betrekking tot de ontstane situatie. Hij is verder van oordeel, dat bij continuering van deze handelingen een escalatie onvermijdelijk is.

 

Tijdens een gehouden bijeenkomst van het Militair Gezag in de Memre Buku Kazerne met de leden van het Nationaal Leger, wordt ingegaan op de spanningen die er momenteel bestaan tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Commandant Ivan Graanoogst zegt tijdens zijn spreekbeurt, dat het Nationaal Leger escalatie niet meer uit de weg zal gaan, als de politie het daarop aanstuurt.

 

In verband met de staking voor onbepaalde tijd door een deel van de Politie die inhoudt, dat er niet meer wordt gesurveilleerd , dat alle politieposten zijn gesloten, dat alle politiewachten bij de ministers zijn ingetrokken dat de verkeerspolitie en de Vreemdelingendienst geen diensten meer aan het publiek verlenen, heeft de leiding van het Nationaal Leger de Militaire Politie de opdracht gegeven, haar kantoren te Fort Zeelandia 1 x 24 uur voor het publiek open te stellen.

 

Ronnie Brunswijk verklaart te Asidonhopo tegenover de pers, nog steeds bereid te zijn om over de vrede te praten. Sedert de gesprekken te St.Jean in juni van het vorig jaar, heeft hij niets meer van president Shankar vernomen.

 

Commandant Castro van het Jungle Commando belt de krant namens Alfa 60 van het Jungle Commando, om aan de Regering door te geven: “Laten julllie de spaanssprekende buitenlandse verdachten in de Tibiti kwestie vrij en stel ze in de gelegenheid naar hun land terug te keren. Als de politie en de Regering niet doen wat het Jungle Commando wil, zullen we een groep van het voornoemde commando naar de stad sturen, om het regeringsgebouw op te blazen en alle politiemensen te elimineren.

 

Al ruim een jaar is de Bond van Personeel bij de Luchthaven Brandweer Zanderij met het ministerie van Economische Zaken in gesprek, teneinde enkele dringende zaken verwezenlijkt te krijgen. Bevorderingen en toelagen blijven uit, waardoor de werksfeer aanmerkelijk negatief is vertroebeld.

 

De Raad van Ministers beslist, dat het honorarium van de boslanddignitarissen binnen korte termijn verhoogd wordt.

 

De verdachte O.Swedo is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Swedo was indertijd aangehouden in verband met het politie onderzoek naar de moordpartij, die in 1986 plaatshad te Moi Wana waarbij 51 ongewapende burgers het leven lieten.

 

Het Militair Gezag houdt een bijeenkomst met kaders, manschappen en personeel in de Memre Buku Kazerne. Hierbij benadrukt commandant D.Bouterse, dat het Nationaal Leger geenszins problemen heeft met de rechtsstaat Suriname. Het Millitair Gezag heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de Grondwet en zij zal deze dus nooit vertrappen.

 

Het Openbaar Ministerie beslist de verdachte Orlando Swedo, in vrijheid te stellen.

 

Hoofdinspecteur Hunsel deelt persvertegenwoordigers mee dat de onder-inspecteur Gooding en inspecteur Tjin Liep Shie, zeer intensief betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Hij zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond maar in een vergevorderd stadium verkeert.

 

De avond voor het vertrek van de officiele delegatie uit Paramaribo naar de begrafenis van granman Aboikoni, werd onthuld dat de president een cassettebandje had gekregen, waarop een stem duidelijk maakte dat de delegatieleden zouden worden gegijzeld, indien zij de reis naar het binnenland ondernamen.

 

Onder het toeziende oog van onder meer de minister van Justitie en Politie mr.Ajodhia, de procureur-generaal mr.dr.Reeder, de auditeur-militair mr.Ramon de Freitas, het hoofd van de stadsrecherche en de hoofdinspecteur Hunsel het politiepersoneel, de genodigde pers en overige belangstellenden, vindt de vernietiging plaats van de onlangs in beslag genomen ruim 200 kilo cocaine in de Tibiti affaire.

 

10 – 15 april 1989

 • Militair-strategische versterking Brunswijkers niet uit de lucht gegrepen
 • Bond Telesur neemt afwachtende houding aan
 • Europarlementarier Vergeer bij ‘De Moederbond’
 • Nieuwe directeur bij Surexco
 • Voorzitter NPS – jongeren haalt uit naar comitee ‘Herstel Democratie’
 • Politie doet enorme cocaine vangst
 • Drastische beperking SLM vluchten
 • Surinaamse Politie Bond doet beroep op gemeenschap
 • Landbouwers Van Engelbuiten houden vreedzame betoging
 • Nickerie geisoleerd door situatie veer Coppenamepunt
 • Arbeid heeft nog steeds geen directeur
 • Brunswijk gelieerd aan internationale drugsmokkel
 • Mutatie Hans Lim A Po bij Biliton
 • Lading cocaine werd gevonden te Tibiti
 • Europees Parlement keurt rapport Vergeer over Suriname goed

 

Het Nationaal Leger deelt mee, dat er sprake is van een strategische versterking bij de Brunswijkers, waar terdege rekening mee gehouden dient te worden. Hun gevechtscapaciteit is aanzienlijk verbeterd en ook laat het vermoeden dat Brunswijk na de mysterieuze landing op Stoelmanseiland van een DC3, aanzienlijk opgevijzeld is.

 

Henk Shields voorzitter van de Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie, zegt doordat de kwestie Neede door het Ministerie van Justitie en Politie diepgaand wordt onderzocht, hij een afwachtende houding aanneemt. De bond wil hierdoor de bevoegde autoriteiten rustig de tijd geven om te komen tot een definitief besluit. Zij stelt ook geen ultimatum voor het hervatten van de voorgenomen akties.

 

De Europarlementarier Willem Vergeer brengt een bezoek aan het verbondsbestuur van ‘De Moederbond’. Bij deze gelegenheid biedt de parlementarier in zijn hoedanigheid van rapporteur het eerste deel van het verslag namens de commissie ontwikkelingssamenwerking over de versterking van de samenwerking met Suriname te weten de ontwerp resolutie. Namens De Moederbond wordt die in ontvangst genomen door verbondsvoorzitter F.van Russel.

 

De Surinaamse Rijst Export Commissie (SUREXCO) zal als alles volgens plan verloopt, binnenkort geleid worden door een andere directeur. Zoals bekend is commandant Badrisein Sital gedelegeerd commissaris van de Surexco. Over de opvolging van Sital is weinig bekend.

 

Ro Waarde voorzitter van de NPS jongeren haalt op een vergadering van de jongerenafdeling in het coördinatiecentrum aan de Gravenstraat, fel uit naar het comité ‘Herstel Democratie binnen de NPS’. Vooral de bewering, als zouden de jongeren in de NPS geen inspraak hebben, schoot Waarde in het verkeerde keelgat. Hij zegt dat de jongeren inspraak krijgen wanneer zij dat verlangen en merkt voorts op dat de jongerenraad statutair het enige bevoegde orgaan is, dat zaken van de jongeren samen met de bestuursleden en de leden bespreekt.

 

Na een gedegen voorbereiding lukt het de recherche van Paramaribo in samenwerking met de politie van Zanderij 200 kg drugs, vermoedelijk cocaine, in beslag te nemen. Dit is tot nog toe de grootste vangst ooit gedaan in de Surinaamse geschiedenis.

 

Gebrek aan deviezen noodzaakt de SLM tot ingrijpende wijzigingen in haar vluchtenschema. De afgelopen weken heeft de National Carrier regelmatig haar vliegschema’s zowel regionaal als op de Mid-Atlantisch route moeten aanpassen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk wegens de jaarlijks geplande technische onderhoudsbeurten van beide DC-8 vliegtuigen.

 

De Surinaamse Politie Bond geeft een communiqué uit waarin hij ingaat op de in beslagneming van tweehonderd kilo cocaine door de politie en enkele mogelijke gevolgen hiervan. In het persbericht wordt gesteld, dat de bond duidelijk kenbaar wil maken dat zij buiten de publiciteit is gebleven, omdat zij alle organen betrokken bij de opsporing, de gelegenheid moest bieden hun werkzaamheden in alle vrijheid conform de wettelijke regelingen, af te ronden.

 

Landbouwers van Van Engelbuiten houden een vreedzame betoging voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Zij gaan hiertoe over omdat zij beweren dat sinds 1980 de industrieel en verkavelaar Bakboord bezig is vruchtbare landbouwgronden dwars door alle percelen heen af te graven. De landbouwers verenigd in een bond onder leiding van Ronald Raghoebarsing eisen van de minister van NH dat er een oplossing hiervoor wordt gebracht en dat de industrieel Bakboord gesommeerd wordt te stoppen met zijn illegale activiteiten.

 

Door het uitvallen van de veerverbinding Boskamp-Jenny zijn de districten Nickerie en Coronie geïsoleerd geraakt. Het wegvallen van de veerverbinding is erg merkbaar in het westen des lands.

 

Het Ministerie van Arbeid heeft sedert het vertrek van directeur Mc Leod nog steeds geen directeur. Zelfs geen waarnemende directeur, hetgeen naar verluidt een extra belasting oplevert voor minister Romeo van Russel, die thans met vakantie op de Antillen vertoeft.

 

Uit informatie verkregen van de inlichtingendienst van het Nationaal Leger is komen vast te staan, dat de DC3 die enige tijd terug op Stoelmanseiland is geland, niet zonder meer is afgedwaald, maar doelbewust naar Stoelmanseiland toevloog. Verder is gebleken dat niet een hoeveelheid groente aan boord was, zoals werd verteld, maar een lading wapens en andere militaire uitrusting.

 

Binnen korte tijd is de benoeming van mr. Hans Lim A Po tot hoofd van de Exploration and Mining Division bij Biliton International Metals B.V. te verwachten. Het is de bedoeling dat R.Snepvangers de taken van Lim A Po op zich zal nemen.

 

De 200 kg cocaine is in het Tibiti gebied niet ver van de plek waar het Cessna vliegtuig illegaal was geland, gevonden. De politie kon de plek waar het verboden verdovende spul opgeslagen lag achterhalen, nadat een der verdachten bereid gevonden werd te vertellen, waar de cocaïne lag.

 

Het Europese Parlement dat in Strasbourg bijeen is, keurt met algemene stemmen het rapport met bijbehorende resoluties van de Europarlementarier Willem Vergeer goed. Vergeer pleit in zijn rapport voor finaniele steun aan Suriname als bijdrage aan het economische herstel van ons land en ter stimulering van het democratiseringsproces.

 

 

3 – 8 april 1989

 • Fred Derby nieuwe president Caribische Bauxieet- en Metaalwerkers Federatie
 • Telesur werknemers willen Neede
 • Vier aanhoudingen na illegale landing Tibiti
 • Weer lange rijen voor Nederlandse ambassade
 • MS Saramacca verlaat Nederland
 • Voorzitter Soemita trekt van leer tegen Nederlandse politiek
 • John Vreden algemeen directeur Academisch Ziekenhuis
 • Europarlementarier Vergeer biedt minister Sedoc rapport aan
 • Grote toeloop van mensen naar Albina
 • In beslag genomen vliegtuig nu te Zorg en Hoop
 • Schoonmaakaktie Albina
 • Bakkers zitten met handen in het haar
 • Informatica op scholen wordt voorbereid
 • Bende van Botopasi verjaagd
 • Regering maakt zich zorgen over activiteiten Brunswijkers
 • VSB wijst op toenemend isolement havens Paramaribo en Paranam

 

Fred Derby, voorzitter van de Surinaamse Bauxiet Federatie, is in Trinidad unaniem tot president van de Caribbean Bauxite and Metalworkers Federation gekozen en wel voor een periode van 5 jaren. Bij deze regionale organisatie zijn circa 20.000 arbeiders aangesloten, verenigd in bonden die opereren in Jamaica, Suriname, Guyana, Curaçao, Santo Domingo en Trinidad.

 

Het personeel van Telesur en publiek komen voor gesloten deuren te staan. Ook andere kantoren van het bedrijf waren gesloten. Volgens werknemers van het bedrijf gaat het om de weigering van de minister van Openbare Werken, de op non-actief gestelde directeur Neede, wederom zijn werkzaamheden te laten aanvangen.

 

Een eenmotorig vliegtuig landt op de weg van Tibiti. In het toestel bevinden zich drie personen. De politie die op de loer lag omsingelt het toestel en sommeert de piloot te stoppen. Deze slaat geen acht op het bevel van de politie en wil weer opstijgen. De Politie opent daarna het vuur en de piloot wordt in een been geschoten, waarna deze zijn vluchtpoging staakt. De inzittenden van het toestel worden ingerekend.

 

De lange rijen voor de Nederlandse ambassade zijn terug. Met het nieuwe besluit, dat visumaanvragen voor Nederland weer in Paramaribo ingediend en afgehandeld kunnen worden, zijn de lange rijen terug.

 

Het motorschip Saramacca van de Scheepvaart Maatschappij Suriname, SMS vertrekt richting Caribisch Gebied, nadat het enige tijd in de Rotterdamse haven aan de ketting had gelegen. Met medewerking van de aandeelhouders is een regeling getroffen voor een aantal schuldvorderingen.

 

Voorzitter Willy Soemita van de KTPI haalt tijdens een jaarlijkse algemene ledenvergaderring flink uit naar de Nederlandse politiek. Hij noemt deze onbetrouwbaar. Hij zegt dat Nederland zich niet aan afspraken houdt en is van mening dat dit land het niet meent met de belangen van Suriname.

 

John Vreden is in dienst getreden van het Academisch Ziekenhuis als algemeen directeur. Dit conform de beslissing van de regering en wel op voorstel van de minister van Volksgezondheid drs. H.Alimohamed.

 

De Nederlandse afgevaardigde bij het Europees Parlement, Willem Vergeer, biedt tijdens een onderhoud met minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken zijn rapport van de ontwerpresoluties aan. Het Europese Parlement zal tijdens de april zitting uitvoerig over Suriname debatteren. Het gaat voornamelijk over de hulp van de Europees Gemeenschap aan Suriname.

 

De afgelopen tijd is er een constante stroom van mensen en goederen te bespeuren van Paramaribo naar Albina vice versa. Velen vestigen zich weer langs de Oost-Westverbinding en de handel in onder andere rijst, citrus en andere artikelen leeft op.

 

Het door de politie te Tibiti in beslag genomen eenmotorig vliegtuigje staat op het vliegveld te Zorg en Hoop. De herkenningstekens van de wit-groene Cessna zijn weggelakt. Ook de Boliviaanse vlag, die op beide zijden van het toestel was aangebracht, is met plastic materiaal dichtgeplakt. Aan de voorzijde schuin langs de motor, is een kogelgat te zien. De politie kan vooralsnog geen nadere berichten verschaffen omtrent de identiteit van de passagiers en het vliegtuig, en met betreking tot de bedoeling van de illegale landing in het Tibitigebied.

 

De bakkersbond deelt bij monde van de waarnemend voorzitter Raymond Chin mee, dat de bakkers sedert het paasweekeinde geen meel hebben kunnen betrekken bij de Meelmaatschappij De Molen. Op verzoek van de afdeling Consumenten Zaken van het ministerie van Economische Zaken hebben de bakkers hun productie met 50 procent teruggebracht.

 

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling onderneemt concrete stappen om de deskundigheid op het gebied van de computer te mobiliseren. Er wordt beoogd richtlijnen te verkrijgen voor de opstelling van een plan ter invoering van het vak Informatica binnen het regulier onderwijs.

 

Gewapende mannen die het binnenland van Suriname tot een onveilige plaats maken, en wel in het Stuwmeergebied, hebben het te verduren. De bewoners van Botopasi en omgeving plegen verzet tegen hen. De bende wordt aangevallen door de dorpsbewoners.

 

De Regering maakt zich zorgen over activiteiten van de groep Brunswijk. President Ramsewak Shankar zegt tegenover de Nationale Assemblée dat in het belang van de staatsveiligheid, hij veel in reserve moet houden en is men terughoudend bij het geven van informaties.

 

Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) waarschuwt voor het isolement, waarin het land dreigt te geraken, als gevolg van het ontbreken van adequate betonning en bebakening in de monding van de Surinamerivier en op het vaartraject naar Paranam. In de monding van de Surinamerivier zijn 14 van de 19 boeien, bakens en geleide lichten buiten werking, waardoor de exacte lokatie en loop van de vaargeul niet meer is vast te stellen.

 

 

27 maart – 2 april 1989

 • Strukturele aanpak eiwitvoorziening
 • Opsporingsambtenaren Dienst Direkte Belastingen
 • Loodsen gaan in aktie
 • De situatie op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen
 • SPI geeft blad uit
 • Minister Jankipersadsing ontvangt buurtvereniging
 • KTPI voorzitter Soemita meldt concretisering jongereninstituut
 • Weisglas over concretiseren ontwikkelingsverdrag
 • Voorbereidingen begrafenis granman Aboikoni
 • Directeur CIS aangehouden
 • Onbekend vliegtuig landde en verdween weer
 • Bushouders houden zich niet aan vergunning
 • Nederland doet moeilijk met kwestie beursalen
 • Penitentiaire ambtenaren willen nieuw bestuur

 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt naar aanleiding van de voortdurende stagnatie in de eiwitvoorziening, zowel in de visserij, de veeteelt en vooral de pluimveesector, enkele oplossingsmoddellen aan ter structurering van de sectoren. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Financien.

 

Vijf cursisten van de opleiding voor opsporingsambtenaren ten behoeve van de Dienst der Directe Belastingen, ontvangen hun diploma’s uit handen van de directeur der Belastingen R.Braam. Deze cursus werd verzorgd door de afdeling Opleidingen en Examens van het Directoraat der Belastingen.

 

De loodsen in dienst van Haven en Loodswezen zijn tot een gedeeltelijke werkneerlegging overgegaan. Aanleiding hiertoe is geweest verwaarlozing van de bakens, tengevolge waarvan meerdere malen schepen op de modderbanken zijn vastgelopen. Deze aktie van de loodsen houdt in, dat er geen schepen met een diepgang van meer dan 18 voet zullen worden binnengehaald.

 

De situatie op de Anton de Kom Universiteit, met name de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, baart velen zorgen. Onder andere de avondopleiding Rechten, kan maar niet van de grond komen. Dit jaar hebben 150 personen zich opgegeven voor het volgen van deze avondopleiding. Hiermee kan nog geen aanvang worden gemaakt, wegens het tekort aan docenten, lokalen en andere faciliteiten.

 

Het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) is uitgekomen met het eerste nummer van Viva Vox. Viva Vox zal zich voornamelijk richten op het onderwijs tegen de achtergrond van de maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen.

 

Ir.H.Jankipersadsing minister van Openbare Werken ontvangt het bestuur van de buurtvereniging Vooruit, waarin bewoners van Sophia’s Lust zich hebben gebundeld. Het bestuur heeft het onderhoud aangevraagd om enkele dringende problemen van het volkswoningprojeckt Sophia’s Lust te bespreken.

 

De voorzitter van de KTPI, Willy Soemita meldt dat het jongereninstituut geconcretiseerd zal worden. Hieraan is een gedegen voorbereiding voorafgegaan. Het hoofdbestuur van de KTPI had drie coördinatoren aangesteld om het KTPI Jongeren Instituut, gestalte te geven.

 

Het Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Frans Weisglas verklaart bang te zijn, dat de door Nederland beloofde tweehonderd miljoen gulden aan ontwikkelingshulp gepland voor 1 mei niet kan aanvangen. Zulks vanwege het mislukken van het ambtelijk overleg tussen Suriname en Nederland in Paramaribo. De VVD-fractie binnen het Nederlandse parlement wil daarom een opheldering van de Nederlandse regering over de beoogde hervatting van de ontwikkelinghulp aan ons land.

 

De belangstelling voor de begrafenis van het grootopperhoofd der Saramaccaners Aboikoni, belooft enorm te worden. Hoewel de begrafenis pas na 18 april, drie maanden na het overlijden van de granman zal plaatsvinden, hebben zich nu reeds omvangrijke delegaties aangemeld om aanwezig te zijn bij deze grootse gebeurtenis.

 

De politie houdt de directeur van het Centraal Inkoopbureau Suriname (CIS) sedert 20 maart vast. De directeur wordt ervan verdacht, verduistering tijdens zijn dienstbetrekking te hebben gepleegd en de deviezenwet te hebben overtreden.

 

Bij de autoriteiten is een vooralsnog geheimzinning geval in onderzoek van een eenmotorig vliegtuig dat nabij een Indianendorp op de weg naar Tibiti is geland. Kort na de landing begaven drie personen in een zich voertuig naar het vliegtuigje. Deze mensen maakten zich snel uit de voeten toen ze in de gaten kregen dat arbeiders van de Dienst Lands Bosbeheer, het gebeuren gadesloegen.

 

De laatste tijd blijkt dat steeds meer particuliere lijnbushouders van de zogenaamde “wilde bussen” zich niet houden aan de afgesproken tarieven opgenomen in de verleende vergunning. Deze vergunning verleent de bushouders het recht om van half zes ‘s morgens tot en met tien uur ‘s avonds te rijden. Per rit mogen zij dan Sf 0,30 vragen per passagier.

 

Ondanks de bereikte overeenstemming over de nooduitvoering van afspraken in verband met de uitbetaling van studiegelden aan Surinaamse studenten in Nederland, blijkt de uitvoering ervan nog steeds problemen op te leveren. De studenten kunnen nog steeds niet over hun gelden beschikken, omdat de Surinaamse en de Nederlandse overheid het maar niet eens kunnen worden over de wijzze van uitbetaling.

 

De Bond van de Penitentiaire Ambtenaren aangesloten bij de Vakcentrale C-47 neemt tijdens een algemene leden vergadering een motie aan, waarin het vertrouwen in het bestuur onder voorzitterschap van de heer Rozen wordt opgezegd. De leden wensen vervroegde bestuursverkiezingen.

 

 

20 – 25 maart 1989

 • President Shankar groots ontvangen in Guyana
 • Voorgenomen akties na overleg opgeschort
 • Ontwikkeling nieuwe mijngebieden, een gefaseerde aanpak
 • Schoonmaakaktie Albina
 • Ondertekening Marienburg cao verkiezingen verschoven
 • Boodschap van granmans en Brunswijk voor minister Vreedzaam
 • President Shankar: Suriname gaat beter zijn grenzen bewaken
 • Gedenksteen onthuld voor vermoorde politiemannen
 • Minister Grep geeft inzicht in knellende zaken
 • Minister Mungra over zijn ontmoeting met Desmond Tutu
 • Graanimport wordt gefinancierd
 • Consumenten blij mt prijsverlaging

 

 • President Shankar is groots ontvangen op de internationale luchthaven Timehri door zijn ambtgenoot Desmond Hoyte van Guyana. In Georgetown wordt het Surinaamse staatshoofd in de Promenade Garden toegesproken door de burgemeester van Georgetown, Williams, waarbij deze de samenwerking tussen Suriname en Guyana benadrukte.

 

 • Het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het AZP en de Vereniging van Medici in Suriname geven een communiqué uit waarin melding wordt gemaakt van het feit, dat in goede harmonie van gedachten is gewisseld omtrent de problematiek bij het Academisch Ziekenhuis. Uitkomst van dit onderhoud is dat door de medische staf aangekondigde akties worden opgeschort.

 

 • In het licht van de vertraging bij de behandeling van het Aluminium industrie Akkoord laat de Suralco en de BMS de Regering weten niet meer in te kunnen staan voor een ononderbroken levering van bauxiet, nadat de huidige winningsgebieden in Para en Moengo in 1991 zijn uitgeput. Sedertdien is niettemin intensief overleg gevoerd tussen de beide maatschappijen, teneinde na te gaan, welke maatregelen getroffen moeten worden om de kansen op het ontstaan van een onderbreking in de bauxiettoevoer zo klein mogelijk te houden.

 

 • De schoonmaakaktie van Albina, die het vorig jaar op touw werd gezet door districtscommissaris Marcel Soe A Ngie krijgt, dit jaar een vervolg. De SOM die zich onder andere inzet voor degenen die dit gebied hebben moeten verlaten als gevolg van de gewapende strijd, heeft dit initiatief genomen.

 

 • De ondertekening van de Mariënburg cao vindt plaats in de recreatiezaal op de plantage Mariënburg ten overstaan van de arbeiders, tijdens een officiele bijzondere bondsvergadering. Voor de bond tekende het gehele bestuur onder leiding van Fred Derby en namens de maatschappij directeur Samson.

 

 • Het Comité Un Keba ye onder leiding van Juliana Domini, is door minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling in audiëntie ontvangen ter overbrenging van een boodschap aan Ronny Brunswijk, de granmans Gazon en Forster, hun kapiteins en basjas. De boodschap houdt onder meer in een verzoek aan de bewindsman om te bevorderen dat de zozeer verlangde vrede binnen korte tijd een feit wordt. Daartoe moet onder andere de president Un Keba Ye in aanwezigheid van minister Vreedzaam en de DC Libretto ontvangen om van hem te vernemen, wanneer de vrede zal worden bereikt.

 

 • ‘We moeten reëel blijven en onderkennen, dat we de smokkelhandel nooit voor 100 procent zullen kunnen beheersen, ik ben naar Guyana gekomen om ook op dit gebied, op korte termijn samen te werken. Als we de smokkel tot 90 procent terug kunnen brengen, kan gezegd worden dat we succes hebben gehad’. Aldus president Ramsewak Shankar tijdens een persconferentie in Guyana, waarbij alleen de Guyanese pers vragen mocht stellen.

 

 • Op initiatief van het Korps Politie Suriname en met medewerking van de minister van Justitie en Politie is een gedenksteen onthuld, valk voor het politiestation te Tamanredjo in het district Commewijne. Twee jaar daarvoor werden op 20 maart drie politieagenten vermoord door gewapende mannen.

 

 • Minister Grep van Economische Zaken geeft inzicht in enkele kwesties die de gemeenschap toch wel bezig houden. Zo ging hij in op de beroering die is ontstaan over de 350 ingevoerde gebruikte auto’s en het probleem van het toiletpapier. Wat de gemeenschap ook bezig schijnt te houden is de distributie van eerste levensbehoeften.

 

 • De zwarte Zuidafrikaanse religieuze leider bisschop Desmond Tutu , die ook de Nobelprijswinnaar voor de Vrede is, en een vooraanstaand voorvechter van de mensenrechten, heeft een onderhoud met drs. S.Mungra minister van Financiën. Ter sprake kwam onder meer het verwerpelijke apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Het onderhoud had plaats in Zimbabwe.

 

 • Op het ministerie van Financiën is een overeenkomst getekend inzake de financiering van graanimport onder het exportkrediet, garantiefaciliteit (GSM 102) door de regering van de Verenigde Staten van Noord Amerika, verstrekt aan de Republiek Suriname.

 

 • Het gebaar van zeven slagerijen naar de gemeenschap toe om de prijzen van bepaalde rundvleesdelen te verlagen, is in elk geval bij de consument in zeer goede aarde gevallen. Er blijkt veel meer van de in prijs verlaagd rundvleesdelen verkocht te zijn. De slagerijen konden ook veel nieuwe gezichten in hun zaak waarnemen.

 

 

17 – 22 april 1989

17 – 22 april 1989

 • CCK blijft voorstander officieel afkondigen staakt het vuren
 • Regeringsdelegatie aangekomen te Asidonhopo
 • Veerverbinding Boskamp-Jenny weer in gebruik
 • Politie functionaris in verband met Tibiti affaire aangehouden
 • Vice-president Arron bespreekt resolutie Vergeer
 • Zestien gevangenen uit cellenhuis politiebureau Nieuwe Haven ontsnapt
 • Bouterse bezoekt Pontbuiten
 • Surinaamse Politie Bond keurt aktie militairen scherp af
 • Militair Gezag geeft visie op ontstane spanningen met politie
 • Militaire Politie neemt taken Politie over
 • Brunswijk niet zonder meer tegen amnestie
 • Castro van Jungle Commando eist vrijlating buitenlandse verdachten in Tibiti affaire
 • Regering betreurt gebeuren rond vrijlating Swedo
 • Onhoudbare situatie bij luchthaven brandweer Zanderij
 • Salarissen boslanddignitarissen verhoogd
 • Swedo overgedragen aan het Openbaar Ministerie
 • Militair Gezag: Bereid verontschuldiging aan president aan te bieden
 • Openbaar Ministerie gelast vrijlating Swedo
 • Onderzoek in cocaine affaire in vergevorderd stadium
 • Delegatie Nationale Assemblee naar begrafenis Aboikoni bedreigd
 • Tweehonderd kilo cocaine vernietigd

 

Het Comite Christelijke Kerken betreurt het dat het niet is gehoord rond de kwestie van amnestie in het kader van het vredesproces. Het CCK vindt namelijk dat amnestie een onderdeel moet zijn van een totale vredesregeling. Het CCK is van mening dat een staakt het vuren eeerst moet worden afgekondigd. Dit is namelijk een uitvloeisel van de vredesbesprekingen van St.Jean in Frans Guyana tussen een regeringsdelegatie en een afvaardiging van het Jungle Commando.

 

Drs.Werner Vreedzaam minister van Regionale Ontwikkeling vertrekt aan het hoofd van een regeringsdelegatie naar Asidonhopo. Een delegatie van de Nationale Assemblée onder leiding van H.Pinas heeft zich ook naar het Boven Surinamegebied begeven, ter bijwoning van de begrafenisplechtigheid van Jozef Aboikoni, groot opperhoofd der Saramaccaners.

 

Het Ministerie van Openbare Werken maakt bekend dat de veerverbinding tussen Boskamp en Jenny na veel inspanningen van OW, de SMS, het ingenieursbureau Rustwijk en Rustwijk en het bouwbedrijf Van Kessel door middel van noodvoorzieningen, wederom functioneert.

 

De Politie houdt de onderinspecteur van Politie M.W.J. aan. Nadat het onderzoek, in wat zo langzamerhand als de Tibiti affaire bekend staat vorderde, werden er steeds meer belastende bewijzen tegen J. gevonden.

 

Vice-president Henck Arron doet in een televisietoespraak namens de Regering een dringend beroep op elke Surinamer, het democratisch proces te beschermen en te ondersteunen op basis van een waarachtig nationalisme. Ook vroeg hij de nationale ondersteuning voor de amnestiewet die tot doel heeft, het vredesproces bevorderen en bespoedigen.

 

Zestien door de politie aangehouden verdachten, zien kans uit het cellenverblijf van het politiebureau Nieuwe Haven, te ontsnappen. De arrestanten zagen kans te ontsnappen, nadat enkele spijlen uit het verblijf waren doorgezaagd.

 

Op verzoek van de bewoners van Pontbuiten brengt de bevelhebber van het Nationaal Leger, vergezeld van de voorzitter van de NDP, drs. Jules Wijdenbosch, commandant B.Sital en anderen, een bezoek aan deze buurt. Tijdens dit bezoek kon de bevelhebber zich persoonlijk op de hoogte stellen van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de bewoners leven.

 

Naar aanleiding van het incident bij de politiepost te Tammenga Uitvlugt, houdt het bestuur van de Surinaamse Politie Bond een persconferentie te Nieuwe Haven. De Surinaamse Politie Bond is van mening, dat de Regering een duidelijk standpunt moet innemen met betrekking tot de ontstane situatie. Hij is verder van oordeel, dat bij continuering van deze handelingen een escalatie onvermijdelijk is.

 

Tijdens een gehouden bijeenkomst van het Militair Gezag in de Memre Buku Kazerne met de leden van het Nationaal Leger, wordt ingegaan op de spanningen die er momenteel bestaan tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Commandant Ivan Graanoogst zegt tijdens zijn spreekbeurt, dat het Nationaal Leger escalatie niet meer uit de weg zal gaan, als de politie het daarop aanstuurt.

 

In verband met de staking voor onbepaalde tijd door een deel van de Politie die inhoudt, dat er niet meer wordt gesurveilleerd , dat alle politieposten zijn gesloten, dat alle politiewachten bij de ministers zijn ingetrokken dat de verkeerspolitie en de Vreemdelingendienst geen diensten meer aan het publiek verlenen, heeft de leiding van het Nationaal Leger de Militaire Politie de opdracht gegeven, haar kantoren te Fort Zeelandia 1 x 24 uur voor het publiek open te stellen.

 

Ronnie Brunswijk verklaart te Asidonhopo tegenover de pers, nog steeds bereid te zijn om over de vrede te praten. Sedert de gesprekken te St.Jean in juni van het vorig jaar, heeft hij niets meer van president Shankar vernomen.

 

Commandant Castro van het Jungle Commando belt de krant namens Alfa 60 van het Jungle Commando, om aan de Regering door te geven: “Laten julllie de spaanssprekende buitenlandse verdachten in de Tibiti kwestie vrij en stel ze in de gelegenheid naar hun land terug te keren. Als de politie en de Regering niet doen wat het Jungle Commando wil, zullen we een groep van het voornoemde commando naar de stad sturen, om het regeringsgebouw op te blazen en alle politiemensen te elimineren.

 

Al ruim een jaar is de Bond van Personeel bij de Luchthaven Brandweer Zanderij met het ministerie van Economische Zaken in gesprek, teneinde enkele dringende zaken verwezenlijkt te krijgen. Bevorderingen en toelagen blijven uit, waardoor de werksfeer aanmerkelijk negatief is vertroebeld.

 

De Raad van Ministers beslist, dat het honorarium van de boslanddignitarissen binnen korte termijn verhoogd wordt.

 

De verdachte O.Swedo is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Swedo was indertijd aangehouden in verband met het politie onderzoek naar de moordpartij, die in 1986 plaatshad te Moi Wana waarbij 51 ongewapende burgers het leven lieten.

 

Het Militair Gezag houdt een bijeenkomst met kaders, manschappen en personeel in de Memre Buku Kazerne. Hierbij benadrukt commandant D.Bouterse, dat het Nationaal Leger geenszins problemen heeft met de rechtsstaat Suriname. Het Millitair Gezag heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de Grondwet en zij zal deze dus nooit vertrappen.

 

Het Openbaar Ministerie beslist de verdachte Orlando Swedo, in vrijheid te stellen.

 

Hoofdinspecteur Hunsel deelt persvertegenwoordigers mee dat de onder-inspecteur Gooding en inspecteur Tjin Liep Shie, zeer intensief betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Hij zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond maar in een vergevorderd stadium verkeert.

 

De avond voor het vertrek van de officiele delegatie uit Paramaribo naar de begrafenis van granman Aboikoni, werd onthuld dat de president een cassettebandje had gekregen, waarop een stem duidelijk maakte dat de delegatieleden zouden worden gegijzeld, indien zij de reis naar het binnenland ondernamen.

 

Onder het toeziende oog van onder meer de minister van Justitie en Politie mr.Ajodhia, de procureur-generaal mr.dr.Reeder, de auditeur-militair mr.Ramon de Freitas, het hoofd van de stadsrecherche en de hoofdinspecteur Hunsel het politiepersoneel, de genodigde pers en overige belangstellenden, vindt de vernietiging plaats van de onlangs in beslag genomen ruim 200 kilo cocaine in de Tibiti affaire.

 

 

3 – 8 april 1989

 • Fred Derby nieuwe president Caribische Bauxieet- en Metaalwerkers Federatie
 • Telesur werknemers willen Neede
 • Vier aanhoudingen na illegale landing Tibiti
 • Weer lange rijen voor Nederlandse ambassade
 • MS Saramacca verlaat Nederland
 • Voorzitter Soemita trekt van leer tegen Nederlandse politiek
 • John Vreden algemeen directeur Academisch Ziekenhuis
 • Europarlementarier Vergeer biedt minister Sedoc rapport aan
 • Grote toeloop van mensen naar Albina
 • In beslag genomen vliegtuig nu te Zorg en Hoop
 • Schoonmaakaktie Albina
 • Bakkers zitten met handen in het haar
 • Informatica op scholen wordt voorbereid
 • Bende van Botopasi verjaagd
 • Regering maakt zich zorgen over activiteiten Brunswijkers
 • VSB wijst op toenemend isolement havens Paramaribo en Paranam

 

Fred Derby, voorzitter van de Surinaamse Bauxiet Federatie, is in Trinidad unaniem tot president van de Caribbean Bauxite and Metalworkers Federation gekozen en wel voor een periode van 5 jaren. Bij deze regionale organisatie zijn circa 20.000 arbeiders aangesloten, verenigd in bonden die opereren in Jamaica, Suriname, Guyana, Curaçao, Santo Domingo en Trinidad.

 

Het personeel van Telesur en publiek komen voor gesloten deuren te staan. Ook andere kantoren van het bedrijf waren gesloten. Volgens werknemers van het bedrijf gaat het om de weigering van de minister van Openbare Werken, de op non-actief gestelde directeur Neede, wederom zijn werkzaamheden te laten aanvangen.

 

Een eenmotorig vliegtuig landt op de weg van Tibiti. In het toestel bevinden zich drie personen. De politie die op de loer lag omsingelt het toestel en sommeert de piloot te stoppen. Deze slaat geen acht op het bevel van de politie en wil weer opstijgen. De Politie opent daarna het vuur en de piloot wordt in een been geschoten, waarna deze zijn vluchtpoging staakt. De inzittenden van het toestel worden ingerekend.

 

De lange rijen voor de Nederlandse ambassade zijn terug. Met het nieuwe besluit, dat visumaanvragen voor Nederland weer in Paramaribo ingediend en afgehandeld kunnen worden, zijn de lange rijen terug.

 

Het motorschip Saramacca van de Scheepvaart Maatschappij Suriname, SMS vertrekt richting Caribisch Gebied, nadat het enige tijd in de Rotterdamse haven aan de ketting had gelegen. Met medewerking van de aandeelhouders is een regeling getroffen voor een aantal schuldvorderingen.

 

Voorzitter Willy Soemita van de KTPI haalt tijdens een jaarlijkse algemene ledenvergaderring flink uit naar de Nederlandse politiek. Hij noemt deze onbetrouwbaar. Hij zegt dat Nederland zich niet aan afspraken houdt en is van mening dat dit land het niet meent met de belangen van Suriname.

 

John Vreden is in dienst getreden van het Academisch Ziekenhuis als algemeen directeur. Dit conform de beslissing van de regering en wel op voorstel van de minister van Volksgezondheid drs. H.Alimohamed.

 

De Nederlandse afgevaardigde bij het Europees Parlement, Willem Vergeer, biedt tijdens een onderhoud met minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken zijn rapport van de ontwerpresoluties aan. Het Europese Parlement zal tijdens de april zitting uitvoerig over Suriname debatteren. Het gaat voornamelijk over de hulp van de Europees Gemeenschap aan Suriname.

 

De afgelopen tijd is er een constante stroom van mensen en goederen te bespeuren van Paramaribo naar Albina vice versa. Velen vestigen zich weer langs de Oost-Westverbinding en de handel in onder andere rijst, citrus en andere artikelen leeft op.

 

Het door de politie te Tibiti in beslag genomen eenmotorig vliegtuigje staat op het vliegveld te Zorg en Hoop. De herkenningstekens van de wit-groene Cessna zijn weggelakt. Ook de Boliviaanse vlag, die op beide zijden van het toestel was aangebracht, is met plastic materiaal dichtgeplakt. Aan de voorzijde schuin langs de motor, is een kogelgat te zien. De politie kan vooralsnog geen nadere berichten verschaffen omtrent de identiteit van de passagiers en het vliegtuig, en met betreking tot de bedoeling van de illegale landing in het Tibitigebied.

 

De bakkersbond deelt bij monde van de waarnemend voorzitter Raymond Chin mee, dat de bakkers sedert het paasweekeinde geen meel hebben kunnen betrekken bij de Meelmaatschappij De Molen. Op verzoek van de afdeling Consumenten Zaken van het ministerie van Economische Zaken hebben de bakkers hun productie met 50 procent teruggebracht.

 

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling onderneemt concrete stappen om de deskundigheid op het gebied van de computer te mobiliseren. Er wordt beoogd richtlijnen te verkrijgen voor de opstelling van een plan ter invoering van het vak Informatica binnen het regulier onderwijs.

 

Gewapende mannen die het binnenland van Suriname tot een onveilige plaats maken, en wel in het Stuwmeergebied, hebben het te verduren. De bewoners van Botopasi en omgeving plegen verzet tegen hen. De bende wordt aangevallen door de dorpsbewoners.

 

De Regering maakt zich zorgen over activiteiten van de groep Brunswijk. President Ramsewak Shankar zegt tegenover de Nationale Assemblée dat in het belang van de staatsveiligheid, hij veel in reserve moet houden en is men terughoudend bij het geven van informaties.

 

Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) waarschuwt voor het isolement, waarin het land dreigt te geraken, als gevolg van het ontbreken van adequate betonning en bebakening in de monding van de Surinamerivier en op het vaartraject naar Paranam. In de monding van de Surinamerivier zijn 14 van de 19 boeien, bakens en geleide lichten buiten werking, waardoor de exacte lokatie en loop van de vaargeul niet meer is vast te stellen.

 

 

 

 

3 – 9 mei 1989

 • Domineer Polanen vertrokken
 • Reactie mr.Lachmon op aftreden Nederlandse regering
 • Telegraaf meldt nieuwe acties Brunswijk
 • SML in onderhandeling met grondbewerkersvereniging
 • Nog geen reactie op illegale goudwinning in Matawairivier
 • Nederlandse missie voor financiering onderwijsprojecten op bezoek
 • Regering doet dringend beroep op vakcentales aktie te heroverwegen
 • Complete chaos in de stad
 • Arbeiders Surland staken
 • President Shankar vertrekt naar Brazilie
 • Paramaribo een verlagen en stille stad
 • Protestaktie tegen houding Nederland

 

Dominee Rudy Polanen vertrekt per vliegtuig met zijn gezin naar de Nederlandse Antillen. Eerder moest hij naar het Fort Zeelandia om een schriftelijke verklaring op te halen, waarin de toestemming tot vertrek was vastgelegd.

 

‘Ik betreur het pardoes aftreden van het kabinet Lubbers. Ik kan uiteraard niet in de interne politiek van Nederland bemoeien, maar ik hoop dat dit aftreden van de RegerIng van premier Lubbers de verdere onderhandelingen om te geraken tot een akkoord met betrekking tot de ontwikkelingshulp aan Suriname, niet in de weg zal staan.’ Dit zegt mr. Jaggernath Lachmon in een reactie op het aftreden van de Nederlandse regering.

 

Het Nederlandse ochtendblad ‘De Telegraaf’ meldt van Ronnie Brunswijk vernomen te hebben, dat deze binnen twee weken de strijd tegen de Surinaamse regering, zal hervatten. De Telegraaf meldt verder dat Brunswijk verklaarde, dat Paramaribo het strijdperk zal zijn. Dit omdat de bosnegerbevolking in het oosten van Suriname, de afgelopen jaren al genoeg heeft geleden.

 

Het bestuur van de grondbewerkersvereniging Wageningen en Nickerie bereikt met de directie van de Stichting Machinale Landbouw (SML) overeenstemming over een aantal urgente zaken, waardoor met onmiddellijke ingang de staking die de grondbewerkers waren begonnen, opgeheven werd. De directie o.l.v. de heer Lowe heeft ingewilligd dat mensen die nog niet waren uitbetaald, binnen een week hun geld zullen krijgen.

 

Granman Oscar Lafanti der Matuariers en Quinties verklaart dat ondanks herhaaldelijk aandringen bij de bevoegde instanties, er nog steeds geen duidelijkjeid is gekomen in de kwestie van de illegale goudwinning in het Matawaigebied. Volgens de granman wordt er op grote schaal illegaal aan goudwinning gedaan.

 

Een sectorale onderwijsmissie uit Nederland brengt een beleefdheidsbezoek aan minister drs. Ronald Venetiaan minister van onderwijs en volksontwikkeling. De missie o.l.v. prof. J.A. van Kemenade zal met de overheid van gedachten wisselen over knelpunten in ons onderwijs.

 

De Regering doet in een brief een beroep op de besturen van het AVVS De Moederbond, de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Centrale C-47 de voorgenomen protestaktie te heroverwegen. Gesteld wordt dat de regering de aandacht wenst te vestigen op de bijzonder grote risico’s die de overigens niet nader gepreciseerde protestaktie van 24 uur, met zich mee kan bregnen voor de economie en de dienstverlening, maar meer nog voor de jonge en fragiele democratie in ons land.

 

De aangekondigde algemene staking van de vier vakcentrales op 5 mei 1989 zorgt voor een ontregelde binnenstad. De stad verandert in een complete chaos. De gang naar de banken van personen voor het lichten van geld was moeilijk. De lange rijen overal logen er ook niet om.

 

De Bacoven Werknemersbond Nickerie gaat in staking op het moment dat de bacovenoogst aan de gang is. Reden voor deze acties, is dat de bonden maar niet tot een vergelijk kunnen komen met de directie van Surland.

 

De president van de Federale Republiek Brazilie, Jose Sarney, nodigt president Shankar uit om de milieuconferentie van staatshoofden van het Verdrag inzake Amazonische Samenwerking op 6 en 7 mei 1989 in Manaus, Brazilie, bij te wonen. Deze uitnodiging moet gezien worden in het licht van de groeiende aandacht die er op internationale conferenties aan het milieu wordt geschonken.

 

Naar het zich laat aanzien is de protestaktie van de vier vakcentrales een succes geworden. In ieder geval kon geconstateerd worden, dat het stakingsparool in Paramaribo en omgeving, voor zeker negentig procent is opgevolgd. In de districten is ook massaal gehoor gegeven aan de oproep van de vakcentrales. De straten van Paramaribo waren, op enkele voetgangers, sporadische auto’s, fietsers en bromfietsers na, leeg.

 

De protestactie die is geproclameerd door de vier vakcentrales, heeft naast andere ook tot doel, te protesteren tegen de houding van Nederland. Vooral door deze houding zijn de mogelijkheden voor ons land om uit de huidige zeer benarde economische situatie te geraken, bijna nihil geworden.

 

 

17 – 22 april 1989

 • CCK blijft voorstander officieel afkondigen staakt het vuren
 • Regeringsdelegatie aangekomen te Asidonhopo
 • Veerverbinding Boskamp-Jenny weer in gebruik
 • Politie functionaris in verband met Tibiti affaire aangehouden
 • Vice-president Arron bespreekt resolutie Vergeer
 • Zestien gevangenen uit cellenhuis politiebureau Nieuwe Haven ontsnapt
 • Bouterse bezoekt Pontbuiten
 • Surinaamse Politie Bond keurt aktie militairen scherp af
 • Militair Gezag geeft visie op ontstane spanningen met politie
 • Militaire Politie neemt taken Politie over
 • Brunswijk niet zonder meer tegen amnestie
 • Castro van Jungle Commando eist vrijlating buitenlandse verdachten in Tibiti affaire
 • Regering betreurt gebeuren rond vrijlating Swedo
 • Onhoudbare situatie bij luchthaven brandweer Zanderij
 • Salarissen boslanddignitarissen verhoogd
 • Swedo overgedragen aan het Openbaar Ministerie
 • Militair Gezag: Bereid verontschuldiging aan president aan te bieden
 • Openbaar Ministerie gelast vrijlating Swedo
 • Onderzoek in cocaine affaire in vergevorderd stadium
 • Delegatie Nationale Assemblee naar begrafenis Aboikoni bedreigd
 • Tweehonderd kilo cocaine vernietigd

 

Het Comite Christelijke Kerken betreurt het dat het niet is gehoord rond de kwestie van amnestie in het kader van het vredesproces. Het CCK vindt namelijk dat amnestie een onderdeel moet zijn van een totale vredesregeling. Het CCK is van mening dat een staakt het vuren eeerst moet worden afgekondigd. Dit is namelijk een uitvloeisel van de vredesbesprekingen van St.Jean in Frans Guyana tussen een regeringsdelegatie en een afvaardiging van het Jungle Commando.

 

Drs.Werner Vreedzaam minister van Regionale Ontwikkeling vertrekt aan het hoofd van een regeringsdelegatie naar Asidonhopo. Een delegatie van de Nationale Assemblée onder leiding van H.Pinas heeft zich ook naar het Boven Surinamegebied begeven, ter bijwoning van de begrafenisplechtigheid van Jozef Aboikoni, groot opperhoofd der Saramaccaners.

 

Het Ministerie van Openbare Werken maakt bekend dat de veerverbinding tussen Boskamp en Jenny na veel inspanningen van OW, de SMS, het ingenieursbureau Rustwijk en Rustwijk en het bouwbedrijf Van Kessel door middel van noodvoorzieningen, wederom functioneert.

 

De Politie houdt de onderinspecteur van Politie M.W.J. aan. Nadat het onderzoek, in wat zo langzamerhand als de Tibiti affaire bekend staat vorderde, werden er steeds meer belastende bewijzen tegen J. gevonden.

 

Vice-president Henck Arron doet in een televisietoespraak namens de Regering een dringend beroep op elke Surinamer, het democratisch proces te beschermen en te ondersteunen op basis van een waarachtig nationalisme. Ook vroeg hij de nationale ondersteuning voor de amnestiewet die tot doel heeft, het vredesproces bevorderen en bespoedigen.

 

Zestien door de politie aangehouden verdachten, zien kans uit het cellenverblijf van het politiebureau Nieuwe Haven, te ontsnappen. De arrestanten zagen kans te ontsnappen, nadat enkele spijlen uit het verblijf waren doorgezaagd.

 

Op verzoek van de bewoners van Pontbuiten brengt de bevelhebber van het Nationaal Leger, vergezeld van de voorzitter van de NDP, drs. Jules Wijdenbosch, commandant B.Sital en anderen, een bezoek aan deze buurt. Tijdens dit bezoek kon de bevelhebber zich persoonlijk op de hoogte stellen van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de bewoners leven.

 

Naar aanleiding van het incident bij de politiepost te Tammenga Uitvlugt, houdt het bestuur van de Surinaamse Politie Bond een persconferentie te Nieuwe Haven. De Surinaamse Politie Bond is van mening, dat de Regering een duidelijk standpunt moet innemen met betrekking tot de ontstane situatie. Hij is verder van oordeel, dat bij continuering van deze handelingen een escalatie onvermijdelijk is.

 

Tijdens een gehouden bijeenkomst van het Militair Gezag in de Memre Buku Kazerne met de leden van het Nationaal Leger, wordt ingegaan op de spanningen die er momenteel bestaan tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Commandant Ivan Graanoogst zegt tijdens zijn spreekbeurt, dat het Nationaal Leger escalatie niet meer uit de weg zal gaan, als de politie het daarop aanstuurt.

 

In verband met de staking voor onbepaalde tijd door een deel van de Politie die inhoudt, dat er niet meer wordt gesurveilleerd , dat alle politieposten zijn gesloten, dat alle politiewachten bij de ministers zijn ingetrokken dat de verkeerspolitie en de Vreemdelingendienst geen diensten meer aan het publiek verlenen, heeft de leiding van het Nationaal Leger de Militaire Politie de opdracht gegeven, haar kantoren te Fort Zeelandia 1 x 24 uur voor het publiek open te stellen.

 

Ronnie Brunswijk verklaart te Asidonhopo tegenover de pers, nog steeds bereid te zijn om over de vrede te praten. Sedert de gesprekken te St.Jean in juni van het vorig jaar, heeft hij niets meer van president Shankar vernomen.

 

Commandant Castro van het Jungle Commando belt de krant namens Alfa 60 van het Jungle Commando, om aan de Regering door te geven: “Laten julllie de spaanssprekende buitenlandse verdachten in de Tibiti kwestie vrij en stel ze in de gelegenheid naar hun land terug te keren. Als de politie en de Regering niet doen wat het Jungle Commando wil, zullen we een groep van het voornoemde commando naar de stad sturen, om het regeringsgebouw op te blazen en alle politiemensen te elimineren.

 

Al ruim een jaar is de Bond van Personeel bij de Luchthaven Brandweer Zanderij met het ministerie van Economische Zaken in gesprek, teneinde enkele dringende zaken verwezenlijkt te krijgen. Bevorderingen en toelagen blijven uit, waardoor de werksfeer aanmerkelijk negatief is vertroebeld.

 

De Raad van Ministers beslist, dat het honorarium van de boslanddignitarissen binnen korte termijn verhoogd wordt.

 

De verdachte O.Swedo is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Swedo was indertijd aangehouden in verband met het politie onderzoek naar de moordpartij, die in 1986 plaatshad te Moi Wana waarbij 51 ongewapende burgers het leven lieten.

 

Het Militair Gezag houdt een bijeenkomst met kaders, manschappen en personeel in de Memre Buku Kazerne. Hierbij benadrukt commandant D.Bouterse, dat het Nationaal Leger geenszins problemen heeft met de rechtsstaat Suriname. Het Millitair Gezag heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de Grondwet en zij zal deze dus nooit vertrappen.

 

Het Openbaar Ministerie beslist de verdachte Orlando Swedo, in vrijheid te stellen.

 

Hoofdinspecteur Hunsel deelt persvertegenwoordigers mee dat de onder-inspecteur Gooding en inspecteur Tjin Liep Shie, zeer intensief betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Hij zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond maar in een vergevorderd stadium verkeert.

 

De avond voor het vertrek van de officiele delegatie uit Paramaribo naar de begrafenis van granman Aboikoni, werd onthuld dat de president een cassettebandje had gekregen, waarop een stem duidelijk maakte dat de delegatieleden zouden worden gegijzeld, indien zij de reis naar het binnenland ondernamen.

 

Onder het toeziende oog van onder meer de minister van Justitie en Politie mr.Ajodhia, de procureur-generaal mr.dr.Reeder, de auditeur-militair mr.Ramon de Freitas, het hoofd van de stadsrecherche en de hoofdinspecteur Hunsel het politiepersoneel, de genodigde pers en overige belangstellenden, vindt de vernietiging plaats van de onlangs in beslag genomen ruim 200 kilo cocaine in de Tibiti affaire.

 

10 – 15 april 1989

 • Militair-strategische versterking Brunswijkers niet uit de lucht gegrepen
 • Bond Telesur neemt afwachtende houding aan
 • Europarlementarier Vergeer bij ‘De Moederbond’
 • Nieuwe directeur bij Surexco
 • Voorzitter NPS – jongeren haalt uit naar comitee ‘Herstel Democratie’
 • Politie doet enorme cocaine vangst
 • Drastische beperking SLM vluchten
 • Surinaamse Politie Bond doet beroep op gemeenschap
 • Landbouwers Van Engelbuiten houden vreedzame betoging
 • Nickerie geisoleerd door situatie veer Coppenamepunt
 • Arbeid heeft nog steeds geen directeur
 • Brunswijk gelieerd aan internationale drugsmokkel
 • Mutatie Hans Lim A Po bij Biliton
 • Lading cocaine werd gevonden te Tibiti
 • Europees Parlement keurt rapport Vergeer over Suriname goed

 

Het Nationaal Leger deelt mee, dat er sprake is van een strategische versterking bij de Brunswijkers, waar terdege rekening mee gehouden dient te worden. Hun gevechtscapaciteit is aanzienlijk verbeterd en ook laat het vermoeden dat Brunswijk na de mysterieuze landing op Stoelmanseiland van een DC3, aanzienlijk opgevijzeld is.

 

Henk Shields voorzitter van de Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie, zegt doordat de kwestie Neede door het Ministerie van Justitie en Politie diepgaand wordt onderzocht, hij een afwachtende houding aanneemt. De bond wil hierdoor de bevoegde autoriteiten rustig de tijd geven om te komen tot een definitief besluit. Zij stelt ook geen ultimatum voor het hervatten van de voorgenomen akties.

 

De Europarlementarier Willem Vergeer brengt een bezoek aan het verbondsbestuur van ‘De Moederbond’. Bij deze gelegenheid biedt de parlementarier in zijn hoedanigheid van rapporteur het eerste deel van het verslag namens de commissie ontwikkelingssamenwerking over de versterking van de samenwerking met Suriname te weten de ontwerp resolutie. Namens De Moederbond wordt die in ontvangst genomen door verbondsvoorzitter F.van Russel.

 

De Surinaamse Rijst Export Commissie (SUREXCO) zal als alles volgens plan verloopt, binnenkort geleid worden door een andere directeur. Zoals bekend is commandant Badrisein Sital gedelegeerd commissaris van de Surexco. Over de opvolging van Sital is weinig bekend.

 

Ro Waarde voorzitter van de NPS jongeren haalt op een vergadering van de jongerenafdeling in het coördinatiecentrum aan de Gravenstraat, fel uit naar het comité ‘Herstel Democratie binnen de NPS’. Vooral de bewering, als zouden de jongeren in de NPS geen inspraak hebben, schoot Waarde in het verkeerde keelgat. Hij zegt dat de jongeren inspraak krijgen wanneer zij dat verlangen en merkt voorts op dat de jongerenraad statutair het enige bevoegde orgaan is, dat zaken van de jongeren samen met de bestuursleden en de leden bespreekt.

 

Na een gedegen voorbereiding lukt het de recherche van Paramaribo in samenwerking met de politie van Zanderij 200 kg drugs, vermoedelijk cocaine, in beslag te nemen. Dit is tot nog toe de grootste vangst ooit gedaan in de Surinaamse geschiedenis.

 

Gebrek aan deviezen noodzaakt de SLM tot ingrijpende wijzigingen in haar vluchtenschema. De afgelopen weken heeft de National Carrier regelmatig haar vliegschema’s zowel regionaal als op de Mid-Atlantisch route moeten aanpassen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk wegens de jaarlijks geplande technische onderhoudsbeurten van beide DC-8 vliegtuigen.

 

De Surinaamse Politie Bond geeft een communiqué uit waarin hij ingaat op de in beslagneming van tweehonderd kilo cocaine door de politie en enkele mogelijke gevolgen hiervan. In het persbericht wordt gesteld, dat de bond duidelijk kenbaar wil maken dat zij buiten de publiciteit is gebleven, omdat zij alle organen betrokken bij de opsporing, de gelegenheid moest bieden hun werkzaamheden in alle vrijheid conform de wettelijke regelingen, af te ronden.

 

Landbouwers van Van Engelbuiten houden een vreedzame betoging voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Zij gaan hiertoe over omdat zij beweren dat sinds 1980 de industrieel en verkavelaar Bakboord bezig is vruchtbare landbouwgronden dwars door alle percelen heen af te graven. De landbouwers verenigd in een bond onder leiding van Ronald Raghoebarsing eisen van de minister van NH dat er een oplossing hiervoor wordt gebracht en dat de industrieel Bakboord gesommeerd wordt te stoppen met zijn illegale activiteiten.

 

Door het uitvallen van de veerverbinding Boskamp-Jenny zijn de districten Nickerie en Coronie geïsoleerd geraakt. Het wegvallen van de veerverbinding is erg merkbaar in het westen des lands.

 

Het Ministerie van Arbeid heeft sedert het vertrek van directeur Mc Leod nog steeds geen directeur. Zelfs geen waarnemende directeur, hetgeen naar verluidt een extra belasting oplevert voor minister Romeo van Russel, die thans met vakantie op de Antillen vertoeft.

 

Uit informatie verkregen van de inlichtingendienst van het Nationaal Leger is komen vast te staan, dat de DC3 die enige tijd terug op Stoelmanseiland is geland, niet zonder meer is afgedwaald, maar doelbewust naar Stoelmanseiland toevloog. Verder is gebleken dat niet een hoeveelheid groente aan boord was, zoals werd verteld, maar een lading wapens en andere militaire uitrusting.

 

Binnen korte tijd is de benoeming van mr. Hans Lim A Po tot hoofd van de Exploration and Mining Division bij Biliton International Metals B.V. te verwachten. Het is de bedoeling dat R.Snepvangers de taken van Lim A Po op zich zal nemen.

 

De 200 kg cocaine is in het Tibiti gebied niet ver van de plek waar het Cessna vliegtuig illegaal was geland, gevonden. De politie kon de plek waar het verboden verdovende spul opgeslagen lag achterhalen, nadat een der verdachten bereid gevonden werd te vertellen, waar de cocaïne lag.

 

Het Europese Parlement dat in Strasbourg bijeen is, keurt met algemene stemmen het rapport met bijbehorende resoluties van de Europarlementarier Willem Vergeer goed. Vergeer pleit in zijn rapport voor finaniele steun aan Suriname als bijdrage aan het economische herstel van ons land en ter stimulering van het democratiseringsproces.

 

 

3 – 8 april 1989

 • Fred Derby nieuwe president Caribische Bauxieet- en Metaalwerkers Federatie
 • Telesur werknemers willen Neede
 • Vier aanhoudingen na illegale landing Tibiti
 • Weer lange rijen voor Nederlandse ambassade
 • MS Saramacca verlaat Nederland
 • Voorzitter Soemita trekt van leer tegen Nederlandse politiek
 • John Vreden algemeen directeur Academisch Ziekenhuis
 • Europarlementarier Vergeer biedt minister Sedoc rapport aan
 • Grote toeloop van mensen naar Albina
 • In beslag genomen vliegtuig nu te Zorg en Hoop
 • Schoonmaakaktie Albina
 • Bakkers zitten met handen in het haar
 • Informatica op scholen wordt voorbereid
 • Bende van Botopasi verjaagd
 • Regering maakt zich zorgen over activiteiten Brunswijkers
 • VSB wijst op toenemend isolement havens Paramaribo en Paranam

 

Fred Derby, voorzitter van de Surinaamse Bauxiet Federatie, is in Trinidad unaniem tot president van de Caribbean Bauxite and Metalworkers Federation gekozen en wel voor een periode van 5 jaren. Bij deze regionale organisatie zijn circa 20.000 arbeiders aangesloten, verenigd in bonden die opereren in Jamaica, Suriname, Guyana, Curaçao, Santo Domingo en Trinidad.

 

Het personeel van Telesur en publiek komen voor gesloten deuren te staan. Ook andere kantoren van het bedrijf waren gesloten. Volgens werknemers van het bedrijf gaat het om de weigering van de minister van Openbare Werken, de op non-actief gestelde directeur Neede, wederom zijn werkzaamheden te laten aanvangen.

 

Een eenmotorig vliegtuig landt op de weg van Tibiti. In het toestel bevinden zich drie personen. De politie die op de loer lag omsingelt het toestel en sommeert de piloot te stoppen. Deze slaat geen acht op het bevel van de politie en wil weer opstijgen. De Politie opent daarna het vuur en de piloot wordt in een been geschoten, waarna deze zijn vluchtpoging staakt. De inzittenden van het toestel worden ingerekend.

 

De lange rijen voor de Nederlandse ambassade zijn terug. Met het nieuwe besluit, dat visumaanvragen voor Nederland weer in Paramaribo ingediend en afgehandeld kunnen worden, zijn de lange rijen terug.

 

Het motorschip Saramacca van de Scheepvaart Maatschappij Suriname, SMS vertrekt richting Caribisch Gebied, nadat het enige tijd in de Rotterdamse haven aan de ketting had gelegen. Met medewerking van de aandeelhouders is een regeling getroffen voor een aantal schuldvorderingen.

 

Voorzitter Willy Soemita van de KTPI haalt tijdens een jaarlijkse algemene ledenvergaderring flink uit naar de Nederlandse politiek. Hij noemt deze onbetrouwbaar. Hij zegt dat Nederland zich niet aan afspraken houdt en is van mening dat dit land het niet meent met de belangen van Suriname.

 

John Vreden is in dienst getreden van het Academisch Ziekenhuis als algemeen directeur. Dit conform de beslissing van de regering en wel op voorstel van de minister van Volksgezondheid drs. H.Alimohamed.

 

De Nederlandse afgevaardigde bij het Europees Parlement, Willem Vergeer, biedt tijdens een onderhoud met minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken zijn rapport van de ontwerpresoluties aan. Het Europese Parlement zal tijdens de april zitting uitvoerig over Suriname debatteren. Het gaat voornamelijk over de hulp van de Europees Gemeenschap aan Suriname.

 

De afgelopen tijd is er een constante stroom van mensen en goederen te bespeuren van Paramaribo naar Albina vice versa. Velen vestigen zich weer langs de Oost-Westverbinding en de handel in onder andere rijst, citrus en andere artikelen leeft op.

 

Het door de politie te Tibiti in beslag genomen eenmotorig vliegtuigje staat op het vliegveld te Zorg en Hoop. De herkenningstekens van de wit-groene Cessna zijn weggelakt. Ook de Boliviaanse vlag, die op beide zijden van het toestel was aangebracht, is met plastic materiaal dichtgeplakt. Aan de voorzijde schuin langs de motor, is een kogelgat te zien. De politie kan vooralsnog geen nadere berichten verschaffen omtrent de identiteit van de passagiers en het vliegtuig, en met betreking tot de bedoeling van de illegale landing in het Tibitigebied.

 

De bakkersbond deelt bij monde van de waarnemend voorzitter Raymond Chin mee, dat de bakkers sedert het paasweekeinde geen meel hebben kunnen betrekken bij de Meelmaatschappij De Molen. Op verzoek van de afdeling Consumenten Zaken van het ministerie van Economische Zaken hebben de bakkers hun productie met 50 procent teruggebracht.

 

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling onderneemt concrete stappen om de deskundigheid op het gebied van de computer te mobiliseren. Er wordt beoogd richtlijnen te verkrijgen voor de opstelling van een plan ter invoering van het vak Informatica binnen het regulier onderwijs.

 

Gewapende mannen die het binnenland van Suriname tot een onveilige plaats maken, en wel in het Stuwmeergebied, hebben het te verduren. De bewoners van Botopasi en omgeving plegen verzet tegen hen. De bende wordt aangevallen door de dorpsbewoners.

 

De Regering maakt zich zorgen over activiteiten van de groep Brunswijk. President Ramsewak Shankar zegt tegenover de Nationale Assemblée dat in het belang van de staatsveiligheid, hij veel in reserve moet houden en is men terughoudend bij het geven van informaties.

 

Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) waarschuwt voor het isolement, waarin het land dreigt te geraken, als gevolg van het ontbreken van adequate betonning en bebakening in de monding van de Surinamerivier en op het vaartraject naar Paranam. In de monding van de Surinamerivier zijn 14 van de 19 boeien, bakens en geleide lichten buiten werking, waardoor de exacte lokatie en loop van de vaargeul niet meer is vast te stellen.

 

 

27 maart – 2 april 1989

 • Strukturele aanpak eiwitvoorziening
 • Opsporingsambtenaren Dienst Direkte Belastingen
 • Loodsen gaan in aktie
 • De situatie op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen
 • SPI geeft blad uit
 • Minister Jankipersadsing ontvangt buurtvereniging
 • KTPI voorzitter Soemita meldt concretisering jongereninstituut
 • Weisglas over concretiseren ontwikkelingsverdrag
 • Voorbereidingen begrafenis granman Aboikoni
 • Directeur CIS aangehouden
 • Onbekend vliegtuig landde en verdween weer
 • Bushouders houden zich niet aan vergunning
 • Nederland doet moeilijk met kwestie beursalen
 • Penitentiaire ambtenaren willen nieuw bestuur

 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt naar aanleiding van de voortdurende stagnatie in de eiwitvoorziening, zowel in de visserij, de veeteelt en vooral de pluimveesector, enkele oplossingsmoddellen aan ter structurering van de sectoren. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Financien.

 

Vijf cursisten van de opleiding voor opsporingsambtenaren ten behoeve van de Dienst der Directe Belastingen, ontvangen hun diploma’s uit handen van de directeur der Belastingen R.Braam. Deze cursus werd verzorgd door de afdeling Opleidingen en Examens van het Directoraat der Belastingen.

 

De loodsen in dienst van Haven en Loodswezen zijn tot een gedeeltelijke werkneerlegging overgegaan. Aanleiding hiertoe is geweest verwaarlozing van de bakens, tengevolge waarvan meerdere malen schepen op de modderbanken zijn vastgelopen. Deze aktie van de loodsen houdt in, dat er geen schepen met een diepgang van meer dan 18 voet zullen worden binnengehaald.

 

De situatie op de Anton de Kom Universiteit, met name de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, baart velen zorgen. Onder andere de avondopleiding Rechten, kan maar niet van de grond komen. Dit jaar hebben 150 personen zich opgegeven voor het volgen van deze avondopleiding. Hiermee kan nog geen aanvang worden gemaakt, wegens het tekort aan docenten, lokalen en andere faciliteiten.

 

Het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) is uitgekomen met het eerste nummer van Viva Vox. Viva Vox zal zich voornamelijk richten op het onderwijs tegen de achtergrond van de maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen.

 

Ir.H.Jankipersadsing minister van Openbare Werken ontvangt het bestuur van de buurtvereniging Vooruit, waarin bewoners van Sophia’s Lust zich hebben gebundeld. Het bestuur heeft het onderhoud aangevraagd om enkele dringende problemen van het volkswoningprojeckt Sophia’s Lust te bespreken.

 

De voorzitter van de KTPI, Willy Soemita meldt dat het jongereninstituut geconcretiseerd zal worden. Hieraan is een gedegen voorbereiding voorafgegaan. Het hoofdbestuur van de KTPI had drie coördinatoren aangesteld om het KTPI Jongeren Instituut, gestalte te geven.

 

Het Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Frans Weisglas verklaart bang te zijn, dat de door Nederland beloofde tweehonderd miljoen gulden aan ontwikkelingshulp gepland voor 1 mei niet kan aanvangen. Zulks vanwege het mislukken van het ambtelijk overleg tussen Suriname en Nederland in Paramaribo. De VVD-fractie binnen het Nederlandse parlement wil daarom een opheldering van de Nederlandse regering over de beoogde hervatting van de ontwikkelinghulp aan ons land.

 

De belangstelling voor de begrafenis van het grootopperhoofd der Saramaccaners Aboikoni, belooft enorm te worden. Hoewel de begrafenis pas na 18 april, drie maanden na het overlijden van de granman zal plaatsvinden, hebben zich nu reeds omvangrijke delegaties aangemeld om aanwezig te zijn bij deze grootse gebeurtenis.

 

De politie houdt de directeur van het Centraal Inkoopbureau Suriname (CIS) sedert 20 maart vast. De directeur wordt ervan verdacht, verduistering tijdens zijn dienstbetrekking te hebben gepleegd en de deviezenwet te hebben overtreden.

 

Bij de autoriteiten is een vooralsnog geheimzinning geval in onderzoek van een eenmotorig vliegtuig dat nabij een Indianendorp op de weg naar Tibiti is geland. Kort na de landing begaven drie personen in een zich voertuig naar het vliegtuigje. Deze mensen maakten zich snel uit de voeten toen ze in de gaten kregen dat arbeiders van de Dienst Lands Bosbeheer, het gebeuren gadesloegen.

 

De laatste tijd blijkt dat steeds meer particuliere lijnbushouders van de zogenaamde “wilde bussen” zich niet houden aan de afgesproken tarieven opgenomen in de verleende vergunning. Deze vergunning verleent de bushouders het recht om van half zes ‘s morgens tot en met tien uur ‘s avonds te rijden. Per rit mogen zij dan Sf 0,30 vragen per passagier.

 

Ondanks de bereikte overeenstemming over de nooduitvoering van afspraken in verband met de uitbetaling van studiegelden aan Surinaamse studenten in Nederland, blijkt de uitvoering ervan nog steeds problemen op te leveren. De studenten kunnen nog steeds niet over hun gelden beschikken, omdat de Surinaamse en de Nederlandse overheid het maar niet eens kunnen worden over de wijzze van uitbetaling.

 

De Bond van de Penitentiaire Ambtenaren aangesloten bij de Vakcentrale C-47 neemt tijdens een algemene leden vergadering een motie aan, waarin het vertrouwen in het bestuur onder voorzitterschap van de heer Rozen wordt opgezegd. De leden wensen vervroegde bestuursverkiezingen.

 

 

20 – 25 maart 1989

 • President Shankar groots ontvangen in Guyana
 • Voorgenomen akties na overleg opgeschort
 • Ontwikkeling nieuwe mijngebieden, een gefaseerde aanpak
 • Schoonmaakaktie Albina
 • Ondertekening Marienburg cao verkiezingen verschoven
 • Boodschap van granmans en Brunswijk voor minister Vreedzaam
 • President Shankar: Suriname gaat beter zijn grenzen bewaken
 • Gedenksteen onthuld voor vermoorde politiemannen
 • Minister Grep geeft inzicht in knellende zaken
 • Minister Mungra over zijn ontmoeting met Desmond Tutu
 • Graanimport wordt gefinancierd
 • Consumenten blij mt prijsverlaging

 

 • President Shankar is groots ontvangen op de internationale luchthaven Timehri door zijn ambtgenoot Desmond Hoyte van Guyana. In Georgetown wordt het Surinaamse staatshoofd in de Promenade Garden toegesproken door de burgemeester van Georgetown, Williams, waarbij deze de samenwerking tussen Suriname en Guyana benadrukte.

 

 • Het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het AZP en de Vereniging van Medici in Suriname geven een communiqué uit waarin melding wordt gemaakt van het feit, dat in goede harmonie van gedachten is gewisseld omtrent de problematiek bij het Academisch Ziekenhuis. Uitkomst van dit onderhoud is dat door de medische staf aangekondigde akties worden opgeschort.

 

 • In het licht van de vertraging bij de behandeling van het Aluminium industrie Akkoord laat de Suralco en de BMS de Regering weten niet meer in te kunnen staan voor een ononderbroken levering van bauxiet, nadat de huidige winningsgebieden in Para en Moengo in 1991 zijn uitgeput. Sedertdien is niettemin intensief overleg gevoerd tussen de beide maatschappijen, teneinde na te gaan, welke maatregelen getroffen moeten worden om de kansen op het ontstaan van een onderbreking in de bauxiettoevoer zo klein mogelijk te houden.

 

 • De schoonmaakaktie van Albina, die het vorig jaar op touw werd gezet door districtscommissaris Marcel Soe A Ngie krijgt, dit jaar een vervolg. De SOM die zich onder andere inzet voor degenen die dit gebied hebben moeten verlaten als gevolg van de gewapende strijd, heeft dit initiatief genomen.

 

 • De ondertekening van de Mariënburg cao vindt plaats in de recreatiezaal op de plantage Mariënburg ten overstaan van de arbeiders, tijdens een officiele bijzondere bondsvergadering. Voor de bond tekende het gehele bestuur onder leiding van Fred Derby en namens de maatschappij directeur Samson.

 

 • Het Comité Un Keba ye onder leiding van Juliana Domini, is door minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling in audiëntie ontvangen ter overbrenging van een boodschap aan Ronny Brunswijk, de granmans Gazon en Forster, hun kapiteins en basjas. De boodschap houdt onder meer in een verzoek aan de bewindsman om te bevorderen dat de zozeer verlangde vrede binnen korte tijd een feit wordt. Daartoe moet onder andere de president Un Keba Ye in aanwezigheid van minister Vreedzaam en de DC Libretto ontvangen om van hem te vernemen, wanneer de vrede zal worden bereikt.

 

 • ‘We moeten reëel blijven en onderkennen, dat we de smokkelhandel nooit voor 100 procent zullen kunnen beheersen, ik ben naar Guyana gekomen om ook op dit gebied, op korte termijn samen te werken. Als we de smokkel tot 90 procent terug kunnen brengen, kan gezegd worden dat we succes hebben gehad’. Aldus president Ramsewak Shankar tijdens een persconferentie in Guyana, waarbij alleen de Guyanese pers vragen mocht stellen.

 

 • Op initiatief van het Korps Politie Suriname en met medewerking van de minister van Justitie en Politie is een gedenksteen onthuld, valk voor het politiestation te Tamanredjo in het district Commewijne. Twee jaar daarvoor werden op 20 maart drie politieagenten vermoord door gewapende mannen.

 

 • Minister Grep van Economische Zaken geeft inzicht in enkele kwesties die de gemeenschap toch wel bezig houden. Zo ging hij in op de beroering die is ontstaan over de 350 ingevoerde gebruikte auto’s en het probleem van het toiletpapier. Wat de gemeenschap ook bezig schijnt te houden is de distributie van eerste levensbehoeften.

 

 • De zwarte Zuidafrikaanse religieuze leider bisschop Desmond Tutu , die ook de Nobelprijswinnaar voor de Vrede is, en een vooraanstaand voorvechter van de mensenrechten, heeft een onderhoud met drs. S.Mungra minister van Financiën. Ter sprake kwam onder meer het verwerpelijke apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Het onderhoud had plaats in Zimbabwe.

 

 • Op het ministerie van Financiën is een overeenkomst getekend inzake de financiering van graanimport onder het exportkrediet, garantiefaciliteit (GSM 102) door de regering van de Verenigde Staten van Noord Amerika, verstrekt aan de Republiek Suriname.

 

 • Het gebaar van zeven slagerijen naar de gemeenschap toe om de prijzen van bepaalde rundvleesdelen te verlagen, is in elk geval bij de consument in zeer goede aarde gevallen. Er blijkt veel meer van de in prijs verlaagd rundvleesdelen verkocht te zijn. De slagerijen konden ook veel nieuwe gezichten in hun zaak waarnemen.

 

6 – 11 maart 1989

 • Bijzondere congresvergadering NPS
 • Directeur Lisse van Financien met pensioen
 • Videotheekhouders bundelen zich
 • Dertien jaar Franklin Vreden-bewind op LVV ten einde
 • Duitse deserteur keert huiswaarts terug
 • Ambassadeur Howand van de VS bij bevelhebber Bouterse
 • Astronaute Sudarmo in Suriname
 • Otans eist aanzienlijk bedrag van Suriname
 • Kunststof Buisfabriek Suriname moet produceren op EA-basis
 • Bond van Sail werknemers verontwaardigd
 • Minister Alimohamed maakt toetreden kleine zelfstandigen tot SZF bekend
 • SLM schuld aan ALM meer dan 1 miljoen dollar
 • PLO-voorzitter vraagt inzicht prijs bussen
 • Schuld van Suriname aan ALM
 • Fransguyanees melkbedrijf wil samenwerking met Surinaamse melksector
 • Landbouw Cooperatie Wayambo distibueert kunstmest
 • Danmbreuk te Calcutta
 • Douane bondsbestuur demissionair
 • Onze visgronden moeten ontwikkeld en beschermd worden

 

Het Congres van de Nationale Partij Suriname komt in een bijzondere vergadering bijeen. De voorzitter van het Congres, Rufus Nooitmeer, evalueert een jaar Frontregering en komt tot de conclusie, dat redenen die hebben geleid tot de oprichting, geen rol meer spelen. Het lijkt volgens hem alsof de NPS de tol voor het Front moet betalen. Niet op alle ministeries wordt het Frontbeleid uitgevoerd en gaan partijbelangen voor. Hij vraagt de voorzitter van de partij Henck Arron, om een gesprek te hebben met de overige Frontleiders, om eventueel de koers te veranderen.

 

Directeur André Lisse van Financien verlaat de overheidsdienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

De videotheekhouders in Suriname komen bijeen in hotel Torarica ter bespreking van de Universele Auteursrechten Conventie, herzien te Parijs op 24 juli 1972 en de mogelijke gevolgen voor ons land, meer in het bijzonder voor de videotheken in Suriname. Unaniem is besloten te komen tot een organisatie van alle videotheekhouders in Suriname, die van overheidswege een vergunning hebben.

 

De bestuursverkiezingen van de Algemene Bond van LVV personeel is gewonnen door de kandidatenlijst, aangevoerd door Ronald Raghoebarsing. Hiermee is een einde gekomen aan het 13-jarige bewind van Franklin Vreden van de Palu bij LVV.

 

De 19-jarie Duitser Ch.Z. die nabij Albina samen met een Oostenrijker door de Militaire Politie werd aangehouden, keert naar zijn geboorteland West Duitsland terug.

 

De bevelhebber van het Nationaal Lger, commandant Desiré Bouterse, ontvangt ambassadeur Howland van de Verenigde Staten van Amerika voor een onderhoud. Doel van dit bezoek is om de onderlinge militaire relaties te bespreken en om wederom het standpunt van de Verenigde Staten kenbaar te maken met betrekking tot de wenselijkheid van velen de problemen in het binnenland via dialoog op te lossen.

 

Ambassadeur Soekardi A.Honggoongso van de Republiek Indonesie in Suriname, heeft zijn landgenote, de astronaute dr Pratiwi Sudarmono op privé bezoek.

 

De in ons land bekende Nederlandse free-lance journalist Willem Oltmans is zowel in Nederland als Suriname, behoorlijk in de publiciteit gekomen. De man die een boek over bevelhebber Bouterse schreef, heeft een faillissement aangevraagd van de Surinaamse ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede tracht hij

72.500 gulden die volgens zijn zeggen de Surinaamse militaire leiders hem nog schuldig zijn, te krijgen.

 

Naar aanleiding van meerdere protesten wegens de hoge prijs die betaald moeten worden voor pvc-buizen van de Kunststof Buizenfabriek (KBS) verklaart de bedrijfsleider M.Niamat dat zijn bedrijf daadwerkelijk Sf 140 in rekening brengt voor een 4 duim pvc-buis met een lengte van 4 meter. Voor het deviezenprobleem was de prijs iets meer dan Sf 20.

 

De bond van werknemers in dienst van Sail N.V. de Bumble Bee Werknemers Bond is verontwaardigd over de uitspraken van directeur Albert van Dijk tegenover de pers, als zou de lokale handel in garnalen worden bevoorraad door werknemers, die hun recht op de aankoop van garnalen tegen gereduceerde prijzen zouden misbruiken.

 

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM heeft een schuld bij de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM) van maar liefst 1 miljoen US dollar. De SLM heeft de tegoeden over de afgelopen drie maanden betaald, maar er bestaat nog een achterstallige schuld, waarvoor een deviezenvergunning nodig is van de Centrale Bank in Paramaribo.

 

De voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) Jo Vriesde, zegt inzicht te willen hebben in het waarom van de hoge prijs voor bussen. Vriesde vindt dat de bushouders, maar ook de gemeenschap het recht hebben te weten waarom de bussen zo duur verkocht worden.

 

Naar aanleiding van het bericht dat de SLM US$ 1 miljoen aan de Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij schuldig zou zijn, kan worden bevestigd, dat zulks in geen enkel geval zo is. Onze luchtvaartmaatschappij voert zelfstandig en los van de ALM haar diensten op Curacao uit.

 

De Frans Guyanese ‘Carapa Melkcooperatie’ is thans bezig mogelijkheden na te gaan voor een samenwerking met melkproducenten en verwerkers in Suriname en Noord-Brazilie.

 

De Landbouw Coöperatie Wayambo (LACOWA) onder voorzitterschap van Birdjanan Ramlal is begonnen met de distributie van 500 ton kunstmest bestemd voor de rijstbouw. Het gaat om ureum die via de Surexco is geimporteerd.

 

Minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling brengt in allerijl een bezoek aan Calcutta nadat hem door de heer Ahmad Ali is gerapporteerd dat een dam was doorgebroken met als gevolg dat het bestuurscentrum van Calcutta onder water was gelopen.

 

Op de algemene ledenvergadering in het hoofdkantoor van de Douane op in de Nieuwe Haven hebben vijf van de zeven bestuursleden staande de vergdering, hun functie ter beschikking gesteld. Hierdoor is er binnen de bond een bestuurscrisis ontstaan.

 

De Sujafi Werknemers Organisatie (SWO) stelt in een schrijven dat het nu de hoogste tijd is dat onze visgronden ontwikkeld en beschermd worden.

 

 

 

 

 

 

 

27 februari – 4 maart 1989

 • Binnenlanders willen uitleg over amnestie
 • Grootscheepse smokkel van rijst
 • 106 voertuigen voor de politie
 • Gitoroemakso districtscommissaris Commewijne
 • Loodsboot uit Nederland aangekomen
 • Consumenten klagen over kippenvlees verkopers
 • Parlementariers Rodgers en Nooitmeer spreken met Ronnie Brunswijk
 • Duitsers in Albina door Nationaal Leger aangehouden
 • Minister Mungra geeft openheid van zaken over credietkaart
 • Gepensioneerde landsdienaren ontstemd
 • Grassalco arbeiders keuren principe-akkoord goed
 • Vliegtuig Gum Air nog steeds te Stoelmanseiland
 • Jose Sarney in Suriname
 • Standhouders markt Lelydorp ontevreden
 • Mediawerkers terug van cursus op Cuba
 • President Shankar legt eerste steen projecten t.b.v. gehandicapten en bejaarden
 • Brazilie en Suriname ondertekenen verklaring
 • President en mevrouw Sarney gedecoreerd
 • Mr.Budhu Lall neemt afscheid Centrale Bank
 • Nederland schept nieuwe hulpbarriere

 

Ronnie Brunswijk vertelt aan Juliana Domini van het comité ‘Un Kaba Je’ tijdens een gesprek op Stoelmanseiland dat de binnenlandbewoners niet weten wat men amnestie noemt. Als men wil dat ze dat begrijpen, moet er iemand daar gaan om het uit te leggen. Ook de kapiteins van Drie Tabbetje alsmede granman Forster van de Paramaccaners willen uitleg over de amnestie, zegt de ‘Un Kaba Je’ voorzitster.

 

Een aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst zou betrokken zijn bij een smokkelcomplot, waarbij rijst uit Suriname door middel van vervalste documenten, als Guyanese rijst wordt geimporteerd in de Europese Gemeenschap. Via allerlei heimelijke ontoelaatbare handelingen zouden betrokkenen over in ons land geldende bedrijfs- en exportvergunningen kunnen beschikken. Zo zou al 1000 ton rijst aangevoerd zijn in Europa terwijl de tweede partij van 1000 ton onderweg is.

 

Politiewoordvoerder inspecteur Gajadhar zegt dat de 26 reeds beschikbare voertuigen, uit een totaal van 106 uit de Isuzu-overeenkomst, bestemd zijn voor de Politie, reeds toegewezen zijn aan verschillende diensten. Er worden nog meer voertuigen uit Japan aangevoerd, waartussen zich 20 dubbelcabine pick-ups voor de politie.

 

Per 1 maart bepaalt de Regering van Suriname dat enkele ambtenaren als districtscommissarissen worden benoemd. Onder hen bevindt zich A.Gitoroemakso. Nog niet officieel bepaald in welke districten de nieuwe DC’s het land zullen dienen. Aangenomen wordt dat Gitoroemakso in Commewijne zal worden geplaatst.

 

De gebruikte loodsboot voor de Dienst Haven en Loodswezen, die uit de overbruggingshulp in het kader van de ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname via het Rijks Inkoop Bureau (RIB) werd aangeschaft, is met het motorschip Erato II van de EWL aangevoerd.

 

Enkele consumenten klagen over de kippevleesverkopers op de Centrale Markt. 1 kg kippevlees wordt verkocht voor 25 gulden. De verkopers gebruiken daarbij gewichten die niet voldoen aan de door de Overheid gestelde eisen. Als de consument een opmerking maakt over het gewicht wordt hij onheus behandeld.

 

De parlementariers Otmar Rodgers en Rufus Nooitmeer keren terug van een tweedaagse goed geheim gehouden missie naar Frans-Guyana, in ons land terug. De parlementariers die vergezeld waren van pater Toon en broeder Sumter van het Comité Christelijke Kerken, spraken in Frans-Guyana met de leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk. Pater Toon deelt mee, dat de missie als geslaagd kan worden beschouwd en nieuwe perspectieven biedt er afronding van het vredesproces.

 

Officiele berichten melden dat een patrouille van het Nationaal Leger in de omgeving van Albina twee vreemdelingen hebben aangehouden. De mannen, die Duits praten, wilden met een voertuig naar Moengo liften. In het voertuig zaten manschappen van het Nationaal Leger. De twee mannen werden gevangen genomen en overgebracht naar de Militaire Politie te Albina, alwaar zij onmiddellijk aan een verhoor werden onderworpen.

 

Er heerst een gevoel van onbehagen bij gepensioneerde landsdienaren over de wijze waarop de Overheid met hun belangen omspringt. Deze oudgedienden, waarvan de meesten zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk voor land en volk hebben ingezet, zijn vooral ontevreden over het feit dat de beleggingswet nog niet wordt behandeld, dan wel afgekondigd. Hierdoor wordt er een barrière in stand gehouden om de pensioenen, vooral van de lagere inkomensgroep, aan te passen.

 

De arbeiders van Grassalco keuren op de algemene leden vergadering het principe-akkoord voor een nieuwe cao unaniem goed. Dit principe-akkoord is op 13 februari tussen directie en vakbondsbestuur bereikt.

 

Het vliegtuig van de luchtvaartonderneming Gum Air van het type Nomad, dat vorig jaar december door Brunswijkers gekaapt werd, staat nog op Stoelmanseiland. Er wordt overleg gepleegd tussen Gum Air en de Luchtvaartdienst over de veiligste manier om het toestel op te halen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij is daarvoor in contact getreden met de Franse luchtvaartdienst om in samenwerking de terugkomst van het toestel naar Paramaribo, vlekkeloos te doen verlopen.

 

De Braziliaanse president José Sarney arriveert in ons land. Op de luchthaven Zanderij waren ter verwelkoming van het Braziliaanse staatshoofd diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig onder wie president ir. Shankar en echtgenote, vice-president Henck Arron, de ministers Soemita en Sedoc, de voorzitter van de Nationale Assemblée mr. Lachmon, legerleider Bouterse en vele anderen. Het doel van dit bezoek zal als uiteindelijk moeten leiden tot het geven van impulsen aan de vriendschap tussen beide landen.

 

De standhouders van de markt te Lelydorp zijn overgegaan tot de oprichting van een comite ter behartiging van hun belangen. Deze stap is het gevolg van een reeks problemen waar zij in de loop der tijd mee zijn geconfronteerd. De problemen zijn van verschillende aard, variërend van het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen tot de aanwezigheid van illegale verkopers op het marktcomplex.

 

De journalist Cliff Djamin en omroepster Monica Oosterling zijn via Guyana uit Cuba teruggekeerd, na er twee weken een cursus te hebben gevolgd. De cursus werd georganiseerd door de Internationale Organisatie van Journalisten, IOJ, in samenwerking met de VN organisatie voor wetenschap, onderwijs en cultuur, de Unesco.

 

President Ramsewak Shankar legt de eerste steen voor de bouw van projecten ten behoeve van gehandicapten en bejaarden, op de hoek van de Abone- en Kaikoesiestraat te Geyersvlijt. Er komt op deze plek een centraal wagenpark ten behoeve van het bejaarden- en gehandicaptenvervoer, een opvangcentrum ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen en een trainingscentrum voor jeugdig gehandicapten.

 

In hotel Torarica vindt de ondertekening plaats van een gezamenlijke verklaring tussen Suriname en Brazilie. De ondertekening geschiedt door de presidenten Shankar en Sarney, in aanwezigheid van diverse Surinaamse ministers, ambassadeur Harvey Naarendorp en de Braziliaanse ambassadeur in Suriname.

 

President Ramsewak Shankar benoemt zijn ambtgenoot van Brazilie president José Sarney tot drager van het grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster. Het Surinaamse staatshoofd heeft tot deze benoeming besloten aangezien Brazilië volgens Shankar zich altijd een goede vriend van Suriname heeft getoond.

 

Op de Centrale Bank van Suriname is afscheid genomen van mr.L.J.Budhu Lall die na ruim dertig jaren gediend te hebben, hem per 1 maart met een welverdiende pensioen heeft verlaten.

 

 

20 – 26 februari 1989

 • Schip met illegale lading wapens in Nieuwe Haven
 • Kensenhuys opgepakt en teruggestuurd
 • Garnalen smokkelaars aangehouden
 • Denice de Hart: Er zit beweging in vredesproces
 • Bond Telesur bespreekt kwestie Neede en ATV
 • Kwestie Tjongalanga naar Nationale Assemblee
 • Luchtvaart radio technici gaan in aktie
 • Huisvesting ABS nog niet geregeld
 • KTPI-voorzitter Soemita over politieke situatie: ‘Het is moeilijk op alle fronten tegelijk strijd te voeren’
 • Dambreuk bedreigt paditeelt in Coronie
 • Verkiezing in Marienburg afgelast
 • Nieuwe dorpsbesturen voor Cornelis kondre en Donderkamp
 • Minister Jackson van Guyana in Suriname
 • D.C.3 landt op Stoelmanseiland
 • Docenten Imeao2 in staking
 • Matapikastrand eist vissersboten op
 • Geen aanwijzingen over betrokkenheid Surinaamse legerleiding bij cocaine handel
 • Decoraties en kranslegging in verband met Dag van de Revolutie

 

Het in Panama geregistreerde schip de ‘Copacabana’ dat in opspraak kwam doordat het ‘legaal’ in Portugal aangekochte wapens voor de Columbiaanse guerrilla had vervoerd, ligt in de Nieuwe Haven. Het schip werd gecharterd om vanuit Nederland tweedehandse voertuigen naar ons land te vervoeren. Een wijziging kwam in het vaarschema en reisde de bemanning richting Portugal waar een container aan boord werd gebracht. Hierin bleken wapens te zitten, die door middel van vervalste documenten in Portugal waren gekocht.

 

Jan Kensenhuys die als adviseur van de leider van het Jungle Commando bekend staat, is in gezelschap van zijn vriendin bij de aankomst in Frans  Guyana door de Franse autoriteiten opgepakt, in bewaring gesteld en met het eerstvolgende vliegtuig teruggestuurd naar Frankrijk. Het is niet duidelijk wat Kensenhuys en zijn vriendin, die beiden over een Nederlands paspoort beschikken, in Frans Guyana waren komen doen.

 

De Politie van Zanderij houdt in samenwerking met de douane, zes personen aan die probeerden een partij garnalen uit ons land te smokkelen. Onder waren ambtenaren van wie een militair is.

 

Mevrouw Denice de Hart zegt in een interview met de STVS nieuwsdienst dat er betere vooruitzichten zijn voor een oplossing van het conflict in het oosten en zuiden van ons land. Zij verklaart gesprekken gevoerd te hebben met president Shankar, bevelhebber Bouterse en de leider van het Jungle Commando Ronnie Brunswijk.

 

De Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname (TTWOS) houdt een drukke vergadering. Zaken worden hierbij besproken die als brandende kwesties aangemerkt mogen worden binnen het bedrijf. Voorzitter Henk Shields zegt dat op voorstel van de minister, de militairen niet meer binnen het bedrijf van Telesur operationeel zullen zijn, maar wel het contact zullen zijn tussen Telesur en het Nationaal Leger.

 

De Nationale Assemblée beschikt over alle relevante informatie met betrekking tot de kwestie Tjongalanga. Zoals bekend is er een justitieel onderzoek ingezet wegens vermoedens van valsheid in geschrifte, in dit geval overfacturering, bij de aanschaf van zwaar materieel dat nodig is bij de reconditionering van het wegvak tussen Burnside en Wageningen.

 

De luchtvaart radiotechnici werkzaam op de luchthaven Zanderij en het vliegveld Zorg en Hoop, verenigd in de Suriname Air Traffic Safety Electronics Association (SATSEA) gaan in aktie. Aanleiding hiertoe is het niet willen ontvangen van de vakbond door het hoofd van de Luchtvaartdienst, ter bespreking van een ingediend commentaar op het CSFE rapport.

 

De KTPI treft voorbereidingen om in de tweede helft van maart een algemene leden vergadering te houden, overeenkomstig de statuten van de partij. De partijleiding verklaart naar aanleiding hiervan, dat de komende algemene leden vergadering terdege wordt voorbereid. Voorzitter Soemita zegt dat de Front regering voor een moeilijke opgave staat. De sociaal-economische ontwikkeling verdient daarbij alle aandacht.

 

Boeren in West-Coronie vragen aandacht van de Overheid voor schade die zij ondervinden door een breuk in een nieuwe dam die opgeworpen is door de aannemer Doebe in verband met de werkzaamheden van het EOF-projekt. In deze waterkerende dam achter plantage Friendship is een breuk van 5 tot 6 meter ontstaan die de padieteelt van de boeren in gevaar brengt.

 

Rechter Gangaram Panday bepaalt in kort geding dat de verkiezingen van de Marienburg Werknemersbond, uitgeschreven door de groep Derby, opgeschort worden tot een nader te bepalen datum. Hierna zal eventueel een verkiezingsdatum worden vastgelegd.

 

De dorpen Cornelis kondre en Donderskamp in het Wayambogebied, hebben nieuwe dorpsbesturen.

 

De minister van buitenlandse zaken van de Coöperative Republiek Guyana, Rashleigh Jackson zal op 26 en 27 februari een bezoek brengen aan ons land. Dit bezoek houdt verband met de te treffen voorbereidingen voor het staatsbezoek dat president Shankar zal brengen aan Guyana op 21 en 22 maart. Er zal gesproken worden over onder andere de evaluatie van de stand van zaken met betrekking tot de samenwerkingsrelatie Suriname-Guyana.

 

De leider van de Jungle Commando Ronnie Brunswijk bevestigt dat een D.C.3 vliegtuig op Stoelmanseiland is geland. Volgens hem was het toestel defect en maakte een noodlanding. Het vliegtuig hadt volgens hem groenten aan boord.

 

Docenten van het Instituut Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO3) te Geyersvlijt, gaan in staking. Direkte aanleiding hiertoe zijn de omstandigheden waaronder zij hun kennis aan de studenten moeten overdragen.

 

Voor de monding van de Marowijnerivier loopt een vissersboot ‘Patricia’ vast. De kapitein tevens eigenaar legt de oorzaak van de moeilijkheden bij de motor, die in het onstuimige ruwe water voor de kust van Matapika afsloeg. De open vissersboot werd door het getij naar de zandige bodem van het strand gebracht.

 

Het Nederlandse ministerie van Justitie verklaart geen aanwijzingen te hebben dat de Surinaamse legertop betrokken is bij de handel in cocaine. De mogelijke betrokkenheid van hoge Surinaamse functionarissen bij de drugshandel, is opnieuw aan de orde gekomen door een interview met de Rotterdamse politieinspecteur Van der Ven. Hij zegt over bewijzen te beschikken dat zulks wél het geval is.

 

Op het Kabinet van de bevelhebber van het Nationaal Leger zijn soldaten die het vorig jaar in de strijd tegen het terrorisme gevallen zijn, alsook andere personen, die zich erg verdienstelijk hebben gemaakt voor onze gemeenschap, postuum gedecoreerd. Na deze plechtige gebeurtenis toog men naar het monument van de Revolutie waar de legercommandanten en familieleden van de gevallenen kransen legden.

 

 

 

 

 

 

 

13 – 18 februari 1989

 • Minister Mungra opent CEMLA seminar
 • Leermiddelen voor scholieren
 • Beschuldiging van ernstige fraude bij Marktinterventie
 • Vitalo directeur rekent verliezen uit
 • Commandant Sital reageert op uitspraken Rufus Nooitmeer
 • Mr.M.Mungra toekomstig directeur der Belastingen
 • Rufus Nooitmeer: ‘Ik sta in voor wat ik zeg’
 • Houding minister Ajodhia teleurstellend
 • Affaire drugsmokkel vanuit Suriname: Bukman en Korthals Altes beantwoorden vragen Tweede Kamer
 • Rufus Nooitmeer neemt afwachtende houding aan
 • Financien gaf geen toestemming aan SLM
 • Regering Guyana doet mededelingen
 • Demonstranten ondersteunen Rufus Nooitmeer
 • Minister OW draagt voertuigen over aan Justitie en Politie
 • Commandant Bouterse lucht zijn hart
 • Minister Vreedzaam naar Pararivier
 • Bendeleden slaan weer toe

 

Het CEMLA seminar (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos) wordt in Hotel Torarica geopend door de minister van Financien drs. Subhas Mungra. De president van de Centrale Bank van Suriname, drs.Henk Goedschalk uitte zijn waardering voor de grote aanwezigheid van participanten op dit seminar, dat door Cemla georganiseerd is in samenwerking met de Centrale Bank.

 

Leerlingen van alle scholen zullen worden voorzien van leermiddelen die het CIS op verzoek van het MINOV, heeft geimporteerd. De voorbereiding hiertoe geschiedde in nauwe samenwerking met de ministeries van Financien en Economische Zaken.

 

Er zou de afgelopen jaren ernstige corruptie zijn gepleegd bij de Dienst Marktinterventie (MI). in rapporten van de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD) zou herhaaldelijk gewezen zijn op de oncontroleerbaarheid van deze dienst. Inkopen zouden op geen enkele wijze geregistreerd zijn en aan de CLAD is onbetrouwbaar cijfermateriaal gepresenteerd.

 

Frater Andreas, directeur van de Vitalo voerfabriek, vraagt zich af, of er wel sprake is van deviezenbesparing. Volgens berekeningen van de frater, lijdt het land wekelijks een verlies van 69,630 US dollar aan deviezen door onvoldoende voer en voer dat niet aan de eisen voldoet te importeren. Hierdoor vindt er een grotere sterfte onder slachtkippen plaats, dan normaliter het geval zou zijn en is de voerconsumptie per kip hoger om tot het juiste slachtgewicht te komen.

 

Commandant Sital maakt tijdens een persconferentie bekend, dat Rufus Nooitmeer op zijn minst 10 geheime besprekingen heeft gehad met de bevelhebber Bouterse over hoe hij de leiding van de NPS kan overnemen. Deze gesprekken zijn allemaal op initiatief van Nooitmeer gevoerd. Sital vertelt ook dat Nooitmeer na zijn ‘opruiende’ toespraak op 11 februari telefonisch contact met de legerleiding probeerde te maken op 12 en 13 januari als voortzetting op eerder genoemde geheime besprekingen.

 

Het ligt in de bedoeling dat mr.M.Doerga de niewue directeur van de Dienst der Belastingen wordt. Doerga is reeds een jaar verbonden aan het Directoraat der Belastingen. Daarvoor was hij inspecteur der Belastingen. Mr.Braam, de huidige directeur van de Dienst der Belastingen, is voorbestemd directeur op het ministerie van Financien te worden.

 

‘NPS-ers moeten op 25 februari thuis blijven en bidden’. Deze melding wordt gemaakt tijdens een toespraak van de NPS-er Rufus Nooitmeer. Het bericht doet veel stof opwaaien. Uit verschillende geledingen van de samenleving kwamen er reacties los. De Fronters gaven onomwonden te kennen, dat zij trots zijn op en achter Nooitmeer staan.

 

Het Bestuur van de Bond van Griffie Personeel (BGP) vraagt in een telegram wederom de aandacht van het ministerie van Justitie en Politie voor de onhoudbare werksituatie. Op instructie van de vakbond, werkt het personeel niet meer in het gebouw, zodra het er bloedheet begint te worden. Aan personeel dat tijdens zittingen dringende werkzaamheden moet uitvoeren, wordt dispensatie verleend.

 

Minister Bukman en zijn collega van Justitie Korthals Altes beantwoorden vragen die gesteld worden door leden van de VVD in de Tweede Kamer, naar aanleiding van een artikel verschenen in een politietijdschrift en daarop volgende reacties in de Nederlandse pers, handelende over de vermeende betrokkenheid van legercommandant D.Bouterse bij de cocaïnehandel. De liberalen willen weten, of de Nederlandse regering van plan is de ontwikkelingshulp op te schorten, indien zou blijken, dat Bouterse en andere topmilitairen, betrokken zouden zijn bij de handel in verdovende middelen.

 

De NPS-leider Rufus Nooitmeer verklaart naar aanleiding van de persconferentie van het Militiar Gezag, voorgezeten door Sital, dat hij geen vergaderingen met de heer Bouterse heeft gehad met de bedoeling de leiding van de NPS over te nemen. Hij wacht af, wat er op de aangekondigde vergadering van de militairen gezegd zal worden.

 

Het ministerie van Financien maakt naar aanleiding van berichten die erop hebben gewezen dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) meerdere directievoertuigen heeft aangeschaft met toestemming van het ministerie, bekend dat zulks pertinent onwaar is. Er zijn geen deviezen hiervoor beschikbaar gesteld.

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de ontdekking door de afdeling voor de Burgerluchtvaart van een illegale airstrip in de Tacama Savannes. Een goed verborgen en niet nader geindentificeerd vliegtuig, werd naast het vliegveld gevonden. Van het toestel waren essentiele onderdelen gedemonteerd. De Guyanese politie ondervraagt personen, die in de naaste omgeving van de illegale airstrip woonachtig zijn. Zulks in een poging meer te weten te komen over de wijze waarop de aanleg van de airstrip plaatsvond.

 

Tientallen mensen verzamelen zich onder de welkbekende ‘mama bon’, tegenover het gebouw van de Nationale Assemblée. Zij staan onder leiding van V.Dubois, die werkzaam is bij Marktinterventie. De mensen kwamen bijeen om hun steun te betuigenaan de fracievoorzitter van de NPS, Rufus Nooitmeer.

 

Ir.Jankipersadsing minister van Openbare Werken overhandigt de sleutels van een aantal voertuigen aan minister Adjodhia van het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat hierbij om 26 auto’s, waarvan 19 pick-ups, 6 bussen en een 14-tonner.

 

De commandant van het Nationaal Leger, Desire Bouterse houdt naar aanleiding van de uitspraken gedaan door de fractievoorzitter van het Front Rufus Nooitmeer een bijeenkomst in de Memre Buku Kazerne, met manschappen. De commandant brengt naar voren, dat het doel van deze bijeenkomst is duidelijkheid te brengen in de situatie die ontstaan is. Hij is van mening dat de uitspraken van Rufus Nooitmeer a-nationaal en destabiliserend zijn. De bevelhebber noemt de uitspraken staatsgevaarlijk.

 

Minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling begeeft zich naar de Pararivier, om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de problemen die de aannemer Gemin ondervindt bij het opschonen van de rivier. De Pararivier is voor de afwatering van het Paragebied, van zeer groot belang.

 

Er wordt een aanval gepleegd op de Suralconiers R.Hillers en H.Alendy, die beiden in de Suralco mijn in een pick-up zaten. Zij werden door een bende vermoedelijk Brunswijkers, bestaande uit zeven man, aangevallen en beroofd van hun persoonlijke bezittingen. De pick-ups werden door de criminelen afgenomen.

 

 

 

6 – 11 februari 1989

 

 • Chotkan nieuwe voorzitter Paranam Werknemers Bond
 • Overleg over toescheidingsovereenkomst
 • Commandant Bouterse uitgenodigd voor bezoek aan Brazilie
 • Krakers in optocht door stad
 • Ernstig kritiek aan adres van Front Regering
 • Telesur bond bij minister Jankipersadsing
 • Monseigneur Zichem negentien jaar bisschop
 • Veel belangstelling voor democratiseringsproces in Suriname
 • Narcotica Brigade doet grote marihuanavangst
 • Binnenkort geen luchtverkeersleider op vliegveld Nickerie
 • Bewakers Amerikaanse ambassade in actie
 • Veetelers en landbouwers Lelydorp wachten moe
 • President ontvangt concept amnestie-wet
 • Illegale goudwinning aan de Matawairivier

 

Damdew Chotkan is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Paranam Werknemers Bond. 641 leden brachten hun stem uit op Chotkan, terwijl slechts 240 stemmen naar de lijst van Fred Derby gingen. De andere kandidaten die werden gekozen zijn A.Groenewoud, C.Avans, R.Panchan, S.Kasmin, H.Leming, A.Kartodimedjo,  R.Parisius en R.Rijssen.

 

Een Surinaamse en Nederlandse commissie komen bij elkaar om op grond van artikel 12 van de Toescheidingsovereenkomst inzake Nationaliteiten tussen Suriname en Nederland, overleg te plegen over zaken betreffende de toepassing van deze overeenkomst.

 

De bevelhebber van het Nationaal Leger, de commandant D.D.Bouterse, is uitgenodigd een bezoek te brengen aan Brazilie. De uitnodiging aan de commandant, komt van de admiraal Liseux Medeiros de Figueiredo de Braziliaanse minister van Staat, die tevens hoofd is van de chef van staven van het Braziliaanse leger. Commandant Bouterse die de uitnodiging geacccepteerd heeft, zal tijdens het bezoek besprekingen met de Braziliaanse militaire autoriteiten voeren.

 

Een groep krakers, hoofdzakelijk vrouwen afkomstig uit het binnenland, is naar het gebouw van de Nationale Assemblée getrokken. Dit om de nood van de krakers die woningen bezet houden op het volkswoningbouwproject Sophia’s Lust, onder de aandacht van de volksvertegenwoordiging te brengen.

 

In het kader van de viering van 9 jaar revolutie vinden landelijk motivatievergaderingen plaats. Een delegatie onder leiding van de leider van de Revolutie, commandant Desi Bouterse, begeeft zich naar Mariënburg voor een ontmoeting met de plaatsellijke bevolking.

 

Minister mr.H.Jankipersadsing van Openbare Werken ontvangt het betuur van de Telegraaf en Telefoon Werkers Organisatie Suriname (TTWOS). Bij die gelegenheid legt voorzitter Henk Shields enkele zaken voor, die reeds geruime tijd het personeel bezighouden.

 

Vice-president Henck Arron en de minister van Buitenlandse Zaken drs.E.Sedoc, arriveren op de luchthaven Zanderij na de inauguratie van de Venezolaanse president Carlos Andres Perez in Caracas bijgewoond te hebben. De Surinaanmse delegatie heeft hoopgevende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse landen.

 

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname ontdekt in samenwerking met de recherché van het Bureau Nieuwe Haven en de politie van Paranam, na een gedegen voorbereiding, een grote marihuanaaanplant te Plantage Topibo, gelegen aan de Pararivier. Vijftienhonderd marihuanaplanten met een hoogte variërend tussen de 15 en 150 cm, werden door de leden van het opsporingsteam uit de grond gerukt en in beslag genomen.

 

De luchtvaartdienst is van plan op korte termijn de dienstverlening van haar afdeling Luchtverkeersleiding op het vliegveld Nickerie, stop te zetten. Volgens het hoofd van de luchtvaartdienst John Veira bestaat er geen behoefte aan een dergelijke dienstverlening op het vliegveld, waar het vliegverkeer in de afgelopen jaren flink afgenomen is.

 

De bewakers van de gebouwen en projecten van de Amerikaanse ambassade in ons land, zijn in actie voor 24 uur. Deze werknemers zijn in dienst van het Amerikaanse bedrijf Maximum Protective Service. De vakorganisatie Guard’s American Residence Organisation is in oktober 1988 in dialoog getreden met de directeur van het bedrijf. Zijn toezeggingen gedaan om binnen drie weken, na terugkeer uit Amerika waar hij wegens ziekte van een famielid heenging, een oplossing voor gerezen problemen te brengen zijn niet nagekomen.

 

De kleine regentijd heeft wegens het slechte drainagesysteem te Lelydorp, veel waterschade bezorgd aan landbouwers en veetelers die in de lager gelegen delen van Lelydorp wonen en hun bedrijf hebben. Om dit probleem nog voor de grote regentijd op te lossen, hebben de gedupeerden zich verenigd in een comité ‘Belangenbehartiging Lelydorp en Omgeving’.

 

Op het Paleis wordt aan president Shankar een concept amnestiewet met bijbehorende Memorie van Toelichting aangeboden.

 

Bewoners van de Boven Saramaccarivier Matawai, doen hun beklag bij de politie dat er steeds meer personen uit Paramaribo naar het gebied komen om aan goudwinning te doen.

 

 

 

30 januari – 4 februari 1989

 

 • Staking bij Fernandes Concern Beheer N.V.
 • Wetsontwerp Constitutionele Hof aangeboden
 • Wetsontwerp op districts- en ressortraden binnen twee maanden
 • Europarlementarier Vergeer wederom in Suriname
 • Marienburg: Derby noemt verkiezing onwettig
 • Aannemers krijgen voortaan cement van Openbare Werken
 • Brunswijk wil Nomad van Gum Air teruggeven
 • Gezondheidstoestand in Coronie erbarmelijk
 • Minister Redjosentono installeert nieuw bestuur SML
 • Surinaamse delegatie naar inauguratie Perez
 • Vakbondsacties bij Planbureau
 • Vliegen op Aruba opent gunstige perspectieven voor toerisme en handel
 • Cecil  Small beedigd als lid Staatsraad
 • Minister van Volksgezondheid installeert Nieuwe Nationale Geneesmiddelen Klapper Commissie
 • Geen licht en water te Sophia’s Lust
 • Vereniging van Padieverwerkers niet eens met minister

 

Het Fernandes concern is stilgelegd. De Fernandes Werknemers Organisatie (FWO) stuurt een telegram naar de directie van Fernandes waarin gesteld wordt, dat Fernandes zich niet gehouden heeft aaan de gemaakte afspraken. Het gaat om looncorrectie die per eind januari 1989 zou ingaan.

 

Op het ministerie van Justitie en Politie overhandigt mr. F.Ramdat Misier, president van het Hof van Justitie, minister J.Adjodhia het (concept) ontwerp Constitutioneel Hof.

 

De politicus Rufus Nooitmeer verklaart op een mobilisatievergadering van de NPS dat de wet op districts- en ressortraden, binnen twee maanden een feit zal zijn.

 

Willem Vergeer, lid van het Europees Parlement, arriveert voor de vijfde maal in ons land. Hij is namens het parlement rapporteur voor Suriname en is in opdracht van hetzelfde parlement belast met het uitbrengen van een verslag inclusief resolutie, betreffende het onderwerp: versterking van de samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Europese Gemeenschap.

 

De aannemers die de bouw van volkswoningen gegund kregen, krijgen voortaan cement rechtstreeks van het Ministerie van Openbare Werken. Deze maatregel moet de stagnatie in de bouw verminderen.

 

De leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, neemt contact op met de leiding van de vliegonderneming Gum Air. Hierbij deelt Brunswijk haar mee dat Gum Air haar vliegtuig kan komen ophalen.

 

Drs Prade, de dienstdoende arts in het district Coronie, wijst tijdens het bezoek van minister Vreedzaam aan dit district op de ernstige situatie waarin de gezondheidszorg aldaar verkeert. De dokter zet tijdens een vergadering met de delegatie uiteen dat er een groot tekort is aan personeel.

 

Ir. Saimin Redjosentono, minister van LVV installeert een nieuw bestuur voor de Stichting Machinale Landbouw (SML). De bewindsman wijst op de complexe problemen, waarmee het SML bedrijf te Wageningen te kampen heeft en doet een beroep op het nieuw bestuur, zich bij de uitoefening van zijn zware taak, objectief op te stellen.

 

Het personeel in dienst van de Stichting Planbureau Suriname is ontevreden, omdat de CLO-verhoging niet met terugwerkende kracht is uitbetaald. Om hun misnoegen te uiten en om spoedige uitbetaling af te dwingen, worden vakbondsakties gevoerd.

 

De afstand tussen Suriname en Aruba is door het vestigen van een geregelde luchtverbinding, aanmerkelijk korter geworden. Hierdoor zal niet alleen het wederzijdse toerisme aan zijn trekken komen, ook de handelsactiviteiten tussen Aruba en ons land krijgen bijzondere impulsen.

 

Op het Presidentieel Paleis legt ir. Cecil Vernon Johannes Small in handen van president Shankar de voorgeschrenven eed af, waardoor hij als vertegenwoordiger van werkgeversorganisaties, is toegetreden tot dit staatorgaan.

 

Op het Ministerie van Volksgezondheid vindt de installatie plaats van de nieuwe Nationale Geneesmiddelen Klapper Commissie.

 

Bewoners van volkswoningen te Sophia’s Lust doen tegenover het SNA hun beklag over het feit dat ze geen licht en water in hun woning hebben. Er zouden geen waterleidingbuizen voorradig zijn.

 

De vereniging van Padieverwerkers schrijft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij een brief waarin zij stelt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot het doen uitbetalen van enige subsidie inzake de najaarsoogst 1988, volledig af te wijzen.

 

 

 

23 – 28 januari 1989

 

 • Veertig jaar VHP: bijeenkomst in het licht van bezinning
 • Condoleanceregister Granman Aboikoni
 • Narcotica brigade verrichtte 350 aanhoudingen
 • Minister Venetiaan zorgt voor doorbraak
 • Overeenstemming bereikt tussen ministerie van Volksgezondheid en personeelsbond biji ‘s Lands Hospitaal
 • Ministerie van Openbare Werken werkt aan Sir Winston Churchillweg
 • Nieuwe verkiezingen bij bond SMS
 • Derby vergadert met shopstewards en aktivisten te Marienburg
 • CLO analyseert belangenbehartiging LVV
 • Fabrikanten bespreken suikerprobleem met consumenten
 • Personeel Markt Interventie bereidt weer akties voor
 • 81 Isuzu auto’s aangevoerd
 • Shell introduceert Formula Shell
 • Cementfabriek hervat productie
 • 71 leerlingen verstoken van onderwijs
 • Jarikaba werknemers in staking
 • Small vertegenwoordiger Bedrijfsleven in Staatsraad
 • Groentemarkten gesloten

 

In de Olifant het VHP partijcentrum aan de Coppenamestraat wordt een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de politieke partij VHP. De voorzitters van verschillende politieke partijen benadrukken tijdens de felicitatieboodschappen, het ontstaan en de ontwikkeling van de verbroederingspolitiek. Een historisch moment was het voorstellen van de vijf medeoprichters van de VHP aan het publiek, de heren F.Mitrasingh, Dilrosun, Radja Gangaram Panday, Hakim Boedhoe en J.Lachmon.

 

Op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt het condoleanceregister van wijlen het grootopperhoofd Jozef Daniel Aboikoni der Saramaccaners, ter intekening opengesteld. Vernomen wordt dat drie kinderen van de overledene in het buitenland vertoeven. Zij zullen naar Suriname reizen, ter gelegenheid van de begrafenisplechtigheden.

 

De Anti-Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname, onder leiding van inspecteur S.Makhanlal, heeft in 1988 driehonderd en vijftig personen aangehouden op grond van de narcoticabepalingen. Dit resultaat werd geboekt ondanks het gebrekkige materiaal waarover de Anti Narcotica Brigade beschikt.

 

Drs. Ronald Venetiaan, minister van Onderwijs en Volksonwikkeling treft maatregelen die het mogelijk moeten maken dat 90 gedupeerde scholieren alsnog een zwemexamen kunnen afleggen. De scholengemeenschap van Moengo kwam in actie omdat de zwemcommissie sedert augustus 1988 geen zwemexamens meer had afgenomen.

 

Na lang onderhandelen wordt een akkoord bereikt tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Bond van Personeel in Dienst van ‘s Lands Hospitaal. De gesprekken die aanvankelijk stroef verliepen, konden later in een goede sfeer worden afgerond, mede dankzij de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Moederbond die als adviseur van de Bond van Personeel bij ‘s Lands Hospitaal aanwezig was.

 

De Sir Winston Churchillweg verkeert reeds geruime tijd in een zeer deplorabale staat. Er bestaan plannen om een nieuwe weg aan te leggen. Door het ministerie van OW wordt er alles aan gedaan deze weg enigszinds in een rijbare staat te houden.

 

Een aktiegroep van SMS werknemers spant een kort geding aan tegen het zittende bondsbestuur van de SMS Werknemersbond onder leiding van de heer E.Snijders. De woordvoerder van de groep, mevrouw Galant, verklaart dat de bestuursverkiezingen die 29 december van het vorig jaar zijn gehouden, niet volgens de statuten zijn verlopen. De rechter heeft ondertussen bepaald dat er nieuwe bestuursverkiezingen moeten worden uitgeschreven.

 

Fred Derby, voorzitter van de Marienburg Werknemers Bond, MWB, houdt een druk bezochte vergadering met de shopstewards en activisten van deze bond. Dit naar aanleiding van zeer ernstige ondermijnende aktiviteiten van PALU-toppers, die aan het licht zijn gekomen.

 

Het personeel van het ministerie van LVV, afdeling Nickerie, besluit zich te verenigen in de Algemene Bond van Personeel Nickerie (ABLPN). Deze werknemers zullen massaal uit het ABLP bestuur onder leiding van ingenieur Franklin Vreden treden, om als een zelfstandige bond te opereren.

 

Fabrikanten die bij hun productie de grondstof suiker gebruiken nemen aan de conferentietafel plaats met vertegenwoordigers van Consumenten Zaken van het ministerie van Economische Zaken. Op de agenda staat onder andere, bespreking van de problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van suiker.

 

Het bestuur van de Bond van Personeel bij Markt Interventie (BPMI) houdt een algemene ledenvergadering waarin gesproken wordt over de wantoestanden die nog steeds hersen bij de Dienst Markt Interventie van het ministerie an Economische Zaken, afdeling Saramaccadoorsteek.

 

Een speciaal schip uit Japan doet de haven van Paramaribo aan met 81 voertuigen bestemd voor Suriname. Het gaat in deze om de eerste trance van een groter aantal voertuigen van het merk Isuzu, bestemd voor respectievelijk de ministeries van Justitie en Politie, Sociale Zaken en Onderwijs en Volksontwikkeling en verder voor het Openbaar Vervoer.

 

Shell Suriname brengt formula Shell op de markt, een nieuwe benzine, die automotoren in goede conditie houdt en hoewel iets duurder dan andere brandstof, maar gezien de voordelen, lief is voor de portemonnee.

 

De cementfabriek Vensur hervat haar productie, nadat ze tijdelijk door een gebrek aan de grondstof gips, niet in staat was te werken. De boot met de voornoemde grondstof is gearriveerd, maar kan niet constant lossen. De steiger bij Vensur is namelijk door aanslibbing ondiep geworden, hierdoor kan slechts bij vloed gelost kan worden.

 

De 71 vijfde klas-leerlingen van de HPG Latour 1-school zijn sedert december verstoken van onderwijs. In de eerste week van december 1988 brandden de lokalen waarin zij lessen volgden geheel af. Intussen wordt er naarstig gezocht naar andere accommodatie voor de kinderen.

 

De Jarikaba Werknemers Bond (JWB) kondigt een staking af voor onbepaalde tijd naar aanleiding van de houding van de directie van de N.V.Surland tegenover de bond bij een onderhoud op 25 januari.

 

Ir.C.Small zal het bedrijfsleven in de Staatsraad vertegenwoordigen. Dit bepalen leden van de Associatie van Surinaamse Fabriknaten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) tijdens een verkiezing in Ons Erf.

 

Door de politie worden zes groentemarkten gesloten. Het gaat om Surinam Greens aan de Maretraiteweg, de zaak van Dassasingh aan de Coppenamestraat en de groentehandel van Kalipdewsing aan de Grote Combé. Verder gingen nog drie verschillende markten aan de Tourtonnelaan dicht. De sluiting geschiedt in opdracht van hoofdofficier van Justitie, mr.H.Rozenblad, omdat zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden.

 

 

 

 

16 – 21 januari 1989

 

 • Moederbond vindt Staatsraad niet ongrondwettelijk en adviseert participatie
 • Workshop over milieuvervuiling
 • Prof. Weitenberg benadrukt noodzaak kwaliteitsproduct
 • Minister Vreedzaam orienteert zich op de rechter oever
  Commewijne
 • Directeur Van der Lee van Tjongalanga nog steeds aangehouden
 • Voorbereiding restauratie presidentieel paleis
 • Bewoners Houttuin beklagen zich
 • Nieuwe Braziliaanse ambassadeur in ons land aangekomen
 • Problemen mt lijn vier en PB bussen
 • Vluchtelingen komen met harde voorwaarden ter tafel
 • Marienburg werknemers in beroering
 • Ambassadeur Howland bezoekt SLM
 • Directeur  Tjongalanga in vrijheid gesteld
 • VSB en ASFA bereiken overeenstemming
 • Granman Aboikoni op 98-jarige leeftijd overleden
 • Werknemers Telesur boos om aanwezigheid militairen

 

De Raadsvergadering van de Moederbond is tot de conclusie gekomen, dat in tegenstelling tot de heersende mening binnen de vakbeweging in ons land, als zou de operationalisering van de Staatsraad op grondwettelijke basis hebben plaatsgevonden, zulks niet het geval is. Volgens de Moederbond is het zowel onbehoorlijk als ongerieflijk dat de wet op de Staatsraad bepaalt, dat rechtsgeldig kan worden vergaderd, zodra tenminste 8 leden benoemd zijn.

 

In het auditorium van Celos wordt het startsein gegeven voor de workshop ‘Solid Waste Management’, welke georganiseerd wordt door het BOG en de PAHO. De workshop duurt drie dagen en men zal het o.a. hebben over het verwijderen van schadelijke stoffen voor het in stand houden van het leefmilieu.

 

Prof. Weitenberg stelt dat de sterke kanten van de economie van Suriname benut moeten worden. Er moet gestreefd worden naar goede producten. Als de prijs een zwak punt vormt, dan zal nadruk gelegd moeten worden op de kwaliteit van het product.

 

De bewoners van de rechteroever van de Commewijnerivier krijgen voor het eerst na jaren, weer de gelegenheid om hun problemen aan een bewindsman voor te houden, zonder zich uit hun gebied te moeten verplaatsen. Dit gebeurt op het moment dat minister Werner Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling een bezoek brengt aan Commewijne Noord.

 

Directeur Kees van der Zee van het aannemersbedrijf Tjongalanga is nog steeds aangehouden door de recherche van het  Bureau Nieuwe Haven. De aannemer wordt ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overfacturering.

 

Prof. C.L. Temminck Groll is op uitnodiging van het architectenbureau Tjin A Djie in ons land om advies uit te brengen inzake de restauratie van het paleis. Bureau Tjin A Djie heeft van de overheid de opdracht gehad het paleis te restaureren.

 

Bewoners van Houttuin en omgeving beklagen zich bij directeur Wolfram van Openbare Werken dat de bushouders hun tarieven hebben verhoogd en ook weigeren om de aangewezen route af te leggen. Daarnaast opereren illegale bushouders die misbruik maken van de ontstane situatie.

 

De nieuwe in ons land geaccrediteerde Braziliaanse ambassadeur Jose Artur Denot Medeiros, is uit Bélem, in ons land gearriveerd.

 

Reeds enkele dagen worden de buslijnen Paramaribo-Blauwgrond en buslijn 4 slecht of helemaal niet onderhouden. Tijdens piekuren zijn er erg veel lopende studenten en anderen waar te nemen aan de Anton Dragtenweg, de Wilhelminastraat en het verlengde daarvan, richting Blauwgrond.

 

Tijdens een kroetoe van DNA afgevaardigden met het bestuur van de vluchtelingen in Frans Guyana wordt een document, aangaande diverse voorwaarden en onderhandelingspunten aangeboden aan voorzitter Jagernath Lachmon. Dit document dateert oorspronkelijk uit maart 1988. Lachmon stelt dat indien de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden, dit zeer zeker zal geschieden in het belang van de repartriëring.

 

Te Mariënburg wordt een druk bezochte vergadering gehouden door de arbeiders in dienst van de suikeronderneming. Op de vergadering die wordt geleid door ir. Frank Vreden, wordt felle kritiek geleverd op de wijze waarop het bestuur onder leiding van Fred Derby de belangen van de werknemers de afgelopen jaren behartigd heeft.

 

De ambassadeur van de Verenigde Staten van Noord Amerika brengt een bezoek aan de SLM. Tijdens dit bezoek dankt de directie van de SLM de ambassadeur voor de medewerking, die de Amerikaanse autoriteiten hebben verleend om tijdelijk rechten te verschaffen aan de SLM om passagiers tussen Miami en Haiti en Miami en Aruba te mogen vervoeren. De ambassadeur vraagt de SLM haar medewerking te willen verlenen ten behoeve van de vluchten van de Amerikaanse vrachtmaatschappij Conner Airways.

 

Directeur Van Der Zee van het aannemersbedrijf Tjongalanga wordt voorgeleid bij advocaat generaal mr.Paul Sjak Shie. De advocaat-generaal gelast de onmiddellijke invrijheidsstelling van de langer dan tien dagen door de politie vastgehouden directeur.

 

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) bereiken overeenstemming over de te volgen procedure ter verkiezing van de vertegenwoordiger van de werkgeversorganisties in de Staatsraad.

 

Het grootopperhoofd der Saramaccaners Jozef Daniel Aboikoni verwisselt op 18 januari 1989 het tijdelijke voor het eeuwige. Het grootopperhoofd geeft de geest in zijn residentie te Asidonhopo.

 

Onder de werknemers van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heerst een gespannen sfeer. De reden hiervoor is de aanwezigheid van militairen binnen het bedrijf, die nu al jaren plaats heeft.

 

 

 

 

7 – 12 januari 1989

 

Commandant Bouterse houdt een lezing in het Sivis-centrum met als onderwerp: ‘de Staatsraad binnen de politieke democratie’, dat in het kader van de lezingencyclus door de Nationale Democratische Partij wordt georganiseerd. Bouterse constateert dat er vele misvattingen leven rond dit belangrijk orgaan in onze gemeenschap. Met de lezing beoogt hij deze onduidelijkheden de wereld uit te helpen.

 

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers  Unie (PALU) verzoekt de president om diens uitnodiging tot aanwijzing van een vertegenworodiger in de Staatsraad, vooralsnog in beraad te mogen houden.

 

Minister Jankipersadsing van Openbare Werken ontvangt uit handen van de DAF vertegenwoordiger in Suriname, de heer F.D.Rahusen, een rapport met adviezen over de autowerkplaats en het materieel van de vuilophaal en verwerking.

 

Drs.R.Venetiaan minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, speldt Anthony Nesty een gouden speld op, die speciaal voor hem bestemd was vanwege het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In verband hiermee vindt een korte plechtigheid plaats in hotel Torarica.

 

De woordvoerder van het ministeire van Openbare Werken verklaart naar aanleiding van verschillende klachten over verhoging van bustarieven, dat er geen verhoging mag plaatsvinden.

 

De Centrale Bank van Suriname verwacht de consultant dr.C.Blackman in ons land.

Dr. Blackman komt uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika voor het treffen van voorbereidende werkzaamheden in het kader van het te houden internationaal seminar der  Centrale Banken van Latijns-Amerika.

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het niet juist of ongebruikelijk is dat een minister in publieke discussie treedt met een ambtenaar. Ambassadeur Heidweiller zal daarom gevraagd worden zich te verweren in verband met zijn indisciplinair gedrag. Hij heeft zich op basis van zelfgefabriceerde onjuistheden op onbetamelijke wijze over de minister geuit en afhankelijk van de inhoud van het verweerschrift, zullen dan ook passende disciplinaire maatregelen worden getroffen.

 

Bij de firma H.J.de Vries dreigt een staking. De vakbond bij deze onderneming en de werkgever hebben aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen ter realiseirng van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbond heeft de directie een ultimatum gesteld ter inwilliging van de eisen der werknemers. Indien de werkgever in gebreke blijft, zal de algemene ledenvergadering van de bond beslissen of er vakbondsakties gevoerd zullen worden.

 

De eerste tien leden van de Staatsraad worden in het Presidentieel Paleis beëdigd. De president memoreert tijdens zijn toespraak de bevoegdheden van de Staatsraad zoals omschreven in artikel 115 van de Grondwet. Door het Front voor Demcoratie en Ontwikkeling, de Nationale Democratische Partij, de Pendawalima en het Nationaal Leger zijn de volgende personen voor benoeming voorgedragen: Cornelis Sarjadi Hendrik Ardjosemito, mr.Walhter Lim A Po, Harold Radjkoemar Ramdhanie, Nel Justin Stadwijk-Kappel, Djoeminadi Toemin, drs.Rab-Mohamed Ansarie William, dr.Karel August Zeefuik, drs.Ernie Adolf Brunings, Marsah Jamin, commandant Chas Nelson Mijnals.

 

Het ministerie van Sociale Zaken is bezig met voorbereidingen om te beginnen met een landelijke woningaktie, waaraan een ieder mag meedoen die wordt gehouden in de districten Paramaribo en Wanica. Het houdt in het (her)registreren van woningaanvragen.

 

Ten kantore van de directeur van de SLM vindt een ontmoeting plaats tussen de directie, staf van de SLM en de minister van Economische Zaken, drs. W.Grep. Directeur Atta Mungra brengt naar voren, dat hard gewerkt is achter de schermen aan een groot aantal vernieuwingen binnen het luchtvaartgebeuren in Suriname, waarvan gestreefd wordt deze dit jaar nog tot uitvoering te brengen.

 

Er vindt een gewapend treffen plaats tussen gewapende benden en de bevolking van het gebied in de omgeving van Brownsweg. De bende onder leiding van Papato en Barabas heeft zich naar die contreien begeven met vaartuigen, waarmee onlangs te Victoria geroofde spijsolie werd vervoerd.

 

In het district Nickerie vindt een incident plaats waarbij de agent van politie A.Molly door een sergeant van het Nationaal Leger zou zijn mishandeld en van zijn vrijheid beroofd. Leden van de Surinaamse Politie Bond, in het bijzonder die in het gewest Nickerie zijn gedetacheerd bekruipt thans het gevoel, van onveiligheid waarbij afbreuk is gedaan aan het gezag van de politie.

 

Ambassadeur Heidweiller biedt zijn ontslag aan. Hij meent hiertoe te zijn overgegaan op grond van zijn visie, inzake de wijze waarop het buitenlandse beleid van zijn land dient te worden gevoerd. Hij verklaart ook dat hij zich in zijn handelingen gebaseerd had op zijn recht om als oud-minister van Buitenlandse Zaken publiekelijk te reageren op publieke aanvallen op zijn gevoerde beleid.

 

De Suriname Air Traffic Controller’s Association (SATCA) ziet voorlopig af van de geplande akties na een onderhoud te hebben gehad met de onderdirecteur van het ministerie van Economische Zaken, Ro Sallons.

 

Haitianen die op Zanderij landen worden door illegalen geronseld. Deze mensen gebruiken Suriname als tussenstation op weg naar Frans Guyana waar ze emplooi vinden. Het ronselen bestaat ondermeer uit, dat ze al in de aankomsthal worden meegenomen en met bussen naar Paramaribo vervoerd, waarbij veelal deviezen van deze mensen worden afgepakt. De Haïtianen krijgen dan veel minder als tegenwaarde in Surinaams courant.

 

 

 

 

 

2 – 7 januari 1989

 

 • Buitenlandse bureau’s voor projectontwikkeling
 • Woordvoerder Brunswijk verbaasd over amnestieplan regering
 • Hirsland: Brunswijk neemt wapens niet op
 • Leden Nederlandse marechaussee meesters in opsluiten van Surinaamse diplomaten
 • Kortgeding Herrenberg tegen Elzevier
 • Piloot Loor had gesprek met Militaire Politie
 • Bewoners Oost-West verbinding moesten jaarwisseling in duisternis doorbrengen
 • Ernst Loor informeert pers over vrijheidsberoving
 • Zevenenvijftig verkeersdoden in 1988
 • Kandidaten Staatsraad moeten worden gepresenteerd
 • Veel aandacht voor herstel relaties met bevriende naties
 • Minister Sedoc over kwestie Van der Kroon
 • Levendige handel in Surinaamse munten in Nederland
 • De Surinaamse Islamitische Vereniging dringt aan op erkenning Palestina
 • Militairen trekken zich terug van Victoria
 • Brief Ronnie Brunswijk aan frontleiders
 • Brandweer moest 862 keer uitrukken in 1988
 • Drs.Ernie Brunings voor NDP in Staatsraad
 • Bezuiniging op diensttelefoon ingegaan

 

De projectontwikkeling in het kader van de Nederlands-Surinaamse Ontwikkelingssamenwerking is een der belangrijkste agendapunten van de Regering Shankar. Van verschillende zijde wordt er kritiek uitgeoefend op de regering dat de projectontwikkeling te traag verloopt.

 

Delen van de Nederlandse pers meldden dat de woordvoerder van Ronnie Brunswijk in Nederland met stijgende verbazing en ongeloof kennis heeft genomen van het amnestieplan van de Surinaamse president Ramsewak Shankar. De president heeft in zijn nieuwjaarstoespraak verklaard dat de Regering de mogelijkheid van een amnestie overweegt, om het conflict met de opstandigen in het oosten en zuiden van Suriname op te lossen.

 

De onlangs uit Frans Guyana gezette Nederlander Hirsland verklaart dat in strijd met wat eind vorig jaar werd gemeld, de leider van het zogeheten Jungle Commando Ronnie Brunswijk, de wapens niet wederom zal opnemen tegen het Nationaal Leger. Hirsland beweert thans de woordvoerder te zijn van Brunswijk in Nederland.

 

De pers wordt door de directeur van het kabinet van de bevelhebber, Henk Herrenberg, uitgenodigd. Hierbij plaatst hij kanttekeningen met betrekking tot de aanhouding van de in Suriname geaccrediteerde Nederlandse zaakgelastigde mr. Reinier van der Kroon. Herrenberg bespreekt hierbij de ophef die de Neddrlandse regering maakte rond de aanhouding van Van der Kroon en de verbazing en het misnoegen die geuit werden door leden van de Tweede Kamer.

 

Henk Herrenberg verklaart dat het door hem aangespannen kort geding tegen de Nederlandse journalist Grijpma en de uitgevers van het Nederlande tijdschrijft Elzevier, goed wordt aangepakt. Met zijn Nederlandse raadsman mr.H.M.G. Boukeman, zijn Surinaamse juristen bezig zich terdege voor te bereiden op het proces.

 

De piloot Ernst Loor van Gum Air praat met leden van de Militaire Politie inzake zijn gijzeling door Brunswijkers. Zoals bekend werd Loor, nadat hij tien dagen werd gegijzeld, vrijgelaten.

 

Vanaf oudejaarsdag om 9.00 uur ‘s morgens tot en met 2 januari moesten de bewoners van de Oost-Westverbinding vanaf km 30 tot en met km 50 (Stolkersijver) het zonder elektriciteit doen. Door dit ongerief werden de mensen gedupeerd.

 

De piloot Ernst Loor van Gum Air die tiet dagen gegijzeld was door bendeleden van Brunswijk, geeft een persconferentie op het kantoor van Gum Air aan de Kwattaweg. Hij benadrukt in zijn inleiding, dat hij een heel correcte behandeling heeft gehad van Brunswijk tot wie hij zelf heeft gesproken. Hij heeft verder geen boodschappen meegekregen van de leiding van het Jungle Commando.

 

Het hoofd van de Verkeerspolitie, inspecteur H.Peneux, verklaart dat er 57 verkeersdoden te betreuren vielen in 1988. In Groot Paramaribo alleen al vielen er 25, in het district Wanica 15, in Para 4, in Saramacca 2, in Coronie 7, in Nickerie 4.

 

De politieke partijen, de vakbeweging en het bedrijfsleven zijn druk doende zich intern te beraden over afvaardiging van vertegenwoordigers naar de Staatsraad. Tot nog toe is een naam genoemd, namelijk door Henk Herrenberg die suggereert, dat mogelijk Bouterse voor het Nationaal Leger zitting in dit staatsorgaan zal nemen.

 

Drs. Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken geeft aan vertegenwoordigers van de media een overzicht inzake het beleid dat door zijn departement is gevoerd het afgelopen jaar en het beleid dat is uitgestippeld voor 1989. De bewindsman gaat ook in op enkele actuele kwesties die het ministerie van Buitenlandse Zaken raken.

 

Minister Eddy Sedoc van Buitenlandse Zaken zegt tijdens zijn meeting met de pers dat een vertegenwoordiger van een land zijn staatshoofd vertegenwoordigt. Het is gebruik dat diplomaten met egards worden behandeld. Je berispt ze niet zomaar. Je kan ze ontbieden en dan in kennis brengen van je standpunt. Als hun optreden zeer ernstig is, kan je aan het desbetreffende land vragen, zijn diplomaat terug te roepen.

 

Er is in Nederland een levendige handel in Surinaamse munten gaande, waarvoor er hoge prijzen worden betaald. Vooral de vraag naar de in 1966 geslagen zilveren munt ter waarde van een gulden, is groot bij de muntverzamelaars.

 

Het bestuur van de Islamitische Vereniging komt in vergadering bijeen om zich te beraden over zijn positie ten aanzien van de erkenning van Palestina door de Regering.

 

De directeur van de Gezamenlijke Palmolie Bedrijven, ir. I.Fong Poen, verklaart dat de militairen onder wier bescherming het Victoriabedrijf viel, zich hebben teruggetrokken. Dit gebeurde vlak voor de Kerstdagen. Dit brengt met zich mee, dat Victoria nu wordt geteisterd door tal van inbraken.

 

De Suriname National Liberation Army, Jungle Commando, doet via Nederland een schrijven aan de leiders van Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling toekomen. Het schrijven is gedateerd Stoelmanseiland 3 december 1988, voorzien van een stempel en de handtekening van Ronnie Brunswijk. Hierin feliciteert hij Het Front en de gehele Surinaamse volk voor de bereikte resultaten in Nederland.

 

Dr. Ernie Brunings zal voor de Nationale Democratische Partij (NDP) in de Saatsraad participeren.

 

De adjunct opperbrandmeester A.L.Tjon A Tsien, verklaart dat het afgelopen jaar de brandweer haar mannetje heeft gestaan en dat er niet minder dan 862 keer is uitgerukt.

 

De door de Regering aangekondigde bezuiniging op diensttelefoons is per 1 januari ingegaan. Op sommige ministeries is deze maatregel tijdig aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren bekendgemaakt.

 

 

 

 

28 november – 3 december 1988

28 november – 3 december 1988

 

 • Frontleiders enthousiast ontvangen door Surinamers in Nederland
 • Locale zoutproductie komt op gang
 • Kazernes te Albina door terroristen beschoten
 • Vier doden bij schietpartij aan de Franse zijde van Marowijnerivier
 • Frontleiders naar de Brasa Dee
 • Oproep aan Nederlandse regering om zonder nieuwe voorwaarden ontwikkelingsgelden ter beschikking te stellen
 • Verkeer te water tussen Paramaribo en Galibi vv gesloten
 • EXIM Bank bereid boeing SLM te financieren
 • Arron noemt onderhoud met Nederlandse ministers positief
 • Raad voor de Bevrijding van Suriname opgeheven
 • Problemen te Pikin Slee
 • Jungle Commando distantieert zich van schietpartij
 • Ornamibo bewoners voelen zich gedupeerd
 • Ontwikkelingshulp zonder voorwaarde hervat
 • N.V. Tjong-Langa in kortgeding tegen Staat
 • Majoor Neede ontheven
 • Publiek niet blij met aktie bushouders
 • Militaire Politie arresteert meest beruchte lid bende van Brunswijk
 • Hamsteren van sigaretten voorbij

 

De leiders van het Front voor Democratie en Ontwikkeling, de heren J.Lachmon, H.Arron en W.Soemita, vertoeven voor een bezoek van een week in Nederland. De drie Frontleiders zullen onder meer overleg plegen met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

 

De Suriname Salt Works (SSW) is van plan in 1989 te beginnen met de verkoop van zout dat zelf in ons land is gewonnen. Ons land zal in 1990 geheel zelfvoorzienend zijn voor wat zout betreft.

 

De militaire kazernes te Albina worden tot tweemaal toe door terroristen beschoten. Het Nationaal Leger slaat deze aanvallen af. Aan de zijde van het leger zijn er geen gewonden gevallen.

 

Er vindt een moordpartij plaats aan één van de oevers van de Marowijnerivier. Een boot met vijf opvarenden wordt tien kilometer ten noorden van Saint Laurent du Maroni door vier Indianen, gedwongen aan de kant te gaan, waarna de inzittenden worden neergeknald. Vier mannen uit het gezelschap worden gedood en een raakt ernstig gewond. Deze weet Saint Laurent du Maroni te bereiken en verwittigt de Franse autoriteiten over het gebeuren.

 

De drie Frontleiders die in Nederland vertoeven brengen een bezoek aan Brasa De in de Marijke Hal van de Jaarbeurs te Utrecht. De aanwezige Surinamers reageren zeer enthousiast op toespraken van de Frontleiders.

 

De drie frontleiders voeren op de tweede dag van hun bezoek aan Nederland gesprekken met vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. Ter ere van de komst van de frontleiders heeft de ambassadeur van de Republiek Suriname ir. Ramkisoor een receptie gehouden die druk werd bezocht. Surinamers bieden hierbij de frontleiders een petitie aan waarin hun alle steun wordt toegezegd en waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen om zonder nieuwe voorwaarden de ontwikkelingsgelden ter beschikking te stellen van Suriname.

 

De waarnemende chef-staf van het Nationaal Leger, commandant R.Lew Jen Tai, deelt mee dat per 29 november alle verkeer te water van Paramaribo naar Galibi v.v. tot nader order is verboden. Dit in verband met een politioneel onderzoek dat in Marowijne plaatsvindt.

 

De EXIM Bank in de Verenigde Staten van Noord-Amerika verklaart zich bereid om de aankoop van een Boeing 747 ten behoeve van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij te financieren. Dit onder soepele aflossingsvoorwaarden en tegen een lage rente.

 

Vice-president H. Arron deelt de pers mee, dat de gevoerde gesprekken met de Nederlandse regering nog niet zijn afgerond. Hij kwalificeert het onderhoud met de Nederlandse ministers als positief. “We hebben gesproken in de sfeer van afspraken die eerder waren gemaakt”, aldus Arron.

 

G. Tjong A Kiet, voorzitter van de Bevrijdingsraad maakt bekend dat zijn organisatie niet langer bestaat. Volgens hem is de basis voor een verzetsorganisatie te smal, nu in Suriname een democratisch bewind aan de macht is. De bevrijdingsraad werd in januari 1983 opgericht.

 

Te Pikin Slee, een dorp aan de Boven Surinamerivier, zijn spanningen ontstaan tussen de bewoners en rovers die zich in die omgeving ophouden. Vooral de jongeren van Pikin Slee zijn van mening dat de bandieten zich uit de omgeving moeten verwijderen.

 

Er doet zich een schietpartij voor aan de Bofroekreek te Marowijne. Hierbij verliezen vier mannen het leven en raken zes zwaar gewond. Het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk, zegt zich van hetgeen zich aldaar heeft afgespeeld te distantiëren en blijft voorstander van een duurzame vrede, die moet worden bereikt door middel van dialoog.

 

De bewoners van Ornamibo voelen zich gedupeerd, omdat zij geen waterleiding hebben, geen openbaar vervoer, geen telefoon en geen straatverlichting. Verder hebben zij te kampen met een slecht wegdek, en slechte afwatering. De bewoners krijgen ook geen voedselpakketten sedert de betegeling van de Mahadjen Adhinweg. Ook de busverbinding met Paramaribo zou zijn weggevallen.

 

De ontwikkelingshulp zal zonder voorwaarde worden hervat. Dit is de uitkomst van de succesvolle besprekingen, die de drie frontleiders hebben gevoerd met de Nederlandse ministers Lubbers, Van den Broek en Bukman. Na afloop van de gesprekken zegt Van den Broek van Buitenlandse Zaken dat vrede in Oost Suriname geen voorwaarde is voor hervatting van de ontwikkelingshulp. Zulks kan ook niet, aangezien Nederland voor wat dat betreft toeschouwende partij is.

 

Het aannemingsbedrijf Tjongalanga N.V. spant een kort geding aan tegen de Staat. De wegenbouwer is de mening toegedaan dat de douane onterecht weigert een asphalt-plant voor inklaring vrij te geven. De douane stelt zich op het standpunt dat het materieel ondergefactureerd is.

 

De majoor L.Neede is per 1 december 1988 ontheven van al zijn werkzaamheden. Het Militair Gezag neemt dit besluit, nadat er bepaalde feiten aan het licht zijn gekomen die wijzen in de richting van het plegen van handelingen, die in strijd zijn met het ambt van officier.

 

De Militaire Politie gaat over tot de arrestatie van een meedogenloos lid van de Bende van Brunswijk. Deze verdachte, André Johan Babb, kan worden gerekend tot de zwaarste criminelen uit de terroristenorganisatie. Babb, die ook Bob wordt genoemd, was de leider van de groep die in Commewijne opereerde. Hij heeft tal van misdaden op zijn naam.

 

Voor het eerst na 8 maanden zijn er in de winkels weer volop sigaretten verkrijgbaar, tegen de door de Overheid vastgestelde prijs. De schaarste ontstond in eerste instantie wegens het tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor het bereiden van sigaretten.

 

 

 

 

21 – 26 november 2013

 

 • Madjlies Moesliemien Suriname vraagt Regering Palestina te erkennen
 • Buschauffeurs Overheid in aktie
 • Dreigende staking bij Openbare Werken
 • Minister Radhakishun terug van Olade en IBA
 • Bond CBB en ministerie vinden elkaar
 • CLO vindt verder praten met regering niet meer mogelijk
 • Bezoek van Frontleiders aan Nederland
 • Boslanddignitarissen informeren president en vice-president
 • Hartpatienten nemen belangenbehartiging ter hand
 • Leden ASFA geven wederom vertrouwen aan bestuur Bikharie
 • Arrestanten uitgebroken
 • Hosselaars willen srefidensi vergunning
 • Herstelwerkzaamheden veersteiger Meerzorg voltooid
 • Wegdek Moengo-Albina weder opengesteld
 • Sobere viering Onafhankelijkheidsdag
 • Plan voor wederopbouw Albina in bestudering
 • Bond van Personeel bij ‘s Lands Hospitaal in actie
 • Bakkers willen broodprijs van 10 cent naar 25 cent verhogen

 

De bij de Madjlies Moeslimien Suriname aangesloten lidorganisaties en geassocieerde leden verwelkomen op hun algemene leden vergadering in het Amos-Centrum met vreugde de geproclameerde Palestijnse staat. Op deze vergadering wordt unaniem besloten, de minister van Buitenlandse Zaken drs.E.Sedoc c.q. de Regering, te vragen om erkenning van de Palestijnse staat door de Republiek Suriname, in ernstige overweging te nemen.

 

De Bond van Buschauffeurs en Personeel in Overheidsdienst (BBO) stuurt een telegram naar minister ir.H.Jankipersadsingh van Openbare Werken, waarin wordt medegedeeld dat de BBO ingaande 21 november in aktie gaat. De reden voor deze actie is de onveilige situatie op enkele bustrajecten waaronder Sophia’s Lust en Creola. Busgebruikers molesteren en bedreigen de chauffeurs en de controleurs.

 

De Federatie van Lidbonden bij het ministerie van Openbare Werken en Verkeer richt een schrijven aan de leiding van het ministerie, waarin een ultimatum is gesteld voor de realisatie van onder andere betere werkomstandigheden.

 

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Pretaap Radhakishun, die Suriname heeft vertegenwoordigd bij de 19e Ministersconferentie van de Latijnsamerikaanse Energie Organisatie (OLADE) van 9 tot en met 11 november in Mexico City, is terug. Belangrijke onderwerpen waren onder meer, het vraagstuk van de buitenlandse schuld van de Latijnsamerikaanse en Caribische landen, de integratie van de energiesector die een wezenlijke bijdrage levert aan de economische omvorming van Latijns Amerika.

 

Het bestuur van de Bond van CBB bereikt een principe overeenstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) vindt dat verder onderhandelen met de overheid niet meer mogelijk is, omdat er geen basis is om verder te praten. De CLO heeft reeds 2 keer vergaderd met een onderhandelingsteam van de regering over invulling van het pakket. De problemen ontstonden toen van regeringszijde geweigerd werd salariscorrecties in te voeren voor de kleine ambtenaren, vallend in schaal 1 tot en met 12, die tussen 323 en 1328 Sf verdienen.

 

De drie leiders van het Front houden een persconferentie i.v.m. hun aanstaande bezoek aan Nederland. Henck Arron zegt bij deze gelegenheid, dat hij niet naar Nederland gaat om te bedelen, maar om de legitieme eisen van Suriname op tafel te leggen.

 

Een delegatie van granman Aboikoni informeert in het Presidentieel Paleis de president en de vice-president over de gesprekken die zij hebben gevoerd met granman Forster en Ronnie Brunswijk in het kader van het vredesproces. De missie van de boslanddignitarissen heeft goede resultaten opgeleverd.

 

‘Wij willen de samenleving bewijzen dat we er nog zijn en in tel willen blijven”. Met deze slogan roepen meer dan 100 belangstellenden in het Rode Kruisgebouw de “Hart Vereniging Suriname” (HVS) op, om zo de begeleiding van hartpatienten in onze gemeenschap zonder meer te garanderen.

 

De leden van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten onderstrepen door hun stemgedrag, het eens te zijn met het beleid dat het bestuur Bhikharie in de afgelopen zittingsperiode heeft gevoerd. Zij stemmen dan ook massaal op de huidige bestuursleden.

 

Enkele arrestanten zien kans uit te breken uit het cellenhuis van het bureau Geyersvlijt. De achtermuur van het cellenhuis werd stukgeslagen.

 

De hosselaarsvereniging van de Centrale Markt en omgeving protesteert onder de Mamabon over het gedrag van de politie ten opzichte van hun straatactiviteiten. Ze zeggen dat zij al geruime tijd gechanteerd worden door de politie wanneer zij op straat met name voor de Centrale Markt hun producten aan de man brengen. Met het oog op de onafhankelijkheidsviering vragen de hosselaars een srefidensivergunning om hun producten te kunnen verkopen en een goede standplaats.

 

De herstelwerkzaamheden aan de aanloopbrug van de veersteiger te Meerzorg zijn voltooid.

 

De waarnemende commandant van de Militaire Politie de eerste luitenant Zeeuw maakt bekend, dat het wegvak Moengo-Albina uitsluitend voor bewoners van Albina is opengesteld.

 

De dertiende onafhankelijkheidsdag van Suriname wordt op erg sobere wijze gevierd. Zoals gewoonlijk is er op het Onafhankelijkheidsplein en omgeving wat drukte. Op het Presidentieel Paleis wordt er een volksreceptie gehouden.

 

De districtscommissaris van Marowijne Marcel Soe A Njie, verklaart dat er een plan wordt opgesteld voor de wederopbouw van Albina en het gehele district. De dc zegt dat de Regering er alles aan doet om de terugkeer van de mensen te bewerkstelligen.

 

De leden van de bond van pesoneel bij ‘s Lands Hospitaal, besluit bij een algemene leden vergadering met ingang van 22 november 1988, een stiptheidsaktie te voeren. Dit wegens het niet accepteren van hun wensenpakket en beledigende uitspraken tav het bestuur.

 

De bakkerijen Tjon Man Tsoi, Lai A Fat, Chin Sie Fat, Malam, Lam Chin en Beck brengen onder de aandacht van de overheid dat sedert 21 november hun behoefte aan meel voor slechts 50 procent gedekt wordt. Het rantsoen zal verder tot 25-35 procent verminderd worden. De bakkerijen pleiten voor verhoging van de broodprijs van 10 tot 25 cent.

 

 

 

7 – 12 november 1988

 

 • Politie treedt op tegen malafide handelaren
 • SMM bouwt mortuarium voor Vierkinderen/Republiek
 • Suriname door sprinkhanen geteisterd
 • NL en Militie niet verantwoordelijk voor moorden
 • Nederlands parlementariers begrijpen verontwaardiging niet
 • Ontbreken Staatsraad werkt stagnerend op de ontwikkeling
 • Panday was Nederland uitgezet
 • Militaire escorte door terroristen beschoten
 • Nederlandse parlementariers delegatie spreekt met vertegenwoordigers binnenland
 • Prijscontroleurs in aktie
 • Samenstelling Staatsraad bij president besproken

 

De politie treedt op tegen 5 malafide handelaren van de zondagmarkt Derde Rijweg en de markt nabij de Indira Gandhiweg, die eerste levensbehoeften verkopen hoger dan de vastgestelde prijs. De goederen met een waarde van 5006,= gulden zijn in beslag genomen.

 

De overdracht van een mortuarium bestemd voor de bewoners van het gebied Vierkinderen/Republiek, vindt plaats. Het gebouw is een geschenk van de N.V.Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en werd op verzoek van de bewoners gebouwd.

 

Zeven mannen die zijn gingen hengelen op een perceel aan de Sidodadieweg in Saramacca zagen omstreeks vijf uur een zwerm insekten langs vliegen. Aanvankelijk dachten zij met bijen te doen te hebben, maar later bleken het sprinkhanen te zijn.

 

De Surinaamse gemeenschap wordt opgeschrikt door een viertal moorden die gepleegd werden in het oosten van ons land. Vier Haitianen onder wie drie mannen en een vrouw, werden in het district Marowijne van het leven beroofd. Het SNA meldt dat een groep indianen verantwoordelijk is voor de moorden. Het nieuwsagentschap ECHO meldt echter dat het leden van het Nationaal Leger en personen van de Volksmilitie waren die de Haitianen van het leven hebben beroofd. Door de Militaire Politie in Albina wordt een diepgaand onderzoek ingesteld.

 

Het standpunt van de Nederlandse Tweede Kamer, is dat de ontwikkelingshulp een ieder moet toekomen, dus ook voor de bewoners van Oost Suriname. De leden van de Tweede Kamer die momenteel in ons land vertoeven, zeggen tegenover journalisten zich niet te kunnen voorstellen dat men in Suriname dit als een nieuwe voorwaarde beschouwt.

 

De delegatie bestaande uit leden van de Tweede Kamer doet verslag aan journalisten van haar werkzaamheden op de tweede dag van het bezoek aan Suriname. De delegatieleider Joep de Boer zegt tot nog toe niemand te zijn tegengekomen die de verzekering kon geven, dat op korte termijn een oplossing komt in de problemen van Suriname.

 

Berichten in de Nederlandse media maken melding dat de momenteel in ons land vertoevende parlementaire delegatie, haar bezorgdheid heeft geuit over het feit dat personen die Suriname binnen komen, onder het exclusieve toezicht van de Militaire Politie vallen. Haar zorg uitte de delegatie naar aanleiding van de dood van Ashok Gangaram Panday in een cel te Zanderij. Gangaram Panday was kort daarvoor teruggekeerd uit Nederland.

 

Terroristen in het Brokopondogebied hebben een militair voertuig vanuit een hinderlaag beschoten. De militairen escorteerden een dynamiet transport voor het steenslagbedrijf Sohansingh. De beschieting vond plaats op de weg nabij Baling Soela. De chauffeur van het militair voertuig werd daarbij dodelijk getroffen.

 

De heer Joep de Boer, leider van de Nederlandse parlementarie delegatie zegt tegenover aan journalisten, dat na een gesprek met vertegenwoordigers van de bewoners van het binnenland, de indruk bestaat dat goederen zullen worden gestolen door Brunswijk of andere terroristische groepen, wanneer er in het binnenland wederom projecten zouden worden gestart.

 

De werknemers in dienst van de afdeling Prijsstabilisatie van het ministerie van Economische Zaken zijn in aktie. De directe aanleiding hiertoe zijn de aktiviteiten die door de politie worden uitgevoerd tegen handelaren die te hoge prijzen in rekening brengen voor hun goederen. De aktievoerende werknemers zeggen achter de akties van de politie te staan, maar zijn van oordeel dat de politie hun werk verricht, terwijl zij reeds lang hebben gevraagd om adequate middelen, om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

De president van de Republiek Suriname, ir.R.Shankar ontvangt de Vakbeweging, de VSB, de ASFA en het Militair Gezag met het doel, te discussieren over de samenstelling van de Staatsraad. De uitgangspunten hierbij waren de diverse papers, die de genoemde functionele groepen hadden ingediend als commentaar op de concept ontwerp wet inzake dit zeer belangrijke staatsorgaan, dat in de grondwet verankerd ligt.

 

 

 

 

31 oktober – 5 november 1988

 

 • Missionary Aviation Fellowship mag weder naar Tepoe vliegen
 • President Shankar ontvangt afgezant van Irak
 • Onrustzaaiers bezig onder personeel Academisch Ziekenhuis
 • Vice-president Arron: harde aanpak van de doorvoerhandel en de E.A. vergunningen
 • Kerstenproject wordt verkocht
 • Commandant Sital: ‘Verklaring van minister Mungra is niet in overeenstemming met de werkelijkheid’
 • Bezoek van drie frontleiders aan Nederland
 • Betalen met Nederlandse guldens in Surinaamse winkels
 • Samenwerking universiteiten van Suriname en Leiden
 • Doden tijdens wapengeweld in Marowijne
 • Ambassadeur van Mexico biedt geloofsbrieven aan
 • Bijzondere vergadering bij SLM
 • Zevenendertig politie-agenten uit Guyana naar Suriname
 • Brunswijkers willen zuiveringsakties voeren
 • Ambassadeur van Zwitserland biedt geloofsbrieven aan
 • Brunwijkers van Botopasi beschoten door Barabas en Tjaka

 

De Missionary Aviation Fellowship (MAF) vraagt wederom toestemming om naar het vliegveld van Tepoe te vliegen. Dit vliegveld werd door de luchtvaartdienst gesloten, nadat op 23 augustus vanuit Kwamalasamoetoe aan hem werd gemeld, dat het vliegveld van Tepoe door maar liefst vijfentwintig gewapende Brunswijkers was overgenomen.

 

Een speciale afgezant van president Saddam Hoessein van de Republiek Irak maakt zijn opwachting bij president Ramsewak Shankar. Ambassadeur Sattar Aldouri overhandigt ons staatshoofd een brief waarin een uiteenzetting wordt gegeven inzake de omstandigheden rond de onderhandelingen tussen Irak en Iran, gehouden in Genève.

 

Onverantwoordelijke personen zijn bezig om splitsing en tweedracht te zaaien onder het personeel van het Academisch Ziekenhuis. Er zijn van hogerhand in het ziekenhuis en daarbuiten mensen gezocht en gevonden om te werken aan de verzwakking van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Ziekenhuis.

 

Vice-president Henck Arron verklaart dat er hard opgetreden zal worden tegen degenen die het ontwikkelingsproces frustreren. De vice-president heeft namelijk een rapport ontvangen van het Openbaar Ministerie inzake een onderzoek dat mogelijke en onregelmatigheden met betrekking tot de doorvoerhandel aan het licht zou moeten brengen.

 

De 68 gezinnen uit het Kerstenproject worden verrast door een schrijven van het pensioenfonds Kersten, eigenaar van de woningen aldaar. Aan de bewoners wordt medegedeeld, dat het woningencomplex verkocht zal worden aan bonafide beleggers.

 

De heren H.Arron, J.Lachmon en W.Soemita, de leiders van het Front voor Democratie en Ontwikkeling, zullen op 29 en 30 november als gast van de Nederlandse regering, een bezoek brengen aan Nederland. Het bezoek past in het kader van de normalisering van de betrekkingen tussen Suriname en Nederland die op gang is gekomen na de totstandkoming van de democratische regering in Suriname.

 

De crisissituatie die Suriname doormaakt, gaat gepaard met vele misstanden. Een hiervan is het bestaan van winkels die tegen deviezen, (Nederlandse guldens), hun waren verkopen.

 

 De samenwerking tussen de Universiteit van Suriname en de Universiteit van Leiden in Nederland zal weer worden opgepakt. In dit kader vertoeft in Suriname professor Daens, dekaan van de Medische Faculteit van de Universteit van Leiden.

 

De ongeregeldheden in Marowijne krijgen nog een dimensie. Landgenoten van Indiaanse afkomst, hebben het recht in eigen hand enomen. Zij overvielen aan de monding van de Marowijneriver een vaartuig en doodden de inzittenden.

 

De SLM belegt onder leiding van de president commissaris een bijzondere vergadering met de staf van het bedrijf in verband met de diensthervatting van de directeur.

 

Ambassadeur Roberto de Rosenzweig Diaz biedt zijn geloofsbrieven als vertegenwoordiger van Mexico op het paleis aan president Ramsewak Shankar. De Mexicaanse diplomaat zegt bij deze gelegenheid, dat zijn land het buitenlands beleid baseert op de principes van zelfbeschikking, non- interventie en vredelievende oplossing van controverses, en dat gestreefd wordt naar een nauw verwant Latijns Amerika en het Caribisch gebied zowel politiek, economisch als sociaal.

 

Het Korps Politie Suriname krijgt bezoek van 37 politiemannen uit Georgetown. Deze wetsdienaren, allen onder-inspecteur, volgen in Georgetown een drie maanden durende management opleiding.

 

Brunswijkers hebben het voornemen om zuiveringsakties te ondernemen langs de Oost-Westverbinding. Daarbij zal opgetreden worden tegen personen die de omgeving onveilig maken.

 

Aan de Boven Suriname vindt een treffen plaats tussen een groep Brunswijkers die gestationeerd is te Botopasi en de groep onder leiding van Barabas en Tjaka-Z-man. Het incident deed zich voor toen de groep Brunswijkers op de rivier werd verrast door schoten, afgevuurd uit wapens van de groep van Barabas en Tjaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 – 29 oktober 1988

 

 • Wijs besluit Regering
 • CCK spreekt met granman Forster en Brunswijk
 • Weegbrug Surexco in Nickerie in gebruik genomen
 • Kruisland wijst op merkwaardige miljoenentransaktie bij begrotingsbehandeling in DNA
 • Drs.J.Binda directeur van politie
 • Papierschaarste treft De West
 • Numeratoren ontvreemd
 • Veel kritiek op de Regering
 • Valste twintig dollar biljetten in omloop
 • Huisvrouwen en werkende vrouwen in Commewijne radeloos
 • Surinamers lopen grote kans staatloos te worden
 • KLM breidt dienst op Paramaribo uit
 • Kwade geruchten rond commandant Bouterse
 • Service exploitanten wille3n herzien winstmarge
 • Bus Le Grand Baldew overvaolen te Moi Wana
 • SLM vermindert internationale vluchten
 • Hoge onderscheiding voor prof. Oostburg
 • Installatie majoor Sedney en kapitein Ceder
 • Minister Mungra verduidelijkt positie in grondtransactie

 

Vice-president Henck Arron deelt de bevolking in een televisietoespraak mee, dat de regering de eerste levensbehoeften zelf gaat financieren en dat de Nf zestig miljoen Nederlandse hulp zal worden gebruikt om de lokale industrie te voorzien van grondstoffen.

 

Een delegatie van het Comité Christelijke Kerken (CCK) wisselt met granman Forster en Ronnie Brunswijk van gedachten. De bevindingen hiervan zal het CCK met de regering bespreken, waarna de gemeenschap zal worden ingelicht. Het CCK acht contact met de boslanddignitarissen noodzakelijk in verband met een te plegen inventarisatie van de stand van zaken.

 

In Nickerie is een weegbrug met een capaciteit van 50 ton ten behoeve van de rijstexport in gebruik genomen. De weeginstallatie werd gebouwd door Surexco, die hierin Sf 125.000 investeerde.

 

De Nationale Assemblee komt in een openbare vergadering bijeen ter behandeling van de begroting van uitgaven voor het dienstjaar 1988. Het lid Kruisland zegt in een reactie op de ingekomen stukken kennis te dragen van een transactie, die door de vorige regering is gepleegd op de dag dat de huidige regering zou aantreden. Hierbij zou een stuk land aan de Charlesburgweg door de overheid zijn gekocht voor een bedrag van 9 miljoen gulden. Vijf dagen tevoren was voornoemd stuk grond door de heer Tjon A Loi gekocht voor twee miljoen vier honderd duizend gulden, waarna hij het aan de Staat verkocht.

 

In verband met de plaatsgevonden samenvoeging van Justitie en Politie tot één ministerie geeft de regering bij resolutie d.d. 26 augustus 1988 no. 5401 goedkeuring aan een definitieve departementale structuur van het Ministerie van Justitie en Politie. Besloten is om twee afzonderlijke directoraten in te stellen en wordt in verband hiermee per 1 oktober 1988 drs. J.Binda benoemd tot directeur van het Directoraat Politie.

 

Bij de Handelsdrukkerij en Uitgeverij De West zijn in totaal tien grafische numeratoren van het merk Keibinger gestolen.

 

Vanwege papierschaarste heeft De West geen andere keus dan het aantal dagelijkse pagina’s sterk te reduceren. Ook is men genoodzaakt het aantal advertenties te beperken. De boot waarmede een partij papier voor De West wordt verscheept wordt in de eerste week van november in onze haven verwacht.

 

Bij de behandeling van de ontwerp-begrotingen voor het jaar 1988 in De Nationale Assemblee wordt het accent niet gelegd op dit onderwerp. De verschillende leden concentreren zich op de geruchtmakende SLM-kwestie, de deplorabele toestand van het Academisch Ziekenhuis, onhoudbare toestanden bij de verschillende veerdiensten, het merkwaardige gronduitgiftebeleid, de voedselvoorziening en de vele andere vraagsttukken waarmee de regering te kampen heeft.

 

Rechercheurs van de Dienst Economische Delicten nemen na onderzoek een aantal twintig US dollar biljetten bij iemand in beslag. De wakkere opsporingsfunctionarissen hadden reeds direct door dat er iets mis was met de biljetten.

 

De Nederlandse krant `het Algemeen Dagblad’ meldt dat Surinamers die vanuit Nederland naar hun geboorteland zijn teruggekeerd, stateloos dreigen te worden. Deze steeds groter wordende groep Surinamers verliest na een verblijf van twee jaar in Suriname de Nederlandse nationaliteit en krijgt volgens het medium geen Surinaamse nationaliteit daarvoor in de plaats.

 

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM zal met ingang van 30 oktober de dienst op Paramaribo uitbreiden. Er komt dan iedere week een tweede dienst erbij. De extra vlucht vertrekt iedere maandag om 14.10 uur en maakt om 19.15 uur een tussenlanding in Caracas. Om 23.30 uur komt deze vlucht in Paramaribo aan.

 

Radio Nederland Wereld Omroep lanceert een bericht van zijn correspondent Wim Romein uit Sao Paulo, als zou commandant Bouterse, bevelhebber van het Nationaal Leger en voorzitter van het Militair Gezag contacten onderhouden met vertegenwoordigers van het zogeheten Medellin kartel uit Colombia. Het Medellin Kartel is berucht om het verhandelen van verdovende middelen, met name in de Verenigde Staten van Amerika.

 

Sedert enige weken buigt de Surinaamse Service Station Exploitanten Bond zich over vraagstukken die het goed functionerren van de service stations in de weg staan. De bond heeft in een brief het Ministerie van Economische Zaken op de hoogte gebracht van de problemen en heeft voorstellen gedaan ter oplossing daarvan.

 

Een bus van de firma Le Grand Baldew die op weg was van Albina richting Moengo vermoedelijk met eindbestemming Paramaribo, is ter hoogte van Moi Wana overvallen door gewapende mannen. De bus die praktisch vol passagiers zat, werd door vermoedelijk leden van het Jungle Commando tot stoppen gedwongen. De inzittenden werden vervolgens door de vijf tot zes overvallers mishandeld.

 

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij besluit om haar internationale vluchten te verminderen. Dit onder andere vanwege het laag seizoen, waardoor het passagiersaanbod aanmerkelijk minder is dan gedurende andere perioden van het jaar.

 

Op 7 oktober 1988 is de erepenning van ‘het Eijkman Medaillefonds’ uitgereikt aan prof. dr.B.F.J.Oostburg, hoogleraar Parasitologie en decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

 

In een speciale zitting van de Krijgsraad worden majoor Sedney en kapitein Ceder als nieuwe leden van de raad geïnstalleerd.

 

Minister Mungra deelt onze redactie mee, dat het Ministerie van Financiën nimmer direct of indirect deelgenomen of onderhandeld heeft ten aanzien van de grondprijs van een stuk land aan de Charlesburgweg. Deze onderhandelingen geschiedden volledig buiten het Ministerie van Financiën om. Op 25 januari kort vóór de beëdiging van de president en vice-president werden de getekende verkoopovereenkomst en het taxatierapport aan de minister van Financiën overhandigd, op basis waarvan het uitvoeringsbesluit cq. de beschikbaarstelling van fondsen plaatsvond.

 

 

 

 

 

 

17 – 22 oktober 1988

17 – 22 oktober 1988

 

 

 • Ultimatum kwestie directeur SLM verstrijkt
 • Vereniging van Medici eist grondige aanpak problematiek AZ
 • Minister Mungra van Financien: ‘Invoeren van multiple wisselkoersen niet aan te raden’
 • Demonstratie tegen Surinaamse evacuees in Frans Guyana
 • Suriname en FAO sluiten samenwerkingsovereenkomst anti-fruitvlieg
 • Besprekingen tussen Regering en delegatie graman Aboikoni aangevangen
 • Nederlandse leerkrachten voor evacuees
 • SLM vliegtuig wee rte Lissabon gestrand
 • Drs.August Boldewijn nieuwe decaan
 • Commandant Bouterse door Braziliaanse politie aangehouden en weder vrijgelaten
 • Ambassadeur van Italie biedt geloofsbrieven aan
 • SMS totaal lamgelegd
 • Opnieuw overvallen in Brokopondo
 • President Shankar beslist tot handhaving mr.Mungra als directeur SLM
 • Bewoners Sophia’s Lust zitten met busprobleem
 • Weg Nieuw Amsterdam jagtlust wordt aan rivier prijsgegeven
 • Financiering overheidswoningbouwprogramma

 

Het ultimatum dat het bestuur van de SLM-bond in de kwestie van de directeur van dit bedrijf aan de regering heeft geteld loopt af. In dit ultimatum wordt onder meer gevraagd om uiterlijk maandag 17 oktober een beslissing kenbaar te maken.

 

De Vereniging van Medici in Suriname is in een spoedvergadering bijeen in haar Verenigingsgebouw teneinde zich te beraden over de problematiek in het Academisch Ziekenhuis.

 

Minister Mungra van Financiën zegt dat er minimaal twee keer per maand een gesprek plaatsvindt met de Centrale Bank van Suriname voor allocaties aan de hand van de deviezen die op dat moment beschikbaar zijn. Tjdens een dergelijke deviezenallocatievergadering wordt, wanneer er een beperkte hoeveelheid deviezen is, bepaald, welke urgente betalingen worden gedaan.

 

In Frans-Guyana is het tot een demonstratie gekomen tegen de aanwezigheid van de 9.000 Surinaamse vluchtelingen. De demonstraten eisten tijdens de betoging aan de in Frans-Guyana aanwezig zijnde minister van Overzeese Gebiedsdelen Louis le Pensac maatregelen tegen de evacués uit het aangrenzende land.

 

Suriname en de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde naties (FAO) tekenen een samenwerkingsovereenkomst. De FAO zal ons land bijstaan in zijn pogingen de Dacus fruitvlieg uit te roeien.

 

Er is een aanvang gemaakt met gesprekken tussen een regeringsdelegatie bestaande uit president Shankar, vice-president Arron en minister Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling en een negentien man sterke delegatie, afgevaardigd door granman Aboikoni van de Saramaccaners. Het gesprek vindt plaats op het Presidentieel Paleis.

 

Zonder overleg met Suriname is in Parijs de mededeling gedaan dat de Franse regering van plan is om Nederlandse leerkrachten aan te trekken voor het lesgeven aan de in Frans-Guyana gevestigde evacués.

 

In het SLM-lijnvliegtuig PY-7642 dat is opgestegen van Schiphol met 219 passagiers, krijgen de passagiers na 3 uren vliegen de mededeling over de geluidsinstallatie dat in Lissabon zal worden geland in verband met een optredende storing in het druksysteem.

 

De faculteitsvergadering kiest drs. August Boldewijn tot nieuwe decaan. Drs. Evert Azimullah heeft zijn functie als decaan van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de universiteit ter beschikking gesteld in verband met zijn benoeming tot ambassadeur van de Republiek Suriname op de Surinaamse ambassade in Brussel.

 

Commandant D.D. Bouterse, bevelhebber van het Nationaal Leger en voorzitter van het Militaire Gezag, die met een klein gezelschap voor een privé-bezoek in Brazilië vertoeft, is in de stad Sao Paulo door de burgerpolitie op straat gearresteerd en voor een korte periode aangehouden. De politie ging tot actie over, omdat het vermoeden bij haar bestond, dat er in het gezelschap van de bevelhebber personen waren, die wapens droegen. Na legitimatie en uitleg werd de groep weder op vrije voeten gesteld.

 

De ambassadeur van de Republiek Italië Z.E. Filippo Anfuso biedt zijn geloofsbrieven aan president Ramsewak Shankar aan op het Presidentieel Paleis.

 

Alle diensten van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (de SMS) zijn lamgelegd. Dit houdt in dat de veerdiensten, het technisch- en administratief personeel in staking zijn. De reden hiertoe is de bekendmaking van de vice-president op de televisie, dat de in het buitenland aangekochte levensmiddelen en andere goederen, met bepaalde schepen zullen worden aangevoerd. Deze schepen zijn gecharterd door Fast Ship, een concurrent van de SMS in het buitenland waartegen de SMS een kortgeding aanhangig heeft gemaakt.

 

20 tot 25 in camouflagepakken gestoken mannen plegen een overval op het politiestation en het logeergebouw te Brokopondo. De vier politieambtenaren en de beheerder van het logeergebouw die op dat moment het televisienieuws volgden werden door de overvallers mishandeld en vervolgens opgesloten.

 

President Shankar laat in een brief gericht aan de Vice-president van de Repbuliek Suriname, de minister van Economische Zaken, de president-commissaris van de raad van commissarissen van de SLM en de directeur van de SLM weten, dat mr. M.Mungra terstond zijn werkzaamheden als directeur van deze onderneming kan hervatten.

 

Bewoners van Sophia’s Lust (Derde en Vierde Rijweg en omgeving) worden dagelijks geconfronteerd met een enorm busprobleem. Degenen die aan het werk moeten en schoolgaande kinderen worden elke dag weer de dupe van dit ondraaglijk probleem, waar maar geen oplossing voor gevonden kan worden.

 

De belangrijke wegverbinding Nieuw Amsterdam-Jagtlust is ter hoogte van Suzanna’s Daal over een afstand van circa 40 meter in de lengterichting aangevreten door de rivier. Een provisorische oplossing met bamboestokken is door OW&B niet afgerond en de rivier tast de weg steeds meer aan.

 

De regering met name het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal in het kader van het meerjarenplan een aangepast kredietverleningssbeleid voeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 15 oktober 1988

10 – 15 oktober 1988

Legerbevelhebber D.D. Bouterse en leider van de Surinaamse revolutie is ge-vraagd een betoog te houden op de NDP-vergadering.P5-11-10-2013

26 september – 1 oktober 2013

26 september – 1 oktober 2013

 

 • Minister Grep teleurgesteld in enkele nieuwsmakers
 • Gouden gedenkteken en postzegel voor Nesty
 • Anthony Nesty volgende week in Suriname
 • President Shankar naar Algemene Vergadering VN
 • Tweezeventiende procent van Surinaamse bevolking is gehandicapt
 • Weer originele rijbewijzen in omloop
 • Medische staf Academisch Ziekenhuis neemt drastische maatregelen
 • Overnachten in Savanne gebied voorlopig vermijden
 • Grote partij levensmiddelen onderschept
 • Parlementarier Randjietsingh wil meer weten over aanbestedingen
 • Personeel in Buza in actie
 • Leger respecteert wil van het volk
 • Ambassadeur Mac Leod en ambassaderaad Azimullah binnenkort naar Brussel
 • Doorvoerhandelaren hadden toestemming
 • Slm toestel in problemen
 • De verkoop van autobanden

 

Minister Grep van Economische Zaken zegt het jammer te vinden dat steeds wanneer de Regering een oplossing meent te hebben gevonden, er door onbesuisd gedrag van critici roet in het eten wordt gegooid. Door de schaarste aan eerste levensbehoeften lokt deze spanningen uit met het gevolg dat er kritiek vanuit de gemeenschap, de politieke groeperingen en de vakbeweging, op het ministerie wordt afgewenteld.

 

Het ministerie van Financien besluit na overleg met de president van de Republiek Suriname, ir. R.Shankar en de vice-president van de Republiek Suriname, H.Arron, om in verband met het behalen van de eerste gouden medaille voor de Republiek Suriname door Anthony Nesty, deze gebeurtenis op een bijzonder wijze vast te leggen. De Dienst der Posterijen zal deze historiscche prestatie filatelistisch vastleggen.

 

Anthony Nesty wordt de volgende week in Suriname verwacht. Hij zal op 6 en 7 oktober in Paramaribo arriveren.

 

President Ramsewak Shankar vertrekt naar New York in de Verenigde Staten van Amerika, voor het bijwonen van de 43ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zal de Algemene Vergadering toespreken en zal daarbij onder andere ingaan op enkele actuele nationale en internationale vraagstukken en gebeurtenissen.

 

Een van de bevindingen van het onderzoek van de diensten Wetenschappelijk Onderzoek en Planning en Gehandicaptenzorg van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is dat 2,7 procent van de op 396,026 geschatte personen gehandicapt is. De resultaten van dit onderzoek, werden onlangs in rapportvorm aangeboden aan minister Soemita.

 

Het hoofd van de Verkeerspolitie, inspecteur Henk Peneux, verklaart dat er weer originele rijbewijzen in voorraad zijn, zodat degenen die hun rijbewijzen zijn komen vernieuwen of verlengen, van een voorlopig rijbewijs werden voorzien.

 

De medische staf van het Academisch Ziekenhuis zegt in een communiqué, de heersende wantoestanden in deze ziekeninrichting, niet meer aan te kunnen. De medische staf stelt tot zeer drastische maatregelen over te zullen gaan. Op alle medici wordt een beroep gedaan, om tot nader order, geen patienten te verwijzen naar het Academisch Ziekenhuis.

 

Het ministerie van Economische Zaken neemt tijdens akties van het Bureau Prijsstabilisatie goederen in beslag die voor exhorbitant hoge prijzen, aan de man werden gebracht.

 

Mr.R.Randjietsingh, lid van de Nationale Assemblée, schrijft een brief aan de president waarin hij opmerkingen maakt en vragen stelt inzake het aanbestedingsbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Hij vraagt zich onder meer af, waarom het CIS niet mag meedoen aan inschrijvingen.

 

De bond van personeel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is in aktie, nadat het ultimatum van de bond aan de leiding van dit ministerie was verstreken, voegde het personeel de daad bij het woord. De bond stelt veel grieven te hebben en zaken te willen doorpraten maar geen gehoor te vinden bij de leiding van BUZA.

 

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg plaatst een advertentie in de kranten om de bevolking erop te attenderen dat er malaria in het binnenland en met name in het gebied achter Zanaderij is geconstateerd. Bekend is dat Pikin Saron erg van de malaria te lijden heeft gehad.

 

Het Nationaal Leger zal de wil van het volk, blijven respecteren. Dit zegt de bevelhebber van het Nationaal Leger tegen het NL personeel bestaande uit de manschappen, kader en burgers. Commandant Bouterse wijst op de situatie is het land en de onrust bij Buza en Volksgezondheid en op het uitblijven van enig zicht op oplossingen.

 

Het Hof van de koning van Belgie verleent agrement aan drs.D.A.Mac Leod de nieuwe ambassadeur van Suriname in Brussel. De Raad van Ministers heeft ook de benoeming bekrachtigd van drs.Mac Leod tot ambassadeur en van drs. Evert Azimullah tot ambassaderaad.

 

Er is van de zijde van het ministerie van Economische Zaken toestemming verleend om de goederen die waren opgeslagen op de Nieuwe Haven, te exporteren. Met verbazing is daarom kennis genomen van berichten die meldden dat op last van de vice president een justitieel onderzoek zal worden verricht.

 

De verkoop van de eerste autobanden via het ministerie van Openbare Werken is naar tevredenheid verlopen. Het aantal geregistreerden is intussen zo groot geworden dat niet alle aanvragers direct kunnen worden geholpen.

 

Het SLM passagierstoestel Faya Lobi moest na een hoogteverlies van maar liefst 29.000 voet en drukverlies in de cabine boven de Atlantische Oceaan uitwijken naar het internationale vliegveld van Lissabon. Het toestel, dat op Schiphol met bestemming Paramaribo was vertrokken, kon wegens een nog niet achterhaalde reden al niet tijdig vertrekken.

2 – 7 mei 1988

2 – 7 mei 1988

De boeren van Groot- en Klein-Henar in het district Nickerie ondervinden ernsti-ge stagnaties bij het zaai-klaar maken van hun rijst-arealen. Ze kunnen niet vol-doende beschikken over wa-ter, omdat de aan- en afvoer-kanalen dichtbegroeid zijn met gras. P5-03-05-2013

 

14 – 19 maart 1988

14 – 19 maart 1988

P5-15-03-2013

#

#
#
#
#