#


DE WEEK IN RETRO… 19-04-2014

DE WEEK IN RETRO… 19-04-2014

MEMORABILIA.

- Pace. Een week vol met politieke oorlogvoering. Somohardjo werd uitgesne-den en pogingen gewaagd hem uit te kleden. Zal ze de kost allemaal moeten geven die dat willen doen. Ande-ren staan weer klaar om Somo met een tapijtje van Alibaba te omwikkelen en zijn betere helften af te dekken. In ieder geval, een land gevuld van tegen-strijdigheden, neveneffecten en direct gerichte uitda-gingen. Meer nog provoca-ties. Politieke oorlog en dan een Christelijk bedenk-/rustpunt, waarna een Vas-tenperiode wordt beëindigd en het Paasfeest ingeluid. Een land van uitersten op weg naar totale bevrijding. Want dat ‘contrat social’, was uiteindelijk toch maar een zeer kostbaar gebleken farce. Niemand werd er fun-damenteel beter van. Wat men bezuinigde is op, wat men aan meevallers mee-kreeg is onderling verdeeld, wat men overhield is ver-spild en wat wel groeide waren/zijn de ‘schulden van staat’. Belachelijk eigenlijk. Maar wel terug te vinden, hoe dat eigenlijk zo kwam. Het Volk gaat niet alleen zetels tellen. De bestuurders gaan dat ook gedwongen doen en vertellen waar het volksvermogen naar toe werd verpand of verdiscon-teerd. Waar het goud is ge-bleven en wat er aan noppes voor in terug kwam. De geheime kluizen zullen op termijn ook worden ge-opend. Desnoods openge-broken. Eventueel in bin-nen- en in buitenland. Zien wat daaruit komt te rollen. Op naar de week in Retro-spectief.
– Neveneffecten. Het weg-zetten van Somo, heeft na-tuurlijk niet een geïsoleerd karakter. Het deksel van de put is eraf en de geest is uit de fles. Een samenstellertje! De wazigheden en het draai-kontgedrag van Monorath. Dat is één. Mega’s onbe-perkte afhankelijkheid van Brunswijk een goede twéé, enzovoort. De beschuldi-gingen van BEP aan een verraderlijke ABOP. De uitdagingen van Karta Bink die de brede kant van haar achterban exposeert. De diplomaten van PL die op de wip komen te zitten. Overig belangrijke Dis-trictscommissaris(-sen) die niet alleen voorzitters zijn van stembureaus, maar ook van Districtsraden. De mi-nisters die uit andere par-tijen aansloten bij Pertjajah Luhur en hun directeuren. ‘Penda nanga NPLO, so bun’. De KTPI die al leunde naar Somo toe. Een gestig-matiseerde etnische giga-groep, in de samenleving, mi boi’. Het vervangen van ministers op departementen en hun invloedrijke direc-teuren, kan rampzalig wor-den. Monorath bestempelt in verontschuldiging voor eigen standpunten, het ge-heel als “de arrogantie van de NDP”? Zien wat hij uiteindelijk als 26e. man kan doen en of hij dat aan-gekondigde 26e. tellen, overlaat aan nog meer op-portunistische mensen die dissidentgedrag zouden kunnen gaan vertonen. De blik is in ieder geval gewor-pen op de coalitiegenoten die tegenstemden in het geval van een amnestiepas-kwil. Gelegenheidswetge-ving die ondermeer Bouter-se c.s., tijdelijk straffeloos zouden moeten houden. Het is meer dan duidelijk, dat de stoelendans ook mee-speelt en tracht door te bre-ken. Grappenmakers met een ‘korte lont’ en ge-noegzaam willen stellen, dat ze daarom niet worden ver-kozen minister te worden. En ja…, dan heeft men daar ook al een onzorgvuldig verklaarde bouwmeester. Eentje die bij de schepping niet altijd secuur is geweest. Wil wel eens een misslag maken en een misdruk in de natuur veroorzaken of per ongeluk ook nog plekken. Zowel bij een mens, wat van alles aan domheid uit-kraamt of een mislukt KPS/HQ activeert. ‘It’s all in the game of marginal and deplorable behaviours’. Genoeg bewezen in nog geen week tijd. Ook ‘oom August’ maakt zich diepe zorgen en ziet zaken knap imploderen. Allemaal in de ‘stille week’, nog wel te verstaan.
– Jagi-syndroom. Een och-tendblad maakte een telling. Want men houdt ook op het kabinet, nu van tellen. Een uitdaagtelling. Medium telt hoeveel meer ministers de laan op gingen. Vrijwillig of weggejaagd…, in drie jaren tijd. Eervol en oneer-vol? Tel daarbij de mensen die vanaf 1980 een schop kregen en het levend of vermoord van afbrachten. Dan pas heeft men een reëler beeld, van waar men eigenlijk tot groot ongeluk van de natie, mee te maken heeft. We gaan tellen en gaan gewoon door. De vraag die daarbij nog steeds moet worden beantwoord, is wat nou erger is. Het adjudantencorps dat zaken denkt staande te kunnen houden of de directe op-drachtgevers van al dit kwaad. In ieder geval, zegt het over beiden wat. En de Staat maar betalen. Wacht-gelden, pensioenen, emolu-menten, verhuis-, reis-, con-tainer-, veiligheids- en be-wakingskosten. Noem ze allemaal maar, ga tellen en draai er maar voor op…, ge-zapige samenleving! Intus-sen, heeft de Amerikaanse ambassadeur van zijn be-zorgdheid doen spreken in een bekender ochtendblad. Wat zei men recentelijk op het kabinet? Als de USA een opmerking maakt, dan wordt er wel degelijk en goed geluisterd. Hopelijk in een zeer goede zin. Want een ieder heeft de buik vol, van de en een alom ver-toonde kwade zin. ‘A libi makandra, kom weri nanga unu!’.
– Avondmaal. In alle Chris-telijke kerken zal het “Laat-ste Avondmaal” op de donderdagavond worden gesymboliseerd en nage-bootst. Een beladen bijeen-komst, aan de vooravond van de moord op Jezus Christus. Een laatste ont-moeting vol intriges en ver-raad. Op Goede Vrijdag wordt de moord op de Messias herdacht en is het muisstil in overwegend Christelijke gemeenten, waarbij de mensheid tot bezinning wordt opgeroe-pen en steeds vaker ge-bracht. Een dag later is het Stille Zaterdag en op de Zondag gaat het Paasfeest van start. Einde van ‘de Vasten’ en de viering van de Wederopstanding van de Redder en Verlosser der Mensheid. Iedere godsdienst heeft zo een vergelijkbaar feest, wat een diep dal en een opstanding symboli-seert. De zegen zal zich over een ieder uitspreiden die enig Geloof in zich draagt. De ongelovigen en goddelo-zen zullen volgens ‘het Schrift’, betrokken worden bij nieuwe kansen, lotsver-beteringen en zelf de keuzes mogen maken tussen wat ‘goed’ is en wat het ‘kwaad’ in- of onderhoudt. Levens-echte symbolen die op-nieuw de werkelijkheid en realiteit van alle dag meene-men en in zich dragen.
– Inleg avondmaal hieronder:
In het Laatste Avondmaal worden de reacties van de apostelen weergegeven, toen Jezus zei dat één van hen hem zou verraden. “Zij keken elkaar aan, onzeker, wie hij bedoelde”, schrijft de evangelist. Alle twaalf apostelen hebben bij Da Vinci een verschillende reactie op deze aankondi-ging en verkeren in diverse stadia van woede en schok. Van links naar rechts:
* Bartolomeüs, Jakobus de Mindere en Andreas, die samen een groep vormen, zijn verrast. Andreas houdt allebei zijn handen omhoog in het “einde!” gebaar. Voor Bartolomeüs heeft Leonar-do zijn eigen gezicht ge-bruikt. In de voorstudie heeft hij de contouren van zijn gezicht in de rode tekening met zwarte inkt geaccentueerd. Zoals bij veel van zijn tekeningen is de tekst van de linkshandige Da Vinci in spiegelbeeld geschreven.
* Judas Iskariot vormt samen met Petrus en Jo-hannes een andere groep van drie. Judas zit in de schaduw en kijkt terugge-trokken na het horen van de onthulling van zijn plan. Hij houdt een kleine zak met zilverstukken stevig vast, die hij heeft gekregen voor het verraden van Jezus. Petrus houdt een mes vast, in de tegenovergestelde richting van Jezus gericht, waarschijnlijk vooruitlo-pend op zijn gewelddadige bescherming van Jezus in Gethsemane. Overeenkom-stig het evangelie wenkt hij de jongste apostel Johannes, om aan Jezus te vragen wie hij bedoelt. Volgens sommi-ge bronnen echter, stelt deze figuur Maria Magdale-na voor, maar dit is in te-genspraak met de aante-keningen van Leonardo in het onder vermelde manu-script, en met de iconogra-fische traditie van afbeeldin-gen van het laatste avond-maal.
* Thomas, Jacobus de Meer-dere en Filippus vormen de volgende groep van drie. Thomas wijst in de lucht. Filippus wijst op zichzelf alsof hij wil zeggen: “Ik ben het toch niet, Heer?” Jacobus de Meerdere (door Da Vinci gelijkend voorge-steld als de broer van Jezus) is verbaasd en spreidt zijn armen.
* Mattheüs, Judas Taddeüs en Simon de Zeloot zijn de laatste groep van drie. Zo-wel Mattheüs als Taddeüs zijn gedraaid in de richting van Simon, waarschijnlijk om een antwoord te krijgen van Simon op hun vraag, wie hij zou bedoelen.
De gebruikte namen zijn al-gemeen erkend door kunst-historici. In de 18e eeuw is er een manuscript gevonden met alle namen, hiervoor waren alleen Judas, Petrus, Johannes en Jezus geïdenti-ficeerd. In overeenstem-ming met andere afbeeldin-gen van het laatste avond-maal in die tijd heeft Leo-nardo de conventie overg-enomen om alle personen tijdens het diner aan één kant van de tafel af te beelden, zodat géén van de aanwezigen in de rug wordt aangekeken. Maar hij wijkt opmerkelijk af van die conventie door ook Judas daar te plaatsen, te midden van de andere discipelen, terwijl gewoonlijk Judas tegenover de andere aposte-len, aan de andere kant van de tafel, werd gezet. Een andere gewoonte was om alle discipelen, met uitzon-dering van Judas, te voor-zien van een aureool. Leo-nardo heeft echter voor een meer realistisch en drama-tisch effect gekozen door niemand van een aureool te voorzien, maar wel Judas naar achteren leunend in de schaduw weer te geven. Ook creëert hij een realis-tisch en psychologisch beeld waarin hij probeert te verklaren waarom Judas en Jezus tegelijkertijd het brood pakken, vlak nadat Jezus de voorspelling van het verraad heeft gedaan. Jezus is weergegeven alsof hij het zegt tegen Thomas en Jacobus aan zijn lin-kerkant, die verschrikt rea-geren omdat Jezus wijst naar een stuk brood voor hen. Afgeleid door het ge-sprek tussen Johannes en Petrus steekt Judas zijn hand uit naar een ander stuk brood waar ook Jezus zijn rechterhand naar uitstrekt. Alle perspectieflijnen en ook de lichtval vestigen de aandacht op Jezus.
– ‘This is it’. In een zin-derende wedstrijd, gaf de FC Barcelona zich uiteinde-lijk gewonnen en is de ‘Co-pa deL Rey’ levensecht door de Spaanse vorst in handen van Real Madrid’s Casillas geschoven. De vreugde on-der de spelers en aanhangers kon niet op. Sommigen vlogen Juan Carlos om de hals. Real-verdediger Pepe uit Portugal kwam zelf met een buiging, die hij bepaald niet uit het strafschopgebied had meegenomen. De ge-blesseerde Cristiano hield als Portugees, demonstratief zijn sportpet op. De droef-heid na verlies met 2-1, on-der Barca-spelers/fans was snijdend.
– Zorg. Ziekenhuizen heb-ben een klein deel van de ‘nieuwe schulden van staat’ verrekend gekregen. Want er zijn ook zeer oude schul-den. De ziekenhuisraad spreekt ook niet van subsi-dies, maar van onbetaalde suppleties. Men heeft daar-bij een duidelijk onder-scheid van nieuwe en oude schulden in beeld. Ook de betaaldiscipline van het Staatsziekenfonds, baart zorg- en verpleeginstellin-gen groter zorgen. Hope-lijk, wordt iedere bedrijfs-sector nu wel gediscipli-neerd door Financiën be-taald. Er zijn bedrijven die vanaf de overgang naar een nieuw millennium, supple-ties moeten krijgen van de Staat. Men weet het wel de-gelijk, maar speelt struis-vogel of neemt zonder enig overleg eenzijdig de beslis-singen.
– ‘Fjo fjo, sika, koepari, wo-rong, patji patji…’, was men in de politiek maar net zo creatief als bij het bedenken van bijnamen.
– 300. Een zeer bekend getal geworden, als men een ander in de problemen wil brengen/zetten. Een agent accepteert 300SRD en geeft een rijbewijs, dat misschien zou worden ingevorderd terug aan een veroorzaker van verkeersongeluk. Een ander verduistert geld uit een ondernemingskas, van ongeveer hetzelfde bedrag. Niet om te stelen, maar om een werknemer in proble-men te brengen en daarna uit eigen eng belang te lo-zen. Smeerlapperij allemaal. Wat een land…, wat een ondingen.
– Dresi. Er zijn containers met medicijnen voor de zieke mens op de haven die maar niet kunnen worden ingeklaard. ‘What the …, is going on? En dan de EBS die het met elektriciteit in Noord waaronder Morgen-stond, het weer laat afwe-ten.
– Breaking News. 14.00 uur Surinaamse tijd. De Organi-satie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) moet gaan bemid-delen in de crisis in Oekraïne. Daarover zijn Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie het eens ge-worden tijdens een urenlang overleg in Genève. De vier partijen zetten hun ge-sprekken de komende tijd voort, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op een persconferentie na afloop van het overleg. De landen zijn het eens geworden over de eerste stappen om de crisis te beteugelen. De sepa-ratisten moeten ontwapend worden, en de bezette ge-bouwen moeten worden teruggegeven aan de over-heid. Lavrov roept op tot een nationale dialoog in Oekraïne. Hij pleitte op de persconferentie voor decentralisatie van Oekraï-ne, waarbij de regio’s meer te zeggen krijgen. Ook vindt Lavrov dat er meer aandacht moet zijn voor de Russische taal.
– 16 April 2014. ‘Di na boto no bem lai…!’. Daar lijkt het op. De een wil wel dege-lijk en volgaarne minister worden…, de ander denkt het in zijn karakterologi-sche ‘setewasi’ en beschik-baar gestelde ‘cerebrale massa’, hogerop te kunnen zoeken dan wel te vinden. Wat een kul van een sul. Inderdaad, heeft men het niveau en status van ‘minister zijn’ tot een de-gradatiepositie terugge-bracht, waar ook dokter Koso zakelijk zou kunnen invullen. Tot nog groter nadeel van de samenle-ving…, natuurlijk.
– LVV. De hoogopgeleide Algoe zal daar op het de-partement LVV, voor enige tijd de scepter mogen zwaaien. Een groot plus-punt. ‘Hogri tya wan ekte bun…’. Maar natuurlijk is er een ‘maar’. Een gedreven landbouwman uit het operationele, moet mis-schien nu in het bureau-cratische van vergaderingen zijn tijd hoofdelijk gaan ver-doen.

- Jagi. “Hoe dan…”, denkt Karta Bink. “Ik heb niets gedaan dan wil men je komen wegjagen?”. “Ik heb op alles wat mij lief is gezworen, mijn best te doen en wel tot het einde…”. Haar tegenstanders zullen denken: “Dansi yu dansi yere skatje…, bigi boto e kom puru yu na ini na Fort fu abra sey…’.
– Duo. Dubbelgelakte preskandidaten. Leek wel een fata morgana. Een idee-fixe. Een spinsel uit het universum. Een eclips. Ach neen toch, het was gewoon weer zover. “De marginale ‘business as usual’ opvoering”. Daar zaten ze dan. De twee die het land en zich-zelf, zoveel schade en ongeluk wisten toe te brengen. Aan elkander veroordeeld, voor het oog van wederom een zeer bezorgde en zorgelijke wereld. ‘Hoe lang zal dat goed gaan…’, dacht de journaliste. Nog meer in verwarring ge-bracht, nadat wollige taal haar ten deel viel. Kwestie van tijd, sisa. ‘Time always tells…, in time!’.
– 01.10.2013. Zegge en schrijven gaan we nu over Oud- en Nieuwjaar heen naar 24 April 2014. Om te kijken en te peilen of 26 zetels, de regering Bouterse overeind kunnen houden. Van meer dan tweederde meerderheid, naar zowat de helft. Niemand mag meer ziek worden…, hor! Nog nimmer eerder vertoond. Zoveel mensen meer die intussen dachten of kwa-men te denken, dat het magisch mechanische van ‘mega’ niet langer deugde en wilde boeien. Zoveel meer, komen er nu nog aan en bij die uiteindelijk beseffen, dat zij maar op een punt met lijm aan elkaar werden/ worden gehouden. Om vooral straffeloosheid nog even te handhaven. Wan-neer alleen de knikkers nog tellen? ‘Joka e lolo kemopo, leki drey santi ini na winti fu Matapica’.
– Kreet. Roept U maar! De oppositie wordt uitgeno-digd de verkiezingen bij Binza te helpen organiseren. Voor wanneer, voor welke en voor/door wie. De enige ratio die men nu nog wil horen of aanschouwen, is dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en niemand minder dan alle ambassades van formeel democratische landen mo-gen deelnemen als waarne-mers. Want het geloof in eigen kunnen en het ver-trouwen van dit volk, is weer danig op de proef gesteld. De verkiezingen, door Jules A. Wijdenbosch in 1987 georganiseerd, heb-ben daarna nooit meer geheel smetteloos plaatsge-vonden of kunnen plaats-vinden. Men moet de sa-menleving geen knollen voor citroenen trachten te verkopen. De algemene verkiezingen van 2010, gaven het summum aan in-cidenten weer. Tot en met de presidentsverkiezing in De Nationale Assemblée en wel op een verkeerde dag toen protesten van tafel werden gegooid. Vier en twintig uur eerder een verkiezing in DNA, dan de Grondwet en Kiesregelingen nog steeds voorschrijven. Niet op de dinsdag daaropvolgend, maar op de maandag. Met in de weggewuifde en gede-savoueerde geschriften, de legitieme argumenten opge-nomen waarom bepaalde mensen absoluut geen presi-dent mochten/mogen wor-den. Toen al werden pro-testen dictatoriaal van tafel geveegd. Een ‘piki piki piki piki pley regeringscoalitie’, kwam aan de macht en binnen de kortste keren, werd kwaliteit buitenge-sloten en daar met dreiging van subtiel Hummer-ge-weld ook gehouden. Een cordon aan plebejers die de onrechtmatigheden moes-ten afschermen en zaken die niet klopten, in weerwil van de ratio…, in stand houden. Gesprekken tussen Alendy en de meer evenwichtige, werden met bedreiging van het leven verstoord en getorpedeerd. Uiteindelijk resultaat? Gewisselijk het einde van iets dat niet goed is of was. Iets dat niet bij elkander hoorde, in eindfasen beland. ‘Wat niet bij mekaar hoort, zal ook niet bij mekaar blijven…’. ‘Politiek hartstocht leidt tot politieke ….”. Jawel! Ofschoon er wordt geroe-pen dat er een goed voor-beeld voor de jeugd zou worden gegeven, zit men nog steeds met zaken als een Abrikadabri en andere on-eerlijke mensen in de maag gesplitst. Somo was niet wat men kan zeggen een stabiel en betrouwbaar figuur. Ge-netisch aan de ‘wippologie’ veroordeeld. Eerder goed voor een kermisattractie. Maar er is veel meer, dat dit land —gewoon nu al meer dan 34 jaar lang— ophoudt en steeds in de terugval ke-gelt. Inderdaad, veel meer. Maar niet zo moeilijk om dat allemaal aan te wijzen. Alleen al het fenomeen…, men weer schichtig om elkander heen kijkt en niets wil zeggen zonder met de hand voor de mond te kwekken. Fluisterend zodat de vijand, fictief of virtueel niet hoort dan wel mee-luistert. Het zit er weer dik in, na de ‘frede’ in 2000 te hebben afgezworen. Nooit meer bang zijn! Inderdaad, iedereen gaat meetellen om te zien of en tegen welke onwetmatigheid er gewoon doorgestoomd kan worden. Denken van niet!
– HB. ‘There we go again’. Alles in planning en op naar een ATM of het bankloket. Mag gerust worden uitge-steld. Sommigen rechts-omkeert, met een schade rekening aan taxikosten alleen al. Want de computer van een der grootste ban-caire instellingen in Sranan liet het afweten.
– Krape. Het houdt maar niet op. Nu zijn weer ruim 2500 zeeschildpadeieren ge-pakt door de politie, nadat criminelen de nesten van de beschermde diersoort aan-vielen.
– Belfort. De geplaagde bewindvoerder op Min-JusPol die af en toe zijn krijtje kwijt lijkt te zijn, heeft antwoord gekregen van de minister die in een vorig kabinet op post zat bij Openbare Werken (OW) aan de Jagernath Lach-monstraat. Zowel de bewindvoerders op OW als bij MinJusPol die na 2010 de batons overnamen, blij-ken in diepe rust te zijn geweest of zich met dinges bezig hielden, waarvoor ze niet waren ingehuurd. Nu wil deze regering, de schuld —na bijkans vier jaren— in de schoenen schuiven van het vorige kabinet? Omdat er bouwfouten aan een KPS/HQ-karkas zijn gaan kleven? Volgens Kandhai zoekt Belfor enigmatische problemen voor zichzelf (…), wanneer hij de schuld niet aan eigen huis of zijn collega op OW dan wel weer het eigen departement zoekt. Overigens, is er een ‘bayna bouwschutting’ ge-plekt aan de Miranda-/Ar-ronstraat die meer op ‘cri-minele gevaarzetting’ lijkt. Het gaat bepaald niet goed op en bij MinJusPol. ‘Ke-vaarlik mis!’.
– Zuigen. Zoog Somohardjo nou echt uit zijn duim, dat de NDP controle wilde krijgen over het Ministerie van Binnenlandse Zaken? Somohardjo zou nader tot verklaring moeten worden gedwongen. Wie na de reacties van de NDP zwijgt, stemt niet alleen toe (…), maar heeft misschien ook nog iets te camoufleren of verduisteren.
– Tweemaal. In dit land moeten ongelukken, niet alleen in de politiek, twee-maal plaatshebben. Ook in het wegverkeer en op loca-tie. Weer is een voertuig aan de Coesewijnestraat in een bouwsel terechtgekomen, wat veel te dicht op een van de drukste verbindingswe-gen is geplaatst. Eerstens een brandweerwagen en nu een andersoortig vierwieler. ‘Yagi go na ini sma oso’.
– Discipline. We zullen de vergaderingen nu discipli-nair bezoeken? ‘A no no fosi?’. Met andere woorden, was de discipline dus toch zoek. Volgens de meer op-lettende waarnemer, was die vanaf dag één ‘verschwun-den’, toen legitieme pro-testen door Jennifer Geer-lings – Simons ‘partijdis-ciplinair’ gewoon van tafel werden geveegd. ‘Ba suku dem partner, ba feni dem partner, dem partner no no e sungu na ba. No no de…!’. En wat riepen we met de breedste kant? ‘De jongeren werden ordentelijke poli-tiekvoering voorgehou-den!’. Helemaal niet. Wie kwam als laatste het kabinet van het staatshoofd, als ‘adviseur van staat’ binnen? Juist ja. De meest orden-telijke die men heeft mogen meemaken of kunnen terug-vinden. Wat een ‘Stille Week’, toch. ‘Ik wil niets meer van je horen, hor. Of met je te maken hebben…’. Elo! En dan heeft men daar nog innovatief Suriname ofwel de gebroeders van Nieuw Suriname…! ‘Busi-ness as usual…!’ Wat dat ook moge zijn of worden. Tot nog toe is DOE wel weer duidelijk. Vlees noch vissoep, in de quorumpipet. ‘Have a nice day’.
– Anorexia. “…deze presi-dent laat zich niet chanteren en gaat niet met vuil smijten, maar als er behoef-te bij de pers is, zal… ”. Gevleugelde woorden van de voorzitter ener ernstig vermagerde coalitie op een willekeurige dinsdag-morgen anno 2014.
– ABOP. Brunswijk zegt in kielzog van Bouterse, dat er reden is om de voorzitter van het coalitieberaad te ondersteunen, maar geen behoefte te hebben de open-gevallen plekken van Per-tjajah Luhur in te vullen. Verstandig met een dui-delijke blik naar de toe-komst.
– Uitspraken. ‘Mega Com-binatie wil beheer op ministerie van Binnenlandse Zaken’ ‘Niet verlenen van quorum heeft emmer doen overlopen’ ‘Vervroegde verkiezingen te verwach-ten’ ‘Megacombinatie stuurt PL de laan uit’; ‘Zeker is er iets ernstig aan de hand binnen deze regering’ ‘Openbare verga-dering DNA wederom verdaagd vanwege quorum-gebrek’ ‘Oud-rekenkamer-voorzitter Ulrich Aron getipt als BINZA-minister’; ‘Oud-onderdirecteur Bin-nenlandse Zaken, Edmund Leiles, gevraagd om nu minister van Binnenlandse Zaken te worden’; ‘De rege-ring gaat door en we starten met de begroting…, maakt u zich geen zorgen. We gaan samen tellen’; ‘Er is met zoveel vuil gisteren gesme-ten’; ’Ik heb Somo gezegd rekening te houden met alle ministeries en posten in het buitenland onder zijn be-heer’; ‘Betre yu lagi ma yu no don’; ‘Drie nieuwe NDP ministers’; ‘Doe verwacht nog meer moeilijkheden’; ‘Zonder jou ga ik wel er-gens…’; ‘NDP zinspeelt op overloperij’; ‘Nieuw Surina-me in gouden positie’; ‘Op basis van het uit te voeren programma, zijn we als mega bij elkaar gekomen’; ‘We proberen jonge politici anders op te voeden…’; ‘So-mohardjo mocht nooit re-geermacht krijgen’; ‘Wil BINZA hebben om te frau-deren bij komende verkie-zingen’; ‘Minov minister wil familieleden accommo-deren’; ‘Mustadja moet weg om verkiezingen te mani-puleren’; ‘Nieuw Suriname in gouden positie’. ‘Wij willen eenheid in de NDP’; ‘Vandaag geen DNA-vergadering’; ‘Chanteur die poppetjes invulde en men-sen trachtte te regelen’; ‘Wij gaan nu oppositie voeren’; ‘Nieuw Suriname kan regering redden of laten vallen’; ‘OAS moet nu al mandaat krijgen bij ver-vroegde verkiezingen’; ‘NPS-er tekende presentie-lijst’; ‘Ik zag niet Soemita maar Wangsabesari’; ’VHP treft voorbereidingen roer over te nemen’; ‘Als je uit de coalitie bent, heeft dat consequenties in de ruimste zin des woords…’; ‘Moeten mensen op buitenlandse posten van PL ook weg?’; ‘Ik weet niet waar Somo-hardjo het over heeft, als hij stelt dat Brunswijk onbe-trouwbaar is. Hij heeft het zelf gezocht en moet mij niet proberen mee te nemen’; ‘Laat dit een waar-schuwing zijn voor overige coalitieparlementariërs’; ‘Algoe minister van LVV’; ‘Er is afgerekend met ver-raad en chantage’; ‘Regering kan rekenen op 26 ze-tels…!’; ‘Vervroegde verkie-zingen uitschrijven…!’; ‘Bouterse “schopt” PL uit coalitie’; ‘Somohardjo roept op tot alertheid’. ‘Heeft U de zekerheid, dat Brunswijk naast U blijft zitten tot het einde van de rit…?’. Uitein-delijk een mondvol aan uit-spraken die de afslanking van een regeringscoalitie vergezellen.
– Internationale gemeen-schap kijkt verontrust toe. En wat ging er naar het buitenland aan berichten? “Suriname: Government Holds On To One-seat Ma-jority After Coalition Part-ner Booted Out”. ‘PARAMARIBO (Surina-me), April 15 (BERNAMA-NNN-CMC) — The ruling Mega-Combination coali-tion government has booted out one of its members after accusing it of playing “blackmail politics”. Leader of Pertjajah Luhur (PL) party, Paul Somohardjo, confirmed that his organi-zation, which had six seats, was no longer a member of the coalition, leaving Presi-dent Desi Bouterse with just a slender one seat majority in the 51-member National Assembly. Ministers belon-ging to the PL party have been asked to vacate their ministerial portfolios. In a statement Monday, Presi-dent Bouterse said that the remaining party would continue to be part of the government as agreed in the 2010 agreement. Bouterse’s National Democratic Party (NDP) holds 23 seats and former rebellion leader Ronny Brunswijk’s A-Combination (ABOP) has three seats, giving the coalition a slender majority in the Parliament. In 2012 the Niew Suriname party left the coalition.Political observers say the split in the coalition was no surprise, indicating that there had been visible cracks since the 2010 general elections’. Tot zover: BERNAMA-NNN-CMC. En dan NOS.nl: ‘De Surinaamse president Desi Bouterse heeft coalitiepartij Pertjajah Luhur (PL) uit de regering gezet. PL-voor-zitter Paul Somohardjo is vanmorgen, lokale tijd, op het kabinet van Bouterse ontboden en heeft een brief ontvangen waarin hem het besluit werd meegedeeld. In een korte schriftelijke ver-klaring spreekt het kabinet van de president van chan-tagepolitiek die geleid heeft tot onzekerheid die al enige tijd bestaat over de parlementaire houding van de fractie van PL. Somo-hardjo zegt verbaasd te zijn en niet te weten waarom zijn partij uit de regering moet verdwijnen. Good-will. Het is bekend dat het al geruime tijd niet botert tussen de coalitiegenoten. Somohardjo heeft de afgelo-pen tijd tal van projecten buiten de regering om geïni-tieerd. Zo heeft hij namens zijn partij woningbouw- en landbouwprojecten opge-zet. Hij probeert daarmee volgens sommigen goodwill te kweken en stemmen te winnen voor de verkiezin-gen van mei volgend jaar. Meerderheid. In de regering van Bouterse en vice-presi-dent Robert Ameerali zit-ten drie ministers van Per-tjajah Luhur. Daarnaast zijn een onderminister en hoge departementsfunctionarissen afkomstig uit de partij. In De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement, is PL vertegenwoordigd met zes leden. De coalitie heeft nu een meerderheid van slechts één zetel’. Tot zover NOS.nl
– Pers. Op de persconferentie van de voorzitter van het uitgedunde coalitiegenoot-schap, ging men weer zeer select in op wie de vraag stelde en wat het inhoude-lijke van de geplekte vragen nou eigenlijk behelsde. Dui-delijk werd dat de vragen, komende van onder meer ‘De West’ en de beant-woording of ‘follow up’ daarvan, opvallend discriminatoire werden afgehandeld. Ach, geeft toch helemaal niet. De samenleving heeft dat ook ‘live’ mogen waarnemen en beproeven. Komt wel vaker voor, bij mensen die zich in de nesten hebben weten te werken. “1987 & 2000 re-born. And 2015 on (re-)call. No fear nor sweat at all”.
– DNA. Lijkt niet erg te sporen met de profielen in De Nationale Assemblée (DNA). Na October 2013 gebeurde er vrijwel niets om de begrotingen voor het dienstjaar 2014, parlemen-tair in orde te brengen. Be-grotingen werden vanwege abominabele berekeningen door de Regering Bouterse teruggenomen. Toen ging een minister van Financien, in vernedering heen. De tweede dame overigens en uiteindelijk ging de bewind-voering via een vervanger naar Andero’s parlor. Maar wat gebeurde vandaag de dag ook nog aan discutabels, na een dringende en dwin-gende convocatie voor 09.00 uur van voorzitter Geerlings-Simons. Panka als lumineuzer fractieleider van het megamechanische ging naar de dokter.

Coalitie-partner Brunswijk kwam pas om 11.00 uur aandansen en volgens het nodige aan observateurs, tekende hij geen presentie-lijst. Zegge en schrijven werden maar 21 handteke-ningen op de presentielijst teruggevonden. Het par-lement ofwel DNA, telt volgens Bartjes 51 leden. Dertig tekenden dus vol-gens inlichtingenrapportage niet. Het lijkt er steeds meer op, dat deze regering Bou-terse absoluut geen mandaat heeft om nog langer op post te blijven mieren. Verslag van een waarnemer: “Verga-dering verdaagd. Geen quorum. Er moet eerst over problematiek onderwijs, Minov vs. Somohardjo, worden gesproken. Er zou al eerder een coalitietop bijeen geroepen moeten worden om de perikelen binnen coalitie te bespre-ken. Blijkt zijn nut niet in voldoende mate te hebben gehad”. Somo zegt dus: “…eerstens dat, dan mis-schien dit…”. ‘Overigens heeft deze al bij herhaling geroepen en ook aangege-ven, dat hij niet misbruikt wil worden door de NDP, om na begrotingsgoedkeu-ring uit de combinatie getrapt te worden…’, aldus een doorgewinterd waarne-mer.
– ABOP-pres. Als het aan de in Europa onder meer veroordeelde ex-guerilla-strijder Brunswijk ligt, zal hij de volgende president van de Republiek Suriname leveren. Met Robbert Ameerali in zijn adviescol-lege, moet dat toch gewoon kunnen lukken? Niet dan? Inderdaad, zingt de inter-nationale rechtsorde weer luid en duidelijk: “…meki dem man kom, wi e wakti dem…”. Ordentelijk!
– Scoren of boren? Eerstens introduceren, dan weer mis-lukken en vervolgens de ge-bruikelijke ‘resque mission van de baas’. Daar komt het volgens de herkozen voor-zitter van de SPA steeds weer op neer/aan. Aan het hoofd van een zeer lijvig bestuur, wist Castelen mi-nutieus aan te geven (…), wat voor attitudes hij ‘in politicis’ mocht beleven. Vanaf de jaren tachtig gaat het zo. Men doet iets en dan is het bij mislukking, een beetje ‘back tracking’ ofwel op de schreden terugkeren en plotseling dan Bouterse die zaken compleet intrekt en daarbij dan onwelvoeg-lijk denkt de calamiteit weer op spoor te kunnen krijgen. Het meest recente voorbeeld, het intrekken van betaalbare babyvoe-ding. Dan als hoogst ge-plaatste in het bestuur, za-ken met nogal wat show en publiciteit ‘cancellen’. ‘Gov.com, by default!’.
– Opstal. Gegeven het feit, dat Dipo in 2015 en eerder in 2010 zag, dat hij wel wat stemmen op ressortniveau wist te genereren, maar op landelijk niveau bij herha-ling op de snufferd gleed, bood hij de hele habbekrats aan ten adressen van de NDP. Eerstens de lege huls en nu de lege-/onbruikbare opstallen. Treurig eigenlijk die ‘setewasies’, consequen-ties en gedoetjes die onbe-zonnen spilzucht en ver-spilling tot gevolg kunnen hebben.
– Vier componenten epoxy. Die kleeffamilie zal men uiteindelijk in Saramacca nodig hebben om Malhoe en Sital, dwingend aan een paars tafellaken te kunnen klampen. Ook het hoofdbe-stuur van de NDP, heeft dat fenomenale reeds lang ge-zien en de speciale compo-nenten in bestelling. Of dat allemaal nog voor de ver-kiezingen van 2015 of veel eerder, de vereiste lijn-/lijm-beslagen mag leggen (…), is nog maar even de vraag.
– JN. De van moord verdachte J.N. en lid van toenmalige ‘groep van zes-tien’ korporaals en sergean-ten die een staatsgreep op 25 Februari 1980 pleegden, is volgens een aan de overheid gelieerde website overleden. Nelom heeft enige tijd in de USA en ook Frans Guyana op het consulaat in Cayen-ne verkeerd, totdat zijn ge-zondheid het liet afweten. Nelom werd verscheidene malen gedaagd voor de Krijgsraad in Boxel, ter zake moord en uitlokking tot moorden op 08 December 1982. De ex-militair reageer-de nauwelijks op betekende dagvaardingen.
– Hoe dan, bol? Een vrouw werd betrapt met meer dan 300 gram aan cocaïne op een zeer gevoelige plek van haar lichaam. Kan men die mensen niet uitleggen, dat de aangetaste plek niet voor poederachtige attributen is bestemd? Hardleers, hor!
– Catch 22. De Oekraïense president Toertsjinov roept de VN op een vredesmacht naar het oosten van Oekraïne te sturen. Die zou samen met Oekraïense veiligheidstroepen de orde in Oost-Oekraïne moeten herstellen. De president had telefonisch overleg met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Een vredesmissie van de VN kan er alleen komen als de Russen ook instem-men; de VN-Veiligheids-raad – waarin Rusland veto-recht heeft – moet goedkeu-ring geven. De Oekraïense autoriteiten lijken steeds meer de controle te verlie-zen over het oosten van het land. Pro-Russische beto-gers die overheidsgebouwen en politiebureaus bezetten, hebben een ultimatum van de regering genegeerd en ook een nieuwe waarschu-wing van interim-president Toertsjinov lijkt geen indruk te maken. Mocht de regering in Kiev harder ingrijpen in het oosten van de Oekraïne, kan men erop rekenen, dat Vladimir Putin de Russische troepen aan de grens, opdracht geeft het onafhankelijk gewaande land binnen te dringen en groter delen na “de Krim’ te annexeren, met een van de belachelijk aandoende refe-renda. ‘Du no du, na wan…, Catch 22’.
– Spoed. Somohardjo gaat omstreeks het middaguur op Maandag 14 April 2014 in spoedvergadering, nadat NDP-voorzitter Bouterse hem een brief heeft over-handigd en de wacht aange-zegd. De samenwerking tussen de NDP van Bouter-se en Pertjajah Luhur van Somohardjo is geëva-poreerd. Zo willen verschei-dene nieuws- en publici-teitsmedia melden. 25 Mei 2015…, of zeer veel eerder.
– 17. Let goed op. Komende “Vrijdag” al meer dan tweeduizend jaar, de sterfdag van Jezus Christus aan het Kruis op de heuvel Golgota. De zestiende vrije dag in de Republiek Suri-name, is nu nadrukkelijk ‘floating’. Komt van heel ver om hier te landen. Niemand weet precies wanneer de 16e. dag eraan komt. Want dat is dan ‘Chinees Nieuwjaar’, welke op basis van etniciteit en op voordracht van een ‘hechter niet te assimileren/inte-greren groep’ is doorge-drongen tot het nummertje 16. De dag wordt wel elders in een ander land bepaald. In het zeer Verre Oosten. Als de 16 e. dag hier aan-breekt, is die op het continent van origine allang weer voorbij. Minstens twaalf uren verschil. Maar de zeventiende vrije dag komt er terdege aan, als de Braziliaanse ‘garimpeiro groep’ ook de vrije dag als hecht conglomeraat opeist. Met carnaval of zo. ‘Dag van hoogtij der carnavals’. En nu men dan toch bezig is geraakt, willen de “bonco-ro’s, moreno’s, jarajara’s en dogla’s” ook een echte vrije dag. Want zij vormen de meest geïntegreerde en on-vervalste groep van SU. Niet terug te dringen. En vragen er ook jaren achter-een alweer naar, om ‘er-kend’ en ‘gewettigd’ te worden. Wat de koloniaal een ‘halfbloed’ noemde, staat meer bekend als bon-coro, jarajara, moreno(-a) of dogla. Ook die willen een dag om er bij te horen en de diversiteit gestand te doen dan wel te bewaren. ‘Oké dan…, dem ekte Sranan-man/-uma!’. “Elo…, wi bromki dyari so bun”.
– Constitutioneel Hof. Voorgedragen door een parlement? Hoe dan? Voorgedragen kan alleen door een staatscollege, dat niets met wetgevende macht(-en) te maken heeft. Dus niet parlement en ook niet regering. Beiden zijn wetgevend van karakter en aard. Speciale voordrachts-commissie met constitue-rende bevoegdheden en daarna goedkeuring, door een senaatachtige commissie die onder ede al de ge-sluierde antecedenten van kandidaten onderzoekt. Alleen zo kan dat hele ding. Suriname hoeft het waggel-wiel, niet opnieuw uit te vinden. De US-Ameri-kaanse wetgeving kan voor deze gein worden vertaald en procedureel ingepast.
– PUTIN II. De politiechef van de Oost-Oekraïense stad Donetsk is opgestapt. Konstantin Potsjidajev zei tegen pro-Russische beto-gers dat hij met het neer-leggen van zijn functie hun eisen inwilligt. In de stad roeren pro-Russische acti-visten zich al wekenlang. Ze dringen openlijk aan op aansluiting bij Rusland en willen dat via een referen-dum afdwingen. Boven het hoofdbureau van politie in Donetsk hangt niet langer de Oekraïense vlag, maar de vlag van de separatisten. De Oekraïense regering heeft herhaaldelijk gedreigd geweld te gebruiken tegen de activisten, maar lijkt weer machteloos te staan. Een herhaling van de Krim annexatie is verwachtbaar. Hoe de regering in Kiev zal reageren en de Navo zich opstelt is nog koffiedik kijken. De ontknoping is steeds naderbij.
– Geniaal. Mensen noemen de ‘naschoolse opvang’ de idee van een genius. In ieder geval niet hier in SU terug te vinden. Wel in Cuba en Venezuela, waarvan die zaken zijn gekopieerd. In Europa noemt men die specifieke opvang echter anders. Maar dat een genius die ‘setewasie’ voor SU heeft uitgedacht of bedacht, grenst weer aan onrecht-matige persoonsverheerlij-king en onvergelijkbaar aan de cerebrale stootkracht van misschien een Einstein. Geniale genius was mis-schien wel die meneer, hier geboren werd en een on-gehoorde technische vin-ding in de USA intro-duceerde. Dat was een geniale SU-er. ‘Tan teki dja…’: Jan Ernst Matzeliger (Paramaribo, 15 september 1852 – Lynn (Massachu-setts), 24 augustus 1889) was een Surinaamse uitvinder. Matzeliger werd in 1852 aan de Cotticarivier geboren. Hij staat te boek als de uitvinder van de schoenstik-machine. Deze machine zorgde er voor dat, op een aanzienlijk goedkopere ma-nier dan daarvoor, boven-schoen en schoenzool met elkaar verenigd worden. Daarmee werden schoenen betaalbaar voor een aan-zienlijk grotere groep mensen dan de toenmalige “happy few”. Op 20 maart 1883 werd Matzeliger op deze machine octrooi ver-leend. Drie weken voor zijn 37e verjaardag overleed Matzeliger te Lynn aan tuberculose. In 1985 ver-noemde de stad Lynn een brug naar de uitvinder. Te zijner nagedachtenis gaven de Amerikaanse posterijen op 15 september 1991 een speciale postzegel uit. Ere wie ere toekomt. Waar is een standbeeld van deze genius te zien? Jawel in niemandsland. Wel in Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Ernst_Matzeliger

Inleg foto: Jan Ernst Matzeliger.
– ‘Shares and assets’. Als men iets in bezit heeft, wat veel waarde accumuleert of centen kan opleveren, is het allemaal zo gepiept. Alcoa verkocht aandelenpakket Surgold aan Newmont en streek daar enkele miljoenen van/bij op. Als Iamgold straks misschien Newmont opkoopt, is er voor nog meer US-dollars aan winsten te presenteren aan de eigenaren van de aandelen in Newmont en Iamgold. Terwijl er nog niet een gram aan goud…, legaal en op groter schaal uit een megamijn binnen het Nas-saugebied zou zijn gewonnen? De geniale kunsten van ‘keeping and selling worthy assets’, liggen hieraan ‘business wise’ ten grondslag. “At the right moment, for the right price”. Soms weet men in bepaalde contreien niet eens goed, wat men op de schoorsteenmantel heeft staan. Zo had men daar op microniveau een dame, die van de week naar een televisieveiling ging en dacht niet meer dan 5000 Euro voor een object mee te zullen krijgen. De eindstand van het bieden werd niet minder dan Euro 322.000,– tot gelatenheid van een ernstig opgewonden oude dame. Tel de zegeningen, zou eens iemand roepend propageren. Tijdens de opnames van ‘Cash op Zolder’ is dus in Arnhem bij ‘Derksen Veilingbedrijf’ een veilingobject onder de hamer gegaan, voor een recordbedrag van €322.000,-. Het betrof een 17e eeuws Chinees wit porseleinen beeldje van een Guanyin; de godin van de ‘genade en troost’. Kandidaat van Cash op Zolder ‘Carry’, was verbijsterd toen haar ‘Blanc de Chine’ beeldje werd afgehamerd voor het tonnenhoge bedrag. Ze gaf zich op voor het programma in de hoop €5000,– te vergaren t.b.v. de verbouwing van haar woning.
http://avro.nl/cashopzolder/extras/20140408_uitgelicht_Blanc-de-Chine.aspx?r=1
- Gezegend en een veilig Pasen 2014, aan alle Suri-namers en hun gasten toegewenst.

De Observateur van Sra-nan.

 

De Week in Retro – 11.04.2014.

De Week in Retro – 11.04.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- ‘Wiki nanga seki’. Beweeglijk weekje, joh! Nationaal en international alles maar in de “seki”, zoals die ene meneer mensen uitdaagt. Totdat ze ook hier in beweging komen. In Argentinië en Venezuela schudt dat unizuur ook al. Miskin kwam in beweging en ging aan iedereen vertellen, dat hij vele conceptwetten heeft ingediend, maar dat men er niet naar kijkt. Maar misschien was de boodschap verkeerd gebracht! In ieder geval ging hij in opdracht van Hoogie ook naar ‘de baas’ en die kwam compleet onvoorbereid in beweging, Plotseling ging de zaak zodanig in ontaarding, dat Ameerali ‘…ma retraite…’ begon te roepen. Niet zijn huis, tuin en keukentje, waar hij in Noord woont, hor! Hij gaat ‘in retraite’ om het bedrijfsleven te kalmeren. Want die zijn klaar om alles wat minimumloon heet te killen en te villen. Het is wederom een “no go”. Men zocht de bloedbanen van ontwikkeling in de staart van het beestje en bepaald niet in de weinig verstandelijk onderrichte kop. Het ontbreekt nou eenmaal helemaal opzettelijk of minder bewust aan logica. Irato’s aan de macht, so bun’. Gauw naar wat er nog meer aan het borrelen was. Behalve dan de FISO borreltjes van Hoogie. Want de kleine man speelt hoogspel en maakt straks een wat minder zachte buiklanding. Een rode pennenstreep is voldoende. En op de achtergrond heeft men allerlei subalterne die explosief in elkanders ‘kwa kwa vijvertjes’ de kiezers wegplukken. Moet men maar zien wie voor een paar grammetjes aan geelzwart goud omkoopbaar is. Niet leuk voor de saamhorigheid in de kampong. Zien wat er daar van komt. Dilip kan er een boek over schrijven, hoe ze er in 2005 en 2010 met zijn zilverlingen vandoor gingen. De week in Retro!

- ‘Whole new World…’ of eenzijdig opportunistisch optimisme. Als men op de radio, tijdens het rijden zo luistert naar de bewindvoerder op ATM, is 41 jaar onderwerpdiscussie ‘argument’ geworden om een minimumloonavontuur gezellig door te drukken. Wat voor levensvatbaarheid heeft dat allemaal, als het bedrijfsleven daar niet 1000 procent achter is gaan staan? Ameerali overweegt intussen nog eens een ‘retraite’ met het bedrijfsleven? In tegendeel, heeft de Regering Bouterse de belangrijkste exponenten van het bedrijfsleven pisnijdig gemaakt. Zowat buiten adem van woede, kwamen ze één voor één op de radio om Miskin duidelijk te maken, dat men zo niet met elkaar is gehuwd. Maar het ziet er weer stevig naar uit, dat de politieke vakbondsbaas –overigens zonder enige substantiële backing of kiesgedrag uit een politieke organisatie op het ministerie van ATM is geparachuteerd, voet bij stuk wil houden? Hij zal in ieder geval de gewenste minimumlonen, echt niet zelf hoeven betalen. Of de belastingbetaler of de particuliere bedrijven die al het mes op de keel gedrukt kregen, zullen dat uiteindelijk moeten doen. En precies daar gaat het mis. Weet de bewindvoerder eigenlijk al, wat de dagkoers vorige week van de EURO was en wat die vlak voor dit weekeinde is geworden. Hoeveel meer moet de tang dicht worden geknepen, voor de ondernemende wereld in dit land? Er wordt goudgeld verdiend. Er wordt stevig uit de olie geschranst, maar wat merkt men daarvan in de productiever sfeersector? Alleen maar importverhogende ‘snesness handelsrelaties en -betrekkingen’, ten goede van de Franse weekeindbezoekers? Die zijn wel degelijk dol op Paramaribo. En verder? ‘Nothing doing corporations!?’. Op de Paraanse cassavepoeder na. Maar voor hoe lang? Alleen maar consumptie is er in het hoofd van de doorsnee sloeber verschanst. Armlastige die er enigszins beter van wil worden. Maar er komt nog meer…, uit de hoek van de meest mededeelzame en evenzo optimistisch geluimde bewindvoerder in de Regering Bouterse. Hij kondigt zo een ‘tig’ aantal wetten aan die door de assemblee moeten worden goedgekeurd. ‘Social changes gonna come in abrave new World?’. Wat een lekkere mop. Misschien kan dan op termijn ook voor quorum worden gezorgd, wanneer de niet acceptabele reeks wetgevingsproducties aan bod willen komen. Eerstens de uitgestelde begrotingsbehandelingen(…), dan ziet het Volk wel weer verder. Er wordt toch al zoveel meer gezegd en beloofd. In een laatste jaar voor de verkiezingen?. Opportunistisch beleid is glashelder onderdeel geworden van de campagne. Lijkt wel D-year geworden. Veel te laat, ‘bro’! Om niet te spreken over de plotselinge ‘old school’ vaart bij gronduitgiften. Hopelijk valt men zich geen buil, met al die toewijzingen en bereidverklaringen. Men kan wel percelen uitdelen, maar dan staat er nog geen bouwsel op. Dus ‘intrekken’ luimt altijd! Sociaal contract toch niet met twk-wetgeving in de maak? De samenleving merkt het allemaal wel. ‘Contrat social’. “Teki yu ai luku, san na a tori…”: ‘Het maatschappelijk verdrag of Beginselen der staatsinrichting (oorspronkelijke Franse titel Du contrat social ou principes du droit politique) is een politiek-staatkundige verhandeling geschreven door de Zwitsers-Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hierin zet hij zijn visie op de legitimiteit van de macht uiteen, en stelt dat de politieke macht en de wetten terug te voeren zijn op het feit dat de burgers van een samenleving een sociaal contract hebben afgesloten. Dit hield in dat de burgers zich zouden onderwerpen aan de volonté générale of algemene volkswil. Het is deze wil die elke vorm van macht of recht legitimeert. Dat was in tegenstelling met heersende gewoonterechtDu Contrat social had veel invloed op deFranse Grondwet van 1793.

- 16. Magisch getal komt om de hoek zeilen. Neen, geen *”…16 April die na boto bem musu fu lai…!”*. Het worden 16 vrije dagen van staat. Geheel cadeau. Inclusief ‘Chinees Nieuwjaar’ (?) en ‘dag der bestrijding’? Welke insecten moeten nou weer worden bestreden? Elo! Dus als er een werknemer al 30 dagen in het jaar heeft opgespaard, vanwege anciënniteitbepalingen in een amorfe CAO, dan heeft deze in het jaar 46 stuks aan helemaal vrije en volbetaalde dagen in een land, wat zich nog deerlijk moet ontwikkelen. En dan wil men dus niet, dat bedrijven met mensen op uitzend- of op contractbasis werken? Ga maar gauw op het dak zitten. Zelfs de overheid heeft contractanten, onder bijvoorbeeld zogenaamde diplomaten die ver boven de zeventig levensjaren willen uitsteken.

- RO. Het is maar beter gewild, dat Betterson snel in de persmedia is geklommen. Want de indruk bestond echt wel, dat hij niets te vertellen heeft gehad bij de ‘reshuffle’ van een aantal districtscommissarissen. Betterson beweert nu vrolijker dan vrolijk, dat de shuffles ook allang in zijn pijplijn zaten…, alleen de compressoren van het superkabinet bliezen de pijp veel sneller uit.

- Vermoeiend. Op de donderdagmiddag heeft Jabini van het parlement, in zijn rang als voorzitter van een ‘commissie van rapporteurs’, uitleg op een radiostation willen geven van wat hij nou met de ‘Wet Surinamerschap en Ingezetenschap 1975’ van plan is te doen. Absoluut geen touw aan vast te knopen.

- Babyvoeding werd ‘breaking news’. Feit dat de subsidie werd ingetrokken, wekte alom grote woede. Nu is zelf babyvoeding, als politiek beladen issue behandeld en is de subsidie vooralsnog hersteld. Toch nog de vraag hoeveelste geval dit nou weer is, dat er moet worden teruggedraaid. “Landoorn landoorn van achteren en dan weer naar voren”. Het kan gewoon niet anders.

- ‘Knowing me , knowing you’. De zeven ton cocaïne die naar Nederland moest worden verscheept, maar dinsdag in Cartagena werd onderschept, blijkt afkomstig van de criminele bende Los Urabeños. Dat heeft de Colombiaanse politie gemeld. Los Urabeños, een paramilitaire groepering, staat in het Zuid-Amerikaanse land bekend om zijn drugsactiviteiten. De 7000 kilo coke zat verborgen in een lading ananas in blik. Op het blik was het nummer 800 en het logo van een automerk afgebeeld. Precies dezelfde beeltenis werd aangetroffen op de verpakking van een lading drugs die onlangs in de Stille Oceaan werd aangetroffen. Ook die bleek afkomstig van Los Urabeños.

- Putin. De Russische president Putin is nu openlijk gestart, omliggende landen te chanteren met zijn monopolie op gasleveranties. In plaats van de-escalatie zoekt Putin het tegenovergestelde. Intussen hebben de militairen uit de Oekraïne zich ingegraven, nu een invasie van Rusland eerder nabij dan ver heen is. De houding van de Navo en Nederland in het bijzonder, ziet er als volgt uit: De dienstplicht in Nederland is niet afgeschaft maar uitgesteld/opgeschort. En dan op de vrijdag: ‘Defensie schort de militaire samenwerking met Rusland op. Het besluit van minister Hennis volgt op een eerdere stap van de NAVO: die zette vorige week alle praktische samenwerking met Rusland voorlopig stop tot er een bevredigende oplossing is voor de crisis in Oekraïne. De beslissing van Hennis betekent onder meer dat de gesprekken met de Russische marine over samenwerking, voorlopig niet doorgaan. Ook mogen Russische militairen niet meer meedoen aan cursussen van het Instituut Defensie Leergangen. Dat waren er vier. Verder worden ook allerlei andere militaire besprekingen tussen de twee landen opgeschort. En Hennis gaat niet naar een internationale conferentie over Europese veiligheid in Moskou. Het kabinet maakte eerder deze week ook al bekend dat een energiemissie naar Rusland voorlopig niet doorgaat. Onder leiding van minister Kamp zouden Nederlandse ondernemers volgende maand afreizen. Premier Rutte vindt het nog te vroeg om extra internationale sancties tegen Rusland te nemen, zo zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. Het gaat dan om sancties die de economie van het land rechtstreeks raken. Hij maakt zich wel zorgen over de situatie, onder meer vanwege de ontwikkelingen in het oosten van Oekraïne. “Dat is ernstig, maar geen eigenstandig argument om nu verdere sancties te nemen…”, aldus de Nederlandse premier Mark Rutte.

- TAXING. De Belastingdienst heeft zich versterkt met een aantal gewapende eenheden en is nu naarstig begonnen, met het innen van inkomsten bij eigenaren van de enorme drijvende pompzuigers op de Marowijne. Ook in het stuwmeergebied is de actie op de agenda. De eigenaren van zogeheten Skalians worden nu aangevat om hun afdrachten aan de staat te doen, in onder meer Snesi Kondre in het Langatabiki-ressort. Sommige Skalians zijn stilgelegd en onder hoede van gewapende machten gebracht.

- Rommel. Het is weer raak in Nickerie. De ouders van een veertienjarig meisje vertellen de pers, van het kastje naar de muur te worden gestuurd als er een klachtdelict bij de politie moet worden aangemeld. Een man van 24 jaar zou nog vrij rondlopen, terwijl de ouders ervan overtuigd zijn, dat die vogel hun dochter heeft bezwangerd. Het kind zit in de tweede klas van de MULO.

- Para. Als alles goed zit en rechtsstatelijk in orde mag zijn, zal er een groot aantal percelen worden toegewezen aan de burgerij in de Para. Terreinen die onrechtmatig werden geoccupeerd, vallen nu binnen de herordening en pogingen tot heruitgave van de lokale bestuursdienst. Volgens zeggen in samenspraak met het daartoe bevoegde Ministerie van ROGB.

- Shuffle. De herschikking van het korps districtscommissarissen is aangevangen. Saramacca, Wanica en Coronie, zitten ‘grat hari’ in de eerste tombola. Samsoedin fungeert opnieuw als ‘vliegende keep’ en mag Wanica een tijdje onder haar hoede nemen. Ramdhanie zou naar Coronie gaan, waar pensionado Sijlbing afscheid neemt en Jiawan gaat met ziekteverlof om daarna Saramacca aan te vatten. De zaken zouden richtig met het staatshoofd zijn besproken.

- ‘Law law moni’. De stropers van zeeschildpadeieren komen er met een transactieboete af. Alweer bekender ‘buiten proces afwikkeling’ van hun misdaad. De staat is wat SRD’s rijker en het land een stevig aantal schildpadgeboorten armer. Daarnaast…, ‘recidive eikels aangevuld’. Leuk toch?

- Onder minister. De vraag blijft staan, waarom er een aantal ‘werkers’ van Openbare Werken, zich zo lang wensten op te houden voor de woning van een ‘vrouwelijke onderminister’. Had ze hen een kan met ijskoude stroop gegeven, dan waren de extra bewakers misschien meteen vertrokken en hoefden er geen vieze woorden over en weer te vliegen.. Of waren de heren toch aan het ‘stalken’. Strafwaardiger zaak in tegenwoordige tijd. ‘Gwe boi, gwe boi, gwe boi!’.

- Dreiging. Er gaat dreiging uit? Vanuit de bewindvoerder op het Ministerie van Justitie & Politie, richting aannemerij en uitvoerders van het bouwproject HQ-Korps Politie Suriname? Kijken wat het allemaal wordt. Er zou fysieke bouwknoeiboel zijn geconstateerd. Eerder ook financieel wanbeleid zijn gedetecteerd.

- “The great pretender?”. Een gewaardeerd diplomaat heeft Lackin de bel aangebonden en een ‘ingezonden artikel’ in een aantal media doen verschijnen. Ook op het Internet komen zaken te voorschijn. Doctorandus Alihusain klapt explosief uit de school, nadat zaken –in onder meer India en Indonesia– op ambassadeniveau ‘geheel fout’ zijn gegaan. Onder de kop: “Lackin misleid of misleidt?”. Kan nou eenmaal alle kanten op, wanneer men in ‘Buzaans koor’ mee mag zingen: “Yes, I’m the great pretender…. Joeie joeie…”.

- ‘Holland styling’. Nos.nl: ‘Advocaat Liesbeth Zegveld is teleurgesteld over de schadevergoeding aan de nabestaanden van drie Bosniërs die omkwamen in Sebrenica. “Uit dit bedrag blijkt geen respect. Hieruit blijkt enkel dat de Staat ervan af wil”. De Nederlandse Staat betaalt vier nabestaanden van de in 1995 gedode Bosniërs 20.000 Euro schadevergoeding per persoon. Dat maakte het Ministerie van Defensie bekend. De drie omgekomen Bosniërs mochten niet op de basis van Dutchbat blijven, toen Sebrenica onder de voet werd gelopen. Uiteindelijk werden ze door de Serviërs gedood. Volgens Zegveld, advocaat van de nabestaanden, was het hen niet om het geld te doen. “De schadevergoeding die ze nu krijgen, is niet eens voldoende om de kosten van alle juridische procedures te dekken”. Ze weet nog niet of de nabestaanden een nieuwe procedure starten. “Ze moeten eerst deze klap verwerken”. Zegveld: “Dit besluit is over de hoofden van de mensen heen gegaan. Het past in hoe de Nederlandse Staat de afgelopen twaalf jaar met hen is omgegaan. Eerst wordt de ernst van de gebeurtenissen ontkend en vervolgens worden ze genegeerd. Dit is opnieuw een klap in het gezicht van de nabestaanden”. De zaak die zich jarenlang heeft voortgesleept, werd aangespannen door vier nabestaanden. Drie nabestaanden van Rizo Mustafic die als elektriciën voor Dutchbat werkte en Hasan Nuhanovic, de tolk van Dutchbat die zijn vader en broer verloor. De woordvoerder van Defensie gaat ervan uit dat het toekennen van schadevergoeding geen precedent schept voor andere zaken die nog lopen. Zo loopt er nog een zaak van de Moeders van Sebrenica tegen de Nederlandse staat. In die zaak gaat het om 6000 nabestaanden van mannen die na de val van Sebrenica werden gedood’. Tot zover het verhaal van de Nederlandse Omroep Stichting. Blij dat ze het zelf zeggen. Eigenlijk zouden de klagers hun recht in New York moeten zoeken, want de Haagse knip…? Nou ja, spreekt allemaal voor zichzelf en blijft te gek voor woorden.

- Perceelspionnen. Heeft men als Nederlander in Suriname een perceel in de vermogenssfeer, dan moet de Bijstandsautoriteit in ‘Bakra Kondre’ daar niet van weten, hor! Men raakt zo de uitkering kwijt, nadat spionnen in SU hun werk hebben gedaan. Een vrouw in Nederland, ook nog met het Nederlandse staatsburgerschap onder de oksels, raakte haar uitkering kwijt en moet 41.000 Euro terugbetalen aan de NL-Staat. De terreinen die ze voor haar kinderen had bewaard, is ze dan nu ook kwijt en hebben de spruitjes geen erfstuk als immers dat moet worden doorverkocht om tenminste de advocaat te kunnen betalen. Het leven is hard.

- KPS/HQ. Weer een drama erbij. Eerstens een ‘vingerafdrukdetectieapparaat’ door de US-Amerikanen op “HQ – Police Paramaribo Forensics” geplekt en nu een veel minder kleurig verhaal, dat het nieuwe hoofdbureau van politie, althans het nog niet opgeleverde aan geraamte, hoogstwaarschijnlijk weggedozerd zal worden. Wegdozeren is volgens Bartjes natuurlijk geen goed NL-woord, maar sinds Edgar Cairo het Surinederlands introduceerde, is veel meer geoorloofd dan wat men ABN placht te noemen. Als men het allemaal maar begrijpt. Nu heeft men in Nederland een ‘straattaalprobleem’, wat de VVD ertoe in verleiding bracht om te stellen, dat er in Rotterdam ook nog Nederlands wordt gesproken. Gelukkig maar en gefeliciteerd. Ahum! Ondanks al die duizenden hoofddoekjes, ‘hangin’ bangin’ proletariërs en verhevener plebejers. Rotterdam rotjeknol of gewoon ‘por fotto’, volgens de Bijlmerklant. Maar is toch wel weer vreselijk, dat al dat beton –volgens een coverkritischer Delftenaar– niet goed gestort is voor een KPS/HQ om daar de vele politiemensen, hun apparatuur en de geverbaliseerde klanten te huisvesten. Om niet te spreken van al de zaken die Surishopping, volgens bestekvoorwaarden zou aanleveren en welke nu door het wonderkind bij MinJUSPOL op een verdachtenlijst zijn geplaatst. Geeft ‘werede nanga bere hati’, aan een bonafide leverancier die achter zijn kwaliteitmiddelen is blijven staan.

- Redelijke termijn. Knap in de war gebracht door het rechtssysteem en door de organen die zich er ook nog politiek mee gingen bemoeien. Ritfeld heeft gelijk. Wil men de nationale en dus Surinaamse rechtsmiddelen uitputten, dan heeft een mens drie levens nodig. Slakkengang, politieke inbreuken, lamlendigheid, topsalarissen toucheren maar het werk niet willen doen en dan de amnestiepaskwillen er tragikomisch in. Kan men allemaal op de lijdensweg van een verdachte tegen komen. Allemaal te danken aan een weinig waardige vervolging die absoluut niet in beweging kwam in en na 1982. Vervolgens door insteken van ‘het parlement’, stuiting van verjaring en absolute opdrachten van het Hof van Justitie, in 1999/2000 gedwongen werd wel in ‘bewegingsmodule’ te treden. Moest uiteindelijk meewerken aan lijkopgravingen en degelijk forensisch onderzoek. https://www.youtube.com/watch?v=ORA_ltBsOe8 Verdachten en nabestaanden dan weer door de leden van het parlement en het oerdegelijk vermeende “hof” in de steek gelaten te worden. Krankzinniger kan het eigenlijk niet. En dan heeft men ook nog de “awari domri” uit Para. Een weinig schaamtevolle die een amnestiepaskwil initieerde met zijn ‘gang’ en door middel van de meer corrupte in het parlement, ook nog als ‘wetje’ meekreeg. De gehele meer rechtsbewuste gemeenschap in de war. Die mobiele geest uit de Para wist nog maar enkele dagen geleden, een ACP/EU resolutie mee te helpen torpederen. Een stemgedrag vertonend die eigenlijk een homofiel in Afrika, gelegitimeerd op het schavot van de wisse dood verstoot. Oeganda – Nigeria, ‘so bun’. Kenmerkend voor een ultra mobiele, wazige en meervoudig ruftende geest. Vandaag de dag zegt de Paraan gewoon, dat hij het “erg vindt” voor de Surinamer Ritfeld, dat die geen recht kan verkrijgen. En dat allemaal, terwijl de lopende strafprocessen door diezelfde Paraan in de wielen werden gereden. ‘Awari domri superior, so bun’. Hopelijk dat wanneer die meneer zijn bed aan de Bruinhart in Para bereikt, dat hij ook goed kan slapen en zijn geestelijk meerderen hem de rust, in ziel en/of zaligheid lofrijk mogen vergunnen. ‘Tje poti’.

 - Ambassadeurs en Buza-vertegenwoordigingen. Nadat de ambassadeurs van Argentinië, Colombia en Bolivia diepgaand ‘een weekeindonderhoud’ met Nicolas Maduro hebben gehad, na de eerste Unasur interventie, heeft het geïsoleerde staatshoofd door de noodgedwongen, toegestemd een initieel gesprek te hebben met delen van de oppositie in Caracas. De oppositie heeft de voorwaarden voor enig onderhoud uitgewerkt en neergelegd. www.bbc.com/news/world-latin-america-26936590.

 - Parlement. Delen van De Nationale Assemblee hebben de regering Bouterse opgeroepen om de subsidie voor babyvoeding per ommegaand te herstellen. Kan niet anders.

 

- Democratie. Bij de parlementsverkiezingen in Indonesië is de Democratische Partij van Strijd (PDI-P) de grootste geworden. De partij was ook favoriet voor de eindzege vanwege de populariteit van de gouverneur van Jakarta, Joko Widodo, maar haalde toch minder stemmen dan verwacht. Het partijlid van de PDI-P is ook de gedoodverfde winnaar bij de presidentsverkiezingen, die in juli worden gehouden. Partijen die meer dan 25 procent van de stemmen hebben gehaald, mogen direct een kandidaat naar voren schuiven. Bij de verkiezingen van vandaag heeft geen enkele partij dat percentage gehaald. De partij van president Yudhoyono is door de uitslag niet meer de grootste partij van het land.

 - Kiev. Pro-Russische activisten moeten voor vrijdagmorgen hun bezetting van regeringsgebouwen in Oost-Oekraïne staken, eist de Oekraïense regering. Als ze niet bereid zijn tot overleg, laat Kiev de gebouwen ontruimen door veiligheidstroepen. Aanhangers van het Kremlin houden overheidsgebouwen bezet in de steden Donetsk en Loegansk. In de stad Charkov bivakkeren tegenstanders van de Oekraïense regering achter barricaden op straat. De VS twijfelt er niet aan dat Rusland achter de bezetting van de overheidsgebouwen zit, verklaarde de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Nuland vanmiddag.

- Verdragenrecht. Blijkt dat de auditeur-militair/officier van justitie in het strafproces tegen gruwelmoordenaars van 08 December 1982, de status van het verdragenrecht en de werking daarvan boven nationale wet- en regelgeving, niet wenst te erkennen. Misschien moet het Hof van Justitie ook deze ambtenaar en zijn vervolgingsorgaan, met spoed terechtwijzen en gecorrigeerd richting geven aan het feit, dat moordenaars en uitlokkers die kwamen tot en met het criminele punt van moorden (…), niet ongestraft kunnen blijven door ellenlang gemier –een en dertig jaren lang– tussen zogenaamd multi-interpretabele rechtsregels. Ook al zo een mondvol! ‘Yere no pa! Summa e kiri libisma e go na strafu, dati wi ini disi kontren sabi wawan. No wan tra sani e teri…, na ini Sranan’.

- Aftaaien. Ambtenarencarrières op de schop. Komt er van buiten een nieuwe minister, kan men nog zoveel accreditaties hebben verzameld of je vliegt er met alle strepen en balken op de epauletten uit. Gebeurde ook de krachtpatser Michael Watson die vervangen moest worden door de KTPI-er Mentowikromo. Powerplay everyday! 25 Mei 2015.

- Coronie. Een minder blije tijding voor het district. De goedlachse en enthousiaste districtscommissaris Harold Sijlbing, bewust van zijn milieutaken en drift in het toerismeverkeer, gaat het goede werk neerleggen. Om persoonlijke redenen. En dat heeft een ieder nou eenmaal te respecteren.

- Nadering en Naasting. Twee juristen die elkaar aanvullen, in de uitleg van wat ‘allodiaal eigendom’ nu eigenlijk voorstelt/inhoudt en welke vorderingen daar eventueel aan kunnen gaan kleven. Helaas heeft de corrector de beide here justitiabelen in de steek gelaten en bij tekstverwerking, bepaald geen genoegen gedaan. Helaas!

- Henri. Gevierd bankier in binnen/buitenland en even tijdens leven manager van een oliemaatschappij, Henri Elcock, kwam zondag jl. bij een verkeersongeval in Saramacca om het leven.

- 08.12.1982. Een datum die onuitwisbaar gegrift staat in vrijwel elke databank van geciviliseerde landen op deze aardbol. Een schandaal op zich. Nog groter wordt de weerzin van de beschaafde mens, dat de daders van de massamoord –op 08 December 1982 door totaal ontaarde criminelen gepleegd– nog in relatieve vrijheid rondlopen. Ook dat velen van de geïdentificeerde daders reeds zijn gestorven. Evenzo onder de nabestaanden die niet meer in leven mogen zijn. Overleden ouders waarvan de zonen gruwelijk werden vermoord, na door de misdadigers valselijk te zijn beschuldigd. In enkel geval zijn er ook de kinderen die tot nog toe, bij hun ook al geëindigde leven, geen gerechtigheid mochten zien. Het is dan ook een omissie te kunnen denken, dat de nog levende nabestaanden geen stem mogen hebben in het lopende 08 December 1982 strafproces. Het Openbaar Ministerie, de Rechterlijke Macht en de daar aangestelde ambtelijke exponenten, kunnen nu wel ‘hemel en aarde’ proberen te bewegen om het proces geen gezonde voortgang te doen vinden of nabestaanden monddood te maken/houden (…), de dag van gerechtigheid en des oordeels, komt ook voor orgaan en exponent(-en) steeds nader-/dichterbij. Heeft geen enkel missen.

- Dreiging. Rusland is verantwoordelijk voor de onrust van de afgelopen 24 uur in het oosten van Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse minister Kerry gezegd. “Het is duidelijk dat Russische commando’s de katalysator waren voor “de chaos”, zei Kerry voor een Senaatscommissie. Moskou is mogelijk bezig met het leggen van de fundamenten voor een militaire actie, zoals op de Krim, zei de minister. Kerry dreigde opnieuw met zwaardere sancties tegen Rusland als het land zich niet terugtrekt uit Oekraïne. Die zouden vooral de energie-, bank- en mijnbouwsector treffen. Hij kondigde aan dat hij volgende week een ontmoeting heeft met zijn Russische collega Lavrov. NAVO secretaris-generaal Rasmussen roept Rusland op zijn militairen terug te trekken uit de grensregio met Oekraïne. Volgens de NAVO-topman zijn de ontwikkelingen in Oost-Oekraïne reden tot grote zorg.

- Lomburg? Limbo baas bij STVS? Wat een land, wat een toestanden en onwelvoeglijke ‘setewasies’.

‘Take a hike’. Het militante regeerkabinetslid Persaud heeft in Georgetown Guyana verklaard, niet deel te zullen nemen aan een mijnbouwconferentie in Suriname, nadat er een uitnodiging naar hem uitging. Een invitatie met de juiste landkaartafbeelding van ons land. De man wilde daarna niet komen. Opgeruimd staat toch weer altijd netjes. Persaud is ook de aangewezen man geweest die concessierechten aan een Braziliaanse miljardair afgaf om in het Tigri-gebied en dus op Surinaams territoir exploratieactiviteiten te gaan in-/verzetten. Ondanks bezwaren uit het parlement van Guyana en het Guyanese leger, gaf Persaud de concessie af. Wijselijk zag de Braziliaan op zijn beurt af van die gein. Ondanks die grap blijkt nu sinds een aantal dagen, dat het Guyanese leger een bezettingsmacht op Surinaams grondgebied onderhoudt. De laksheid in Suriname en in het bijzonder MinBuZa, is daar debet aan. Wanneer legt men die illegale bezettingen op ons grondgebied nou vanuit de lucht vast, om in afdoende acties over te gaan ?

 

- Grond en ‘bonero’. Overal ziet men nu grappen die worden uitgehaald. Sinds het achterland ontsloten wordt met mooie asfaltwegen, heeft het ondernemersvolk te maken met allerhande figuren die mede uit het buitenland zijn aangewassen en menen aanspraak te mogen maken op bepaalde gronden of bezittingen. Als men geen richtige documenten of administratie kan tonen om die claims voor het Surinaamse gerecht te verdedigen (…), is het steeds vaker zo geworden, dat men de kant van allerlei occult handelen opglijdt. Alsof dat ene bal mag helpen doen rollen. Zo had men daar belachelijk aandoende situaties in Brokopondo, maar ook weer in delen van de Para. Bedreigingen van rechtmatige eigenaren en hun personeel, vormt meer gebruik dan uitzondering.

 

- Voeding. Wie bij de overheid bedacht heeft om de babyvoeding niet langer te subsidiëren en daarvoor enkel borstvoeding in die hongerige plek propagerend te plaatsen, heeft niet gedacht aan de zoogloze moeders. Misschien is er ook een probleem in de distributieketen, naar de meer behoeftige toe. Setewasi, die nader moet worden geëvalueerd. 

- Basiliek. De Petrus & Paulus kathedraal van Paramaribo kreeg de status van basiliek. Een volle bak aan gelovigen en genodigden, tussen zijbeuken en in het middenschip, namen deel aan de religieuze riten en plechtigheden welke gepaard gaan bij een dergelijke bevordering. Ook buiten het kerkgewelf, kon men onder feesttenten de gebeurtenis volgen.

 

 - Lackin. De meer lumineuze op BUZA laat weten, dat door de opstanden van het Volk in Venezuela, de ‘Petro Caribe deal’ niet in gevaar is. Alleen het feit al, dat men daarnaar wil kijken, betekent dat er grote zorgen zijn. Als Nicolas Maduro morgenochtend door het Volk en misschien wel andere meer potentiële machten wordt weggejaagd, met zijn plebejergangsters binnen de nationale oliemaatschappij, zullen alle landen in de regio en Iran/Rusland wel weer snel genoeg ervaren en opkijken, hoe lang de oliekraan richting hun behoeften blijft openstaan. Want als de reparatie van Venezuela eenmaal moet worden opgestart, is het zo gebeurd. Sluit af die hap! Alle revenuen zullen nodig zijn om Venezuela te doen herstellen van het ruïneuzer Chávisme. Wie het Chávisme nog wil aanhangen of copiëren, speelt enkel nog ‘Russian Roulette’ met de belangen van ons Volk.

- Dorpshoofd. Een verhaal dat ‘Wit Santi’ geen dorpshoofd heeft, wekt nog meer vragen op. Toch misschien wel nuttig om na te gaan, wanneer Wit Santi in de Para eens een soortement aan dorpsstatus heeft verkregen en/of dat in overeenstemming is met het titelloze aan gedoe (…), nabij de startbaan van de meest waardevolle ‘asset’ van/in de Republiek Suriname. Wie Zanderij verkent en kent, kan maar enkel waarnemen, dat er steeds meer illegale bouwsels kruipen richting landingsbaan. Totdat de internationale luchtvaart- en veiligheidsorganisaties bepalen, dat er zich in een straal van 1500 meters, geen particuliere bouwsels rond de landingsbaan van Zanderij en het gebouwenkwartier van de luchthaven, nog maar even langer mogen bevinden. Waarschijnlijk zal enkel “Hollandsche Kamp’ het juridisch gedeelte, maar geenszins de veiligheidscorridor kunnen weerstaan of overleven. Al het andere, zal in opdracht van de verdragspartners moeten ruimen. Maar men luistert niet en creëert alleen maar rommel voor het nageslacht! Misschien denkt men dat er zoveel geld ‘in staatskas’ floreert om ‘overnight’ een nieuw vliegveld neer te kunnen zetten, zoals in conglomeraten als San José – Costa Rica, São Paulo – Brazil, Narita – Japan, Hong Kong – China, Dubai, Bahrein of Almere/Lelystad – Nederland, dat zouden kunnen en mogen doen. ‘We sribi, te a sani e kom lepi!!!’.

 - Putin. De imperiale geest van Putin blijft maar zoeken naar problemen voor Oekraine. De steden Charlov en Donetsk zijn gevallen voor de aanzet tot geweld om straks –door middel van Russische militaire machtsouverturen– de steden en regio’s over te nemen. De volgende zet, zal: Letland, Moldavië, heel Oekraïne kunnen worden. Betekent wel weer, dat een zeer grote oorlog dreigt. Het begon allemaal met het fysiek terugdringen van het communisme in het midden van de zeventigerjaren van de vorige eeuw. Stoten en tegenstoten. Communisme/socialisme vs. rechtsmilitaire regiems. Ping Pong Mao-Nixon. Cuba/Nicaragua/Grenada/Suriname vs. USA/Brazilië. Allende vs. Pinochet. Condor generaals. Buenos Aires – Malvinas vs. Londen – Falklands. Thatcher/Reagan vs. Moskou. Instorten van Joegoslavië post Broz Tito. Praagse/Warsawa/Berlijnse lentes. Sarajevo weer in het middelpunt net als in 1913. Sluipschutters. Kosovo en ondertussen Rwanda/Burundi/Kongo/Oeganda. Somalië/Soedan/Mali/Niger? Niet 800.000 Tutsi’ en Hutu’s, maar een bijgesteld cijfer –20 jaren verder– van 1.1 miljoen Afrikaanse mensen in drie maanden tijd daar bij het grote meer. Afgeslacht! Clinton en de rest van de wereld, keken de andere kant op. Behalve dan de bombardementen op de moorddadige Serviërs en Croaten. Maar in Sebrenica keek ook de UN een andere kant op, toen onder het oog en besluit tot overgaven van ene Thom Karremans en zijn Dutchbat 8000/9000 moslimmannen en jongens werden afgevoerd en vermoord door Mladic. Vandaag vraagt diezelfde Nederlandse kolonel Karremans zich af, waarom hij strafrechtelijk moet worden vervolgd. Deed Hans Valk toch ook?! En in mindere mate de Brunswijk-financier Van Tussenbroek nu wijlen? Idem dito. En nu wil pupil Brunswijk, president van dit land worden? En dan in tijd wat dichterbij, kreeg men de Arabisch verheven lentes. Iran, Irak, Afghanistan voorafgaand. Vervolgens Tunesië, Libië, Egypte, Syrië, Jemen en instabiel Pakistan. Allemaal, post 9/11 New York City en de aanvang van een inmiddels uitgespeeld Bush-epos. Met de erfenissen voor een Obama die oorlogen zegt te beëindigen, maar de andere kant opkijkt, daar waar de Syriers elkander ook zonder chemische wapens afslachten. Putin lacht in zijn vuistje, nadat deze al in de case van Ossesie de twijfelhouding van Washingtion DC doorzag. En dan nu de Oekraïne met als proloog een Olympische ouverture in ‘de Krim’. Het houdt niet op. De glazenbol voorspelt niet veel goeds, voor Obama noch voor die Putin. En de wereld in het bijzonder! Intussen daagt een Brunswijk, overigens echt een kind van zijn tijd, de opiniepeilers op infantiele wijzen uit om hem te plekken in respectieve districten, waar hij met ‘verworven weelde’ uit de hout/goud en andere zaakjes, is gaan strooien. Zien wat het uiteindelijk met hem wordt, zo dicht langs de Franse territoria.

 - ‘Pondo bari’. In het District Brokopondo blijkt de VHP zeer succesvol en onverstoord de olifant te hebben laten grazen. Ook in Paramaribo-Noord heeft men stevig op de deuren mogen kloppen en ‘eyeball to eyeball’ met de mensen kunnen praten en hen mogen aangeven waarvoor Santokhi en zijn partij staan.

 - ‘Owru tori’. ‘Wie het geld heeft wint de verkiezingen’, wilde eens een Frontleider debiteren. Zo een twintig hele jaren geleden. ‘They won the elections…, but lost the presidency’. Verraad, bedrog en omkooppraktijken speelden dus toch mee. Men zal het nu moeten doen met: “Wie het geld heeft en geen gangster is of attituden daarvan heeft, krijgt een lang en deugdzaam politiek leven toegeworpen…’.

 - RGB. ‘A pa e bari sabotage nanga corruptie…?!’ Niet in de gaten hebbend, dat hij zichzelf een brevet van onvermogen daarmee geeft. Als de NDP het ministerie van ROGB niet heeft kunnen verschonen van habitueel corrupte en saboterende ambtenaren, is ook die partij voor geen knip waard geweest! ‘Trafassi no kan taki..!’. Maar ja…, als Abrikadabri het goede voorbeeld heeft afgegeven en bij prolongatie wordt gefêteerd op een positie als ‘adviseur van staat, wat wil men dan voor clusteruitstraling hebben? Juist ja! Een gevolg van het aan elkaar veroordeeld blijven.

 - Nutstarieven. Politieke kreet: “Brede schouders moeten de meerlasten dragen”. En intussen ‘Sinterklaas de filantroop’ spelen, met de zuurverdiende vermogens van het volk. Daarbij de belastingontduikers en hun achterban politiek verwennen met gratis elektra en water? Tegelijkertijd ook de brede schouders versmallen met een belachelijk aandoend dieet, waardoor deze steeds smaller geraken. Wie de middenklasse ondermijnt, zal ongehinderd eindigen als de zo vroom aanbeden irato’s van/in Caracas. Let op, wat er dan van een toges ‘contrat social’ overblijft!

 - Verbod. Obstakels opwerpen voor de politieke bundeling van partijen? Geeft aan hoe onzeker de initiatiefnemers van deze blokkades zijn geraakt en eigenlijk beseffen, dat wat met anderen werd bekokstoofd, uiteindelijk een dodelijke stoot aan “backfire” heeft opgeleverd. De verdeeldheid in de politieke coalitie, is nimmer zo groot geweest. Iedereen zoekt zijn eigen weg. Eigenlijk…, vanaf 2010 al.

 

- Veiligheidsverdrag. Niet ratificeren van een veiligheidsverdrag, wat aan regelgeving in Frankrijk al tot en superieure wet is verheven, nodigt uit tot eigen richting. Brunswijk wil dat verdrag niet? Geen probleem. Als de Quai d’Orsay moe is geraakt en een gesprek in Parijs met ene Brunswijk wil hebben, mag hij gerust informatie aan het NRC-Handelsblad vragen. http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/11/pantservoertuigen-richting-huis-gbagbo/

 - Somo en Soemita. Dat zijn nu de twee belaagden in Commewijne. Districten Marowijne en Commewijne staan op de lijst van ABOP en in het bijzonder Alice Amafo en Marinus Bee. Niet zo leuk voor de achterban van Tamansari en de Lijnbaan in Moengo.

 - Why why why a sani no man drai? Ruis en de vraag, waarom de conceptwet Spaar- en Stabilisatiefonds plotseling door ‘baas’ werd ingetrokken. ‘God only knows’.

 - 2.5K. Niet minder dan twee en een halve kilo aan cocaïne, nam de Nederlandse man mee in zijn koffer naar Zanderij. Dubbele bodem, ‘mi boi’. Je bent 57 jaren oud en haalt deze stupiditeiten uit? Dat wordt een enkele reis Boma-polder.

- BALLEN. Wat is dat? Elo! US$23.000,– en Euro 2.000,– ‘ballen’ gejat, uit het gebouw van De Nationale Assemblée. Heeft men daar een oude sok, onder het preekgestoelte en kon daar een dame in graaien of is er veel meer aan de hand? De Centrale Bank is op nog geen 150 meters verwijderd van het DNA-gebouw, maar men acht het weliswaar nodig of opportuun een dergelijke hoeveelheid ‘cash’ in vreemde muntjes aan te houden. Bij God, Suriname en zijn parlement, is toch al van alles mogelijk. Overigens, ook een zelfamnestiewet. Een paskwil die deze week twee jaren oud mocht worden. Een zelfamnestiewet die de principale verdachten van gruwelmoorden, welke er overigens heel schunnig een beroep op doen, niet anders dan straffeloosheid zou moeten verlenen. Tenminste, als men zich niet schlemielig in de dagvaardingsdata had vergist. De meer ‘moedige verdachten’, met wonderwel onverschrokken ‘conojes’ of toch weer niet. De individuen die zich achter een eigen opgemeten dan wel “pasmaat selfie”, aan ordinair gebleken ‘amnestiepaskwil’ gingen verschuilen. Twee jaren lang wordt hen lafhartigheid verweten. Hier en in verre landen overzee. De pathetische sloebers die geen verantwoordelijkheid, voor hun marginale daden in de jaren tachtig en negentig durven nemen.

- Zeden. De mediawerker / ambtenaar is terdege door de justitie aangehouden en in verzekerd strafproces verwikkeld geraakt. Een klacht ter zake overtreding zedenwetgeving bij het Openbaar Ministerie gedeponeerd, resulteerde uiteindelijk wel in aanhouding te Nickerie en inverzekeringstelling.

- DR. “Sjech Hoogie ga jij maar met die Robbert naar de Bemiddelingsraad voor geheel SU om de CLO- en Fisozaakjes aldaar voor te leggen…, zodat ik een rustig weekeinde kan hebben in de ‘Broko Baka Amaka…’, capish?”. BBA, ‘so bun’. Oké dan! Gwe boi, gwe boi, gwe boi!

- Seks. Er is weer groot alarm. Waren ze enige tijd weg van Facebook, worden er weer schunnige filmpjes via dat medium gelanceerd. Echter zal de Overheid het moeilijk krijgen bij afdoende bestrijdingsformules. Want de goede voorbeelden worden maar nauwelijks van bovenaf gegeven, als er nog mensen dicht bij het vuur verkeren, zich publiekelijk misdragen en voor onder meer Mamjo-sites kiezen om hun frustras de vrije loop te laten. Wordt wel weer tijd, dat de pamflettist die op rehabilitatie(-s) uit is, wederom met de neus op zijn marginaliteit en achterlijkheid wordt gedrukt. Misschien wel met een gesprek op het Openbaar Ministerie en afdoende vervolging in de pijplijn opgelegd, nu bedoelde pielepoot wederom de ‘untouchable’ probeert uit te hangen. “Mi no habi neks te maken nanga no wan (…) man, mi e du san mi wanni, no wan man no man hori mi…”. En daarbij de nodige etablissementen met gramloze grootpraat binnenstapt, waar bedoelde amoebe –uit de ‘grun watra gotro’– eigenlijk nooit in heeft thuisgehoord. Zielig zo een pamflettist, die ge-/misbruik wist en eventueel nog weet te maken van zijn niveaugenoten in ogenschijnlijk plebejerballotages.

- Diesel. Geknoei met belastingvrije brandstof is opgevallen. Nu ook bij Financiën die de zaak op de wegingwip heeft gezet.

- ’900 Miljoen debt’. “Bestaat niet…”, zegt Financiën. Hooguit 224 miljoen aan overheidsschulden. ‘Neen…’, wel wat meer hor, sinds men doet alsof de gedocumenteerde suppleties –vanaf het jaar 2000– in een vergeetboekje zouden moeten gaan thuishoren. Vanzelfsprekend een illusie.

- Barricades. Het gaat weer niet goed in Marowijne. Maatschappijwegen van de Suralco in concessiegebieden, werden in de Adjoema-periferie gebarricadeerd? Wanneer gaan burgers leren, dat die wederrechtelijke handelingen alleen maar investeerders afschrikken en op termijn de ‘civiele wacht’ er alleen maar slechter van kan worden? Wanneer er meer verantwoordelijke mensen in Marowijne het opnieuw voor het zeggen mochten krijgen, zal men de toekomst heel misschien mogen toelachen. Tot nog toe is alleen blijkgegeven, aan chaos en een stevig onderhouden puinhoop. Ondanks alle inzet tot normalisering en infrastructurele ordening.

- Nattigheid. De aanvoerder van ABOP voelt aan zijn water, dat het hem ‘voor – tijdens – na’ de komende algemene verkiezingen, knap moeilijk kan worden gemaakt. Vanuit zowel het binnen- als het buitenland. Om onder drang en dwang, groter draagvlak te verwerven, is alvast een blik geworpen op de grenzeloze successen van de BEP. Echter heeft de leider van de ABOP zich zodanig opgesteld tegenover Seeka en BEP, dat de zogenaamde A-combinatie exploderend uit elkaar is gespat. En dan echt niet lang na de verkiezingen van 25 Mei 2010, toen al in een formatieperiode de voorzitter van de BEP het moest ontgelden. Nu zit Brunswijk aan te kijken tegen zeer standvastige leiders, als Asabina en Waterberg. Die laten zich geen knollen voor citroenen verkopen. Laat het aan allen duidelijk zijn. ‘De man no kan law tu lesi…! Dja dja Beppie tranga tumusi…’.

- De Kerk I. In de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam is vanavond pater Frans van der Lugt herdacht. De pater werd maandag in Syrië vermoord. Bij de dienst waren honderden mensen aanwezig. Onder hen waren de bisschoppen van Rotterdam, Breda, Roermond en Utrecht en de koptisch-orthodoxe bisschop Baramousy. Ook familie van pater Van der Lugt was bij de mis. Tijdens de Avond van de Martelaren werden gebeden uitgesproken voor de pater. De dienst werd geleid door bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij noemde de pater een inspiratie voor iedereen. “We hopen dat zijn levensoffer ons de ogen zal openen voor degenen die wereldwijd worden vervolgd”. Tijdens de dienst stonden de aanwezigen ook stil bij alle andere christenen die vanwege hun geloof het afgelopen jaar hun leven hebben moeten geven. Dit weekeinde zullen veel katholieke kerken in Nederland stilstaan bij de gewelddadige dood van pater Frans. De 75-jarige pater bleef ondanks beschietingen en uithongering in zijn klooster in de Syrische stad Homs om de inwoners daar te helpen. In januari zette de pater-jezuïet een filmpje op YouTube met een noodkreet. Hij benadrukte dat mensen dringend hulp nodig hebben. “We willen niet sterven in een zee van ellende en leed”. Hij werd maandag uit zijn huis in Homs gehaald, mishandeld en doodgeschoten.

- De kerk II. De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk heeft twee klachten tegen de vorig jaar overleden bisschop Jo Gijsen gegrond verklaard. Dat blijkt uit twee bekendmakingen van de klachtencommissie. De klachtencommissie noemt geen namen in de verklaring, maar het bisdom Roermond erkent dat het gaat om oud-bisschop Jo Gijsen. De twee klachten gaan over het betasten van de geslachtsdelen van twee minderjarige jongens tussen 1958 en 1961. “Respect…” werd de kudde geleerd. Neen, eerder ingestampt. ‘Over de doden niets dan goeds…’, als men het als medemens nog in bepaalde gevallen kan opbrengen.

- Tjoepie tjoepie. Een 49-jarige advocate uit Hollands Kroon, in Noord-Holland, is aangehouden omdat ze een criminele organisatie zou hebben geholpen. De organisatie runde illegale goksites. De advocate wordt verdacht van witwassen, fraude en oplichting. De criminele organisatie werd geleid door drie mannen uit Best, Terneuzen en Geldrop. Twee van hen zijn broers. Zij werden al in november aangehouden. Eerder werd al beslag gelegd op tientallen kapitale villa’s en bedrijfspanden in binnen- en buitenland. De goksites hadden sinds 2006 een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Vorige maand is een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die vermoedelijk de illegale goksites heeft voortgezet na de arrestatie van de drie mannen. Maar in SU heeft men ook wat kleurrijken gehad. Recentelijk nog kon men lezen dat een eens beëdigd advokate voor de pizzashop het aangezicht van een ex niet kon verdragen en verstaan. Zij hem op niet genadige wijze een pakslaag gaf. Kijk no. Als de aangevallen man zich niet als cavalier had gedragen zat hij misschien nu nog vast. ‘A no so dan? Yes! Dan we kari a man vriendje…?!’. ‘Gwe boi, gwe boi, gwe boi …, dem man bing go peep wan ondro-minister, so bun’. “Hinderlijk, nanga dem peepboi, yere! Hinderlijk, mi pa”.

 

De Observateur van Sranan. 

De Week in Retro – 05.04.2014.

De Week in Retro – 05.04.2014.

 

MEMORABILIA.

 

-BBC. Een week vol tegenstrijdigheden, dilemma’s, ongeluimde twijfels, bureaucratie, ingewikkelder logistiek en dan…, pfffft? Maar toen kwam het bericht van BBC News Magazine, waarbij Monique Pool ons hele zijn een lift gaf, met een artikel aan haar gewijd, wat niet alleen het mooie aan de mens karakteriseert en weergeeft maar bovendien met raketkracht over de wereld wordt gejaagd door het machtige Internet. Zo positief en zo verheffend. Laat het ons echt niet afnemen!www.bbc.com/news/magazine-26734289

- Ironie. De hoogste baas van Interpol komt naar Suriname en deelt mee, dat er meer dan 64 mensen uit Suriname op de signaleringslijsten voorkomen. Verder dat de moeilijkst aan te vatten vogels, onder meer in het gilde van staatshoofden plekken. En tijdens het bezoek, als klapper op de vuurpijl (…), een signaal naar Belfor. Hij mag een Interpol-paspoort komen halen, op de volgende internationale meeting van de opsporingsdienst. De president van Interpol, Ron Noble, geeft daarmee inderdaad helder ‘een signaal’ af. Diplomatiek verantwoord. Gegeven de ironie wil…, dat Belfor als partijvoorzitter een gesignaleerde Interpol-verdachte onderhoudt en regelmatig met die lumineuze op een politiek platform wordt gesignaleerd. Ronnie B. moet namelijk ook nog eens 10 jaar gevangenisstraf in Nederland ondergaan, in de bekender zaak met ene Fawsya verwikkeld. Daarnaast nog eens elf jaren in Frankrijk uitzitten, inzake strafvonnis tezamen met de Braziliaan Raimundo da Silva – Barbossa. En dan voor de nieuwsgierigen de driftbevrediging om te gaan kijken of de persoon van D.D.B., nog op de vereenvoudigde lijsten van Interpol voorkomt? Die casus werd hoogstwaarschijnlijk op een geclausuleerde schaduw-/wachtlijst geplaatst. Neemt niet weg, dat ook ene Keneth Leo Josef M. wel weer door Brazilië wordt opgespoord om gevangenisstraf, ook in dat land te komen uitzetten. Men is vrij om naar de Interpol ‘wanted’ en ‘terrorist watchlist’ te googelen. Censored & uncensored. Out of the box a happy few: http://www.interpol.int/notice/search/wanted. http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2010-45232 http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2010-32333

- Ingang. Er werd op basis van de eigen Surinaamse strafwetgeving en het internationale verdragenrecht, uiteindelijk gunstig geoordeeld om nabestaanden rechtsingang te verlenen binnen het 08 December 1982 strafproces. Verder heeft de Amnestiepaskwil van April 2012, ingediend door Panka c.s., geen enkele rechtskracht kunnen ontwikkelen, ter zake geïdentificeerde verdachten van moord en de uitlokkers om tot moorden te kunnen overgaan, straffeloos te maken/stellen in het voornoemde en nog steeds lopende (straf-) proces. Vanaf dag één, rammelde dat amnestiezaakje van alle kanten. Bijna zou men van een opzetspel bij ontwerp kunnen spreken.

- Extra hulp. Lijkt er veel op, dat Unasur wat extra hulp ter zake Venezuela kan gebruiken. Het Vaticaan zegt bereid te zijn Venezuela diplomatieke hulp te bieden om het conflict tussen president Maduro en de oppositie op te lossen. Maduro staat onder steeds meer druk een bemiddelaar te zoeken. Maduro noemde gisteren als mogelijke bemiddelaar de Italiaanse kardinaal Parolin, die tot vorig jaar apostolisch nuntius voor Venezuela was, een soort ambassadeur. Volgens het Vaticaan is de kardinaal bereid te bemiddelen, maar moet er eerst goed over worden gepraat hoe dat moet gebeuren en wat de verwachtingen van beide partijen zijn.

- Nog zo iets. De personele problemen van Amina Pardi op de Ambassade van Suriname in Djakarta, nopen haar om hulpgeroep te telegraferen. Zij weet niet goed wat te doen, nu er problemen zijn ontstaan. Oneffenheden door fundamenteel mismanagement. Evenzo met ene juffrouw Kanhai in Delhi. Relationeel compleet in de soep gereden. ‘Bigi bigi bigi problemas, nanga skandaal!’.

- NF. Het Nieuw Front heeft op gedegen wijzen, de onvolkomenheden in het buitenlands beleid van Lackin en de absurder geintjes van onder meer een Panka gelijst en in een verklaring doen uitbrengen. Het houdt absoluut niet over!

- Marginaal. Op marginale wijze wist Lackin de samenleving wijs te maken, dat de wereld aan het veranderen is en de als gangsterfilm ervaren militaire acties van Putin op de Krim, enkel een te accepteren onderdeel daarvan vormen? Wie schetst in het vervolgverhaal een ieders verbazing, als ene Mac Donald in New York –zonder enig debat of goedkeuring van het parlement in de Republiek Suriname– zich genegen opstelt onder de ‘onthouders van stemming’. Onthouding, waar het veroordelen van inbreuken op de geografische en soevereine status van de Oekraïne betreft en een volwassen kans wordt gegeven tot internationale correctie. Wie schopt je om namens Suriname, je van die stemming te onthouden? Het parlement moet gewoon het aftreden van Lackin en het verwijderen van Mac Donald uit New York, nu toch wel opeisen. Er is een levensgevaarlijk precedent geschapen, dat als ‘back fire’ luimt. Overigens, gaat enig vergelijken van Mac Donald met het ‘conflict in ruste’ en ter zake de Malvinas/Falklandeilanden, bepaaldelijk niet op. Daar is juist referendum ter bevestiging en bestendiging van de Britse hegemonie, als ultieme uitkomst gereactiveerd. Met betrekking tot een door Rusland aangevallen Oekraïne, meer dan 100 VN-stemmen tegen de annexatiepolitiek van Putin in Oekraïne en op ‘de Krim’ in het bijzonder, heeft Mac Donald de marginale ‘prefuru’ weten te ontwikkelen om een criminele actie van Rusland niet af te wijzen? Een zaak die overal in de wereld afgrijzen en afkeuring wekte. Weg met die inferieure diplohandel in New York, door ene Mac Donald vertoond. Een levensgevaarlijke troepstelling, voor de gewenster rust en veiligheid op dit wes-telijk halfrond. Als een dergelijk gedrag van Suriname wordt gesanctioneerd –in gevolg van Unasur- of Caricomgedoetjes– is ook de Republiek Suriname op termijn de klos en in de rij van ‘failed states’ te plekken.

- Handje ophouden. Is dat alles? Niet anders dan waar Zunder, nu al enige tijd mee bezig is geraakt. De Caribische staten en Jamaica in het bijzonder, hebben een formule gekozen om over duurzame ontwikkeling van de regio met hun voormalige kolonisatoren te praten. Gesproken woord is veel krachtiger in aanzien, dan de nieuwe generatie in de voormalige Europese landen te irriteren met zaken die veler generaties overstijgen. Zunder houdt vast aan zijn persoonlijke formules en tekortgeschoten onderzoekingen? Moet hij vooral doen om straks, zonder enig draagvlak te zitten. Enkel met handje ophouden. Een bekender patroon en sjabloon, wat nooit heeft gewerkt dan alleen maar het consumentisme te voeden. Misschien moet Zunder kennis nemen van wat er in Jamaica leeft, door het volgend artikel van Franklin Johnston tot zich te nemen: “Anatomy of slavery and reperations”. ‘IT is time to deconstruct slavery. We must peel the onion layer by layer and examine each without the hype and emotion. New World slavery was the first global, cutting-edge enterprise – Europe’s banking, manufacture, finance, insurance, shipbuilding. Yet men were sold as slaves in Africa and Jamaica, not Europe. Slavery was the model for commodities trading – buy and sell by specs, divert cargo on the high seas, no need to see the goods. A lot of evil was done, but to personalise slavery as “race hate” perverts history and blurs our insight. The enterprise spanned four continents, major nations, and here – the 17th century New World Logistics Hub under Henry Morgan – was the 19th century node of a global triangular trade. The slave trade was risky, exciting, but did not get you entry to exclusive club “Boodles”; owning a plantation did. Reparations came to mind when I examined MSS in the Public Records Office. I learnt about slavery beyond the insipid local armed struggle and Wilberforce’s crafting a weak political solution. I was flippin’ angry that Africans traded my Dad for “brass bands, tobacco and beads” – what? Coloured beads? Not even a rifle? An outrage! Sue them! Life is still cheap there. The slave trade was distinct from slavery; both began randomly for Europe, but were a way of life in Africa. We do not have the nous to move slavery from tearful diatribe to cogent analysis, despite Eric Williams’ Capitalism and Slavery. Today, barbarity reigns in Jamaica. They rape kids, slash throats, gut women, and hack men into pieces. This makes slavery look good. So weep for yourself, not your ancestors. The slavery chronicles need scholarship as Africa has not told its side of the story. New World slavery was not social, political, tribal or God punishing black people, it was business. Europe and Africa did not invest to watch men squirm. Europeans worked Tainos to extinction and, while Africa was not their first choice, they found men with a devalued sense of self as substitutes. Europe could not buy men in China or India, but in Africa men were on sale. Slavery went viral when cane farmers’ demand for workers exceeded the normal supply of men; prices rocketed. Caboceers – native slave traders – made super margins, so “let’s trawl the next village and steal some men!” The rest is history. The slave trade and slavery had different investor profiles. Let’s unbundle them’. Voor meer intellectuele verbreding: http://www.jamaicaobserver.com/columns/Anatomy-of-slavery-and-reparations-_16364408

- Veroordeling. Niet de president van het land wordt eventueel schuldig bevonden en tot gevangenisstraf ver-oordeeld. De persoon die de halsmisdrijven deed plegen of heeft gepleegd, wordt rechtens aangesproken. Zoveel is al door de president van de Krijgsraad aangegeven (…), dat er een president is. Maar dat die in persoon voor het groene laken van haar college, enkel verdachte van moord en/of uitlokking is. En niet andersom. Hoewel een aantal mensen, dat weinig mogelijke in dit land trachten te forceren.

- ‘Trini arrests in Venezuela’. In Caracas wordt een groot aantal Islamieten gearresteerd. Vanuit Franse media worden verdachte Syriers gespot die naar Suriname willen overkomen. Is weer ernstig prachtig, in deze regio…!http://www.jamaicaobserver.com/news/Trinis-held-in-Venezuelan–coup–plot
– Piet W., Menkie W. en Frank U. De strafrechter in Rotterdam achtte het hun ten laste gelegde bewezen en vonniste overeenkomstig de dagvaardingsinhoud, de bekende verdachten respectievelijk tot zeven, vier en drie jaren gevangenisstraf. Intussen is Piet W. in hoger beroep gestapt.

- Oplichting. Steeds vaker hoort men van starters de narigheid die tegenkomen en moeten verwerken. Starters? Dat zijn mensen die aan een mooi leven willen beginnen en denken aan een situatie, van: ‘huisje tuintje keukentje’. Er is gespaard en men gaat naar een ontwikkelingsmaatschappij. Daar worden gelden gestort, voor een bepaald perceel in een specifieke buurt. Als er moet worden overgegaan tot het bouwen, wat ook in het pakket zat/zit, komen de problemen ter tafel. Plotseling is er een vergissing gemaakt en kan er op een bepaald project geen plekje meer worden teruggevonden. Legio verhalen die op elkaar lijken. De Staat zou de jonge mens die zo geld en vermogen kwijtraakt moeten begeleiden, zodat er geen ongelukken door een aantal geldwolven wordt veroorzaakt.

- Somo. In het weekeinde werd Somo door middel van een ingezonden stuk erop gewezen, dat men moe is van zijn halve waarheden en hele leugens. In de drang om tot vaster grond te komen –in de hedendaagse politiek– schroomt Somo niet om weer op te scheppen en een aantal zaken ter tafel te brengen, waaraan iedere vorm aan logica of waarheid wil ontbreken. Zo werd het verhaal van Volks Alliantie (VA), oprichting en de teloorgang, geheel anders door Somo uitgebeend dan door een aantal coryfeeën die ‘de man met de rode jas’ geheel terecht wensten te corrigeren. Somo heeft alles en iedereen enkel om de vijf jaar nodig bij de opstart van de verkiezingscampagne. De dag ‘na de verkiezingen’, is Somo gewoon vergeten, dat er een samenwerkingsverband met zijn partij was die voor de verkiezingen was afgesproken. ‘Amnesia superior de Somo Sumarum’. Hoeveel keren meer, zal men dat moeten meemaken? De schrijvers willen die toestanden in ieder geval niet herbeleven. Nunca mas!

- Trucking. Weer kwam een truck zonder remmen de JAW-brug tussen Meerzorg en Beekhuizen afdenderen. Tot nog toe zonder noemenswaardige kleerscheuren. Echter blijven bepaalde transporteurs het noodlot tarten. In het bijzonder de houtvervoerders. Stel dat zo een enorme boomstam op de gasoline-leidingen achter het hoofdkwartier van de Pertjajah Luhur terecht komt. Dan kan men wel een aantal satéstokjes van een zinkplaat krabben…, ja!

- DSB en Staatsolie. Beide mogen bogen over een stevige winst voor belastingen. Inderdaad ging er een groot bedrag naar de hongerige Staat. De vraag is eigenlijk al beantwoord. Bodemloze put en aan weinig telbare schulden, nog selectiever een vereffening pogen. Vestzak naar de broekzak systematiek.

- Oorlogsmisdaad. Heel gewoon als buurman in Roosendaal – Nederland leefde een massamoordenaar uit de Krajina in het voormalige Joegoslavië. Maar een en veertig jaar oud, werd deze oorlogsmisdadiger gevat en afgevoerd. De buren hadden weer geen idee.

- Sauda: Korporal Sauda lid van het Nationaal Leger dat besloot zijn misnoegen kenbaar te maken ten overstaande van generaal bevelhebber Benschop en opperbevelhebber Bouterse, is wederom achter tralies gesmeten. Dit keer werd Sauda ingesloten in de Ayoko Kazerne te Zanderij. Sauda zijn recht op vrije meningsuiting en zijn mensenrechten worden hierbij glashard geschonden. Wie had anders verwacht van dit regiem?

- Kapper. Als men ‘s morgens naar de kapper gaat, kan men alleen maar met rode oortjes naar huis wederkeren. Vooral wanneer er op de voorpagina van een ochtendblad mededeling wordt gedaan en het speculatieve blijft openstaan.

- Krijgsraad. In de eerste week van April 2014, gaat de rechtszaal van Boxel in de oppoets. Het 08 December 1982 strafproces gaat op de rechtstatelijke rails en zal tenminste Edgar R. zijn wens om gerechtelijk oordeel, in vervulling gaan. Of de Krijgraad het verstandelijke aanbindt en de overige verdachten ook zal berechten, ligt in de lijn der verwachtingen. Er zal opnieuw rechtsingang voor nabestaanden, in overeenstemming met strafvorderingregulateurs en het verdragenrecht worden gevorderd. Waarschijnlijk ook nog worden toegewezen.

- Top. De hoogste baas van Interpol en eens gedreven speurder in New Jersey (USA), Ron Noble, vloog op de donderdagmorgen Suriname binnen. Hij onderhield zich met de opsporing/vervolging van het land en vloog dezelfde middag weer uit. Dit keer richting Europa, waar Interpol in Lyon (Frankrijk) de hoofdkwartieren heeft opgeslagen. Wie is Ron Noble en wat is zijn Curriculum Vitae? http://www.google.com/search?q=ron+noble+interpol&rls=com.

- KPS. Nog zo eentje. Grace Flu is niet door een misdrijf omgekomen. Hoe dan wel, als niet eens een moordwapen gevonden kan worden en gepresenteerd. Met andere woorden, schiet Grace Flu zich door het hoofd en een derde staat te wachten om het vuurwapen mee te nemen en/of te verduisteren? Fantasieën die hoog kunnen oplopen. Geen misdrijf, maar er is ook nog onderzoek gaande! Het wordt elke dag mooier. Waren er kruidsporen en op welk object of subject? Nog zo een case die open blijft, voor nog dieper speculeren.

- Bijron. Ze hebben hun geliefde naar het graf gedragen. Maar de familie van de ontluisterde Bijron, laat het er niet bij zitten. Hun dochter en zuster, heeft zichzelf niet verhangen, zoals een woordvoerder, wil doen geloven. Ook die zaak zal wel eeuwig in onderzoek blijven voortsudderen, terwijl de familie aanwijzingen gaf, in welke richting te moeten zoeken.

- Dreigement. Illegale goudzoekers die de concessie van Newmont belagen, dreigen met zware acties? Ook nu zij voortvarend door de veiligheidseenheden van de maatschappij zijn verwijderd, uit het legale terreinbezit van de maatschappij? Bij God en in SU is echter alles mogelijk. De illegaliteit die de legaliteit op de kop wil gaan zitten, land en de broodnodige investeerders in groot nadeel (ver-)stoten? Wat een land, wat een volk, wat een ‘…good and solid governance’.

- Vraag. Er worden vragen opgeworpen over het relationele, tussen de Staatsolie en een aantal bedrijven wat begunstigd werd met/bij het aanleveren van vele tientallen miljoenen SRD’s aan megagrondverzet te Wageningen en omgeving. Naast de vragen zijn er ook bevestiging(-en), dat Staatsolie een bijzonder goed boekjaar heeft mogen afsluiten. Raad van Commissarissen en directieleden hebben tevredenheid betuigd en publiekelijk aangegeven.

- Klokkenluiders. Er wordt gesuggereerd, dat de vice-president zich ontpopt tot of als een ‘control freak’. Een levenslinke ‘janus’ die van alles en nog wat wil weten. Meer nog wat ambtenaren doen met informatie en documentatie die hun tafels en bureaus passeren. En dat via een gedigitaliseerd ICT – netwerk. Een netwerk, wat klokkenluiders knap dwars zou kunnen zitten? Ach ach ach, niets maar dan ook niets blijft de ‘mofo koranti’ wereldvreemd of überhaupt de baas. Er is nog altijd een verdragsmatige verplichting tot ‘good governance’ en openheid van spel, bestuur en zaak. Vooral nu de overheid en staatsorganen, betaald worden door middelen uit en van de gemeenschap. De samenleving betaalt voor elk hemdsknoopje van de ambtenarij. Van schoonmaak tot bestuurder, op kosten van de samenleving. Maak het dus niet gevoeliger of bontiger dan het überhaupt al is.

- Ambtssymbolen. Die dinges zijn plotseling belangrijker dan andere staatszaken, die in De Nationale Assemblée moeten worden behandeld? Ten meerder glorie van land en volk? Bovendien gaat het om bepaalde ambtssymbolen, die compleet illegaal zijn vertoond, en nu met terugwerkende kracht, moeten worden gelegaliseerd? Alle staatsza-ken gaan nu van achteren naar voren. Straks zal men zien, dat ook een groot aantal percelen zijn uitgegeven in bepaalde districten, zoals in de Para en Marowijne en bedoelde transacties van achteren naar voren moeten worden gelegaliseerd. 25 mei 2015, of heel veel eerder.

- NYC. Men vraagt zich af, wat er gebeurt met de zaak tegen Dino B.? Kunstig wordt vermeld, dat de zaak inhoudelijk, niet werd behandeld. Neen…, inderdaad op verzoek van de verdediging, werden de zittingen uitgesteld. Nu voor een derde maal, terwijl een ‘inhoudelijke aanpak’ aangekondigd in de pijplijn zat. Feit, dat Edmund Q.M. ook nog niet door Trinidad & Tobago (T&T) is uitgeleverd, heeft alles te maken met strategieën van de opsporing, vervolging en verdediging. Niets nieuws aan de horizon. Noch in Manhattan of Port of Spain. Alles op z’n tijd. Zowel bij de aanklager, als bij de opponerende verdedigers. Edmund Q.M. zal op termijn, wel of niet nodig zijn te verschijnen in het proces tegen Dino D. Dat is een prerogatief van de vervolging, elk in samenspraak met de collega’s van Trinidad. Als men net zo voortvarend was, in het monitoren en positief beïnvloeden van de strafprocesgang in Suriname, zou het er veel rustiger en met minder afleiding aan toe gaan. Het strafproces ter zake gruwelmoorden gepleegd in December 1982, laat inmiddels meer dan dertig jaren op zich wachten. Trek een parallel en kom dan misschien ongeschonden uit de prakseri’ s die nu hun tol opeisen.

- Trias. Er wordt een beroep gedaan op het staatshoofd om onderzoek en vervolging aan te zetten, in Nickerie vermeende mensenhandel aan te pakken? Een soortement ‘radio en/of televisieverslaggever’ aan te vatten? Niet de taak van het staatshoofd! Taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Tenminste, als er niet zaken worden werden gedaan die de ‘veiligheid van staat’ in gedrang brengen, of mogelijk kunnen aantasten. Dan nog is het laatste woord, bij het Openbaar Ministerie en niet de Uitvoerende Macht.

- Piet. Mega-eis van 9 jaar gereduceerd. Piet W. werd op de vrijdag, in Nederland veroordeeld tot ‘zeven jaar cel’ ter zake transnationaal vervoer van drugs. Piet W. werd met een groot aantal medeverdachten aangehouden. Zijn arrestatie vond plaats in Barcelona, waar hij vaker voor/met voetbalaffiliaties verkeerde. Uitlevering naar Nederland volgde op basis van een bilateraal verdrag.

- VN. De Verenigde Naties verklaarden de stemming en referendum in De Krim – Oekraïne illegaal. Benieuwd wat Herr Winston Lackin, daarop heeft te zeggen.

-HvJ. Er zouden ernstige meningsverschillen zijn ontstaan bij het functioneren van het Hof van Justitie. De waarnemend president Mr. Drs. C. Valstein – Montnor, verbond eind vorige week daar consequenties aan en vroeg middels een schrijven ontheffing van haar coördinerende functie onder de leden van de Rechterlijke Macht. Niet anders dan logisch, dat de ervaren rechter mr. Iwan Rasoelbaks, de waarneming als president van het Hof van Justitie op zich genomen heeft en alleen al de gewenste continuïteiten mag garanderen.

-USA. Mededeling van vereisten. Meer was het niet. Maar waarom? Velen vroegen zich dit weekeinde af, wat het oogmerk van de verdediging was om de publiciteitsmedia in Suriname te bombarderen met een container aan bezwaarschriften, aangaande de strafzaak tegen Dino B. Containerinhoud die eigenlijk enkel, aan de Rechterlijke Macht in Manhattan NYC zou moeten zijn gericht. Het gaat hierbij om vermeend ambteloos burger en verdachte die toevallig ook de zoon van het staatshoofd is. Tegelijkertijd in problemen geraakte, toen deze hoogstwaarschijnlijk inging op oneerbare voorstellen van ‘undercover’ opsporingsagenten. Vervolgens de gefingeerde terroristenvertegenwoordigers, verregaande faciliteiten en logistiek in ons land beloofde, voorhield ofwel tegen ongebruikelijke betalingstransacties voorbereidde. Daarbij zou de verdachte Suriname’s integriteit en soevereiniteit hebben aangetast/geschonden (…), wat daarna ook door federale US – undercoveragenten zou zijn begaan, in een weinig te begrenzen drang, Dino B. (40) onverwijld te arresteren in het Midden-Amerikaanse Panama. Waarbij additioneel wordt gesteld, dat de soevereiniteit van Panama ook werd geschonden en een uitzetting van Dino B. vanuit dat Latino land (…), onrechtmatig tot stand is gekomen. Nogmaals, is de ongelikte mobilisatie van de Surinaamse media, een fenomeen van uitermate riskante orde. De zaken die naar voren worden gebracht, horen nergens anders thuis, dan in het domein van de federale rechtszaal op Manhattan New York City. Mag niet worden aangenomen, dat de verdediging van Dino B. om die redenen steeds uitstel heeft gevraagd, aan behandelend rechtscollege en ook nog meervoudig verkreeg. Kan in averechtse uitwerkingen resulteren.

-PL. Pertjajah Luhur wil een zetel in Para, bij de aankomende algemene- en geheime verkiezingen. Dat wordt heel hard werken. In Sidoredjo – Nickerie is een ‘free for all’ hengelpartij van de NDP gaande. En dan ook nog in de ‘kwakwa vijvers’ van Pertjaja Luhur. ‘Somo not pleased at allllll…, maaaaanh’.

-‘Only the lonely’. Een regeringspartij, zou er naar toe hebben gewerkt om combinatieverbanden bij de aankomende verkiezingen ‘bij Wet’ te verbieden. “Nou wordt ie moooooooi…”, zou een cabaretier roepen. Wat een mop! Geen Mega, geen Front en ook geen Volksalliantie meer? ‘Nou wordt ie moooooooi…, uit de plooooooi!’. Ook volksvertegenwoordiger Paal, stelt ‘paal en perk’. ‘A no kan!’.

-NPS. Jongeren maken zich zorgen over het financieel beleid van de Overheid? Wie wel en wie niet?! Toch zijn er fundamenteler berichten, dat nog voor het midden van April 2014 de ‘sloten van de begroting’ door Andy Rusland zullen zijn teruggevonden en men de debatten zou kunnen opstarten, nergens anders dan in De Nationale Assemblee.

-Rechts. ‘Enigmatisch…, die Fransozen’, noemde een doorgewinterde observator die intussen ook op de Parijse lente zit te wachten. Eerstens gingen ze rechts van het midden om en stemden op de Sarkozy-beweging. Toen weer links van het midden op François Hollande. Sinds het afgelopen weekeinde, heeft het Franse Volkje uiterst ‘rechts’ gestemd. Op de departementen “Outre Mer” na. Die zijn wat vasthoudender, traditioneler en loyalistischer dan in de beweeglijke metropool.

- April 2014. “De dag van 01 April stuur de gekken waar je wil, de oneigenlijke koninkrijkjes, glazenhuisjes en departementale pseudoregelgevingen”. Begin een bloeddruktablet in te nemen, nog voor de residentie te verlaten. Want in een ander geval, kan domicilie op het kerkhof worden verkozen en moet de familie naar een loket voor ‘terminale gevallen’ van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB). Met kwitantie en ID-kaart. Over de dames van CBB – Combé niets anders dan goeds te verklaren. Ondanks de werkdruk, tracht men elkander aan te sporen, bij te staan of collegiaal te vervangen, zodat het bezoekende publiek ‘snel en efficiënt’ wordt geholpen. ‘No bottlenecks allowed’. Nogal anders gaat het toe aan de Jagernath Lachmonstraat, waar men plezier lijkt te beleven aan het spelletje van ‘kastje naar de muur’ en enkele aanvullende vormen aan ‘loperij’. Eenvoudige en geïnstrueerde ‘afgifte’ aan ambtenaar “B”, van een schrijven/enveloppe afkomstig van het CBB-Combé en aan HQ-CBB gericht, begint zich wezenloos te ontpoppen, als zijnde een logistieke crime. Een ‘full-fledged’ klemonderwerping/-onderneming. Vergelijkbaar met situaties op De Krim. ‘Klem hori’. Het kastje naar de muur, ook al na het afgelegde traject aan ‘loperij’. Wordt daar nog maar even driftig verhevigd. ‘Rustig blijven, swa’. Denk aan de tikker! Voor afgifte van een eenvoudige enveloppe, mag men in plaats van afgifte zoals eerder aangegeven, een nummertje trekken en plaats nemen in een overvol talud, gelijk een ongekoeld trappenhuis. Als de opmerking wordt gemaakt, dat de cliënt dan maar de volgende dag zal moeten terug komen (…), kan dat ook al niet en moet de brief van CBB-Combé spoorslags terug voor ‘inlevering’ vanuit de Jagernath Lachmonstraat. Men raadt het al, retour: “Combé”. Enveloppe mag men niet naar domicilie of residentie meenemen. Nog steeds aan de regels gehouden en te houden. Denk aan de tikker…! Daar bij CBB-Combé aangekomen, is men gelukkig wederom ontvankelijk en vol begrip. Blijven bereid de gefrustreerde burger verder te helpen. Stel nou eens voor, dat de taxiritten cumulatief zouden kunnen worden verhaald op deze deels inefficiënte overheid. Overal heeft men het ‘druk’. En straks dan bij de aanloop naar verkiezingen? Bij de overheid maar nog meer bij de belastinggenererende bedrijven, is het gewoon druk. Alle beloften om delen van de administraties te privatiseren ten spijt. Paspoortuitgiften, rijbewijsvernieuwingen, ID-aanmaak, online uitreksels? Privatiseren die hap en in handen leggen van controleer-/betrouwbare bedrijfsinstellingen. Maar daar bij CBB/HQ, hebben zich dus koningssterren ingebed die totaal geen rationeel beeld hebben van wat tijdgebonden actief is in deze samenleving en wat passiefmedeplichtig is aan lanterfanten. Vergeten intussen, dat een minister en zijn departementen gelijk staan aan het fenomeen dienstverlener van het volk. De lakeien en subalterne nog meer, een virusvrije inzet dienen te vertonen naar de burgerij toe. Nogmaals, over de godgegeven prinsessen van de Combé – CBB niets anders dan goeds te melden. In ieder geval wordt nu wel nadrukkelijker gekeken, hoe CBB – HQ een vervolgtraject denkt in te kunnen of te mogen vullen. Want ook daarover zal op verzoek van de gedienstiger en vol ongeloof vervulde ambtenaren, verslag van worden gedaan. Met de blik inderdaad op de chronograaf en de kijk op morgen. Want bij morgen begint altijd ‘de toekomst’. Voor de kunstiger ambtenaar en ook voor de mensen die zich in het particulier arbeidsproces, zonder zich koning of koningin te wanen, willen blijven inzetten. Glazenhuisjes, is de afwas? Gespeend van een 01 April-attitudes, ondoordachte wazigheden en dilemmacreaties. Ontdaan van een maar monarchaal marginale ‘denki’ en/of een verdere ontwikkeling van onevenwichtige pseudoregelgeving. Zaakjes die alleen maar de boven- en onderdruk in de bovenkamer, geheel onnodig bij behoeftige burgers doet opstijgen. Er is ergernis genoeg en bepaald geen plek meer voor wat men ‘farce majeur’ dacht voor te spiegelen. Nog een uitsmijter. “Dat stuk is niet klaar, hor. De directeur heeft de paspoorten nog niet getekend. Elo! Wat een mop. Al die arme mensen. Toch is en was 01 April 2014 voor de grap en niet voor andere minder sjofele zaakjes gereserveerd. Capish? Yes! ‘Manana do carnaval…, CBB-HQ styling’.

- Roeren. De politieke partijen beginnen zich knap te roeren. Paal verwerpt, dat beperkende ding. Geen vorming van partijcombinaties? Oké dan! Daarom dus geen Constitutioneel Hof. Dus mag de gewone rechter, in conceptie ook daar een uitspraak over doen. De VHP bij monde van de voorzitter laat weten, dat de burgers zich goed moeten beseffen, zij de baas zijn in dit land en niet een toevallige regeringscoalitie die op levendige vervanging afstevent. Ronald Hooghart die achter een tafel in het CLO-bondsgebouw met zijn minister zat/zit, slaat de plank zoals gebruikelijk volledig/compleet mis. Hij wil “tweepartijen stelsel”, in SU hebben. Zomaar een slag in de ruimte. Wanneer elke realiteitszin is gaan ontbreken, krijgt de samenleving met dergelijke uitwas te maken. Nattevingerwerker. Een bundeling van partijcombinaties bij de volgende verkiezingen bij Wet verbieden? Waarom dan? Ongetwijfeld, de idee om de NDP groter kansen bij een volgende ‘electorale meting’ te doen geven, aanmeten en de misdaadelementen binnen die organisatie straffeloos te houden? Daarom tracht de paarse in alle gulzigheid, kleinere entiteiten op te slokken. Dat blijkt en blijft de rode draad die mag worden aangehouden. Vanaf de initiële wording in 1984 en creaties van 1987. Slokken en schrokken, werd het devies. Helaas heeft men die dwangmaat goed in de peiling en zal zulk gegeven, een van de verweerissues worden van de oppositie om de gevolgen en aanhoudende miljardenverspilling (-en) te beëindigen. Zoveel volksvermogen is verkwanseld/verdampt, met maar één doel in het vizier. Straffeloosheid van de misdaad en dan wel ten koste van alles dat dit volk nog even bezit. Wees paraat en alert. De macht is en blijft bij het Volk. Het gulzige aan gebroed zal uiteindelijk bedrogen uitkomen, wanneer de scheuren in de coalitie onoverbrugbare barsten zijn geworden. Paal heeft het initieel al aangegeven. ‘It’s a no go and pure unethical!’.

- Digicel. Nog een paar dagen en de ‘launch van 4G’, is bij de rode telecommunicatieconcessionaris een onomstotelijk feit geworden. Grotere snelheden bij telecomverbindingen. Snelwegen die nog maar moeilijk te evenaren zullen/kunnen zijn.

- OAS. Als men een nadere analyse maakt van wat Lackin heeft weten te bewerkstelligen, rond de conferentie –met de slinkse bedoeling verzoening- en waarheidcommissies te lanceren– zou er zeer heftig moeten worden ingegrepen. Misleiding was en blijft troef. Helaas voor Panka en Lackin had deze samenleving, de onzuiver gecreëerde zaakjes gauw door en kwamen de beide heren met een vrijwel lege conferentiezaal te zitten. Het is kernachtig geformuleerd. “Nationale verzoening is niet anders gebleken dan een samenzwering om bepaalde mensen die halsmisdrijven pleegden straffeloos te houden”.

- Vier. Niet minder dan vier kostbare vergaderingen van De Nationale Assemblee, blijken nodig te zijn geweest om te komen tot consensus over de ceremoniële ornamenten/ambtssymbolen die het staatshoofd mag omhangen, op zeer speciale gelegenheden. Intussen is het zicht op begrotingsbehandelingen, klaarblijkelijk verschoven naar het midden van de maand April 2014. Meer dan zes maanden te laat.

- VHP. De voorzitter van de VHP gaf in ‘To The Point’ van Apintie een aantal markante en ook feitelijke momenten weer, waarbij de leiding van het land compleet faalde en het parlement daarbij bewust negeerde. Onverlet van achteren naar voren, zaken ging doen. Coalitieleden heden ten dage, als oneigenlijke werkarm van de Regering worden beschouwd. De volksvertegenwoordiging als wetgevingsorgaan, links is komen te liggen. Middels ongekende inbreuken op de rechtsorde binnen een vermeende rechtsstaat, deze samenleving geen enkele dienst wordt bewezen. Enorme uitgaven worden gedaan, zonder het parlement te kennen. Overeenkomsten met onder meer China, waarvan geen verslag is gepresenteerd. Ambtssymbolen introducerend, zonder de bestaande regelgeving via het parlement te hebben aangepast en dan nu met onrechtmatige “twk-voorstellen/wensen” de betrokken wet, middels armomdraai te willen aanpassen? Precedentschepping ten top. TWK vandaag, TWK morgen. De situatie op De Krim aan Lackin over te laten, die aan ernstige en gevaarlijke precedentschepping meewerkte. Accordeerde de annexatie met bevestigende woordkeus, vertrok naar het hol van de leeuw in Caracas en in de Verenigde Naties onthield die Mac Donald zich van stemming? Ten overstaan van meer dan honderd landen die veroordeling uitspraken? Als De Krim zomaar Oekraïne wordt afgenomen en in Russische handen kan vallen (…), zo ook straks de zuidwestelijk gelegen driehoek onder Post Tigri met een ‘toges referendum’. Een Tigri-driehoek die onrechtmatig en in strijd met de internationale rechtsorden tot de Republiek Guyana wordt gerekend, door een toevallige regering in Georgetown. Suriname is nu nog even voorzitter van Unasur. Helaas worden de initiatieven tot enige vorm aan dialoog, heel gemakkelijk uit handen van Suriname genomen en blijft er een zeer zwakke impressie van ons land achter binnen de regionale organisatie. De Regering in SU gaat niet in, op de issues die schriftelijk en mondeling worden verwoord door De Nationale Assemblée. VHP voorzitter Chan Santokhi roept derhalve de samenleving op, nog even geduld te willen betrachten, want de algemene verkiezingen zijn over een maand en een jaar in deze Republiek Suriname.

- Onrust. Parlementariër en voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, verfoeit de wijze waarop jonge parlementariërs binnen de megacombinatie, angstpsychosen trachten te lanceren en onderhouden. ‘Als de hoofdverdachte in de 08 December 1982 moorden zou worden berecht, is daarop onrust een reactie…?’. Het gaat hierbij om dezelfde jeugdige politici die streden voor goed onderwijs en een jeugdvriendelijke maatschappij, die zich nu na 2010 laten misbruiken voor absurdistisch doemdenken en ongebreidelde onheilvoorspellingen. Santokhi deed dan ook een beroep op de 60.000 nieuwe en ‘second time voters’, om niet opnieuw de fout te maken, zich voor dat soort aan doorzichtige zaakjes te laten misbruiken. Enkel om de rechtsstaat te schragen en te zorgen, dat de rechterlijke macht en instituties het werk, waarvoor grondwettelijk aangesteld, in alle rust te volbrengen. Niemand staat boven de Wet. Ook de verdachten van moord, in het 08 December 1982 strafproces niet. Dat jongeren meewerkten aan een ‘amnestiewet voor moordenaars’ is een verwerpelijk fenomeen. Rellen aankondigen is en blijft onderdeel van mythevorming/-creatie, waar helaas een aantal jeugdige politici hun steun en stem aan willen geven. In de rechtsstaat zijn er regels. Welke aangeven hoe te functioneren in de rechtsstaat en hoe men moet omgaan met de aanwezige regelgeving. Hoe de wet en het recht te kunnen hanteren. Een ieder dient zich bewust daaraan te houden.

- SLM,. De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, heeft het goed begrepen. Een schema zodanig in te richten, dat er maximaal profijt is voor de reiziger die Suriname als “hub” oppakt om de reis naar een volgende bestemming met of zonder overstap te vervolgen en ook voltooien. Er is dan wel één voorwaarde. En dat is dat de regering ver uit de buurt blijft van de SLM-vliegtuigen die ongestoord hun dienstenschema, dienen af te werken. En niet zoals dit jaar weer opnieuw een SLM B737 – 300 doodgewoon uit de vaart werd gehaald om regeringsmensen exclusief te vervoeren en de binnen-/buitenlandse passagiers daarbij het nakijken gaven. Of dat de Airbus 340-300 in alle lengten en breedten werd gedetecteerd in Equatoriaal Guinee of in de Volksrepubliek China. Waarbij op Zanderij en Schiphol de voor de SLM noodzakelijke passagier cq- toerist diep gedupeerd werd, door de voornoemde geintjes. Met meenemen van ook nog een 1000-procent controle, toen het als verdacht gemarkeerde vliegtuig, vanuit Eq. Guinee/China op Schipohol aankwam (…), zowat een volksopstand werd veroorzaakt. ‘Go SLM go, look for your own future and unlimited prosperity…!’.

- Acht jaar. Het is al bijkans acht hele jaren, dat Ronnie Brunswijk in zijn eentje een verdrag met de Republiek Frankrijk gesloten en getekend door niemand minder dan Nicolas Sarkozy, eigengereid en uit eigen belang, tegenhoudt. Een aantal regeringen heel gewoon verlamt, in de drang om van ons land een voortvarende natie onder de naties te maken. Obstructies, niet anders dan om persoonlijke redenen. 25 mei 2014 of veel eerder, moet dat allemaal aan gein afgelopen zijn. Land en volk vermogen het uiteindelijk niet langer pikken, dat enkelingen wegens de strikt persoonlijke problemen –in binnen- en buitenland– de onwezenlijke gijzeling van de gehele natie continueren. Onkan! ‘Ala tete…, habi wan einde’.

- Krijgsraad. Feit dat de president van de Krijgsraad met verlof gaat, heeft niets van doen met wel/niet functioneren van dat belangrijke rechtscollege. In een volwassen rechtsstaat functioneert elk rechtscollege gewoon door, al is een lid met aangegeven verlof gegaan. Speculanten hebben heden ten dage ook daarmee geducht rekening te houden.

- April 2014. Vers II en CBB. Op de tweede dag kan men op aanwijzen of naar B. of naar Dj. Kiezen vanzelfsprekend na eerder ervaringen op het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB), voor de onbekender meneer Dj. Wat blijkt achteraf, wanneer de beurt met nummer zoveel is bereikt? Meneer Dj. werkt daar helemaal niet meer. Volgens de onderhoudsspecialist in het vervallen gebouw en later een heel lieve muslima die nader verklaarde, dat meneer Dj. met groot verlof is. De dame met de bezem en de vuilniston, had al gemeld, dat hij daar niet meer werkt en dat alles aan spoed reisspul was overgenomen door “B”. Toch kan je je hart alsnog beginnen vast te houden, nu Hooghart van CLO via Radio 10 aangeeft, dat hij bij enig stakingsparool allereerst CBB en daarna ’s Landshospitaal plat legt. Als men tenminste niet gedegen over Fiso komt praten. Alweer coalitionele problemas, nu Hoogie zelf bereid is met NPS te gaan samenwerken? In eerste aanleg deed Bosje dat overleg met Hoogie. En nu wacht Hoogie volgens eigen zeggen nog even af. En als CBB plat gaat, is Parbo namelijk wel weer stevig in last. Want dan kan een passagier ook geen aanspraak maken op noodweer. Eerder aan een noodweerexces (…), want sommige vliegtickets die niet met een annuleringsclausule zijn gedekt, vervallen dan heel gewoon. Het is daarom geboden, dat Bosje wel in het reine komt met die Hoogie. Als hij zaken platgooit en daar plezier aan beleeft, hoeft dat nog niet zo te zijn voor de mensen die hun reis- en spaargelden kwijt zijn. Allerlei ‘bottle necks’ in dit land, als men een welverdiende reis wil maken. CBB als eerste ‘hurdle’ en dan visumverstrekkende buitenlandse vestiging. Vervolgens Hoogie ontwijken en dan de ellende op Zanderij, waarbij men om half twee uit Parbo vertrekt, maar om half zeven ‘s avonds nog de kans loopt om voor de immigratie in een lange rij te staan, omdat er wederom bolletjesslik- of veiligheidsinspectie van een hoger en dieper gehalte moet plaatsvinden. Misschien zijn wat broeken naar beneden gevallen, van dikke mannen die hun (broek-)riem moesten uitdoen. Geen gezicht! Het is ongehoord. Van half twee ‘s middags naar half drie ‘s morgens van een volgende dag, is het misschien mogelijk om Schiphol te halen. Ingeval de reis in Nickerie begon nog langer! En als dan de familie nabij aardbevinggevoelig Groningen in het hoge noorden van de Hollandse polder woont, kan men nog eens vier uren vanaf de immigratie op Schiphol bijtellen, voordat er in een bed kan worden geploft. En toch gaan ze allemaal, de stakkers die hun spaargelden willen opofferen om de geliefden te gaan zien. Nogmaals lieve CBB-cliënten (…), zorg voor de ID en de kwitantie ten dienste van de lokettendienst. Weet uit het hoofd de juiste aanknopingspunten op het CBB. Tweemaal terugkomen en pas dan de buitenlandse diplomatieke/consulaire vestiging. Vervolgens na ticketbureau, de taxi naar Zanderij. Niets vergeten en bidden dat Bosje de zaken heeft geregeld met die Hoogie van de CLO-vakvereniging die staking en werkneerlegging roept. Ook dat het vliegtuig niet door de Bouterse regering is gepakt, voor een of ander togesreis. Bij het minste en geringste wil Hoogie nu FISO begraven en daarbij nogal lastig overkomen in deze samenleving. ‘Mi e staak gewoon, neks te maken nanga dem man. Neks te maken nanga mi pa’. Zo gaat het steeds gezonder toe in de huidige Mega-coalitie ‘plus’. Toch absoluut geen wonder, dat Bouta samenwerkingsverbanden niet meer wil zien, voor de volgende verkiezingen. NDP gaat alleen? De partners lieten hem weer naarstig in de steek en vormden hun eigen partij (-en). De anderen “updaten” de bestaande poli poli organisaties en gingen in divergente ‘kwa kwa vijvers’ hengelen.. Van Palu tot Hoogie’ s nieuwe orga, ‘so bun’. Dan wel tot aan de afvalligheden van Brunsie en Somo. Bouta weer in de problemas en Bosje dat allemaal maar trachten op te lossen. ‘Problemas grande, bro!’. “Na so a de na so a sa tan”. Net als dat inmiddels strak vervallen gebouw van CBB, allernaast een wonderschoon geschenk uit Holland. Een groene gevel waarachter in het Centraal Archief goed toeven is. Wederom gekoeld en al. Niet zoals de zweettalud in het trappenhuis van CBB. Een vervallen tent, waar het eigenlijk ook niet plezierig werken is voor de lieve ambtelijk bevoegde mensen. En zeker ook niet, voor de meer chagrijnen die soms op de zenuwen van CBB-bezoekers willen werken. Inmiddels, tot een volgende keer. Op naar de derde of was het vierde dag uittrekken voor CBB. Natuurlijk wordt het ‘vierde dag’, CBB-Combé geheel oké meegeteld. ‘A tan so!!!’.

- Chili alarm. Op de dinsdagavond groot alarm op vrijwel alle internationale persbureaus, met een satellietverbinding. Waarschuwingen en detectie van tsunami’s voor de kust van Chili na een 8.0 en toen bijgestelde 8.2 aard-/zeebeving. Beelden van hollende mensen op overvolle straten verstopt met auto’s die een weg met kinderen op de arm zochten naar hoger gelegen gebieden aan de voet van de Andes.

- Schuldenlast SU. De schuldenlast van Suriname, is blijkens cijfers van de Centrale Bank en de InterAmerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het bijzonder, op zorgwekkende wijze gestegen.

- Politieke combinatie. Voornemens politieke partijcombinaties nog voor de algemene en geheime verkiezingen in Suriname te verbieden, dreigen op de gerechtstafels van de Verenigde Naties en Organisatie van Amerikaanse Staten te belanden.

- Ventiel. Gewoon zo? Inderdaad, werd het inzetventiel van een directeur op Sportzaken losgedraaid en de man vooralsnog per ‘reso’ ontheven van zijn functies. Meer daarvoor is nog het adiëren van een Ambtenarengerecht mogelijk. Niet verwachtbaar dat gewezen slachtoffer, het erop zal laten zitten.

- 436 kilo cocaïne. Rucphen Noord Brabant uit Colombia via Antwerpen naar NL in dak van een 40 voet container. De zaken gaan aan de vraagzijde blijkbaar goed, voor afnemers en hun marktsegment.

- NAVO. De NAVO secretaris-generaal Rasmussen heeft Rusland gewaarschuwd, zijn leger niet Oekraïne te laten binnentrekken. Dat zou niet zonder gevolgen blijven, verklaarde hij dinsdag in Brussel na afloop van de tweedaagse top van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten. In Nederland heeft de SGP een begrotingsstijging van 150 miljoen Euro voor het defensieapparaat geclaimd. http://nos.nl/artikel/631069-sgp-150-mln-voor-defensie-en-om.html

- Operatie of bril. Een deel van oogpatiënten in NL die een staaroperatie heeft ondergaan, werd eerder voor een dilemma geplaatst. Het gaat om mensen met een cilindrische afwijking van het oog. Het voorste deel van hun hoornvlies is niet rond maar ovaal. Dat kan op twee manieren worden opgelost. Met een zogeheten ‘torische lens’ die bij de staaroperatie in het oog wordt bevestigd of met een cilindrische bril. De torische lens kost ongeveer 600 euro, de bril intussen 1200 euro. Een simpele keuze? Maar niet in bestaand financieringssysteem. Een staaroperatie wordt vergoed, vanuit de basisverzekering. Daar zit de ‘torische lens’ niet in. Artsen en ziekenhuizen mogen bij ‘basiszorg’ geen aanvullende bedragen in rekening brengen. Dat betekent feitelijk, dat artsen geen ‘torische lenzen’ kunnen gebruiken en patiënten aangewezen zijn op veel duurdere brillen die de patiënt voor het overgrote deel ook zelf moet betalen. Patiënten zijn dus door het systeem duurder uit en krijgen bovendien niet de beste zorg. Misschien dat het in dit voorbeeld voor patiënten uiteindelijk goedkomt, want inmiddels wordt bij staaroperaties het gebruik van door de patiënten zelf betaalde ‘torische lenzen’ wel gedoogd.

- Dino. Onder de veelvoudige Google-alerts, wordt de Republiek Suriname weer strak en weinig positief vastgepind. Alsof de gehele natie daar iets mee van doen heeft gehad of meent te moeten hebben. En of de advocaten van Dino B. hun cliënt en zijn omgeving een rijker dienst hebben bewezen, door de strafzaak inhoudelijk in internationale media te doen verschijnen en ook initieel behandelen, wordt nu door menig juridisch onderrichte ernstig betwijfeld. Het Openbaar Ministerie en een federaal Rechterlijke Macht binnen de USA, hebben niet altijd evenveel affiniteit met en genoegen aan zaken die in alle openbaarheid door de (trans-) nationale pers moeten worden beïnvloed. Men leze en nemen waar de hoeveelheid media die op deze zaak zijn gesprongen en de Republiek Suriname en “het instituut” van ‘president van de republiek’ ernstig vervelend in de picture blijven brengen, nog wel tot minder genoegen van wat zich in deze rechtsstaat mag ophouden en verhouden.Helaas het volgende op het vrije Internet: http://www.google.com/search?q=Lawyers+want+case+dismissed+against+Suriname+president%E2%80%99s+son&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7_____en

- Hooghart vs. Belfor. De voorzitter van de CLO heeft wederom geroepen, dat MinJusPol Belfor, eigenlijk moet opdonderen. De man zou van geen kant deugen. Meer nog reden hebben gegeven na plaatsing van personeel, betrokken bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz). De uitspraken verraden wel weer de hedendaagse gemoedstoestand van de CLO-voorzitter.

- Top. Hoge functionarissen van Newmont gingen per vliegtuig en boot naar het Meriamgebied, dat regelmatig in het nieuws kwam vanwege de illegale goudzoekerij op de concessie van voornoemde multinational. Veel zal van dit bezoek dan ook afhangen.

- HR. De Hoge Raad heeft in Den Haag het vonnis van vijf jaar bevestigd van een eerder (1994) in Suriname veroordeelde delinquent van Surinaamse afkomst. Deze moet dus nog eens vijf jaar achter slot en grendel. Intussen heeft de veroordeelde de Nederlandse nationaliteit.

-NOS. In het NOS-avondjournaal van woensdagavond jl. werd de Republiek Suriname wederom genoemd in een smeergeldenaffaire, waarbij Ballast Nedam de bouwgunning voor de twee grote bruggen in Suriname niet had verworven, als er daarbij geen steekpenningen (‘tjuku’s’), volgens Boerboom waren gemoeid. De bruggen werden gebouwd tussen 1997 en 2000. Intussen zijn klokkenluiders beschermd en kan er ook gerechtelijk in de USA worden geprocedeerd, wanneer bedrijven wegens corruptie worden aangesproken of daarvan slachtoffer gemaakt. http://nos.nl/uitzendingen/17097-nos-journaal-2-april-2014-2000u.html

 - Cocaïne. De markt is er en blijkt niet te stillen. Wel is het cijfermatig aangegeven dat de substantiëler transporten allang niet meer via de lucht maar eerder over zee, vanuit West Afrika, Zuid-/Midden Amerika en de Caribbean plaatsvinden en zich richten op de lucratieve containerdepots in Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen. Zanderij – Schiphol is helemaal niet zo interessant meer gebleken, uit de cijfers door de Nederlandse justitie & politie openbaar gemaakt. De markt is er wel degelijk, maar de logistieke formules zijn knap anders komen te liggen.

-Onrecht. Men probeert via Buza.sr, weer wat krom is komen te liggen (…), recht te babbelparten. Lokaal aangenomen personeel op ambassades van SU in het buitenland, wordt aan kant gezet? Door enkel de werkcontracten niet te verlengen? Lijkt een knap kort beschreven bocht. Maar, niet alleen op ambassades van SU die in het buitenland opereren, geven lokaal aangenomen personeelsleden problemen als zij vaak aantoonbaar in hun rechten worden gekort. Ook in Paramaribo kan men zo een tiental mensen ophoesten en benoemen die door de buitenlandse vestigingen hier te lande, van het ene op het andere moment, op straat zijn gezet. Een aantal van die werkers, heeft succesvol in het land van herkomst van de betrokken diplomatieke missie, vaker succesvol geprocedeerd tegen onrecht aangedaan. Een procedure die kostbaar bleek, maar uiteindelijk tot veler genoegdoening leidde.

- ‘Ai boi’. Nog zo eentje. Als het niet het verdrag met Frankrijk is, gaan de (hout-) concessierechten van de man niet omhoog. Alle zaken vanuit een eigen perspectief en eng belang. Ronnie Brunswijk, door een veel te korte bocht.

- ‘Check this out’. Wederrechtelijke bezetting, occuperen of kraken wordt op termijn politiek beloond met een huis. En dan gratis water en elektriciteit; gratis schoolkleding; onbeperkte medische verzorging; ongestrafte marihuanahandel en -teelt, roofattitude en dan vlotter dan snel: “vi”. Vernieling van het milieu en de natuurparken. Onbeperkte kinderbijslag in een fiscaalvrij milieu. Belastingvrije benzine/diesel…! Waar en wanneer houdt het allemaal op? 25 Mei 2015, wanneer behoorlijk bestuur voor iedere landgenoot zal moeten terugkeren (…), wil niet alles permanent en onherstelbaar in de vernieling draaien. ‘Oh ja, Medische Dienst no habi na moni moro…’. En dan ook nog grote onrust bij onder meer de onwillige in de dienst van Ordening Goud Sector (OGS). Geen detachement…, geen extra toelagen. ‘Na so a de, na so a no sa mang tan …’.

- ‘Palu frambo’. Aan de elektriciteitsmasten? Omdat EBS onder een Palu-meneertje is geplekt? En al die taxibordjes dan, die wachten op het vliegerseizoen om de zaken nader de komen versieren? Wat een land, wat een flamboyante elektriciteitsmasten. Belachelijk gewoon.

- ‘Air traffic control’. Weer een zaak die maar weinig gelegenheid geeft, aan onbezorgd het luchtruim van Suriname binnen te vliegen of daaruit te vertrekken. Luchtverkeersleiders blijven maar verrassen met stakingen. Het is weer zover.

- ‘Pre debat’. Nog voordat de meer verstandelijke hebben gedebatteerd, komt Vischnudatt uit de school van Wanica klappen, dat een ontwerpwet voor een te operationaliseren ‘Constitutioneel Hof’, alvast zijn goedkeuring kan/mag wegdragen. De natuurkunde ging eigenlijk in gedoogpositie, naast het ‘begeren van de wijsheid’(…), statisch over in een filosofieparallel/-parabel. Gelijkelijk op en getolereerd aan, het meer exacte van de logica. Wetconstructie is echter in het beweeglijker geraakte en dynamisch contemporaine ingebed. Logement van veel hogere orde. Meer nog gegeven het feit, dat er al een gedegen wetsontwerp lag voor een Constitutioneel Hof, met Mr Fred Ramdat Misier aan het mahoniehouten stuurwiel. Lumineuzer bewindloerdertjes op MINJUSPOL, vonden het helaas nodig om dat kunststuk onder stof in een bureaula te verschalken dan wel te verduisteren. Ach ach ach, het zijn er wel meer geweest dan ene Vischnudatt, die meer met zichzelf bezig waren en nog zijn, dan het land een constitutionele/constructiever voortgangsboost te kunnen geven/verzorgen. Blijven zeer benieuwd!

- Wet. De ene wet wordt aangekondigd en de ander weer ingetrokken. Ontwerpwet spaar- en stabilisatiefonds waar “de governor” van de CBvS het eventjes over had, is nu weer ‘verschwunden’. Ingetrokken door het staatshoofd.

 - KC. De Korpschef gaf op een radiostation zijn visie over het vrijgeven van de marihuana ‘setewasi’? Dat zal eerstens over een heleboel schijven lopen, voordat het op het bureau van de KC mag worden gelegd. En dan niet ter beoordeling, maar als ‘genomen besluit’ in De Nationale Assemblée.

 - GPC. De gewestelijk politie commandant (GPC)van Nickerie gaf via de radio aan, dat de zedenzaken die de status van een strafdelict bereikten, nu onderzocht zijn en naar de vervolging overgebracht. Ook de rechter commissaris bemoeit zich, na het Openbaar Ministerie met de toekomst van de aangehouden verdachten. Er was gerede twijfel over wat zich allemaal in Nickerie heeft afgespeeld en nog courant is. De GPC gaf uitleg aan de pers en wat plausibeler verklaringen. Het wachten is nu, op wat er naar de strafrechter gaat en wat weer niet.

 - Greenheart. Al enige tijd is er van alles gaande aan geruchten, rond de concessies in en rond wat men “Greenheart’ wil benoemen. De vestzak – broekzak setewasies en modulen die de voornemende bedrijvigheid willen opsieren, kunnen op termijn en met inzet van het Internet worden ontpopt en/of ontstopt. Kwestie van nog enige tijdmarges en geduldinbreng. ‘Greenheart…, hauw mauw so bun’.

-04 April 2014. VERS III en CBB. Bijna was het bezoeken van het Central Bureau Burgerzaken verschoven naar vijf keer om een document. Want zo in de wachtruimte op een talud van het CBB-HQ trappenhuis, kwam al vlot een lieve dame vertellen, dat er een strookje klaarlag en er op de dinsdag 08 April 2014 terug moest worden gekomen? Volgens een nieuwe ‘afspraakstrook’ die blijkbaar al was klaargelegd? Om de dooie dood niet! “Neen, hoor mevrouw U heeft een afspraakstrook van de chef met 08 April 2014? Maar ik heb een afspraakstrook voor 04 April 2014 om 11.00 uur…, hor”. De dame vroeg of er even gewacht kon worden en nam de originele afspraakstrook en noodzakelijke kwitantie eventjes mee. Nog geen zeven minuten daarna, werd er geroepen om binnen te komen. Alles was klaar, ‘ready’, klares…, om mee te worden genomen. Er was zelf nog even sprake en ruimte, voor een ditje en datje. Wat een lieve mensen werken er toch bij CBB. Zonde als juist daar die Hoogie staking wil laten uitbreken en de burgerij daarmee hogelijk duperen. In plaats van dat hij deze regering aangeeft en aanmoedigt. Zijn ultieme best doet, dat het CBB/HQ-gebouw spoorslags klant- en ambtenarenvriendelijk moet worden gemaakt. Ook dat straks bij de verkiezingen en aanmaak van de ID-kaarten, er niet weer moet worden gestroomd naar een kippenstal achter CBB – HQ. Daar moet Hoogie zich voor inzetten, nu hij zo dicht bij het vuur is gekropen en via het balkon van Miskin op schoot bij ‘baas’ belandde. Want dat gebouw van CBB-HQ lijkt op een ‘total loss’ uit naoorlogse Onafhankelijkheidsdagen. Een vlag op een modderschuit, zo vlak naast de schenking van Nederland en waar oom Maurits Hassankhan al zijn archiverende tijd aan verpatste. CBB-HQ ondertussen in de vernieling en een grote zorg om de mensen daar vriendelijk te houden. Zowel aan de clientèle burgerzijde, als bij de werkers die af en toe van de gangpaden een speeltuintje maken. Misschien wel om de stress eventjes te ontkrachten. ‘CBB-HQ er breken ongetwijfeld beter dagen aan. No span, alles komt eens weer goed’. Ook bij de mensen die denken, dat kasje naar de muur leuk is. De lieve mensen niet te na gesproken. Het ga hun allen goed! En nog beter, als Andy Rusland dat geld vrijmaakt om CBB-HQ niet te vernieuwen/renoveren maar de mensen aldaar, een geheel nieuw gebouw te schenken. Binnen een jaar kan het er staan. ‘Elo…, formidable!’. Net zoveel keren als dat Franse lied werd gehoord, op weg naar CBB-HQ. ‘Soit formidable pour eu, moi et soi même…, après 2015. Elo.., sois formidable plus que (H)Ooogie! Oui ? Oke’. Yes indeed! http://www.metrolyrics.com/formidable-lyrics-stromae.html Formidable, formidable. Tu étais formidable, j’étais fort minable. Nous étions formidables.Formidable… Tu étais formidable, j’étais fort minable. Nous étions formidables.

-DC. Nog zo een die het hoogstwaarschijnlijk niet helemaal begrepen heeft. Een Districtscommissaris uit het oosten des land, wil hoor en wederhoor plegen met Newmont en partners? ‘Olala, we frede yere’. En dat naar aanleiding van ‘verwijdering van gespuis’ uit de concessie van de multinational. Locatie waar illegalen waren binnengedrongen en de rijkdommen van de maatschappij meenamen? Is er dan geen partner meer in de huidige regering die dealt met Newmont c.s. en dat dus een subalterne ambtenaar buitenschoolse initiatieven en activiteiten vertoont dan wel initieert? De regering praat met Newmont en niet een districtscommissaris, als het allemaal toch nog goed zit in de rechtsstaat en in het Staatsrecht. Maar misschien ook wel niet, in de eeuw van achteren naar voren te werken of averechts de zaken aan te pakken. Formidable!

-Klari tori. We staken heel gewoon en de luchtvaart ondervindt daarvan grote schade. Altijd worden de onschuldige getroffen. Niet de regering krijgt minder inkomen of directe sores, maar de particuliere luchtvaartmaatschappijen die het aandurfden in dit (…) land, binnenlandse vluchten en diensten uit te voeren…, respectievelijk te verlenen. Formidable!

-Ketting. De 1975 officiële ambtsketen wordt lichtelijk aan kant gezet en een sjerp zal worden omhangen. Alsof de keten uit 2010, een ‘hebi’ met zich meedroeg. In ieder geval krijgt men nu de Chavistische sjerp en mag dat lintgetouw over de ‘guajabere’ worden gehangen/-dragen. Inderdaad, als men zo kijkt naar de foto’s van 25 November 2014 (…), de guajabere uit de Amerikaanse Latino of Filippijnse kontreien. Formidable!

-Digi! Maandag aanstaande is het zover. Geen 2, geen 3 maar 4G vanuit de helrode Digicel – providor. In alle tien districten zal het in koor klinken, ter vervanging van Bigger & Better (…)! Een adagium, waar Roy A. een fit en een ‘bakru’ aan overhield. Nu wordt de slogan: ‘Be Extraordinary…’ De Fransman zegt: “Sois extraordinaire… !”. Formidable.

-P&P Kathedraal. Het verheffen van de grote houten kathedraal tot basiliek in Paramaribo, zal via Apintie Televisie (inter-) nationaal te zien zijn. Het buitenland mag zich opmaken, voor die historische uitzendingen op aanstaande zondag.

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 29.03.2014.

 

De Week in Retro – 29.03.2014.

 

MEMORABILIA.

 

-01 April 2014. April fools, zoals de Engelsen het allemaal zo kernachtig kunnen brengen. Maar in de maand Maart 2014, had men ook wat kernachtige grappen en grollen die er in het geopolitieke werden gemaakt. Te beginnen met een Nederlands diplomatiek offensief voor, tijdens en na de Olympische Winterspelen. Alex en Max werden naar Moskou gestuurd om zaken glad te strijken na een lange wandeling door de corridors van het Kremlin. Timmermans en Rutte bleven beiden een ‘diplo smile’ van oor tot oor produceren en het hebben over de Nederlandese im- en export belangen van Holland vis avis de Russen. ‘Charming Putin’ intussen op z’n best. Al vertrouwde de ingewijde wereld hem allang niet meer. Op het moment van de ‘toescheiding der medailles’ een feit was en het slotakkoord van een Russisch Volkslied klonk…, ging het hoegenaamd goed mis. De Paralympics moesten nog beginnen, toen de tanks aan het rollen werden gebracht en Putin zich al te goed deed aan de Cremia-delen van Oekraïne. Wie was ook weer vergeten, dat hij tijdens de Olympische Spelen in Beijing ook wegliep en even oorlog ging voeren met Georgië om Ossesie? Nu is het helemaal mis. Nu belaagt Putin de onafhankelijke staten Letland, Moldavië en de Oekraïne. Als het er niet meer zijn, volgens Poolse analisten. Belooft sta op de plaats maar verzamelt zowat 50.000 en meer troepen langs de legitieme grenzen van de Oekraïne, nadat op gangsterwijzen ‘de Krim’ (Cremia) gezet werd op de kaart van de Russische beer. Geen geweld? Neen, geen schot gelost, vertelt Putin aan de wereld. Maar wel een dooie kolonel en een ondergeschikte kassiewijlen. Wel harde klappen, letterlijk kletterend in het gezicht van Oekraïense soldaten die hun militaire basis –ook onder schot gehouden door gemaskerd apenvolk– niet wensten over te geven. Geen geweld maar wel onder de loop van tanks en machinegeweren ‘een toges referendum’ om zich verplicht af te scheiden van Oekraïne. En in Paramaribo staat naast zijn koffertje voor vertrek naar Caracas, ter zake andere rommel in Venezuela, ene Lackin de Russische beer te likken en overtuigd bewust van alle onzindelijkheden te stellen, dat de wereld aan het ‘veranderen’ is en men daar maar eens aan moet leren wennen. Een wijsgeer van groot intellectueel formaat is dan aan het woord! Maar als er een Resolutie binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in stemming wordt gebracht om de illegale handelingen van Putin te duiden en te stuiten, dan is het daar de Surinaamse delegatie/vertegenwoordiging die in opdracht van Buza-Paramaribo, de loofrijke plicht weergeeft om lafhartig ‘stemonthouding’, in te zetten. De lijpe malle molen in Caracas stemde wel tegen. Maar ‘Switi Sraran’, als vanouds ‘vlees noch vis’ en onthoudt zich van stemming. Intussen begint Brazilië knap te balen van het gedoe in Caracas, met een irrationele Nicolas Maduro aan het stuur, de verzonnen couppogingen uit een klassiek antirevolutionair tijdschrift en geeft dat ook woordelijk aan. Enough is enough. De regering van Dilma Rousseff heeft wel wat beters te doen, dan steeds weer om te kijken, naar hoe Maduro zijn eigen bevolking moorddadig laat beschieten door ‘special forces’ en een land in totale anarchie dompelt. Rousseff en Maduro hebben bovendien nog maar één ding gemeen. Is het niet dat de ‘credit rating bureaus’ Fitch en Standard & Poors niet langer in gunstiger zin geporteerd zijn van de economische stabiliteit in zowel Brazilie en dan helemaal geen genade heeft met de rommelkist van Caracas. Gauw naar de ‘Week in Retro’, want daarin is nog meer aan waanzinnigs opgetekend.

-Verscheiden. Een vrouw van middelbare leeftijd wordt bij ochtendgloren dood in bed aangetroffen. Het Openbaar Ministerie gelast na een hevige geruchtenstroom, sectie op het stoffelijk overschot. Bij navraag over resultaat, beroept het OM zich op behoud van ‘de privacy’ van overledene en haar omgeving, wat simultaan dan weer de deur wagenwijd openzet voor bekender ‘mofo koranti’ speculanten, veronderstellingen en wetmatiger vooroordelen.

-Krijgsraad. In de eerste week van April 2014, gaat de rechtszaal van Boxel in de oppoets. Het 08 December 1982 strafproces gaat op de rechtstatelijke rails en zal tenminste Edgar R. zijn wens om gerechtelijk oordeel, in vervulling gaan. Of de Krijgraad het verstandelijke aanbindt en de overige verdachten ook zal berechten, ligt in de lijn der verwachtingen. Er zal opnieuw rechtsingang voor nabestaanden, in overeenstemming met strafvorderingregulateurs en het verdragenrecht worden gevorderd. Waarschijnlijk ook nog worden toegewezen.

-Top. De hoogste baas van Interpol en eens gedreven speurder in New Jersey (USA), Ron Noble, vloog op de donderdagmorgen Suriname binnen. Hij onderhield zich met de opsporing/vervolging van het land en vloog dezelfde middag weer uit. Dit keer richting Europa, waar Interpol in Lyon (Frankrijk) de hoofdkwartieren heeft opgeslagen. Wie is Ron Noble en wat is zijn Curriculum Vitae? http://www.google.com/search?q=ron+noble+interpol&rls=com.

-Natio. Criminelen uit Brazilië hebben geen nationaliteit? Grotere onzin nimmer gehoord. Bij geboorte zijn Brazilianen al staatsburger van het buurland. Ook de criminelen onder hen, zijn niet statenloos. En als dezen en genen, als economisch vluchteling in Suriname, zich misdadig gedragen is er maar een aanvullende consequentie. Vervolging, berechting, insluiting en na uitzitten van de op te leggen straf, waarna expulsie richting Brazilië en op kosten van Brazilië. Geen nationaliteit, geen staatsburgerschap? Wat een mop!

-KPS. Nog zo eentje. Grace Flu is niet door een misdrijf omgekomen. Hoe dan wel, als niet eens een moordwapen gevonden kan worden en gepresenteerd? Met andere woorden, schiet Grace Flu zich door het hoofd en een derde staat te wachten om het vuurwapen mee te nemen en/of te verduisteren? Fantasieën die hoog kunnen oplopen. Geen misdrijf, maar er is ook nog onderzoek gaande! Het wordt elke dag mooier. Waren er kruidsporen en op welk object of subject? Nog zo een case die open blijft, voor nog dieper speculeren.

-Bijron. Ze hebben hun geliefde naar het graf gedragen. Maar de familie van de ontluisterde Bijron, laat het er niet bij zitten. Hun dochter en zuster, heeft zichzelf niet verhangen, zoals een woordvoerder wil doen geloven. Ook die zaak zal wel eeuwig in onderzoek blijven voortsudderen, terwijl de familie aanwijzingen gaf in welke richting te moeten zoeken.

-Dreigement. Illegale goudzoekers die de concessie van Newmont belagen, dreigen met zware acties? Ook nu zij voortvarend door de veiligheidseenheden van de maatschappij zijn verwijderd, uit het legale terreinbezit van de maatschappij? Bij God en in SU is echter alles mogelijk. De illegaliteit die de legaliteit op de kop wil gaan zitten, land en de broodnodige investeerders in groot nadeel (ver-)stoten? Wat een land, wat een volk, wat een ‘…good and solid governance’.

-Klokkenluiders. Er wordt gesuggereerd, dat de vicepresident zich ontpopt tot of als een ‘control freak’. Een levenslinke ‘janus’ die van alles en nog wat wil weten. Meer nog wat ambtenaren doen met informatie en documentatie die hun tafels en bureaus passeert. En dat via een gedigitaliseerd ICT – netwerk. Een netwerk, wat klokkenluiders knap dwars zou kunnen zitten? Ach ach ach, niets maar dan ook niets blijft de ‘mofo koranti’ wereldvreemd of überhaupt de baas. Er is nog altijd een verdragmatige verplichting tot ‘good governance’ en openheid van spel, bestuur en zaak. Vooral nu de overheid en staatsorganen, betaald worden door middelen uit en van de gemeenschap. De samenleving betaalt voor elk hemdsknoopje van de ambtenarij. Van schoonmaak tot bestuurder, op kosten van de samenleving. Maak het dus niet gevoeliger of bontiger dan het überhaupt al is.

-Ambtssymbolen. Die dinges zijn plotseling belangrijker dan andere staatszaken die in De Nationale Assemblee moeten worden behandeld? Ten meerder glorie van land en volk? Bovendien gaat het om bepaalde ambtssymbolen die compleet illegaal zijn vertoond en nu met terugwerkende kracht moeten worden gelegaliseerd? Alle staatszaken gaan nu van achteren naar voren. Straks zal men zien, dat ook een groot aantal percelen zijn uitgegeven in bepaalde districten, zoals in de Para en Marowijne en bedoelde transacties van achteren naar voren moeten worden gelegaliseerd. 25 mei 2015, of heel veel eerder.

-NYC. Men vraagt zich af wat er gebeurt met de zaak tegen Dino B.? Kunstig wordt vermeld, dat de zaak inhoudelijk niet werd behandeld. Neen…, inderdaad op verzoek van de verdediging, werden de zittingen uitgesteld. Nu voor een derde maal, terwijl een ‘inhoudelijke aanpak’ aangekondigd in de pijplijn zat. Feit, dat Edmund Q.M. ook nog niet door Trinidad & Tobabgo (T&T) is uitgeleverd, heeft alles te maken met strategieën van de opsporing, vervolging en verdediging. Niets nieuws aan de horizon. Noch in Manhattan of Port of Spain. Alles op z’n tijd. Zowel bij de aanklager, als bij de opponerende verdedigers. Edmund Q.M. zal op termijn, wel of niet nodig zijn te verschijnen in het proces tegen Dino D. Dat is een prerogatief van de vervolging, elk in samenspraak met de collega’s van Trinidad. Als men net zo voortvarend was, in het monitoren en positief beïnvloeden van de strafprocesgang in Suriname, zou het er veel rustiger en met minder afleiding aan toe gaan. Het strafproces ter zake gruwelmoorden gepleegd in December 1982, laat inmiddels meer dan dertig jaren op zich wachten. Trek een parallel en kom dan misschien ongeschonden uit de “prakseri’s” die nu hun tol opeisen.

-Trias. Er wordt een beroep gedaan op het staatshoofd om onderzoek en vervolging aan te zetten, in Nickerie vermeende mensenhandel aan te pakken? Een soortement ‘radio en/of televisieverslaggever’ aan te vatten? Niet de taak van het staatshoofd! Taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Tenminste, als er niet zaken worden werden gedaan die de ‘veiligheid van staat’ in gedrang brengen of mogelijk kunnen aantasten. Dan nog is het laatste woord, bij het Openbaar Ministerie en niet de Uitvoerende Macht.

-Piet. Mega-eis van 9 jaar gereduceerd. Piet W. werd op de vrijdag, in Nederland veroordeeld tot ‘zeven jaar cel’ ter zake transnationaal vervoer van drugs. Piet W. werd met een groot aantal medeverdachten aangehouden. Zijn arrestatie vond plaats in Barcelona, waar hij vaker voor/met voetbalaffiliaties verkeerde. Uitlevering naar Nederland volgde op basis van een bilateraal verdrag.

-VN. De Verenigde Naties verklaarden de stemming en referendum in De Krim – Oekraïne illegaal. Benieuwd wat Herr Winston Lackin daarop heeft te zeggen.

-B777. Er zijn hoogstwaarschijnlijk brokstukken van de vermiste Boeing 777 uit Maleisië, nu daadwerkelijk ten westen van Perth – Australië gevonden. En wel op een locatie die twee dagen geleden veel- en meerbelovend voorkwam.

-Turk. Premier Erdogan van Turkije heeft Twitter en You-tube geblokkeerd. Zou het komen omdat men nu van de premier een belastend filmpje wil ‘uploaden’? Een filmpje over zogenaamd geheime amoureuze zaken? Dat is wat nu als redenen worden geventileerd op Twitter en ander sociale media.

-Poku. De Mexicaanse gitarist Carlos Santana, de Haïtiaanse rapper Wyclef Jean, de Braziliaanse zanger Alexandre Pires en de Zweedse DJ Avicii werken samen aan een sluitingslied voor de Wereldbeker voetbal In Brazilië. De vier brengen zondag 13 juli voor aanvang van de finale ‘Dar um Jeito’ (We Will Find A Way) in het Maracana-stadion. ‘Het doet ons veel plezier dat de FIFA voor ‘Dar um Jeito’ heeft gekozen’, aldus Carlos Santana op de website van de Wereldvoetbalbond. ‘Samen met Wyclef, Avicii en Alexandre Pires kijk ik ernaar uit om in juni onze boodschap over te brengen aan de Brazilianen.’ Het nummer wordt toegevoegd aan het officiële muziekprogramma van het WK in Brazilië. Dat omvat nu vier nummers. Het officiële WK-lied ‘We are one’, dat in januari werd gepresenteerd, is van de Amerikanen Jennifer Lopez en Pitbull en de Braziliaanse Claudia Leitte. De Braziliaanse zanger Arlindo Cruz zorgde voor het officiële mascottelied en ook de Puertoricaan Ricky Martin mocht een nummer inzingen.

-Poli poli. De politieke partijbenoemingen beginnen ‘vruchten’ af te werpen. Mooie ‘lipbana’ en bloedrode ‘pommerak’. Tutti frutti, ‘so bun’. Op het Ministerie van Onderwijs & Volkontwikkeling allemaal ‘poli poli’ benoemingen, uit de tijden, dat een bepaalde politieke ‘orga’ het daar enigszins voor het zeggen had. Kort en minder krachtig. Van alles en nog wat aan ongeschoolden, ging op dat specifieke en cruciale ministerie zitten. Een overheidsdepartement, dat de toekomstbepaling van een heel land in handen kreeg en nog heeft. Waar ‘curriculum ontwikkeling’ plaats zou moeten hebben (…), werd ‘tjoepie’ en ‘tjappi’ ingelegd. Bij kabinets- en bestuursverhuizing naar een ander ministerieel onderkomen, was het hek helemaal van de dam, ter zake de ruimtelijke ordening van bedrijfsonderkomens en -panden. Grote puinhoop. Hele volkswoonwijken en buurten werden verkracht. Vandaag de dag, heeft men de ‘poli poli benoemingen’ ook op ambassades te verwerken. Met alle schadelijke en schandelijke gevolgen van dien. In Den Haag had men een zaakgelastigde die pas na jaren, bij Timmermans mocht komen voor een ‘foto oppie’. In Djakarta heeft men een ambassadeur die schittert door passiviteit, maar wel als een transmondiale magneet werkt op haar partijleider. In Delhi heeft men een geweldenaar die tijdens verlofdagen in Parbo, meent een ‘ex’ in elkaar te moeten timmeren en een chauffeur de laan uit te sturen die gewillig haar ondergeschikten wil helpen te acclimatiseren. Rechtsgevolgen tot in het hoogste van de Indiase Staat.In Amsterdam heeft men een ‘swagri’ geplekt die zijn best wil doen en in Trinidad had men ook nogal wat problemen met een mevrouw die haar meerdere schoffeerde. Brandhout wat op veler niveau, op het Internet werd/wordt besproken. Van Mamjo tot aan Twitter en Facebook. In geuren, kleuren en het nodige aan “odo dampo’s”. ‘Sranan styling in de moksi patja patja, so bun’. “He kiss me…, shame and bruya in the poli poli and diplomacy…, he…”.

-Roof. Bejaarden, vrouwen, stagiaires, begraafplaatsbezoekers, kerkgangers, scholieren…, op straat, in huis, op terras, in restaurants, in school, op de speelplaats, bij de bushalte…, nabij de markt.‘Ai Sranan, yu veilik fu tru…’.

-‘Moni’. Elo…, KPS! ‘Moni de fu meki’. Voorbeelden? Veel te zwaar en levensgevaarlijk beladen houttrucks, uit het zuiden en het oosten van het land. Zonder opleggerverlichting en meervoudige gebreken. Noch ‘night bulbs’ in de richtingwijzer, noch in de parkeer-/stoplichtarmaturen. Foutparkeerders langs de Oost-Westverbinding die ‘warungs’ bevoorraden of vraatlustig bezoeken. Foutparkeerders die ‘zoete patata’, ‘awara’, ‘maripa’, ‘watermeloen’, ‘pompelmoes’ langs een snel- en verbindingsweg bij illegale kramen kopen en gewoon blijvend stilstaan. ‘Moni de fu meki, if yu wani yere comma…? Furu moni!’.

-Twijfel. Nog meer familietwijfel bij onderzoek en conclusies van de politie. Een verdachte van ‘moord’ op vrije voeten (…), nadat er verdenking van brandstichting en daardoor levensberoving plaats had. 

-Degradatie. In militaire dienst en dus als ambtenaar, betekent dat er een misdrijf is begaan en de epauletten worden aangepast naar lagere rang. Dat is degradatie. Zo schijnt de directeur op sportzaken zich ook te gevoelen. Posten die hij allang heeft overstegen, worden hem in de schuif geduwd. Daar moet ieder mens, bij ingebrekestelling zonder een misdrijf te begaan, onophoudelijk van kokhalzen.

-Kruising. De kruising Tout Lui Faut-kanaalweg en Martin Luther Kingweg, de weg naar Paranam, begint steeds meer verkeersinfarcten te vertonen. Nu de achtbaanwegen van Abrahams in de diepvriezer zijn beland, zou juist dat kruispunt op z’n minst moeten worden aangepakt. Afslagruimten en (verkeer-) gelegenheidsmeubilair, een allereerst vereisen door veldwerker Parmessar in te stellen. 

-Gevecht. Weer blijkt in het achterland op de goudvelden een man het leven te hebben gelaten, na door schoten uit vuurwapens te zijn geraakt.

- ‘Ready Freddy’. Op Zanderij liep de 74 jarige Nederlander Freddy W. tegen de lamp, met een stevig aantal kilo’s aan cocaïne in zijn bagage. Men is nooit oud genoeg om te gaan toepen…, in Santo Boma. 

- MAPA. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam exposeert vanaf 1 april een collectie zeldzame eeuwenoude atlassen die zelden aan het publiek worden getoond. Te zien zijn onder meer de vroegst gedrukte afbeeldingen van Amerika, kort na de ontdekking in 1492, kaarten van Oost-Azië en gedetailleerde kaarten van Nederland. De kaarten en atlassen, gemaakt tussen 1482 en 1665, zijn rijk gedecoreerd. De kostbare atlassen worden in speciale klimaatkasten tentoongesteld. Bezoekers kunnen daarom maar één pagina zien. Van 19 atlassen zijn de pagina’s gedigitaliseerd, waardoor bezoekers ze op schermen van het begin tot het einde kunnen ‘doorbladeren’. De atlassencollectie van het Scheepvaartmuseum behoort naar eigen zeggen tot de wereldtop. De ontwikkeling van de cartografie nam vanaf de 16e eeuw een enorme sprong. Ontdekkingsreizen brachten in hoog tempo nieuwe informatie over onbekende gebieden. Rond 1600 werd Amsterdam het wereldcentrum van de cartografie.

-Brazil. De Federale Republiek Brazilië, heeft in antwoord op de inbreuken van het Amerikaanse ESA, internetwetgeving aangenomen die de ‘privacy’ van Braziliaanse staatsburgers veilig moet stellen. 

-Inspirator. Paus Franciscus is een grote inspirator voor de Amerikaanse president Barack Obama, vooral als het gaat om de strijd tegen sociale ongelijkheid. De paus toont dat de ‘American Dream’ voor steeds minder mensen bereikbaar is. Volgens de Amerikaanse president drukt de paus, door zich constant te richten tot de zwakkeren in de samenleving, een duidelijke veroordeling uit tot de rest. “Hij herinnert ons eraan, dat een ieder de individuele verantwoordelijkheid heeft om op een eerlijke en deugdelijke manier te leven…”. 

-Kapotbezuinigen en het marginaal kunnen studeren in Nederland. Een op de tien huidige studenten zou waarschijnlijk niet meer gaan studeren, als de studiefinanciering een lening wordt. Meer dan de helft zou daardoor langer thuis blijven wonen of weer terug naar het ouderlijk huis gaan. Momenteel is de studiefinanciering nog een gift als de studie op tijd wordt afgerond, maar de overheid wil daar een lening van maken. Ook wordt er gesproken over het afschaffen van de ov-kaart, waarmee studenten nu gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs is onderzocht wat voor gevolgen deze maatregelen zouden hebben op studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. 6000 studenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. 15 procent van de studenten zou niet meer gaan studeren als zowel de ov-kaart wordt afgeschaft en een leenstelsel wordt ingevoerd. Als alleen de ov-kaart wordt afgeschaft, verwacht een kwart van de respondenten eerder het ouderlijk huis te verlaten om op kamers te gaan wonen. Ook ongeveer 25 procent zou dichterbij het ouderlijk huis gaan studeren en 40 procent wil verhuizen naar de stad waar de studie aangeboden wordt. De Landelijke Studentenvakbond LSVb vreest dat het afschaffen van de basisbeurs en ov-studentenkaart ”desastreuze gevolgen’’ heeft voor de kenniseconomie. ”Het onderzoek spreekt boekdelen. Het is onacceptabel als studenten afzien van een opleiding door de kabinetsplannen. Minister Bussemaker van Onderwijs moet haar voorstellen herzien’’, aldus LSVb-voorzitter Jorien Janssen. Een klein jaar geleden concludeerde ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat het studiegedrag gaat veranderen als het leenstelsel wordt ingevoerd. Toen bleek dat studenten bij het afschaffen van de basisbeurs zouden afzien van extra’s zoals een tweede master, een buitenlands studiejaar of extra stages. Volgens het bureau leidt het leenstelsel tot een zekere ”verschraling” in de studie. Ook stelt het SCP dat een op de vijf mbo’ers twijfelt over een vervolgstap naar het hbo, als dat betekent dat ze moeten lenen. Aldus de Nederlandse pers. 

-USA. De Verenigde Staten van Amerika hebben aan de Europeanen via de NAVO woordelijk laten weten, dat zij kwetsbaarder dan ooit zijn geworden door weinig doordachte bezuinigingen op vrijwel elk gebied. Defensie lijkt op een gekanaliseerde entiteit, ingevuld met theoretisch geëngageerde poppenblazers. Militair blijkt Europa nu geen partij meer te zijn, voor de grappen, grillen, grollen en gerichte agressie van ene Vladimir Putin. De militaire zelfdestructie van Europa en wel op Polen na, stamt uit een ergerlijke vorm aan naïviteit. Ursus, de Russische grizzly is ontwaakt en ziet zijn naakte prooien aan de grens liggen. Waar zijn de Orions, waar zijn de Centurion tanks, waar zijn de transportvliegtuigen? Waar zijn de regimenten en brigades die tegen het gevaar uit het Oosten kunnen opstaan? Allen verschwunden!

 ‘Tjoepie tjoepie coup’. Men kon er de digitale klok op gelijk zetten, dat Maduro zou komen met een gefingeerde ‘couppoging’ vanuit een voorspelbaar te verkiezen legeronderdeel. Een luchtmachtbrigade, welke al eerdere malen niets maar dan ook niets moest/moet hebben van omhooggevallen plebejers of bus-/truckchauffeurs die niet verder dan het getal tien kunnen tellen. Drie luchtmacht generaals, in de nacht van hun bed gelicht? Het zal Maduro op termijn kosten, nu hij de meest klassieke wet van populistische nonsenspolitiek is opgewandeld. ‘Time always tells the truth…, more or less…, on: Locos del Classico’.

- Unie. De leden van ‘de houtunie’ achten de houding van Ameerali als een groot ongenoegen. Gegeven het feit, dat de organisatie –in een poging de houtconcessierechten naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen– wordt genegeerd. Ook nog door iemand die uit hun gelederen vooruit-/voortkwam en ook daarom uit die aangedreven positie –in 2010– vice-president van het land mocht worden. Maskers vallen altijd net op tijd, werd eens eerder aangegeven. 25 Mei 2015, of veel eerder. Timbeeeeeer!

- Invoer. Blijkt dat allerlei “gado tyo’s” nu vrijelijk, een stevig volume aan brandstofproducten het land invoeren. Het verhaal, dat er ook zo tekeer werd gegaan door bepaalde exponenten tijdens de Front-regering, berust volgens die “bo bo’s” op een misvatting.

- Klachtdelict. Een ‘moeder’ ontdekt in de polder, dat haar 15-jarige dochter ‘vleselijke gemeenschap’ heeft gehad met minstens drie jongens die aan huis kwamen. ‘Sortu mama e poti pus pusi nanga merki…?’. Pagina’s vol van deze ernstige delicten. Er komt maar geen einde aan, de steeds vaker traditioneel en/of cultureel geïnspireerde misdrijven.

- ‘Poli poli en diplo onbevoegd’. Overeenkomstig de rolmodellen die men ook al in de top terug kan vinden, blijkt dat het ambtenarenapparaat doorkliefd is geraakt door diplomaloze mensen die buiten elke bevoegdheid op posten zijn geplaatst. Niet ontkend kan worden, dat het allemaal overeenkomstig een aantal veranderde beleidsinzichten zijn/haar ‘beslag’ kreeg. En als men er zoals een bekender korporaal iets van zegt, worden die op stalinistische wijzen opgesloten. Om daarna dan, naar de ‘goelag van een psychiatrisch centrum’ te worden doorverwezen.

- ‘He he’. Eindelijk werd men dan wakker, dat familieleden diep werden gekwetst door onwaarheden te vertellen en ook nog te publiceren. Rezah van Ommeren heeft zijn motorfiets, absoluut niet kunnen “wippen”. Zou een zaak tegen alle natuurwetten en de zwaartekracht op deze planeet moeten/kunnen gaan betekenen. Geeft de kwaliteit enkel aan, van de verbalisant en een goedgelovige voorlichting die zaken klakkeloos overnam. Nu nog de twee vermeende zelfverhangingen, welke nog voor het ochtendgloren tot ‘cases closed’ gingen behoren.

- Ruzie. Onevenwichtig gedrag, wat veel geld kost. Doordat twee voetbalcoryfeeën het regelmatig met elkander aan de stok hebben, wordt er nu –via processenverbaal– een rekening van meer dan US$50.000,– gepresenteerd. Doordat twee coryfeeën, in een hiërarchische sfeer van een legerconfiguratie het in de jaren tachtig niet goed met elkaar konden vinden of respectvol met elkander wisten om te gaan, ging de gehele Republiek Suriname in de soep voor miljoenen US-dollars aan schade. Het zijn steeds weer dezelfde namen die opdoemen. Ook bij het oprichten van als eerbetoon bedoelde monumenten. Doekjes voor het bloeden.

- ABOP. De groep van ABOP laat weten, dat er geen enkele handtekening komt onder een ‘Wet’ die occupatie van andermans gronden verbiedt; de zogenaamde Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en Gebouwen. Noch in de eigendom of domeinen van Staat, noch van derden eigenaren bezitters of belanghebbenden. Slechts dat deel wat betrekking zou hebben op de kustvlakte (?), kan voortgang in de ogen van de Abop-virtuoos hebben. En dan ook nog exclusief het binnenland en aangegeven districtgebieden in de kustvlakte. Wat dat ook in deze mop moge vertegenwoordigen!

- Registratie. De Overheid is getogen naar Apoera, waar een groot aantal woningen is gekraakt. Een politieke oplossing zou mogelijk maken, dat de woningen aan ‘illegale bezetting’ worden ontnomen. Door deze te verkopen aan geïnteresseerden die met een ‘gliding scale’, zaken door middel van afbetalingschema’s bij de Stichting Volkshuisvesting, in orde kunnen brengen. Een niet onbekend beleidsaspect, dat het fenomeen ‘kraken’ cq. ‘illegale bezetting’, in veler geval en zeker op landelijk niveau, alleen maar aanmoedigt.

- Taxi. Medemenselijkheid werd eens op scholen aangeleerd, door middel van het verhaal van de ‘Barmhartige Samaritaan’. In Paramaribo terug te vinden? Hó maar! De tijden zijn veranderd, dat zelfs de ‘buriki wagi’ als ambulance kon functioneren. In barmhartig SU wordt men heden ten dage uit de taxi geflikkerd, als blijkt dat de schotverwondingen nogal bloederig overkomen. Met andere woorden, loopt een burger een (schot-) verwonding op en weet in een taxi te klimmen, om naar de spoedeisende hulp te worden overgebracht. Halverwege, wordt het slachtoffer uit een taxi gekeild omdat de chauffeur (…), absoluut geen bloed in de wagen wil hebben. Burgerzin en medemenselijkheid…, SU-styling.

- Eigen richting en anarchie. Er zou volgens een website een borstbeeld zijn onthuld, zonder dat er daaraan wettige akkoorden kleven. Bij God en in Suriname is van alles mogelijk, wanneer de minder geciviliseerden het voortouw nemen en ongehinderd hun gang kunnen gaan.

- ‘Gat in de AOW’. Een groep Nederlandse staatsburgers van Surinaamse afkomst, gaat naar de rechter om ‘het gat’ in hun AOW-uitkering te dichten en dus op te heffen. Als bij het Nederlandse hof “ongelijk” wordt gesteld, gaan de benadeelden en gediscrimineerde, voorspelbaar naar een Europese Hof voor de gelijke Rechten van de Mens. Alle voor 25 November 1975 in Suriname geboren mensen, waren Nederlands staatsburger. Er zijn nu AOW-ers in Nederland en staatsburgers van het ‘koninkrijk’ –met een virtuele ‘allochtonen status’– die niet meer dan 70 procenten van een ‘vergelijkbare uitkering’ krijgen die hun Europese landgenoten vrijelijk toucheren.

- Vrijheid. Volkert van der Graaf , de moordenaar van Pim Fortuyn, zal door Justitie Nederland –op 02 Mei 2014– volledig in vrijheid worden gesteld. De man heeft zijn gevangenisstraf na 12 jaren detentie er nu op zitten. Aardig wat Nederlanders kunnen zich niet met die consequenties, in een volwaardige rechtsstaat verenigen en broeden nog steeds ‘wraak’! In Suriname heeft men plegers van politieke massamoorden die nog steeds in relatieve vrijheid rondlopen en/of demonstratief op terrassen –tussen verbaasde/-bolgen toeristen– aan de VSOP – cognac nippen. Verschil moet er toch wél weer zijn, in de vermeende en nog aan te bevelen rechtsstaat.

- ‘Law’. Voortgang in het uitleveringsproces, dat in Trinidad & Tobago wordt gevoerd, op inzet van de USA die verdachte Edmund Q.M. in New York City willen hebben, is deze week opnieuw uitgesteld. Op de donderdag 27 maart 2014 zal in deze zelfde week, onverlet het ‘inhoudelijke van het strafproces’ tegen Dino B. in Manhattan New York aanvangen, op basis van de initiële aanklachten die in tweevoud bekend zijn/werden gemaakt en door de hoofdaanklager van het Amerikaans Federale Openbaar Ministerie, Preet Bharara, op het Internet geplekt. Inmiddels bekend dat er weer geen inhoudelijk voortgang plaatsvond. www.justice.gov/…/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR/U.S.%20v…. www.justice.gov/…/DinoBouterseS2Indictment/Bouterse,%20Dino%20S2%20Indictment.pdf 

- Tigri. Feit dat een Guyanese militair binnen het aan Suriname behorende Tigri-grondgebied verdronk, in de Boven Corantijn en dat er daar een Guyana Defence Force basis wordt aangemeld (…), is niet anders dan een provocatie die de slapten van de huidige regering Bouterse alleen maar meer onderstreept. 

- ‘Sniper geweld’. In Venezuela zijn opnieuw doden gevallen bij demonstraties tegen de regering. Een zwangere vrouw en een militair van het regeringsleger kwamen om het leven tijdens vuurgevechten tussen ordetroepen en betogers. De vijf maanden zwangere vrouw werd in de buurt van de hoofdstad Caracas door het hoofd geschoten toen ze uit een bus stapte, die vanwege een barricade niet verder kon rijden. Voor zover bekend nam zij geen deel aan de gevechten. De militair was bezig een barricade te verwijderen, toen hij werd beschoten. 

- Machado. In Caracas heeft de leiding van het parlement Maria Corina Machado haar immuniteit als parlementariër cq. senator ontnomen en is zij op voorstel van Nicolas Maduro vogelvrij verklaard en eigenlijk ten dienste gesteld van de corrupte vervolgingsorganen in het hedendaagse Venezuela. Machado was na de aanhouding van tientallen regeringsopposanten, de spreekbuis van het verzet tegen Maduro geworden. Zij ging met haar aanklacht naar de Organisatie van Amerikaanse Staten om aan te geven, hoe studenten werden gemarteld en gefolterd door het regiem onder leiding van Maduro. http://panampost.com/panam-staff/2014/03/24/venezuela-maria-corina-machado-loses-parliamentary-immunity/ http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26726282 http://en.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Corina_Machado 

- Oekraïne. Het nu belegerde land aan de Zwarte Zee had eens een akkoord bij verdrag met het Westen en Rusland getekend, om zich te ontdoen van alle zware en massavernietigingswapens uit een tijd, dat het nog een Sovjet satelliet was. Van die gelegenheid maakt Vladimir Putin nu misbruik om het relatief weerloze land Oekraïne te dreigen met gewelddadige annexaties. De Noord Atlantische Verdragsorganisaties (NAVO) maakt zich de grootste zorgen over Letland, Moldavië en Oekraïne die op de annexatieagenda van Rusland zijn komen te staan. En in Paramaribo vindt ene Lackin, dat de wereld aan het veranderen is en de voornoemde bewegingen geaccepteerd zouden moeten worden? Daarbij vergetend, dat een lichaam als ‘Unasur’ in tijden van de “as” Caracas – Moskou werd opgericht. Lackin weet niet goed, welke zaken hij dezer dagen oproept die niet bezworen zullen kunnen worden. https://www.google.com/search?q=putin+chavez&rls=com.microsoft:en-us _en http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/25-similarities-between-chavez-and-putin/477287 https://www.google.com/images?q=putin+chavez&rls=com

- Concessies. Wanneer populistische beloftes in het luchtledige blijven hangen. De leider van ABOP maakte in 2010 bekend, dat er geen berovingen meer zouden plaatshebben. Er is nu al voor de zoveelste maal geroofd op een van de vele concessies van Ronnie Brunswijk. Honderden meer berovingen te tellen, na het verkiezingsjaar 2010 en de beloften gemaakt door mede coalitielid Desi Bouterse. Intussen komt coalitielid ABOP ook met een populistisch verhaal, om nog voor de aankomende verkiezingen “kinderbijslag limieten” open te breken, ongeacht het aantal kinderen die een vrouw bij leven heeft voortgebracht. 

- Respect. Met groot respect voor de zittende magistratuur, liet een verdachte zijn middelvinger aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter zien. En dan weer een groot gevecht, tussen twee te veroordelen rovers die ook tegenover de strafrechter kwamen te zitten. Komt ervan als de leiders van het land, ook geen enkel respect hebben getoond voor de rechterlijke macht en dagvaardingen heel gewoon naast zich hebben weten neer te leggen. ‘Rollmodels in the sun!’. 

- Ferry. ‘Le bac entre Saint Laurent du Maroni et Albina’. Jawel, met de grootste gedeelten aan financiering door de Fransen, zal er een veerboot worden gebouwd om het verkeer tussen La Guyane en Suriname gaande te houden. Van een brug zal misschien weer, met een volgende –meer en beter geoutilleerde regering in Suriname– worden gesproken. 

- S&P. Brazilië krijgt een lel. De ratingbureaus van Standard & Poors brengen Brazilië onder Dilma Rousseff naar “BBB-minus”. S&P Cuts Rating to One Notch Above Junk Territory (The Wallstreet Journal). Standard & Poor’s cut Brazil’s sovereign debt rating closer to speculative territory on Monday in a blow to President Dilma Rousseff, whose efforts to stir the economy from a years-long slump have eroded the country’s finances. Brazil had its long-term debt rating downgraded to BBB minus, the agency’s lowest investment-grade rating. S&P changed its outlook to stable from negative, meaning further downgrades are unlikely for now, which will come as a relief for both politicians in Brasilia and financial markets. The move was widely expected but the timing surprised some investors. http://www.reuters.com/article/2014/03/24/ratings-brazil

- Panka vs Janki. Verkregen of opgedrongen. De heren zijn in debat getreden over de zogenaamde ‘Toescheidingsregeling – 1975’. In een recent artikel wordt daarover wel een hinderlijke omissie meegenomen. Alle Surinamers werden voor 25 November 1975, inderdaad als Nederlands staatsburger geboren. Na 1975 verkregen bepaalde mensen die in Suriname waren geboren, echter niet meteen de Surinaamse nationaliteit. Hun Nederlandse nationaliteit werd hen op onbewaakt moment afgenomen en de Surinaamse werd hen opgedrongen door de zogeheten Toescheidingsregeling (-en) van Den Uyl aan ene zijde en Arron aan de andere kant van de scheidingstafel. Als men formuleert moet dat wel correct geschieden. Voorbeeld? Als men ook nog in 1981 terugkeerde naar Suriname om het geluk hier ‘te beproeven’, werd men na exact twee jaren automatisch en onaangekondigd Surinaams staatsburger door middel van een papieren vodje, dat niet eens per exploot werd overhandigd maar eerder in een brievenbus of trappenhuis, kon worden teruggevonden. Zo was het en niet anders. Verkrijgen is iets op vrijwillige basis. Echter heeft de Toescheidingsregeling van 1975, de mensen een natiozaakje opgedrongen. Overigens, komt de benaming “Toescheidingsregeling” niet in al teveel beste Nederlandse woordenboeken voor. Ook nog niet in de “van Dale”, uitgegeven in 1989. ‘Teki yu moi moi ai luku, bro’. 

- Eis aan Lackin. De oppositie en andere krachten in Venezuela, eisen objectiviteit van Winston Lackin die voornemens is, zich met “de interne van Venezuela” als exponent van UNASUR te komen inlaten. EL UNIVERSAL Monday March 24, 2014 12:00 AM In Winston Lacking letter sent to Minister of Foreign Affairs and Development Cooperation of Suriname President Pro Tempore of the Union of South American Nations (Unasur), Deputy Stalin González, (UNT-Distrito Capital) on behalf of the Democratic caucus Unity urged the committee of foreign ministers, who will come to Venezuela in the coming days, arrange a meeting where you can explain the events in the country after the student protests. González noted that asking the necessary support “to ensure the preservation of democracy in our country, Venezuela is in trouble. “ requested meeting to be heard impartially all the stated interest of all members of the Unit Unasur commission to step Venezuelan soil, is manifested in ” politicians and can achieve a healthy understanding that contributes to the restoration of peace in our country, by building a concrete agenda for progress towards the solution of problems “sectors. Ensures addition to UNASUR the parliamentary bloc of Unity has always been in favor of dialogue,. “but an effective, transparent dialogue with sincere meeting spaces based on respect for human and civil rights” Finally, Gonzalez said in the statement, “we hope that the nascent UNASUR, as agency cooperation on the part of our continent, based on its principles, prioritizes this meeting of all political sectors in Venezuela. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140312/students-rally-in-caracas-Oposición pide a Unasur mirar con “objetividad” la crisis en Venezuela www.lapatilla.com/…/oposicion-pide-a-unasur-mirar-con-objetividad-la-crisis-en-venezuela/

 

- War & Peace. President Obama beschouwt de Russische annexatie van de Krim niet als een voldongen feit, maar een simpele oplossing voor deze kwestie is er niet, zei hij erbij. Obama ging in Den Haag, bij de afsluitende persconferentie met premier Rutte na afloop van de NSS-top, uitgebreid op de kwestie-Oekraïne in.Tegen de internationale pers zei Obama dat zijn land de inlijving van de Krim door Rusland niet accepteert. Ook vreest hij dat de annexatie van de Krim niet de laatste stap is van Rusland in zijn buurland. Dat zou een slechte keus zijn voor president Putin, deelde Obama mee. Hij beschrijft Rusland als een regionale grootmacht die zijn buren eerder uit zwakte dan uit kracht bedreigt. Artikel 5. De NAVO-landen in de regio gaf hij de garantie dat artikel 5 van het bondgenootschap geldt: een aanval op een lid van de NAVO wordt beschouwd als een aanval op het hele bondgenootschap. Wat betreft de sancties tegen Rusland zei Obama dat er nog niet voor gekozen is hele sectoren van de Russische economie met strafmaatregelen te treffen. De Amerikaanse president sloot dit onderwerp af met de opmerking dat niet Rusland, maar de mogelijkheid van een kernaanval op Manhattan de grootste bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid vormt. Aldus de NL-pers bij afsluiting van NSS-conferentie in Scheveningen.

 “That’s it”. Daar zal men het als nabestaande mee moeten doen. Geen onbeheerd eiland met een vliegveld. Geen gijzeling in een woestijn. Geen James Bond – achtige verhalen meer. Geen overlevenden! De vermiste B777 uit Maleisië is gedoken in het zuidelijk gedeelte van de Indische Oceaan ter hoogte van de Perth Meridiaan. Dat is de conclusie op de maandagochtend 11.00 uur Surinaamse tijd, komende van de regering in Kuala Lumpur. Woede en verdriet overheersen bij de familie van inzittenden van de verdwenen Boeing van Malaysia Airlines, na de persconferentie van de Maleisische premier Najib Razak.

- Gelijk. Als men soms van die mensen in Paramaribo hoort blèren, dat er met respect en op gelijk verheven niveau moet worden geconverseerd/-communiceerd ‘vis a vis’ het buitenland, kan de leek zich daar wel wat zeer/heel fantastisch bij voorstellen. Maar neem nou dat armoedig aandoende Unasur-gehannes, moorden en doodslag in Venezuela, de amateurkreten van Lackin en vergelijk het allemaal nou eens met Schiphol, Amsterdam, Scheveningen, Noordwijk aan Zee en de activiteiten direct tegenover de Surinaamse Ambassade aan de Alexander Gogelweg, voor de deur van Bel Air op de grens van Madurodam, het Congrescentrum en tegenover het Catshuis op de maandagochtend. Inderdaad kan men er niet omheen, dat ons land zich heeft weten te nivelleren tot een discutabele periferie, waar men zich nu –in alle objectiviteit– hopeloos is gaan verwringen. Ongevraagd en steeds vaker, ook willoos van karakter. Overigens, wordt het weer “kom verjari” op Google, met betrekking tot wat dit land aan vulles heeft weten voort te brengen (…); aan het einde van deze week. Let op!

- ‘Classssico’. Gewillig neemt men de terminologie van het Spaanse voetbalgebeuren over. Classico! Eerstens werd er eerbetoon en wel op respectvol niveau gegeven, aan ex-minister-president Adolfo Suárez y González, Eerste Hertog van Suarez die zondag jl. op 81 jarige leeftijd kwam te overlijden. De man die democratische verhoudingen, ondanks protesten en heftige couppogingen van een weinig te disciplineren leger, terugbracht in Spanje. Daarbij de monarchie een plek gaf en het land de aanzet tot welvaart en welzijn binnen Europees verband, na het destructieve en fascistoïde generaalsregiem van Caudillo Franco, een alias voor Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo. Toen de ceremonie in het voetbalstadion eenmaal achter de rug was, kon de competitiewedstrijd tussen Real Madrid en de FC Barcelona op de zondagavond aanvangen in Madrid en op de satelliet worden geplaatst. Stilte op de wegen in Paramaribo en drukte in tenten waar uitbaters geen handen genoeg hadden om spiritueel vocht in te schenken voor de extatische aanwezigen uit binnen en buitenland. Zevendoelpunten werden geplaatst. Waaronder penalty’s. Barça aanhangers zaten lang in de knijp, gegeven de spelverhoudingen. Toch werd het uiteindelijk 4-3 ten nadele van Real Madrid, dat met tien tegen elf gastspelers het eindsignaal gelaten opving.

- ‘What’s goin’ on?’. Prompt met een ontmoeting tussen hem en de Chinese president Xi Jinping, kort na zijn bezoek aan Amsterdam, heeft de Amerikaanse president Barack Obama duidelijk laten zien, waar het vandaag op en rond de NSS-top in Den Haag werkelijk over gaat: “…de situatie op de Krim…”. Al in de aanloop naar de top over nucleair terrorisme was duidelijk, dat de spanning rond ‘de Krim’ de aandacht zou gaan opeisen. De Russische president Putin had zich al weken geleden afgemeld voor de nucleaire top. Volgens premier Rutte was er overigens geen direct verband met de situatie op ‘de Krim’. Zou hij alleen kunnen denken…! Maar nu is alle aandacht gericht op de vraag of het de internationale gemeenschap gaat lukken om Rusland te isoleren, nu het land ‘de Krim’ als substantieel en strategisch deel van Oekraïne heeft geannexeerd. Overbodige vraag.

- VHP. In Saramacca heeft de VHP fundamenteel belangrijke verkiezingen gehouden voor noodzakelijke kernbesturen. Niet minder dan negentien metingen werden in het district succesvol gehouden.

- RH. Eens zo groot en nu zo klein. Gemarginaliseerd en gefrustreerd moest Robin Hood als smaakmaker van het nationale voetbal, degradatie uit de hoofdklasse ook nog meemaken.

- 25. Niet minder dan 25 kilo’s aan cocaïne, werd in één keer op het vliegveld te Zanderij door een BID team onderschept. Het houdt maar niet op, met de ondermijning van de nationale soevereiniteit.

- Overdaad. Een hoeveelheid leningen waar men helemaal niet goed van wordt, de aflossingen waar een virus aan wordt overgehouden, verspilling wat uiteindelijk zal leiden tot inkalven en krankzinnig monetair beleid, wat tot instorting inzet. Dat is het resultaat van de lessen die niet werden geleerd en het land evenzo in tijden van Goedschalk c.s. tot groter ellende zal verstoten. Trieste zaak…, maar het is weer niet anders.

- Sneka. Grote uitloop en uitverkoop, waar Sneka eens de scepter dacht te kunnen zwaaien. Waren het niet alleen de onvermogende omgangsnormen, kwam ook bij kijken, dat de contributie en schenkingscenten als sneeuw voor de zon waren verdwenen. Trieste zaak die veel te lang heeft geduurd. Advies? Maak nu wel dat je definitief wegkomt als vakbond en zoek hoger terrein op, waar normen en waarden kunnen worden hersteld en nochtans beleefd.

- ‘’Overal. Waar de meisjes zijn…, waar de meisjes zijn…‘’. Overal wil ‘de man met de rode jas’ een zetel hebben. Overal! Nou dan wachten onder meer Lonny en anderen meer verstandelijke, op ‘de man met de rode jas’ en laten hem weten, dat het allemaal niet zomaar meer toegaat. Bericht wil wel, dat bij alle voorzitters van substantiële partijen ‘Somo Sumarum’ heeft aangeklopt om verkiezingscoalities te willen vormen. Paardjerijden? De meer verstandelijke kijken hem dan wel hoofdschuddend aan. Een ‘track record’ van chantage en weinig genuanceerd weglopen, staat ‘de man met de rode jas’ nu deerlijk in de weg.

- Poppenblazers. Minstens twee entiteiten zeggen de politiek binnen te zullen stappen. Helaas zijn de kaarten reeds geschud en kan men zich beter aansluiten bij een organisatie die duidelijk wat zal gaan betekenen in de komende verkiezingen van 25 Mei 2015. Of wat er vanaf het afgelopen weekeinde wordt gefluisterd…, ‘veeeeel eerder!?’ Elo!

- Christopher K. Vanuit de vakbeweging worden er nogal vervelende geluiden gehoord. Niet alleen het Hoofdgebouw en het Warenhuis, zou recentelijk zijn vervreemd. De vakbond heeft geluiden aan de pers doorgegeven, dat over meer zaken is gehoord die in deze samenleving, mogelijk ‘schokkend’ zullen/kunnen overkomen. ‘Time will always tell, in time…’.

- 108. Na een aardverschuiving in het noordwesten van de VS worden 108 mensen vermist. Dit meldden de autoriteiten vandaag. Reddingswerkers hebben tot nog toe acht doden onder het puin gevonden, nadat in de Amerikaanse staat Washington een modderstroom afgelopen weekend huizen had weggevaagd en bedolven. De ene na de andere menselijke tragedie.

- Piet. Die zaak zijn nog maar weinig mensen mee klaar. Het Parool: “Het is pas maart, maar de discussie over Zwarte Piet is weer hoog opgelaaid op de internetfora. Met dank aan premier Mark Rutte, die gisteren tijdens de persconferentie in Den Haag over de nucleaire top een onverwachte vraag over het omstreden fenomeen met een kwinkslag probeerde af te doen. Op de vraag van een journalist waarom hij weigert afstand te nemen van Zwarte Piet, herhaalde Rutte zijn vorig jaar ingenomen standpunt dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart is, en dat het niet aan de premier is om dat te veranderen. Het gaat mis als Rutte eraan toevoegt: ‘Mijn vrienden op de Nederlandse Antillen zijn heel blij met het feest van sinterklaas, omdat zij hun gezichten niet hoeven te schminken, terwijl als ik Zwarte Piet speel, ik dagen bezig ben om dat spul van mijn gezicht af te krijgen.’ De opmerking veroorzaakt een regen van boze tweets. Schrijver Arthur Japin: ‘Zo meteen ben je als minderheid in de minderheid, als je NIET door onze politici publiekelijk bent vernederd!’
Wethouder Andrée van Es op Facebook: ‘Rutte gezien? Als dit geen argument is voor afscheid nemen van Zwarte Piet…, dan weet ik het niet meer, minister-president van alle Nederlanders?’

- N-Korea. Opnieuw heeft Noord Korea een barrage aan raketten gelanceerd, zonder vooraf de omliggende landen of het luchtvaartverkeer van te voren te waarschuwen van deze afschietvoornemens. Een aantal dagen geleden, heeft een raket op het nippertje een verkeersvliegtuig gemist. Een widebody, op weg met een groot aantal burgerinzittenden.

 - Dapper. Klein maar domdapper zou een bank wezen en zich opmaken om tezamen met een verzekeringsmaatschappij, de gewraakte verkoop van het warenhuis Kersten te accommoderen dan wel te faciliëren. Kan ze gaan kosten.

 - PvdA. Ondanks de enorme verliezen in alle grote steden, heeft de Partij van de Arbeid, bij voornamelijk voorkeurstemmen ervoor kunnen tekenen, dat een stevig aantal niet-Europese Nederlanders plek krijgt in een flinke stoot stedelijke en regionale gemeenteraden. Den Haag, Amsterdam en Rotterdam tekenden dubbel (…) en ongelakt, de grootste overwinning van D’66 en tegelijk ‘gigaverlies van de PvdA’ sinds de Tweede Wereldoorlog.

- Sponsoring. In een essay wordt de vrees uitgesproken, dat een bepaalde politieke partij in 2010 is gesponsord door Hugo Chávez. Geen vraag en geen vrees. Als men in Miami een aantal Chávez-bobo’s weet aan te houden die bakken met cashgeld naar Kirchner in Argentinië brachten, voor verkiezing en andere begrotingsondersteunende zaken van de Peronistische partij (…), wat is dan een aalmoes richting Paramaribo? Fenomeen waar gelijk mee en simultaan, opvallend snel een groot aantal barschulden werden vereffend en dubieuze debiteuren herschikt.

 - Padie. Het belijden met de mond, dat Suriname zich moet richten op de agrarische markt en export is één. Begeleiding zoals in Guyana, succesvol het geheel wordt ingedekt is natuurlijk twéé. Maar bepaalde bestuurders, begunstigen met een vermeend verstand over het planten, oogsten en de marketing van rijst, nog wel het ergste aan vergissing. Klaag dus niet en verkoop de geoogste padie marktconform, naar lust en last. Wacht niet op een overheid die kop of staart niet van elkander weet te onderscheiden. In bewuste en/of onbewuste zin!

 - Scrimmages. Het kan in het weekeinde en de volgende week nogal warmpjes toegaan in en rond Oekraïense militaire bases op De Krim. De regering van de Oekraïne heeft helemaal niet gesteld, dat men zich moet overgeven aan de gepantserde Russen die in allerlei tankformaties voor de poort van diverse kazernes staan. Maar integendeel zichzelf en deze defensielocaties, met hand en tand te verdedigen. Een onderzeebootcommandant gaf zijn schip hoogstwaarschijnlijk op aan de Russen. Maar op de Luchtmachtbasis, werd een brigadecommandant die kwam ‘praten’ over legitimiteit en de in-/overname van het vliegveld en Oekraïense vliegtuigen, te kennen gegeven, dat hij geen ‘stomme vragen’ moest stellen en vanzelfsprekend rechtsomkeert kon maken. Alle Oekraïense bases op ‘de Krim’ zijn omsingeld. In Moskou zijn inmiddels een aantal politici opgestaan en verwerpen de annexatie van ‘de Krim’, wat als een ‘levensgevaarlijke handeling’ van Putin wordt neergezet door onder meer Mikail Kasyanov. .

 - SLM. Gebleken, dat er in de afgelopen dagen weer vertragingen zijn geweest. Omdat een SLM vliegtuig door de regering werd gepakt om allerlei reizen naar het zuiden en het westen uit te voeren? Passagiers van de SLM konden na eerdere kritieken in pers en samenleving niet geloven, dat hun vlucht weer door ‘bad governance’ werd vertraagd of uitgesteld.

 - UNASUR. Het hele gedoe van Unasur, strookt niet met wat de meerderheid van het Venezolaanse volk uiteindelijk wil. Namelijk, ‘…verwijdering van de regering Maduro…’. Waar men nu via Unasur en kronies van het Chávisme mee bezig is geraakt, zijn mogelijkheden te zoeken, om juist die Maduro aan het bewind te houden. Een gepropageerde ‘dialoog’ tussen oppositie en Maduro heeft bepaald een onaangenaam geurtje gekregen. Een stinkertje, dat veel lijkt op die van Panka c.s. Fenomeen welk enkele dagen geleden vanuit Torarica opsteeg en in totale mislukking evaporeerde. Het inferieur trachten te maken van de OAS ten opzichte van Unasur, zal op termijn voor ‘back fire en ernstiger vormen aan naverbranding zorg dragen. Het partij kiezen voor Maduro, door Unasur en ene Lackin, is reeds zeer irriterend doorgedrongen tot de oppositie in Venezuela, die Maduro weg wil hebben en zich onwrikbaar richt op democratische en eerlijke verkiezingen. Mocht allemaal niet gehoord worden, in de gemarginaliseerde gangen en vergaderzalen van de OAS in Washington. Allemaal op verzoek van Maduro’s ‘nivellerende amigo’ Daniel Ortega uit Nicaragua. ‘Time will tell, when to expect and hear the everlasting bell….!’. Ping: https://www.google.com/search?q=maria+machado+venezuela&rls=com.

- Offensief. Een korporaal van het Nationaal Leger ging in protest, tegen een aantal zaken die de militaire organisatie heden ten dage moet meemaken en verwerken. Maakte van zijn burgerrecht gebruik om daarvan vrijelijk mededeling te doen, ten overstaan van zijn superieuren. Een generaalsbenoeming van iemand die een aantal fundamentele zaken mist om de organisatie van ‘onderen naar boven’ goed te kennen, laat staan te kunnen aansturen, vormde onderdeel van de opmerking. Bevorderingen en dergelijke zaken meer, welke in het leger opeenvolgend achterblijven, volgden in de opengezette reactiekans? Zeventien dagen cel en een stalinistische reactie daarop, kreeg de korporaal te verwerken. Had men hier te maken met ‘belediging’ of ‘waarheidsuiting’. Gegeven de informaties die al langer circuleren, kan men niet anders dan voor het tweede aan ontboezeming kiezen. Een waarheidsuiting ten overstaan van de generaalbevelhebber en het staatshoofd. Een gegrepen kans! Als men in het leger de gelegenheid krijgt, zijn of haar zegje te doen, mag men wel uitkijken voor gedeformeerde tenen die het absurdistische in/aan lengte overstijgen.

- Uitkijken. Zo kan men ook gaan zitten en beluisteren, hoe tussen 1987 en 1991 een aantal Nederlandse ex-militairen van SU-afkomst terugkeerden naar dit land, zich binnen bepaalde organisaties trachten in te likken, daarin stand te houden en met een heleboel ‘poeha’ de voorspelbare buiklanding(-en) inzetten. Laat het duidelijk worden, dat deze figuren –met een basis MID-opleiding– dit land absoluut niets innovatiefs te vertellen hebben. Hooguit, dat zij wonderwel werden opgekweekt van larfjes tot koploos garnaaltje in een overvol geraakte latrine van de kazernes ‘Weerd’ en/of ‘Venlo’. Meer is er natuurlijk niet!

- Natio. Over staatsburgerschap en vaderlandsliefde gesproken. Bij ‘first generation’ en ‘limited edition’ Herr Lackin, weet men het wel steeds minder? De man ondersteunt de annexatie met verve, na een togesreferendum over/op/van De Krim? Namens Suriname? Rusland kan gemaskerde gangsters insturen en het Oekraïense Volk, onder de neus van ‘automatische guns en tanks’, vrij georganiseerd referendum doen houden? Zo kan men de Essequibogebieden ook toch nog zeer vlot kwijtraken, aan Venezuela? En dan Post Tigri, inclusief de zuidwestelijk gelegen driehoek, in rechtstreeks gevolg, met de inzet van de zogenaamde maar wel al decennialang bewapende ‘Guyana-settlers’? Gelukkig, dat men in de SU-poli poli daar tijdig oog voor gekregen heeft. Laat het tegelijkertijd duidelijk zijn, dat de zuidoostelijk gelegen driehoek, tussen Marowini, Litani en Lawa, reeds aan een Frans Guyanees natuurreservaat in ‘La Guyane’ –sinds de eerste Rio-top (1992)– is toegevoegd. http://cybergeo.revues.org/17203. Zie daarvoor ook: http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Utrechtstropischregenwoudwordtofficieelnatuurreservaat1.aspx.Als men in alle objectiviteit nagaat, wat Lackin tussen 2010 en het heden debiteert, over de geopolitiek binnen onze regio, heeft men niet zo ver te zoeken waar ‘het hartdiefje uit Nickerie’ van vol zit en stuitend overloopt. Bepaald niet ‘de republiek’, waarvan men een diplomatiek paspoort over de landsgrenzen trekt en toont. Maar dat is dus allemaal, niet de eerste en de beste waarschuwing die dit medium of deze rubriek afgeeft. Intussen, heeft de nationale politiek gelukkigerwijs gereageerd op wat Lackin nu weer in het nadeel van ons land verkondigt. In meganadeel voor ons land en ‘on the long run’, ook debet aan getergd en op termijn een gedegen te “herdemocratiseren” Republiek Venezuela.

- ‘Popular Outcry’. Ontelbaar zijn het. Een niet te tellen aantal aangiften, zijn richting Openbaar Ministerie tegen de persoon van Geert Wilders gelanceerd. Totaal ontspoord fascistisch leider van de politieke partij PVV in Nederland. Vandaag de dag zijn het ‘de Marokkanen…’, die hij ‘point blanc’ aanvalt. Morgen zijn het allemaal ‘godgiven peoples’ die niet lijken op deze geblondeerde kleinzoon van een KNIL-onderofficier. Wat is het KNIL? Dat is het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, dat honderdduizenden aan etnische Indonesiërs vermoordde om de koloniale bezetting stand te doen houden in de ‘Gordel van Smaragd’. Waarbij in alle driehonderd jaar, de aansturing vanuit Den Haag –ondanks alle wreedheden– de zogeheten ‘onderworpen archipel’, nooit 100% in de hand wist te houden. https://www.google.com/search?q=geschiedenis+van+het+knil&rls=com https://www.google.com/search?q=het+knil&rls=com http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Netherlands_East_Indies_Army http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger https://www.google.com/search?q=geschiedenis+atjeh+oorlog&hl=en

- Vader en zoon. Otniel B. is donderdag door de politie aangehouden, nadat door zijn vader daartoe voorbereidingen werden getroffen. Dat meldt de voorlichtingsdienst van de politie op de vrijdag. Otniel werd door zijn vader gebracht naar de recherche van het bureau Nieuw Haven. Hij wordt verdacht van vier gewapende roofovervallen.

- Demonstratie Amnesty. Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama maandagochtend aan Amsterdam demonstreert Amnesty International in de buurt van het Rijksmuseum. De organisatie voert actie tegen, “…het gericht doden van burgers door de Verenigde Staten door drones…”, liet ze vrijdag weten. Amnesty plaatst maandag rond 8.30 uur op het Concertgebouwplein een groot spandoek met de vraag, waarom een onbemand vliegtuigje in 2012 een 68-jarige grootmoeder in Pakistan heeft gedood. “Amnesty International vraagt president Obama waarom en met welke juridische grondslag Mamana Bibi gedood werd”. President Obama ontmoet maandag aanstaande, voorafgaand aan de “Nucleaire Top” in Den Haag, premier Mark Rutte in het Amsterdams museum.

- Gemeente. De Stad Amsterdam vraagt de D’66 ‘bo bo’ Alexander Rinooy Kan, als informateur bij de formatie van een mogelijke Gemeenteraad op te treden. Rotterdam vraagt de CDA-coryfee en Rotterdammer Jan Kees de Jager om als verkenner op te treden bij eventuele coalitieformatie.

- Annexatie compleet. De Federatieraad, de Russische Eerste Kamer, heeft vrijdag ingestemd met de toetreding van de Krim tot Rusland. De Russische president Vladimir Putin heeft de laatste handtekening gezet. De Krim is daarmee nu een onderdeel van Rusland geworden. Zondag stemden de inwoners van de Krim tijdens een omstreden referendum massaal voor aansluiting bij Rusland. Dinsdag ondertekende de Russische president Vladimir Putin een verdrag over de aansluiting. De Doema, de Russische Tweede Kamer, bekrachtigde dit donderdag. De toestemming van de Federatieraad was de laatste stap. De Europese Unie en Oekraïne hebben ondertussen in Brussel hun onderlinge banden versterkt. Tijdens een plechtige ceremonie ondertekenden de 28 EU-regeringsleiders en de Oekraïense premier Arseni Jatsenjoek in Brussel een akkoord voor nauwere politieke samenwerking. Met de ondertekening juist op dit moment wil de EU haar solidariteit met het Oekraïense volk betuigen, aldus Europees president Herman van Rompuy. Het akkoord maakt deel uit van een uitvoerig associatieverdrag, waarin ook intensievere economische samenwerking is afgesproken. Het is de bedoeling dat het hele associatieverdrag, dat de weg vrijmaakt voor een vrijhandelsakkoord, na de Oekraïense verkiezingen, wordt ondertekend. En alleen als de gekozen nieuwe regering ook voor toenadering tot de EU kiest. De vorige regering in Kiev zag op het laatste moment af van het ondertekenen van het associatieverdrag met de EU, onder grote druk van Rusland. Dit leidde tot grote onrust en de uiteindelijke omwenteling in Oekraïne. Door middel van een verklaring van Lackin op MinBUZA-Suriname wordt aan Putin’s misdaad, misdrijf tegen het internationaal recht, goedkeuring gegeven. Daarmee op de kaart geplaatst/-plekt/-plot van passiefmedeplichtig lid van een soortement aan ‘internationale gemeenschap’ op het westelijk halfrond. Zal Suriname uiteindelijk wel kosten! Tot 25 Mei 2015…, of nog veel eerder.

- Eindelijk. Op de vrijdagavond dan eindelijk bericht dat men substantiële wrakstukken heeft gevionden in de Indische Oceaan en het haast onmogelijk moet blijken dat de voorwerpen niet van of uit het wrak van de neergestorte B777 uit Maleisie stammen.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 15.03.2014.

De Week in Retro – 15.03.2014.

 

MEMORABILIA.

- Een weekje. Zeven dagen vol wazige zaakjes. Een presidentiële inauguratie in Chili en tegelijkertijd,  een armoedige poging om de bakermat van Unasur te redden van de ondergang. Meer nog omdat zich daar in Venezuela een omhooggevallen Chavist,  koste wat het kost staande wenst te houden. En Suriname als minuscule deelnemer naast de levensgrote landen,  heeft het voorzitterschap zogeheten tentatief in handen. Een voorzitterschap wat eigenlijk door Bolivia –als meest trouwe aan de Chavistische gedachte en Unasur– wordt beïnvloed, aangestuurd en als land zich nadrukkelijk wil blijven manifesteren. Voor eigen behoud en het buiten de deur houden, van een algehele interventie in de regio om de puntjes weer op de “i” te krijgen. Een juweel aan worsteling voor zelfbehoud. Ook een week, dat een Maleisische B777 van de radarmonitoren verdween en een ander koers opvloog. Een situatie die nog meer exotische landen, in wereldbeeld bracht. Hopelijk is de B777 daar dan gevonden, op het moment  de lezer onderstaande teksten tot zich wil nemen.

- DNA. De Nationale Assemblée kwam tot grote ontevredenheid van de leden, na maanden weer in het openbaar bij elkaar en het verwachtbare geschiedde. Men werd met een regeringsdeel geconfronteerd, waar elke democraat zich diep voor zou moeten schamen. Het was weer om te huilen.

- Andaman Islands. Nadat het Witte Huis van Barack Obama met superieur gezag aangaf, dat men in een verkeerde zone zocht naar het vermiste Maleisische verkeersvliegtuig, wilden de luchtvaartautoriteiten in Kuala Lumpur ook nog tegenstribbelen. Echter wachtten de Amerikanen niet op het trage verwerkingspatroon van de Maleisiërs en begonnen hun zoektocht op basis van Amerikaanse satellietgegevens richting de Andaman eilandengroep. De Amerikanen waren ervan overtuigd, dat de vermiste Boeing 777 nog minstens vijf uren lang signalen had uitgezonden, maar dan aan de andere zijde van Sumatra  in de Indische Oceaan, de Golf van Bengalen en wel op de lijn Bangkok – Madras. Het wachten is nu op een georganiseerde zoektocht die de chaos, aangestuurd  vanuit Kuala Lumpur, heeft vervangen. India, de Verenigde Staten van Amerika en de kustwacht van de Indiase Andaman-eilanden nemen het voortouw. Het bijna een week lang wachten voor de familieleden en relaties van passagiers en bemanningsleden van  de Maleisische B777 is inmiddels ondragelijk geworden en er doen zich gewelddadige erupties onder hen voor. Vanmiddag heeft er een 5.5 aardbeving op de Schaal van Richter, in het gebied plaatsgevonden. http://edition.cnn.com/2014/03/14/world/asia/andaman-nicobar-earthquake/. Vliegvelden in de Andaman kan men onderscheiden en terugvinden op:  http://www.ibtimes.co.in/articles/543391/20140314/malaysia-airlines-mh370-andaman-nicobar-island-airports.htm.

-        Krim. De door Russen geïnstigeerde misdaad op ‘de Krim’ in Oekraïne, resulteert in een groot monetair drama. De bewoners kunnen zo vlak voor het weekeinde, maar zeer gelimiteerd komen aan hun geldmiddelen die op banken zijn gestort.

- ‘Shat a pa’. De rechter heeft bepaald, dat Hoogie publiekelijk ‘sorry’ moet zeggen ter zake de valse beschuldigingen aan het adres van een advocaat. Hoogie heeft een levenslang patent, op ‘verbaal vergalopperen’. Het is nu ook voor de rechters genoeg geweest. ‘Taktaki man a no du man’.

- Geloof. Wie moet er nog in deze regering Bouterse worden geloofd. De kosten voor het afzeggen van de bruggenbouw ‘plus’ te Carolina? Van een ‘overspanning’ ofwel ‘vaste oeververbinding’, zouden niet aan de aannemer worden betaald. Nu blijkt dat die gein, veroorzaakt door Abrikadabri-beleid,  wel zou zijn  betaald? In ieder geval weet het Volk al sinds het rampjaar 1980, dat men voor enige vorm aan waarheid en oprechtheid (…), geen knip waard is.

- Drempels. Grapjassen plaatsen verkeersdrempels bij scholen langs de verbindingswegen.  Zodanig, dat als iedere dieseltruck na de drempel weer moet optrekken, er een wolk aan verbrande dieselrook de klassen binnenwaait. Lekker prettig en gezond, toch?

- Dwaling, regeerverlamming en Palu’s ‘Areas of Interest’. De Palu-bewindvoerder Hok gaf in het parlement aan, dat bepaalde uitgiftes van concessies door ambtsdwaling tot stand zijn gekomen. Vanaf jaar een, dat Palu ministeries of onderafdelingen mocht beheren –met name in de jaren tachtig– is er schromelijk nadeel uit visioendwaling voortgesproten. ‘Remember the Jai Phedra failures!?’.  Men durft na dertig jaren ‘plus’ nog steeds over de aangelengde ‘krofaya visie’ en successen te spreken. Of was het een visionair BQ-visioen. ‘Weri nanga dem Palu man, yere’. Net zoveel buiklandingen, als beursgelden die werden uitbetaald. In het parlement, werden wel meer zaken door de oppositie en coalitie aan de kaak gesteld. Issues waarop de regeringvertegenwoordigers, compleet tot ontevredenheid van parlementsleden antwoordden of helemaal niet.

- Venezuela. De Venezolaanse overheidsvertegenwoordiger hier te lande geaccrediteerd, spreekt van ‘fascistische daden’ die zich in haar land voordoen en dat die uitwassen de oorzaak zijn van de vele doden. Gevallen onder het broedervolk in Caracas en andere steden van het getergde land. Misschien bedoelt  geaccrediteerde, de Chávistische motorrijders die langs protesterende studenten rijden en de boel overhoop schieten. Met inzet van de meest moorddadige duorijders. Oud systeem, dat al twaalf hele jaren wordt ingezet als men protesteert tegen een ten dode opgeschreven machtssysteem en regiem wat met Hugo Chávez werd ingevoerd. Wie beschoten particuliere radio- of televisiestations van  werden geregistreerd door veiligheidsvameras? Geblondeerde vrouwelijke Chávistische militieleden, werden betrapt en gepakt. Toen al kon men er niet onderuit, waar het geweld feitelijk bewezen vandaan kwam. Misschien worden die fascisten door de Venezolaanse vertegenwoordiger bedoeld. ‘Get a life…, lady!’.  https://www.cpj.org/2014/02/journalists-attacked-detained-covering-protests-in-1.phphttps:// www.cpj.org/2014/02/journalists-attacked-detained-covering-protests-in-1.php http://laht.com/article.asp?ArticleId=340732&CategoryId=10717 http://article.wn.com/view/2014/02/13/A_Venezuelan_Spring_Three_killed_as_armed_vigilantes_on_moto/ www.youtube.com/watch?v=LHBDQ0b5t0Y

-‘Papira tori’. Een resolutie wordt intussen op papier gesteld om de onrust in Venezuela te beteugelen. Mijlen te laat. De brandhaard in de geboorteplek van Unasur, is niet met een papierenresoluties te blussen. Men had zich gewoon bij de OAS moeten weten te handhaven en bijkans opnieuw moeten aanmelden. ‘Interim regering’ die in de plek komt van de omhooggevallen Maduro en meteen verkiezingen voorbereid, wil men tenminste niet, dat het meer corrupte deel van het leger de totale staatsmacht naar zich toetrekt.

-Investigation. Een specialist kwam naar Suriname en ging op het dak van Krasnapolsky metingen doen. De resultaten werden niet door het ministerie van ATM geaccepteerd. Meer nog werkte daar een meneer K. die hoog van de toren begon te blazen, omdat de specialist zich niet bij hem had aangemeld. Men deed niets tegen de goudsmelterijen van lokale goudsmeden en ook niet die van goudverwerkingsbedrijven. Onder meer in de Prins Hendrikstraat, kwam men in actie tegen die zaakjes.  Daarna was het hek van de dam en deden de Chinezen in Paramaribo Noord wat ze wilden, met de lokale bevolking en hun woonwijken. Overal, kan men de illegale uitlaten en schoorstenen zien. Geen restaurants maar keihard een groot aantal goudverwerkingsbedrijven die de kwikuitstoot boven Paramaribo verzorgen. In 2004/’05 waarschuwde Jules Wijdenbosch in het parlement voor de toestanden en aangedragen rapportages over/aan de Lawa. Niets werd gedaan en is de zaak nu compleet uit de klauwen gelopen. Geen wonder, dat de Fransen de Braziliaanse en andersoortige goudzoekers over de grens richting Suriname joegen. Ga een onderzoek doen, onder de Wajana’s aan de Lawa, Boven Tapanahony en Oelemari! Die stammen zijn ten dode opgeschreven.

- Monday. Aanstaande maandag is ingeruimd voor de nationale feestdag ter viering van  “Holi Phagwa”.  Aan de drukte op de wegen en in de hoofdstad, is dat nu al goed te merken. Was Phagwa twee weken later ingeroosterd, dan was het hek van de dam en zou men weleens uren onder weg kunnen zijn van noord naar zuid Parbo. De top van de VHP, heeft zich inmiddels voor dit weekeinde verkast naar Nickerie, waar ook een groot gebeuren is gepland.

- VI. De in Nederland tot twee jaar gevangenisstraf veroordeelde tv-persoonlijkheid M.B., zou volgens een website nu werken in een hotel. Een drugstransport vanuit Suriname naar Nederland, was de oorzaak van aanhouding, detentie en ook de strafveroordeling in tweede aanleg.

- Jarawa en inheems. Bijzondere bevolkingsgroep met uitsterven bedreigd op de Andaman-eilandengroep, in de Golf van Bengalen als onderdeel van de Indische Oceaan.Zeerbijzonder. https://www.google.com/search?q=jarawa&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7_____en

- Geen resultaat. Rusland en de Verenigde Staten blijven het oneens over de situatie op de Krim. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd na afloop van het crisisoverleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry. Lavrov noemde het overleg ‘nodig en nuttig’ omdat de bewindslieden hun standpunten nog eens hebben toegelicht. Maar Rusland eist herstel van de orde in Oekraïne en het Kremlin zal luisteren naar de wens van de bevolking op ‘de Krim’, herhaalde de Russische minister. Kerry verklaarde, dat hij constructieve ideeën over de toekomst van de Krim op tafel heeft gelegd. Maar Lavrov heeft hem duidelijk gemaakt dat president Putin geen enkele beslissing over de Krim neemt voordat daar zondag het referendum over aansluiting bij Rusland heeft plaatsgevonden.

Verzoenen. Nog steeds staat antwoord op de herhaalde vraag, als meest wazig contemporain fenomeen boven alles. “Waarmee moet men zich verzoenen…”.  Met de waarheid van de moordenaar? Met de waarheid van de man die leiding gaf aan de moorden? Met de waarheid, dat de moordenaar niet voor zijn rechters wil toegeven, ‘…hij de moordenaar en opdrachtgever is en de schuld naar overleden dode makkers wil doorschuiven…?”. Verzoenen met het provocerende feit, dat de meest misdadige de muziekband van het leger op 08 December 1987 deed uitrukken en publiekelijk eiste, dat nabestaanden nooit meer een kerkdienst ter nagedachtenis van hun gedode familieleden hielden. Verzoenen met de slachting op 25 februari 1980, de moorddadige handelingen op 11 en 13  maart 1982, het summum aan voorbedachte raden op 08 December 1982? En dan het transmigrerende apocalyptische aan het eind van 1986 te Moi Wana, dan tijdig gevolgd door Mopi Kondre en andere uitwassen? Tot en met de kabinet-/straatmoorden op Deel/Apai/Gooding en de later bekend geraakte coupplannen/-pogingen van onder meer 1992 en 1993? Verzoenen met de drieste/aanhoudende aanvallen op de democratie, de rechtsstaat en de mensen die dat allemaal behoudend propageren en willen verdedigen? Moet men daar in die Surinaamse samenleving zich ook maar eventjes verzoenen met de gedachte, dat de eigen bevolking werd vermoord, intellectueel en ander kader…, kortom de enorme delen naar het buitenland moesten vluchten of onderduiken? Mishandelingen, folteringen, martelingen, geheim gebleven executies en dan de nader geïdentificeerde en ongelikte lachebekken daarna –aan de borreltafels van marginale mensenrechtenschenders– voldaan rondbezopen in een OO-mess of het bargelag van de VOS? Moet men zich daarmee verzoenen en door een amnestiepaskwil gedwongen dan wel verplicht verraad plegen, aan de eigen familieleden en vrienden. Geliefden die ten prooi vielen aan zonderlinge misdadigers die het land leegstalen, bloed roken en het moordenaarsspel daarom verhevigden totdat er een goede zoon in bestuursfunctie hier en in vreemde metropool opstond om aan te geven, dat het nemen van een mensenleven in Suriname, het handelen in drugs en wapens, per ommegaand moest worden beëindigd…, anders! Met die allerlaatste en afdoende, meer nog fatsoenlijke gedachten en inzet van geciviliseerde mogendheden, kan de beschaafde mens zich wel gerust mee verzoenen. Met al dat ander gespuis, bepaald niet. En als er nog stervelingen zijn die angsten willen oproepen en inboezemen, ‘…omdat er polarisatie verhogende zaken zich voordoen en men zich feitelijk niet met de vele lijken en uitwassen van moordenaars wil verzoenen…”, ‘than so be it’. Niet een Srananman of -uma heeft te dansen naar de pijpen van moordenaars of hun misschien nog misdadiger ingestelde adjudanten die de korte bocht willen beschrijven met desavouering van grondrechten, devaluering van nationale regelgeving of ontluistering van verdragsmatige opdracht(-en) om moordenaars te identificeren, te vervolgen en hoofdelijk te bestraffen. Zodanig,  ook schuldigen begrijpen en zich kunnen verzoenen met de gedachte, dat zij niet in een beschaafde maatschappij thuishoren en daaruit wettig moeten worden weggenomen. Daar mogen zowel moordenaars, slachtoffers als nabestaanden zich mee verzoenen. In dit en ook, in het hen ontnomen vrije leven. Noodzakelijkerwijs te beginnen met hen ook de poging te ontnemen, opnieuw en ter eigen bescherming, alomvattende bestuursmacht in een volwassen rechtsstaat te grijpen. Polarisatie spoken opjagen, is op zich al een verfoeilijke misdaad om de eigen criminele bedoelingen te camoufleren en wederom de regeermacht in het land te naasten. Niets meer en niets minder. Tot slot…, is het leven door de Oppermacht gegeven en degene die als aardse sterveling, dat gegeven wonder aan zijn medemens –met voorbedachte raden ontneemt– is verplicht zich te verzoenen ultieme gedachte, dat aanstormende maatregelen in elke zich respecterende gemeenschap legitiem van aard zijn. Pogingen om daar onderuit te komen, met vals spel en de misdrijfcreatie van eigen obstructieve amnestieverleningen en/of wetspaskwillen…, de rechtsontwikkelingen ansich alleen maar zullen verergeren. Wetmatig en voorspelbaar algemeen, misschien wel totalitair verzet zullen oproepen.  Als men niets onwettigs uithaalt, heeft dat lauwerende gevolgen. Consequenties met minder gunstige gevolgen, heeft en krijgt men als er wel degelijk en bij herhaling wederrechtelijk wordt gehandeld. Wel en niet doen? Beiden hebben zeer uiteenlopend ver-/gevolg. Er is niets anders te bedenken.  Daarmee mogen moordenaars en hun geïdentificeerd (misdrijf-) adjudantencollege zich ongestraft verzoenen. Anders niets!

-        Leuk. Twee grappig aandoende statements die onverlet terug te voeren zijn, naar een andersoortig niveau. Misschien ook ludiek te stellen fenomenen. Wanneer men zich belangrijker tracht voor te stellen, dan de werkelijkheid accepteert of duurzaam tolereert. Michelle Bachelet, voor een tweede maal democratisch gekozen president(-e) van Chili en gedreven overlevende van een militaristische misdaadcultuur, heeft ook een ‘sociaal contract’ gesloten. Bijna zou men in een lokaal propagandablad kunnen (door-)lezen, dat zij niet een evenwichtig voorbeeld uit de keuken van de erudiete J.J. Rousseau en zijn volgelingen had ingebed, maar eerder uit de gaarkeuken van OCER aan de H.D. Benjaminstraat geplukt. Inderdaad doorgekookt en inmiddels meer dan gaar gestoomd, vanwege  gevolgde en postelectorale misleidingen die na 25 Mei 2010 excelleerden. En dan ook zo een verhaaltje, uit vergelijkbare elixers van ene Grimm te heffen. Een verheven ‘tori’, dat Lackin leiding zal geven aan bloedserieuze vergaderingen, in een mega groot en diplomatiek doorgewinterde mogendheid om de internationaal gewenste rust, in Venezuela te propageren en doen wederkeren. Onder Maduro zaken voort te zetten? Onbegonnen werk, zegt ook meneer Nobel! Bepaald niet te halen of überhaupt een resultaatgerichte gedachte (…), als de daarvoor meer geoutilleerde Organisatie van Amerikaanse Staten, al aan het begin van alle gebeuren buiten de deur wordt gehouden. Unasur styling…! Om maar niet over het vederlichte gewicht van ‘onze man’, binnen de noodzakelijker gebleken configuratie –in deze mondiaal loodzwaar op te lossen (geo-)politieke vraagstukken– te mogen (mee-)spreken.  Het Volk van Venezuela heeft in deze momenten van verwoede strijd tegen Maduro en zijn zwaargewapende legereenheden, echt geen behoefte aan lichtzinnig geformeerde avonturen. Kunnen alleen nog meer ongelukken van komen. Het Volk van Venezuela hoeft niet het slachtoffer te worden van twijfelachtige pogingen en schisma’s. Waarbij door onmetelijk slipgevaar en een Unasur vs. OAS wrijvingsgedoe, de resultaten ten dienste van afdoende oplossingen nog veel langer uitblijven. Maduro moet per direct een interim-regering toelaten, die algemene verkiezingen uitschrijft. Hij heeft zijn tijd van zogenaamd socialistische en Cubaans aangestuurde experimenten, voel- en hoorbaar uitgezeten. Het onvermogen een enorm land vreedzaam te besturen, met of zonder de hulp van een nog onmetelijk verdeeld en zwak Unasur, is al maanden en misschien wel jaren geleden bewezen. Denk daarbij ook aan de “Maduro coup optie” van 2012, in Paraguay.  Tijd voor algemene en eerlijke verkiezingen, vanuit een evenwichtige regering in Caracas aangestuurd. Zonder Maduro en zijn Chávistisch georiënteerde goons die enkel oor voor Habana hebben. Serieuze voorbereidingen treffen om te komen tot een acceptabeler Grondwet die structureel aan ‘verwachtingen van volk-vaderland-regio’, nationaal en verdragsmatig appelleert. Er is geen andere weg of keuze. Al het andere kan men onder ‘voortgezet experiment’, aangestuurd door ‘onverbeterlijke avonturiers’, blijvend  rangschikken. Maduro heeft zijn kansen en kaarten overspeeld. De man met het weinig berekenbaar gebleken bestuursvermogen, mag ook met onbeperkte inzet van ‘zijn’ zogeheten Unasur-vrinden nu toch wel afdoend horen en gaan beseffen, dat het de allerhoogste tijd is. Als er niks gebeurt en het doden en/of verder verwonden van Venezolanen blijft onhoudbaar voortgang vinden, kan de destabilisatie in de regio er uiteindelijk ook toe leiden, dat Nicolas Maduro fysiek een handje wordt geholpen in het bespoedigen van zijn noodzakelijk gebleken vertrek. Hij zou geenszins de eerste of de laatste hoeven zijn. ‘So, pack yr bundle Nicolas…, it’s high time! You may go, in total disgrace by bus’.   Uit de kringen van BUZA – SU wordt levendig verteld, dat zaken in Santiago de Chile gunstig zijn verlopen? Men werkt aan de ‘rust’ binnen Venezuela? En de vele doden van de laatste 24 uur, in Venezuela dan? Erg gunstig, om als jong mens door “criminele terroristen” te zijn doodgeschoten…! Zei men aan het begin van de Arabische lente, de volksopstanden in Istanbul en andere brandhaarden in de Oekraïne ook. https://www.google.com/search?q=venezuela&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7_____en&prmd=ivnsm&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ei=SeQhU9O7F4yMkAf87YGwAw&ved=0CB0QqAI

- Alcoa. De hoogste organen van Alcoa-Pittsburgh hebben laten weten, dat men niet uit Suriname zal vertrekken. Onrust ontstond toen belangen van Alcoa mede overgingen naar Newmont en er minstens drie bedrijven van de multinational in Australië zullen worden gesloten. Een aluminiumsmelter en twee walserijen.

- Sopie. Bijna 70 procent van de minderjarige scholieren kan nog alcohol bestellen aan de bar. Een derde van hen gebruikt daarvoor een geleende of vervalste identiteitskaart. Dat is de uitkomst van een peiling van de website scholieren.com onder 3000 jongeren in Nederland.

- Antillas. Voor het geval men weer begint te ijlen, dat er vanuit Paramaribo met zaken wordt bemoeid die de Surinamer –in het algemeen niet– zou regarderen, zal het bericht van de NOS –integraal ofwel in extenso– worden overgenomen. In ‘Pauw & Witteman’ van maandagavond, had men nog een juweel van een VVD-eikel die ‘de wet’ ging verdedigen en dacht dat hij de PvdA meekreeg. Nos.nl: ‘De Tweede Kamer wil dat de VVD een initiatiefwet over de vestiging van Antillianen in Nederland fundamenteel aanpast. D66-Kamerlid Schouw sprak van “rassenwetgeving”. Ook Van Laar van coalitiepartij PvdA is tegen de voorliggende wet. Hij vindt dat onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst en de geboorteplaats van ouders. “Daar heeft de PvdA principiële bezwaren tegen.” Criminaliteit. De VVD wil met de initiatiefwet regelen dat mensen uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, voordat zij hier komen wonen. Zo moeten zij aantonen dat zij werk hebben of een studie volgen. Op deze manier wil de VVD iets doen aan “de ongebreidelde instroom” van jonge Antillianen, die volgens Kamerlid Azmani onevenredig vaak een uitkering krijgen en in de criminaliteit belanden. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan de vestiging van Antillianen in Nederland, maar Van Laar noemt het “van cruciaal belang” hoe de wet wordt vormgegeven. Het huidige voorstel gaat wat hem betreft te ver. Over één kam. De Kamer is het erover eens dat de problemen met Antilliaanse jongeren moeten worden aangepakt, maar volgens veel sprekers is het voorstel van de VVD in strijd met grondrechten en internationale verdragen. Ze vinden dat alle Antillianen over één kam worden geschoren, terwijl de meerderheid het prima doet.  “Er wordt gedaan alsof de rechtsstaat op zijn grondvesten schudt, alsof er iets heel dramatisch aan de hand is. Maar is dat ook zo?”, vroeg SP-Kamerlid Gesthuizen. De PVV en de SGP steunen het huidige VVD-voorstel. PVV-Kamerlid Fritsma noemde het hypocriet dat Kamerleden woorden als rassendiscriminatie in de mond nemen. SGP’er Van der Staaij spreekt van fatsoenlijk beleid’. Tot zover NOS.nl. Verwezen wordt verder naar: https://www.google.com/search?q=antilliaanse+wet&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7_____en&prmd=ivns&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ei=-JAgU4LmN87IkAfu64GADA&ved=0CCkQqAI

- Opgevallen.  Oud-premier Ruud Lubbers is bij een bezoek aan Chili gestruikeld op de ‘rode loper’ van ontvangst. Hij raakte niet gewond en moest zelf ook lachen om de valpartij. De 74-jarige Lubbers is in Chili, vanwege de beëdiging van Michelle Bachelet tot president van Chili. Vlak voor een lunch met Bachelet en andere functionarissen struikelde hij. Bachelet was eerder van 2006 tot 2010 president van het Zuid-Amerikaanse land. Ze leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij met de christen-democraten en  communisten. In december werd ze opnieuw gekozen om president van Chili te worden. Tot zover de Nederlandse pers. Lubbers struikelde in het verleden wel meer. Maar dan in geopolitieke zin. In relatie tot Suriname was hij een van de twee die koude voetjes kreeg, toen er over een militaire ingreep in Suriname werd vergaderd. Althans, volgens gepubliceerde rapportages die de Zuid-Amerikaanse noordkust wel wisten te bereiken. Struikelaars en op den duur brekebeen. Tijdens de meeting in Chili zou er dezer dagen vergaderd worden, over wat zich in Venezuela afspeelt. De motor achter het geheel is Morales van Bolivia. In de wereldpers wordt er niet eens gesproken over Unasur-initiatieven of de persoonlijke aanwezigheid van Bouterse als de tijdelijk voorzitter in die organisatie. De Braziliaanse ambassades in verschillende landen, praten eerder over de OAS-initiatieven als er petities worden aangeboden. Niet over Unasur. De oppositie in Venezuela, heeft zich nu ook internationaal gericht en voorbereid om hulp/solidariteit voor de strijd te genereren. Over petities gesproken. Wat doen de politieke partijen en mensenrechtenorganisaties in Suriname, voor het nu al weken met geweld getergde Venezolaanse Volk. Een Volk dat de Surinaamse samenleving altijd in moeilijke tijden, begenadigd heeft verdedigd bij onder meer de OAS. Meer nog  gedocumenteerd, als er weer zo een criminele staatsgreep plaatsvond en met name de Kerstcoup van 24/25 December 1990. Toen was het de Venezolaanse Staat die naar de OAS stapte en de verdediging van ons land op zich nam. Denkt men nu echt te kunnen zwijgen, na wat Maduro daar in Caracas en andere grote Venzolaanse steden  voor elkaar krijgt? Nu heeft het falende staatshoofd legeronderdelen naar San Christobal gestuurd om de “orde te handhaven”. Hoeveel meer doden moeten er vallen, onder het Venezolaanse broedervolk? Dachten niet dat dergelijke halszaken aan Lackin c.s., kunnen worden overgelaten!  NPS, PSV…, mensenrechten orga’s…, ‘we sribi fu tru!’.

- ING betreurt boef uit Curaçao. Hoe dan? ‘ING heeft excuses aangeboden aan een Rotterdamse student die per ongeluk een discriminerende mail van een medewerker van het bedrijf had gekregen. De student van de Hogeschool Rotterdam wilde stage lopen bij ING Lease. Na wat heen en weer mailen kreeg hij een mail waarin stond: “Die boef uit Curaçao wil misschien vanmiddag komen om 15.00 uur. Ben je dan in the house?” De Hogeschool Rotterdam noemt het ongehoord en onacceptabel dat iemand zich zo uitlaat over een student. De 23-jarige student deed volgens een Rotterdams ochtendblad aangifte van discriminatie. Onbehoorlijk. ING noemt de uitspraak in een reactie volstrekt onbehoorlijk en zegt dat het gedrag indruist tegen de gedragscode van ING. Het bedrijf zegt maatregelen te hebben getroffen tegen de medewerker. De bank heeft excuses aangeboden aan de student, en heeft hem aangeboden de stageplaats opnieuw te bespreken. De student is daar volgens ING niet op ingegaan. Soortgelijke mail. In november vorig jaar kreeg een sollicitant een vergelijkbare mail van een Arnhems elektronicabedrijf. Een werknemer stuurde een mailtje met daarin de tekst “…Is niks. Ten eerste een donker gekleurde (neger)…”, per ongeluk niet naar zijn chef, maar naar de sollicitant. Het Openbaar Ministerie maakte vorige maand bekend de medewerker die de mail stuurde te vervolgen voor (rassen-) discriminatie’. Tot zover een NL-bericht.

- 108. De politie krijgt 108 auto’s voor een gemiddelde levensduur van twee tot drie jaren? Dan is men dus in die periode minstens 80 procent minder slachtoffer van roof, braak en andersoortige misdaadwetenschap. Wat wel lijkt toe te nemen en niet te stuiten, zijn de moorden door Brazilianen gepleegd. Dinsdagavond was het weer raak aan de Schietbaanweg. Een vrouw werd doodgeschoten, door een Braziliaanse man.

-  Budget. De voorstellen om te komen tot sloten van de landsbegroting zijn opgeschort en ingetrokken. Prachtig toch, dat puinwerk?

- Dino. Het zal weer tot 27 Maart 2014 gaan duren voordat Dino B. zijn strafzaak mogelijk kan aanvangen. De verdediging heeft meer tijd nodig. Ook in Trinidad wil de uitleveringszaak van E.QuincyM. maar niet vlotten. www.justice.gov/…/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR/U.S.%20v….www.justice.gov/…/DinoBouterseS2Indictment/Bouterse,%20Dino%20S2%20Indictment

-  Kolonisatie in pardon-format! ‘Generaal pardon’, in de maak voor al die 30.000 illegale mensen in Suriname? Kan mooie dinges gaan betekenen, als ze straks ook via het betrokken/beklonken staatsburgerschap stemrecht willen claimen.   ‘The next step!’. Nu al maken mensen in Frans Guyana zich strategisch op, om op de verkiezingsdag over te steken en ABOP te komen stemmen, terwijl vaste woon- en/of verblijfplek in een ander land zijn.

-  OM. Nog eens 5000 zeeschildpadeieren illegaal gestroopt en ten verkoop aangevoerd. WWF zal binnenkort weer moeten uitkomen. Een deel van de nationale soevereiniteit is opnieuw door onverlaten op het spel gezet.

-   Krassig. Hij begaf zich op zoek naar een prostituee, in een van de gevaarlijkste buurten in directe omgeving van de grote hotels. Crommelin, Hofstede Crull’, Lothlaan, President Da Costa-, Sommeldijck en Wichersstraat …? ‘Dem man teke ala na man moni, puru krasi gi hem…!’.

-     VI. Waar is de exacte lijst van VI-gegadigden die ‘voorwaardelijk in vrijheid’ zullen worden gesteld, zodat ook door ‘de Pers’ een voorproefje kan worden genomen van de toekomstige en wetmatiger ‘wanted lijsten’ van Belfor?

-   DNA. De regering lijkt al maandenlang maling te hebben aan het parlement. Prangende vragen, schriftelijke dan wel mondelinge worden gewoon niet beantwoord. Van Tigri, hernieuwde occupaties, wederrechtelijke blokkades, investeringsonvriendelijke handelingen tot acute pensioenperikelen en weer terug. Een willekeurige greep. Maling aan het hoogste college van staat hebben? Unasur is toch belangrijker, mijne mensen?! Veel belangrijker dan de OAS, verbeeldt men zich.

-        Brazil. De Federale Republiek Brazilië is door een deel van het Venezolaanse Volk gevraagd een standpunt in te nemen, met betrekking tot de massale onrust die de Regering Maduro en het mislukte Chávistische beleid veroorzaakt. Brazilië zal ongetwijfeld gedoseerd reageren, daar het land zelf een aantal zeer onrustige weken heeft gekend. Nog wel nadat er protesten uitbraken ter zake rigoureuze uitgaven. Allen ten behoeve van grote sportevenementen werden gedaan en de transportsector simultaan vervoerstarieven omhoog schroefden. Brazilië zit echter in een ander vaarwater dan de bestuurschaos in Caracas gecreëerd. Brazil met een economie die gestadig groeit en de vondst van mega gas-/olievoorraden op zee. Op termijn zal de bevolking, daarvan het nut beseffen. Nu even nog niet.

-        Smaken verschillen. In deze rubriek werd het belachelijke van Peneux’ opvattingen over verplichte “dress codes” voor onderwijsgevenden, al nader gestipuleerd. Ook een actief onderwijsbondsvoorzitter heeft aangegeven, dat hij niet op de hoogte is van het fenomeen ‘schaarsgeklede onderwijsgevenden’. Of het moet/kan op een studiedag zijn geweest –waar Peneux misschien gecodeerd ging ‘piepen’– ergens aan de rivier en/of op een recreatiepark. Kan wel een bron van de ‘mek meki’ en ‘pseudokuisheid’ zijn geweest. Terecht wordt de opvatting  gebezigd, dat import-Calvinisme in de polder aan de Noordzee dient te worden gezien, gerangschikt en bij aanhouding van fenomeen, ordentelijk nabij Staphorst gecategoriseerd.

-        Anders. Afwijkend van een vordering van ruim vijfjaren gevangenisstraf, ging de rechter niet mee in geval van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. De technische gegevens van het misdrijf noopten om niet vijf jaar detentie, maar een Braziliaan met acht maanden te vonnissen. Hij blij!

-         Hoe dan? In het land Suriname komt het steeds meer voor, dat als men een wederrechtelijke handeling pleegt en daarbij ook dodelijke gevolgen organiseert,  op termijn, stevige carrièrevoorspoed kan worden aangemeten. Neem nou de coupplegers van Februari 1980 en December 1990. De guerrillagasten die midden 1986 met hun aanvallen op het Nationaal Leger begonnen. Afgelopen weekeinde wist een aantal figuren –in NDP-propagandatruien– een weg te blokkeren en mensen te duperen dan wel enorme economische schade toe te brengen. Meteen daarna kregen de heren en dames afspraken, met de bewindvoerder op Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB) toegeworpen, in de wazige case van Krommenie/Overbrug. Een uitermate goed voorbeeld van ‘good governance’. Treed in wetsovertreding en de deuren voor succes en/of rijkdom gaan wagenwijd open. Echter is er nog altijd het gevaar, voor het bekender ‘koekje van eigen deeg’.

-        Caricom. Voor de volgende Caricom-vergadering, maakt een aantal lidlanden zich op om gelden/middelen van een aantal Europese landen los te krijgen met betrekking tot een eerdere sluimerend en vermeend slavernijverleden. Reparatie gelden? Intussen, hebben Europese landen een standpunt ingenomen, wat maandagavond op het Internet werd gezet. ‘Kein wiedergutmachung!’. De Britse ambassadeur in de Cariben, zei over het onderwerp onder meer: ‘We gaan de dialoog niet uit de weg, maar over geld zullen we niet praten’. Daar voegde hij in een gesprek met Gert Oostindie, aan toe: ‘We moeten naar de toekomst kijken…’. http://nos.nl/artikel/621612-europa-zal-slavernij-niet-vergoeden.html

-        Vertrouwen. Wanneer ouders aan kinderen meegeven, dat er eigenlijk maar weinig mensen in het leven te vertrouwen zijn, kan er een redelijk goed voorbeeld worden genomen aan een draaikont als ene scribent Sandew Hira…, een reeds enige tijd doorgeprikt pseudoniem voor niet meer of minder dan Dew Baboeram. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/22083

-        CHAOS. Op gezag van resultaataangever en de onderzoeksbevindingen, in het Ministerie van Financiën –gevestigd in het Torengebouw aan de Tamarindelaan– heeft het staatshoofd besloten de landsbegroting, ‘inclusief de sloten’ terug te nemen. Er zijn grote oneffen- en onevenwichtigheden geconstateerd. Maar we leven met z’n allen, intussen in de maand Maart 2014 en de begrotingen werden rond de 1e. Oktober 2013 ingediend. Inderdaad, is er met de ‘beste wil’ van/in deze woelige wereld niet anders te constateren, dat dan de hoogste tijd reeds lang is verstreken. ‘Take your bundle, and…? Oh yes bro, indeed!’. En dat heeft niets met de gepropageerde/-constateerde polarisatie van een aantal mondverlegen  nono’s te maken. Maar eerder met realiteitszin en -besef. ‘Nothing else!’.

-        Crime. Ondertussen lijkt het er veel op, dat men ook weer in crimineel geëngageerd Moengo ongedurig wordt en alvast de vestiging van De Surinaamsche Bank (DSB)  heeft gekraakt. Als dat maar geen voorbode is, van wat zich allemaal in het ‘midden der jaren tachtig’ in de vorige eeuw voordeed en compleet escaleerde. Bankkraak en beroving van de DSB te Moengo, waarna …? Juist ja! ‘A tan so…’.

-   Chili. In een ochtendblad werd aangegeven, dat een plotseling bezoek aan Chili door het staatshoofd, te maken heeft met de inauguratie van eennieuwe president in het bekender land van Augusto Pinochet en Salvador Allende? Ook zou er een spoedberaad van UNASUR mogelijk zijn over het totaal gedeformeerde Venezuela onder Nicolas Maduro? Het allereerste mag worden ontkracht en het tweede ook. Michelle Bachelet is niet ‘een nieuwe president’. Vier jaren geleden was ze al presidente van Chili.Met betrekking tot Venezuela en de ongeschikte Maduro kan enkel worden aangegeven, dat het hopelijk gauw afgelopen is en Venezuela zich via eerlijke verkiezingen weer kan voegen in de rij van hoogopgeleide besturen die het land uit de ‘socialistische ellende’ kan verslepen. Want het socialisme met als voorbeeld het communistische Cuba, kan alleen maar nog meer armoede en groter ellende genereren. In ieder geval lijkt het einde van het Chávisme in Venezuela ingeluid. Overigens, kan de tandenloze tijger UNASUR alleen maar toekijken hoe weer andere, onder de meer solide mogendheden, het land Venezuela sociaal en economisch in evenwichtiger modulen zullen mogen loodsen.

-  USA. Joe Biden, vice president van de USA heeft de situatie in Venezuela alarmerend genoemd. Beetje te vroeg. ‘Don’t fuel them, let them fuel you another bit…’

-  Virus. De politie en het Nationaal Cyber Security Centrum in Nederland waarschuwen de overheid en bedrijven voor een internetvirus, dat computerbestanden onherstelbaar vernietigt. Het gaat om zogenaamd ‘cryptoware’ die de financiële administratie, klantenbestanden en foto’s versleutelt. Voor de gebruiker van de computer zijn ze dan niet meer toegankelijk. Volgens de politie blijken vooral gemeenten en het midden- en kleinbedrijf een aantrekkelijk doelwit, maar ook particulieren worden getroffen. Tientallen slachtoffers hebben aangifte gedaan. In de landen rond Nederland heeft het virus al veel slachtoffers gemaakt, vooral in Groot-Brittannië.

-  UN. 08 Maart 2014 betekent over de gehele aardbol ‘Dag van de Vrouw’. Een door de Verenigde Naties vastgelegde hoogtijdag in Maart, die elk jaar mag terugkeren. Gelegenheid voor vele ‘indepth stories’ van en over vrouwen die in divergente samenlevingen op verschillend niveau functioneren.

- Educatie. Het begint als een afgezaagd geluid te klinken. ‘Valies garandeert onderwijsrust…, niet’. Wanneer wel? Op het moment, dat wel aan alle eisen is voldaan en de Overheid bepaalde beloften onverlet nakomt. Misschien dan wel onderwijsrust, in de polder.

- Peneux. Het moest ervan komen, wanneer smaken ernstig gaan verschillen. Nog maar nauwelijks droog achter de oren, wil Peneux onderwijsgevenden in een keurslijf van ‘dress codes’ dwingen die in opdracht, door een gelegenheidscommissie worden samengesteld. Peneux kan niet tegen ‘schaarsgeklede onderwijzeressen?’. Kwestie van educatie, beproeving en weerstand. Pedagogisch en didactisch weerbarstig verantwoord…, hor.

- Krape. Het legseizoen is ingeluid. Meteen waren daar op de post Tamanredjo minstens twee ‘natuurliefhebbers van bepaald soort’ die met 5000 zeeschildpadeieren werden gepakt. Kijken nu wat het Openbaar Ministerie in de zin heeft met verderfspul, dat het WWF eerder ziet gaan dan in de kostbare eieren komt graaien.

- Robberies. In allerlei soorten en maten wordt er onophoudelijk geroofd. In een gemeld geval, had de politie echter loon naar werken. Vier rovers werden in een keer uit een vluchtauto gehaald, na bij het Blindeninstituut een man van zijn bezittingen te hebben beroofd. Het geroofde spul werd voor een deel teruggevonden.

- ‘Gowtu noya’. Iamgold heeft een gevoelige neus voor rijker zaken en dus geelbelaste aders. Zo werd Sarfina in de kijker gespeeld en zal het juweel aan goudader, binnenkort overgaan in handen van de Canadese multinational. Als tenminste alles goed gaat/zit en in kannen dan wel kruiken mag geraken.

- 120/220V. De schok van hun leven. De EBS maakten een vervelende aansluiting van 120 naar 220 Volts in Coronie. De apparatuur van een aantal mensen raakte, volgens nader bericht knap ‘kaputt’. ‘Broko sani, so bun’. Men moet zich melden bij een verzekeringsmaatschappij? Daar zal men wel weer horen, dat reparatiekosten worden vergoed. En als er geen reparatie mogelijk is, zal men de dagwaarde –met andere woorden minus afschrijvingstarief– worden uitbetaald. Als de ijskast dus eens 1200 SRD heeft gekost, krijgt men de dagwaarde van het spul terug. Kan 1000 SRD zijn, maar ook een schamele 250 Srrrrrt. Ligt eraan hoe oud het spul is. Je bent dan wel weer knap in de aap gelogeerd.

- Cocaïne. In een megadrugszaak waarbij 18 arrestanten werden binnengebracht, zijn twee verdachten van enig Nederlandse allure vrijgesproken. Shurendy Q. met een Arubaanse oriëntatie en Jermain H. met een Suri-achtergrond. Het gaat hierbij om een ploegje, dat volgens het Openbaar Ministerie de hele logistiek op luchthavens in kaart had om cocaïne uit Zuid Amerika de Nederlanden binnen te brengen. Hoger beroep bij een stevige strafeis, bestaat nog steeds tot de penale mogelijkheden.

- R.H. De bekende radioman hoorde vier maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan twee voorwaardelijk ter zake het trachten vervoeren/transporteren van bijna een kilo cocaïne naar Hollanda. Opvallend was weer de afgezaagde opmerking van raadslieden, dat ‘de pers’ de zeer bekende man had vastgenageld en ook veroordeeld. Neen, het BID-team had de bekende Surinamer genageld en de verontwaardiging ontstond pas, toen men vernam wat de man in NL ging doen en hij helaas vlak voor zijn 70e. werd aangehouden op Zanderij. De media veroordelen niet. Is niet de taak die voor dit drama werd weggelegd. De samenleving, doet dat eventueel wel. Formeel via de rechter en informeel door middel van de ‘mofo koranti’. Capish? Yes?! ‘So leave the press alone…!’. Maak het niet erger dan het al voor R.H. is geweest.

- ‘Wrong footage’. Een valselijk georiënteerde dialoogpoging en politiek de continuïteit in een te prolongeren crimineelmacaber amnestiespel. De zogeheten ‘nationale dialoog’ die voorspelbaar ‘crashte’…, was niet alleen een ‘rad’ voor ogen van de gemeenschap draaien. Althans op pathetische wijze, met bekender wassenneuseffect daartoe te komen. De ‘nationale dialoog’ was meer een kostbaar NDP-onderonsje en weinig duurzame ‘treat’, ten gunste van een aantal getraumatiseerde buitenlandse ‘gasten’ die qua selectie geen binding hebben met ons land. Niets meer en ook niet minder. Men was gewaarschuwd. Het enige dat de Panka/Lackin-gang eraan overhoudt, is een duidelijk teken aan de wand. Ook aan de muur en het plafond (…), wat deze samenleving van hen en hun lugubere spelletjes denkt. ‘Bika un no wan leri…!’.

- Badr. Ook dit seizoen een ‘richtprijs’ voor een baal padi van Badr. Men is dit jaar, in afwachting van finale oogstresultaten, binnen de sector niet helemaal ongunstig gezind met Badr zijn vooruitlopende calculaties. Al maakt hij ze niet zelf op het instituut, is men niet bij voorbaat afwijzend geraakt. Nu de eindresultaten van een vervroegde inzaai nog. In ieder geval gaf het ureumcomponent, nu eerder wat soelaas en verlichting aan/in de algehele kostprijs.

- Overbridge. Het gaat weer spannen op de plantage(-s). Vermeende eigenaren die plotsklaps vertellen, dat het allemaal hun eigendom is en zogenaamd doorverkocht met ‘vervalste papieren’, zijn weer in beweging. Zodra er infrastructuurverbeteringen zijn opgetreden komen allerlei gepersonifieerde zaken uit beslagplanken rollen. Men heeft zo ook bij de herontwikkeling van Berg & Dal tegengas mogen beleven. Nu weer een zaakje bij Overbridge, op de voormalige gronden van vervallen Krommenie en omgeving. In ieder geval in juridische zin al vele decennialang ‘geen plantages’ meer, maar met zware inzet van investeringskapitaal tot ontwikkeling gebrachte gebieden, waardoor ook nog geasfalteerde wegen als toegevoegde waarden mogen lopen. Men wacht niet eens een gerechtelijke uitspraak af, maar barricadeert openbare wegen om zogenaamd (brute-) kracht bij vermeende eigendom te zetten. Het land Suriname gaat kapot aan dergelijke investeringsonvriendelijke handelingen. Toen de zaak onder bos, kapueri en bekender moeraseigenschappen kwam te liggen, was er niets aan de hand. Nu de rechtmatige eigenaren zaken in cultuur hebben gebracht, komen allerlei avonturiers van onder het verweerde behang vandaan. Of dat behang nou in de Bijlmer of een achterstandsbuurt van Utrecht of Den Haag is gekleefd, kan in het midden worden gelaten. Van heinde en verre komt men plotsklaps onze Surinaamse wegen blokkeren en toegangstracés, richting zware investeringen blokkeren? Is er nog enig gezag in het land? En bescherming van andermans spul. Als het niet IAMGOLD, Berg & Dal, Zanderij annex de illegale/titelloze occupatie te Wit Santi of nu weer Overbridge beklijft/-treft, komt men wel weer bij Onoribo/Onverdagt of een ander stekje terecht. Het is een virus, dat van alles en nog wat aan investeringen in de weg staat of aantast. In deze lijkt het landsbestuur op een……? Juist ja!

- Groeiend verzet. De Russische ambassade en het consulaat in Den Haag zijn beklad met leuzen. Op het consulaat staat in groene verf de tekst Putin = Hitler. Op de ambassade staat ook een tekst in het Engels, maar die is vanaf de weg niet te zien. De politie wil niet zeggen wat er precies staat. De melding kwam vannacht binnen. Meer substantieel zijn de troepenverplaatsingen van de NAVO en in het bijzonder de USA richting Kaukasus en Zwarte Zeegebieden. Intussen zit Putin op de diverse podia van de Olympische Winterspelen. De zogeheten Paralympics. Mocht beleven en persoonlijk getuigen worden, dat het deelnemende land Oekraïne, een enkele olympiër in zijn rolstoel naar de openingsparade stuurde met de vlag van het belegerde land. Statement!

- Peru. Archeologen hebben in Peru graven ontdekt van 3000 jaar oud. De onderzoekers denken dat graven in de stad Cuzco uit de tijd van de Marcavalle-cultuur stammen. De vondst is uniek omdat er nog niet eerder menselijke resten uit die cultuur zijn gevonden. In twee dubbele en een enkel graf, lagen de resten van vijf mensen. Verder vonden de archeologen er voorwerpen, waaronder gereedschap, scherven en kralenkettingen. Peru behoorde voor de komst van de Spanjaarden tot het Incarijk, dat sinds 1438 een groot deel van het zuidwesten van Amerika veroverde. De nu ontdekte graven behoren tot de oudst bekende beschavingen in dit deel van de wereld.

- Bigi boto. In Vlissingen heeft minister Hennis-Plasschaert van Defensie het marineschip ‘Karel Doorman’ gedoopt. Het schip is 204 meter lang, ruim 30 meter breed en 53 meter hoog, het grootste van de vloot van de Koninklijke Marine. Door bezuinigingen op Defensie leek het er vorig najaar op, dat de Karel Doorman direct na zijn voltooiing moest worden verkocht. Maar omdat in het Herfstakkoord werd afgesproken, minder diep te snijden in de defensie-uitgaven, kan het schip nu worden behouden.

- Panama. Het vermoeden is in Panama vanuit het hoogste gezag uitgesproken, dat Nicolas Maduro in een ‘vlaag van woede’ de betrekkingen met Panama-City heeft verbroken. Echter wil dat volgens de Panamese president niet zeggen, dat Venezuela en met name Maduro aan het hoofd, zal kunnen verzuimen een schuld van driekwart miljard Amerikaanse dollar spoedig terug te betalen aan het Midden-Amerikaanse land, wat een uiterst strategische positie inneemt tussen Noord en Zuid Amerika. ‘No drai drai, yu musu fu kom pai…’.

- Een gezegend en veilig Phagwa Feest toegewenst, aan alle Surinamers en hun gasten.

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 08.03.2014.

De Week in Retro – 08.03.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Gazzzzz. Als je niet met me meedanst dan krijg je geen olie-tori. Als je niet ononderbroken met Unasur bezig gaat, krijg je geen Cariboil uit de bekender deal van me…, hor! “Putin – Gazpromstyling, na mi tori dya!”. Als je OAS steunt, moet je wel heel goed uitkijken met onze ‘amigo-stat’. Als je met Panama wil dansen, kan je ook de enige echte spagaatblessure en een probleem aan je pompventiel oplopen. Als je niet biologeert of dialogiseert met de moordenaar(-s) van je broeders en zuster, heb je navenant een levensgroot echec. En als het allemaal mislukt dan is het toch weer jouw schuld en niet de mijne(…), want ik heb van de huismijt geleerd, dat ik in ‘ontkenning’ moet blijven leven en mijn hoop moet vestigen op alles wat omgekeerd via mijn “supermega ego” voor te brengen is. Inclusief de amnestiepaskwil, als het fout dreigt te lopen. ‘Na so mi sa libi…, na so mi sa tan…, na ini politiek fu meki bigi nyan!’. Een weekje in retrospectief…!

- Sranan. ‘Wi bigi yere!’. Een dame die voor een bekend ‘fastfood restaurant’ haar ex- of misschien wel weer huidige ‘lover’ in elkaar sloeg en de man zo van streek bracht/maakte, dat hij niets meer kon uitrichten dan met een gescheurd hemd naar de politie te stappen dan wel af te druipen, vertrok een paar dagen later naar de buitenpost, waar wel het nodige aan verplichte immuniteit heerst. Daar aangekomen werd natuurlijk voor een ‘Public Relations Compensation Oppie’ ingeschreven. Op de foto geplakt en misschien wel enigszins gefotoshopt, met een ‘libi libi’ Arabische schoonheid die zich ook nog iets van ‘prinses’ wil noemen. Lekker is maar een vinger lang, zegt de lokale ‘maharadja’ bij zulke gelegenheden en zette voor de volgende fotosessie een batterij prinsen op het menu! Hopelijk hebben ze de ‘close encounter of a third kind’ ongeschonden beleefd en overleefd. Ook een Barca-freko ging met een prins en prinses op de foto. Helaas heeft hij die sessie, niet erg gezond en/of in voortdurende vrijheid overleefd. Foto met prins of prinses…, wat een kul! Alsof je identiteit er beter van wordt. Of als een gezond ‘dromerig mensje’, door het verdere leven mag gaan. Het is en blijft een moppie. Verdachte “compos mentis”…, so bun.

- Vastgebonden. Van de week kwamen twee vergelijkingen binnen. Guyana bezet groot deel ons van land en begint met de verkaveling van het zuidwestelijk gelegen territoir, dat aan de Republiek Suriname toebehoort. De zaak wordt door de Regering Bouterse in alle stilte van tafel geveegd en ons land lijkt weer de klos. Er wordt niet eens gedreigd met het wegjagen van de diplomatieke missie van de Guyanezen in Suriname. Oorzaak? Caricom/Unasur spagaat en tegelijkertijd vastbinding. De Amerikaanse ambassadeur maakt zijn traditionele ronde langs ministers, zoals alle hooggeplekte diplomaten doen en toont interesse voor het verkiezingsproces, dat nu al is losgebarsten. En wat gebeurt er dan? Insinuaties, beschuldigingen en dreiging, dat de topdiplomaat ‘pleiten mag gaan’ als zijn verweer niet aannemelijk klinkt. Leden van de ‘raad van ministers’ breken zowat hun nek om ver vooraf, de kwaadaardige lading af te koelen. Verschil moet er zijn. Guyana vs USA.

- Vastgezet. Nog zo een spagaat. Bij protesten in Venezuela tegen de regering Maduro zijn volgens de autoriteiten opnieuw doden gevallen. Een militair en een motorrijder kwamen op de vrijdag om, bij een barricade van betogers in de hoofdstad Caracas. Venezuela wordt onrustig en het volk gaat terecht op straat. De gehele wereld spreekt kwaad en schande over Maduro en zijn latent onvermogen de economie op spoor te houden. Wat vertelt men nu? De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is ‘inferieur’ in de materie aan wat Unasur te bieden heeft? Elo! Had men dat ook voor ogen gehad of gedacht dan wel goed gekeken (…), hoe de Paraguayaanse crisis in 2012 werd opgevangen en strategisch opgelost? Unasur had het voor een nakijken…, met het absurde gedrag van Nicolas Maduro in de Paraguayaanse hoofdstad. Venezuela wil geen OAS vergadering en trekt Suriname op hetzelfde moment mee in de spagaat…, terwijl Paramaribo zich met dialooggedoe richt op niemand anders dan ‘good old’ OAS. Ola! Van hoeveel wallen denkt dit land nou toch te kunnen mee-eten. Van de erfenissen van Hugo Chávez of zal men eens weer tot inkeer komen en zich beseffen wie het op dit Halfrond eigenlijk voor het zeggen heeft? In ieder geval heeft Suriname zich vastgezet. Want wat zou er gebeuren als door de regering Bouterse in Caracas werd aangemeld, dat de OAS de meeste kansen maakt om Venezuela uit de malaise te helpen/trekken. In ieder geval te beginnen met de overmatige spagaat die dan wordt getrokken, waardoor men uit de diplomatieke broek scheurt en de Caribische oliedeal wordt ingetrokken. Net zoals Gazprom nu op de vrijdag de Oekraïne machineert. ‘Tafassi no sa kan de. Priet bruku so bun’. Intussen heeft de OAS over Venezuela vergaderd. Een substantieel deel van het overleg, ging enkel over de structuur van het te houden overleg. Vijf uren lang! Men kan er van op aan, dat er “dialoog”, tussen coalitie van Maduro en de oppositie wordt aanbevolen. Zien wat de kortzichtigheid en het onvermogen van Maduro daarvan terugheeft/-geeft.

- Confi. Eigenlijk moet niemand het meer hebben over de conferentie die Panka, Lackin, Geerlings Simons cum suis, zich ‘oh zo succesvol’ hadden voorgesteld. Want dat is uiteindelijk na vele geluiden van afkeer, een opgepompte ballon gebleken die in het aanzicht van de “amnestieisten” onder de “anesthesisten” uiteenspatte. Ondanks alle waarschuwingen van de meer rationele in het land, ging men koppig door en viel dat hele ding zeer kostbaar op de snufferd. Er is geen verzoening met niets en niemand mogelijk, als niet duidelijk is “wie-wat- waar-waarom”. Duidelijker werd het niet aangegeven. Voor, tijdens en na de zogenaamde conferentie, waar Suriname ansich absoluut geen zin in had. Geen enkel object heeft succes, na van achteren naar voren te zijn gebouwd. Lijmloos kaartenhuis! Niet dat het andersom ook zou lukken. Net zolang als arrogantie en ontkenning –ergens las men “ego”– op de voorgrond treedt, zal er geen enkele dialoog of verzoening zijn. Al schenkt men nog zoveel borrels uit de wijnkelder van de duivel, zal dat op geen enkele wijze lukken of plaats hebben. Men kan unaniem de macht in handen krijgen/grijpen en daarbij verkiezingsmachinaties uithalen (…), gaat die gewenste dialoog aan kant, de reconciliatie op z’n achterste en verzoeningsballon niet van de grond naar een ruimere adempoort. Wie moorden pleegde, zal moeten bekennen…! Wie de halsmisdrijven ook nog hebben gepland of mensenrechtenschending ten uitvoer brachten…, overeenkomstig wet en recht, al dat bezwarende onwrikbaar moeten aangeven. De bekender individu(-en) zullen uiteindelijk de straf, volgens vigerende dan wel gebruikelijke wetgeving eerstens moeten kunnen ondergaan. Wie tussentijds de wetten naar eigen hand willen zetten, hebben geen enkele kans op dialoog, reconciliatie of wat men ‘verzoening’ wil noemen. Of elementen daarvan te verwachten. Nunca! Die ego’s hebben deze aarde, zijn uitzonderlijk mooie mensen en de echte Surinamers, bepalend niet goed begrepen. Er was een dame uit Oeganda die meekwam met haar ‘bagasi’ om te vertellen, wat haar onder Idi Amin is overkomen. Heeft die vrouw ook de kans gehad om de megamoordenaar Idi Amin diep in de poppetjes van zijn ogen te kijken, nog voor hij in zijn vluchtoord te Jeddah – Saoedie Arabië, de maar weinig menselijke oogjes sloot? Denken van niet. Maar dat zijn weer van die dingen, waarbij men ‘op commando’ moordenaars in de ogen moet komen kijken om reconciliatie, ontlasting of absolutie voor het gebroed te (be-)vorderen. Die grap kan Desmond Tutu misschien in Zuid Afrika met een honderdtal hebben weten uit te halen (…), in Suriname is men echter nog dagelijks geconfronteerd met het veroorzaakte kwaad. Moreel, ethisch, economisch, kortom sociaal-maatschappelijk, wat 25 Februari 1980 deze samenleving aan rampspoed en geprolongeerde ellende/trauma’s bracht. En daar gaat niemand omwille van het mooie gezicht van ‘de moordenaar’, omheen kunnen lopen. Niet hier binnen de landsgrenzen, niet onder de vluchtelingen en hun ellende in het buitenland geplekt of waar allemaal niet meer de gevolgen voortleven. Vergeten? Hoe dan? De adjudanten van de moordenaars, hebben het na de uitvoering van hun mislukte opdracht, over het virtuele feit, dat Suriname niet klaar is voor dialoog en reconciliatie? Heeft men allemaal aan zichzelf te danken, door niet te willen luisteren en ook nog een amnestiepaskwil te willen jagen door de strot van godvrezende mensen. Met de daarbij de onlosmakelijke, onvervreemdbare en ondeelbare nadruk op het begrip “mensen”! Schepselen van een ander orde dan waar de moordenaars in 1975 of daarna, überhaupt vandaan kwamen. In conclusie! Het groepje wanhopige en wanstaltige krijgt –na tweemaal probeersels in te vullen– hoogstwaarschijnlijk niet eens meer de kans om een derde keer zoete broodjes te bakken of witte voetjes te maken, bij de diepgetroffen delen van dit land. Men zal een voor een moeten leren leven met en in de nabijheid, van de hun bekender fenomenen die kwaad in de zin hadden, kwaad onder ons Volk verrichtten/stichtten en nog steeds pathetisch trachten in ontkenning van dat onmetelijke kwaad voort te kunnen. Inclusief, de vele vormen aan meineed en schroomloze leugens die men durfde uiten in Boxel. De samenleving heeft met de boycot van de voornoemde conferentie, een meer dan duidelijk signaal uit-/afgezonden. Wie dat oppakt en wie weer niet, is en blijft om het even. Het land is in ieder geval nu niet te vinden, voor de opgevoerde toneelstukken ten genoegen van ego’s die onverbeterlijk van aard blijken en zullen blijven. Al meer dan 30 jaren ‘plus’.

- 5000. Het Openbaar Ministerie blijkt de meute niet af te schrikken. Meer dan 5000 zeeschildpadeieren gepakt.

- Weg naar Zee. Men keek ernaar en de zaak verzoop. Ondanks alle inzet van Kries en zijn makkers…, om het bedevaartoord te behouden.

- RGD. De artsen van de Regionale Gezondheidsdienst kregen een weloverwogen handreiking. De daaropvolgende houding van medici verbonden aan de instelling, geeft nog steeds ernstig te denken.

- Skowtu. De politie heeft er een taak bij of was het een verwaarloosde plicht. Surveillances op de nu levensgevaarlijk gebleken dodenakkers. Roversnesten in wording?! Altijd al zo geweest. Goedschiks en kwaadschiks, worden bezoekers gemolesteerd.

- Putin. Overwegende het Putinisme in Moskou, heeft een geciviliseerde wereld de misdaadhandelingen van de Russische president niet begrepen? Hij vindt het de gewoonste zaak, dat er met voorbedachten rade en listen, een groot deel van de Oekraïne wordt bezet gehouden en dat daar de Russische vlag wordt geplant. Inderdaad, zal dat ook hem kosten. Is het niet vandaag dan is het ergens op termijn weer wél. Putin kon niet weerstaan om in een zwakke bestuurssituatie in het buurland, een deel van de Oekraïne sluipend te annexeren. En dat is gewoon blind staatsterrorisme. Lijkt wel het gedrag van de te vriend te houden ‘westerburen’ van Suriname.

- Bronsplein. Een ochtendblad weet te melden, dat “Lustig” toch naar het Onafhankelijkheidsplein komt om daar de tenten voor een feest op te slaan. Waarom niet op het Bronsplein, SOSIS of bij de politie aan de Commewijnestraat? ‘Just a thought’.

- Special. Wordt SU een belastingparadijs voor mensen die uit Nederland hier willen komen wonen/passagieren of kan nog aan hun verstand worden gebracht, dat men ook moet betalen voor zon, sfeer, feest en de klimatologische geneugten van ons land? Of heeft men met Hollandse zuinigheid te maken of het meer flagrante aan gierigheid van doen? Weer een spagaatje.

- Verlegde stukken. De gewestelijke politiecommandant van Nickerie zegt aan een radiostation, dat de verlegde stukken die men moest aanleveren bij de verkeerspolitie –voor het deelnemen aan een rijexamen– te zijner tijd wel moeten opduiken. Advies aan de examenkandidaten, de voorbereidingen voor deelnamen voort te zetten en zich niet te laten ontmoedigen.

- 105. Waar blijven de 105 namen van gedetineerden die Belfort in vrijheid wil stellen? De samenleving moet weten ‘wie wel en wie niet’…, met of zonder elektronische enkelband, weer in de gemeenschap worden gestoten. En dan nog wel zonder een maandsalaris op zak.

- Tool. Een tool bij conflictbeslechting in gedeformeerde relaties, blijkt nu brandstichting te zijn. Als het niet de gezinswoning betreft, gaat het wel om de auto van ‘schatje’ die in de fik wordt gestoken.

-Tool II. Nicolas Maduro raakt zo in de war van de sterfdag van zijn idool Hugo Chávez, de relatief hoge bezoeken van regeringsleiders uit de regio en gerichte straat-/pleinprotesten tegen een vernietigend monetair beleid dan wel fundamenteel verkrachte economie, dat hij pathetisch de schuld buitengaats ging/gaat zoeken. Figuratieve en virtuele vijanden. Bijna zou, ‘…meki dem kom, wi e wakti dem…’ een hit kunnen scoren in Caracas. Panama is de klos, ‘baya’. De USA heeft natuurlijk weer de letterlijke honger en armoede van het volk van Venezuela gecreëerd en hitst vanuit Washington DC op? De diplomatieke en econ-relaties met Panama worden afgesneden door de meer lumineuze Maduro, omdat een spoedvergadering –bij de regionale raad daarvoor bestemd– wordt aangevraagd?Maar ook die Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de secretaris generaal krijgen weinig goed bedoeld, een Madurese veeg uit de pan. Omdat er een vergadering ‘achter gesloten deuren’ wordt gehouden, over wat zich aan debacle in Venezuela als gerespecteerd OAS-lidland voordoet? Als Venezuela niets van doen wil hebben met de OAS, mag men wel weer raden in hoeverre en hoe lang de ‘ster van Unasur’ nog zal mogen schijnen. Let op! In 1991 wist Venezuela een rapport op te stellen, over de criminele Kerstcoup van Graanoogst c.s. in Suriname. Die verklaring zorgde ervoor, dat Suriname bij de OAS heftig werd veroordeeld. Loog er bepaald niet om. Wat Maduro dus nu overkomt, is een ernstige vorm aan megalomaan georiënteerde aanvalsimpuls richting OAS. De man is zo zelfvoldaan geraakt over een aanmerkelijk destructief beleid, dat hem door Cuba en andere in de war geraakte staatshoofden wordt opgedrongen…, hij de werkelijkheid niet meer kan overzien. Het onderscheid tussen kop en staart, nu ongeëvenaard volledig misloopt. Helaas is Maduro op dit halfrond niet de enige, die is gaan lijden aan virale machtswellust. ‘Time has come to bundle and go…, permanently!’.

-Tools III. Media als tool om de gedragingen van politici op podia gecodeerd te stroomlijnen en wie helaas nog uit de goot zijn voortgekomen te herstructureren? Elo! Om de dooie dood niet! Media zijn geen ‘tool’ van wie dan ook die op een goede morgen wakker worden en na vier puntbroden, zaken plotsklaps in het gareel willen houden of een politiekontladend keurslijf aan te meten. Media zijn om verslag te doen van alle gebeurtenissen. Commentatoren zijn er om zaken aan te tikken, in gunstiger of minder gunstige zin. Media zijn geen tool die voor bepaalde individuen, de kastanjes uit het vuur moeten wippen. In ieder geval niet bij de vrije pers terug te vinden. Wat een wip wordt dat…, als daar hoegenaamd aan wordt toegegeven! Mi mama…, wippologisch geheel onverantwoord’. Media zijn er om het nieuws te vergaren en in alle universele vrijheid, zonder enige vorm aan onzuiver bedoelde codering te verspreiden. Overheidsmedia zijn heden ten dage, enkel die door belastingbetalers onderhouden en in ontbinding geraakte dan wel manipulerende propaganda-postillons. Opmerkelijker dan voorheen, ook nog in deze tijd door Goebbelsiaans aftrekwaar mag worden bemenst. Vooralsnog en wetmatig, een handvol elementen die geen lang etherleven beschoren kunnen zijn. Koplichtverschoppelingen die al in 1940 werden ontmaskerd en in de wereldliteratuur dan wel het hedendaagse Internet van verdiend duivelsaureool zijn/werden voorzien. De vrije media echter, blijken en blijven in dienst van het volk. Het geweten van het volk van Suriname. Een niet te encadreren verschijning. Fenomenaal beperkt, welke draaikont dan ook te accommoderen of te bedienen. De gewetenloze onder hen, daar ook nog aan- of bijgevoegd. Aan ‘awari domri’ in het kwadraat; de ‘tu mofo gon’ tot de vierde macht; de meest kunstzinnige vervalser van een bepaald soortement aan ‘pras oso elite(-s)’, de meest uitverkoren ‘draaikont’ in het huidig millennium; een ‘megahypocriet’ of opportunistisch ‘kanon op een zeilend schip…’? Aan al dat gefriemel, heeft men bij de vrije media totaal geen boodschap. En zal aan zulk groot maatschappelijk rijk, ook geen enkele code kunnen worden opgelegd. ‘Ieder voor zich…, God voor ons allen…’, zei Eddy Vervuurt heftig aangedaan, op die late middag van 08 December 1982. ‘Remember that pioneer and unchallenged talent!’. Verderffenomenen en gelijksoortige verschijnselen die dubbele agenda’s, als ‘tool’ willen inzetten of dubbelspel wensen te komen spelen, doen er evenzeer goed aan…, geconstateerde banaliteiten ‘zelftijdig en innig’ te plekken/liggen/omhelzen. Ook die dus op eigen gezag te vinden en heroriënterend te ontdekken. Daarbij de werkelijke aard van ‘politiek overmoedig geraakte beestjes’, te determineren en naar eigen vermogens te rangschikken. Een cultureel geprogrammeerde waarde-inslag aan te geven die de onverbeterlijke amoebe –uit bekender goot– meeneemt of soms helemaal niet thuis geeft. De vrije media zullen echter altijd en binnen de grondgedachten moeten verslaan, wat er eventueel operationeel wordt gespuugd. Of dat nou een ‘yorka supu’ is of weer zo’n ‘seki-uitdagingbedreiging’ vormt. In ieder geval en zonder enige vorm aan zelfcensuur, de rapportages vrijelijk doen. Voorwaarden uit een aftandse ‘coderingstool’ of de bekender (be-)dreigingen die vanaf 25 Februari 1980 tot het heden –uit bekender en ziekelijke kokers afgeschoten– gewoon links laten liggen, waar dat viraal geïnfecteerde spul allemaal nog steeds in/bij thuishoort. ‘Granma styling do Habana’.Houd vast aan de bevochten vrijheden. ‘Wi Gado teki ing tem fu meki som sma. Trawan kom fadon na tapu gron tapu e bari wisi…’.‘Tools for fools…, babe!’.

-Tools IV. De eerste protestbrief is binnen. Belfor wordt door studenten van de Universiteit van Suriname aangeschreven, over zijn absurd beleid om 105 gestrafte criminelen voorwaardelijk in vrijheid te stellen en in de samenleving los te laten. Misschien kan Belfor een lijst met de 105 namen daarop publiceren, zodat er ook sociologisch onderzoek, gedegen naar zijn handelingen en denkwijzen kan volgen.

-Tools V. Waar is dat feestje? Op de pier van ‘Tor’ is dat feestje. Het voorspelbare en meest wetmatige is geschied. Nog niet een tiende van verwachte deelname, aan een togesconferentie in Torarica over ‘amnestie’, ‘gratie’, ‘verzoening’ (…),enzo. Met criminelen die dit land ongehoord kwaad hebben aangedaan? Men praat over de 08 Decembermoorden uit 1982. Ten gevolge daarvan is ons land verder ingestort. In een internationale boycot en binnenlands gewapend conflict beland, waar men tot nog toe niet overheen kan komen. Een aantal ‘afu skoinsi’ politici, dat in de gevangenis thuishoort maar ‘bigi basi’ willen spelen, stuurt allerlei minder lofwaardige zaakjes vandaag de dag aan? En daarnaast, wat nog meer aan ellende, dat moet worden vergeven? Visumplichtwerd onder die meute voor Nederland ingevoerd. Economisch werd het land zodanig vernietigd, dat spaargelden, pensioenen, levensverzekeringen, muntwaarden, vermogens als geheel verdampten. Brandstichtingen en gerede uitblijven van verplichte dan wel verdragsgebonden compensaties. De valutakoersellende ging zich nestelen in huurovereenkomsten en afbetalingen. Wat men onder normale omstandigheden betaalde aan huur, werd vervolgens omberekend in ‘vreemde valuta koersen’. Oorzaak waren de ‘mega nullen’, achter de waardeloos gemaakte Surinaamse gulden geplakt. Met de complimenten van diender en millionario Goedschalk op de Centrale Bank. Wat nu nog steeds betekent, dat er niet meer over waardevaste norm kan worden gesproken. Eerder over voortsudderende inflatie!Over transnationale uitlevering, aan de grensoverschrijdende nukken van de US-dollars en Euro’s is men veroordeeld. Bij huur, koop en afbetalingen. In een wereldcrisis…, ‘so bun’. Nu het zeer slecht gaat in het buitenland en met name allochtonen- en autochtonenwerkloosheid in Nederland, komen steeds meer Euro-friemels het land binnen en creëren daardoor een eigen ‘elite’ die stervensrijk overkomt. Geplaatst versus de lokale mensen die SRD’s verdienen en hier achterbleven cq. lopende zaken in stand trachtten te houden. De Fransen uit Cayenne doen even hard mee, gelegenheidsschranzend van een kunstmatig gecreëerde ‘underdog positie’ in Paramaribo. Verzoenen met wat? Verzoenen met wie? Verzoenen met de gevolgen van 08 December 1982? Met de lijken die daarna bij honderden werden gemaakt? Met de dagelijkse zweepslagen die een verkrachte economie te bieden heeft? En Jenny Geerlings-Simons vertelt tussen neus en lippen door, dat men de ‘gebeurtenissen’ maar moet kunnen ‘vergeten’, door uit haar togesconferentie bruikbare elementen ‘in te bedden’. Waarin moet men die elementen ‘bedden’? In de verwrongen geest van moeders en kinderen die hun vaders en kostwinners voortijdig, na dodelijke mishandeling, marteling en foltering moesten begraven? Met alle verwerpelijke sociale gevolgen van dien? Vlucht, braindrain, trauma, overlevingsprostitutie…? In ieder geval wel weer geconstateerd, een gezellig samenzijn met buitenlandse mensen, welke geen van allen enige binding hebben met dit land. Een handvol samengebracht en opportuun verzameld, door Lackin, Panka, Misiekaba, Simons en Vischnudatt. Met hun eigen trauma, in de koffers meegenomen. Opgesierd met een receptie op ‘de Pier’ vanTorarica? Gezellig feestje…, een tweede in successie…, ‘but it won’t ever fly’.

-Tools VI. Amnesty International begint een wereldwijde campagne om seksueel geweld tegen meisjes tegen te gaan. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn wereldwijd meer dan 150 miljoen meisjes onder de 18 weleens aangerand. Veel meisjes krijgen te maken met seksueel geweld doordat bepaalde landen kindhuwelijken toestaan of doordat wetten nauwelijks worden gehandhaafd.

-Tools VII. Drogaboto bij P’atata. Kleine en grote tools. De douane heeft het afgelopen weekeinde in de haven van Rotterdam 325 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip dat uit Zuid-Amerika kwam. De cocaïne was verpakt in waterdichte tassen. Het OM denkt dat waterdichte tassen gebruikt worden om de drugs overboord te kunnen zetten. Het OM vermoedt al langer dat drugs buiten de kust worden overgeladen van zeeschepen op kleine boten. Eind 2013 onderschepte de douane voor het eerst zo’n transport vlak voor de kust. De douane vond 400 kilo cocaïne op vier speedboten. De drugs waren kort ervoor overgeladen van een zeeschip. De 325 kilo cocaïne die dit weekend werd gevonden, heeft een waarde van zeker 11 miljoen euro. De partij is vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, onderzoek moet nog uitwijzen wie de smokkelaars precies waren.

-Tools VIII. Misschien dankzij de slechte vooruitzichten voor na het afstuderen. Of ook weer niet. In ieder geval een goed bericht voor de toekomst. Iets minder eerstejaars studenten zijn in NL voor 01 februari 2014 gestopt met hun studie dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit jaar schreef 13 procent van de studenten zich voor 01 februari, uit bij zijn universiteit of hogeschool. Vorig jaar was dat nog 13,5 procent, een half procent meer.

-Tools IX. Mark Rutte van Nederland vindt, dat het nog te vroeg is voor sancties tegen Rusland. De USA hebben de eerste sancties al doorgevoerd. De gasdeal tussen Shell en de Oekraïne gaat gewoon door. Dat heeft de Oekraïense minister van Economische Zaken Pavlo Sjeremeta verklaard. Het Oekraïense parlement vroeg de nieuwe regering gisteren om een onderzoek naar het schaliegascontract met Shell. Het vermoeden bestaat, dat er via het contract geld wordt doorgesluisd naar de verdreven president Janoekovitsj en zijn aanhang. Ook in Nederland zijn er vragen over de gasdeal tussen Shell en de Oekraïne. Milieudefensie wil, dat de Nederlandse regering een onderzoek instelt. Tools X. Gevaarlijke situatie en de NAVO-tools.De NAVO heeft Rusland donderdagopnieuw opgeroepen, de troepen op het schiereiland ‘de Krim’ terug te laten keren naar hun bases. De Verdragsorganisatie blijft achter de Oekraïne staan, liet secretaris-generaal Anders Rasmussen weten. De Oekraïne is een gewaardeerde en al lange tijd partner van de NAVO. In moeilijke tijden staat de NAVO achter de Oekraïne, staat de NAVO achter de Oekraïnes soevereiniteit, integriteit en achter de fundamenten van het internationaal recht, liet het NAVO hoofdkwartier bekend maken. De crisis op ‘de Krim’ escaleerde donderdag, nadat het parlement op het schiereiland ‘een decreet’ uitvaardigde, waarin het meedeelde ‘aansluiting’ te zoeken bij Rusland. Oekraïnse militairen worden sindsdien als bezettingsmacht beschouwd. Zij moeten zich overgeven en aansluiten bij het Russische leger of ‘de Krim’ verlaten. Een referendum over dit vraagstuk werd vervroegd en geldt alleen nog maar als formaliteit. De crisisgaat niet alleen over Oekraïne, maar heeft `ernstige gevolgen’ voor de veiligheid en stabiliteit voor de Euro-Atlantische regio in zijn geheel.Europa staat voor de zwaarste bedreiging van zijn veiligheid, sinds het einde van de Koude Oorlog. Boven alles roept de NAVO Rusland op, zich aan zijn internationale verplichtingen te houden en een einde te maken aan de militaire escalatie op ‘de Krim’. De NAVO roept Rusland op, zijn troepen terug te trekken op de militaire bases en af te zien van elke vorm aan interventie elders in de Oekraïne. Ondertussen heeft Barack Obama de rijkskanselier Angela Merkel van Duitsland zover gekregen om Vladimir Putin aan te spreken, op zijn internationale verplichtingen en het internationaal recht, dat nu op grove wijzen wordt geschonden. De Europese Unie neemt maatregelen tegen Rusland vanwege zijn militaire interventie op de Krim. De onderhandelingen over een versoepeling van de visumvoorwaarden met Moskou, worden voorlopig opgeschort. Ook de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord, worden in de ijskast gezet. Hardere maatregelen liggen in het verschiet als Rusland niet snel aan de onderhandelingstafel plaatsneemt. De Duitse bondskanselier Merkel noemde onder meer het bevriezen van banktegoeden. Zien wat het wordt.

- Parkeren. Deze trip was het een vuilniswagen die met pech langs de snelweg naar Paranam was geparkeerd. Weer een verkeersdode. Wat er allemaal aan zwaar materieel langs deze weg wordt neergezet, grenst aan het absurde. Van de week stond daar ter hoogte van Ornamibo, ook nog een ‘libi libi’ mijnvrachtwagen met het dikste gedeelte van het achterste omhoog, te wachten op wie er tegenaan durfde botsen. Een defecte vuilniswagen nam de honneurs waar en zorgde voor nog een dode in het verkeer. Wat zich op de Martin Luther Kingweg en de Meurswerg allemaal aan hout-, grint- en zandtransporten voortbeweegt, is ten hemel schreiend. Wat zich vanuit de richting Moengo naar Paramaribo aan te zwaar beladen houttrucks voortbeweegt, is een grof schandaal. Aan dovemansoren. Even kondigde het Openbaar Ministerie mee, dat er ‘gewichtige maatregelen’ zouden worden genomen. De betrokken officier van justitie is waarschijnlijk door de gevarenschrik bevangen, mede door weinig te nuanceren protest van houtvervoerders en liet het –na twee bevestigende opmerkingen– het er ook grandioos bij liggen.

- Grap. De conferentie over dialoog en enig verzoeningsproces is verkeerd begrepen? Wat een stompzinnige gedachte. ‘A pipel no don, leki sa we denki!’. Het lijkt er veel meer op, dat de tijdelijke leiding op het ministerie van Buitenlandse Zaken en het meer corrupte deel van het parlement, halszaken opzettelijk verkeerd wil begrijpen. Amnestie voor wie en voor wat? Verzoening met wie en met wat? Wie is schuldig aan uitlokking van, het met voorbedachten rade en gedegen plannen/plegen van gruwelmoorden? Weten Vischnudatt, Misiekaba, Panka en Lackin dat allemaal wel bij voorbaat en voorraad? De conferentie over ‘dialoog en verzoeningsproces’, is een macabere voorbode voor/van de bekender heren, om hun bazen zeer tijdelijk vrij te houden van enige vorm aan langdurige gevangenisstraf. Wie heeft groot belang daarbij? Inderdaad het viertal voornoemde figuren en hun wazige geloofsgenoten. “A waste of time and money…, again!”. Omdat evenals in Chili, Argentinië en andere gerechtelijke deelformaties in het heden, de gruwelmoordenaars alsnog en desnoods op zeer hoge leeftijd, de sleutels van gevangeniscipiers, zullen horen rinkelen. Luid en duidelijk. De vraag die het viertal ’plus’ nog rest, is: ‘…waarom amnestie op te moeten leggen…?’. En wie komen daar wel/niet in aanmerking voor? Straffeloosheid voor de moordenaars, omdat men de levendige kans loopt, een deel van een bekender politieke organisatie stuurloos geraakt. ‘Neks no fout…!’. De amnestie-initiatiefnemers misschien onbeschermd achterblijven? ‘Dan ala sani fout…!’. De schuldigen aan moord voor de zoveelste maal –sinds het rampjaar 1980– amnestie verlenen/-krijgen en dus een figuratieve vrijbrief om opnieuw megakwaad te doen tegen de mensheid of menselijkheid, door universele mensenrechten onmeetbaar/-strafbaar te schenden? Zo oud als moordenaars heden ten dage zijn geraakt, weet men eerstens de Organisatie van Amerikaanse Staten tegen Unasur af te zetten en nu opportunistisch weer te betrekken bij lijfsbehoud van zware criminaliteit? In relatieve vrijheid verweven en tegelijkertijd in onverzoenbare geestelijke knelling/kwelling (…), nog even te bevrijden van de justitiële gevolgen binnen vervolging en bestraffing? Amnestie maakt namelijk helemaal niet los, van wat ‘hoger machten’ –aannemelijk een betrokken menselijk brein ansich– onvertogen en gericht (…), weten op te leggen. ‘Dem yeye, san no habi no wan enkri dresi…!’. Straffeloosheid zeer tijdelijk opgelegd aan de gemeenschap en dan wat te doen met die moorddadige geest? Ook nog respect genereren voor de corrupte delen van het parlement? En dan wat in volgtraject? Met inlevering van het zelfrespect van dit volk, wat het vertrouwen in de corrupte delen van het parlement allang kwijt is? 25 Mei 2015, of veel eerder. ‘No fears no sweat’. Het is al zovele malen meer vertoond. Opgelegde vormen van amnestie en ook een pathetisch aangestuurde vorm aan gratie? Werkt niet helend bij reeds bewezen en geduide recidivisten.

- Dictatuur. Duidelijk dat er een wazig dictaat wordt aangerukt, als het om de bouw van een monument voor ‘gevallen leden’ van het Nationaal Leger gaat. Niemand kan tegen de bouw en oprichting, van een oprecht verkozen en eerbaar monument zijn. Mits dat allemaal volgens de regels geschiedt en de geschriften op zo een monument geplaatst, minstens aan de waarheid appelleren en niet onderdeel zijn gaan vormen van discussie, voortkomend uit de tekstuele spinsels die ‘Herrie Herrie’ de samenleving al eerder mocht voorhouden. Waarom begon het aangeduide conflict, wie waren de hoofdveroorzakers/-actoren, wie hielden de zaak tot ver na 1987 gaande en waarom. Als daar niet een waarheidscommissie bij moet worden geroepen…!? Hoewel men binnen het leger, exact weet hoe het allemaal zo kwaadaardig heeft kunnen evolueren en escaleren. Wie aan het conflict grof verdienden, er beter van werden en wie er helaas niet meer zijn. En ook dat neemt men het defensieinstituut nooit meer af. Niet met of zonder enig monument.

- Gronden. Vele tientallen eigenaren van gronden en terreinen in en rond Albina blijken benadeeld te zijn, nadat de gevechtshandelingen eindigden en men na 1992 terugkeerde naar het vertrouwde woongebied. Blijkt bij evenveel, dat er door wilde occupatie op eigendomsterreinen, veel wrevel wordt gewekt bij de wettige bezitters. Ook het door de Staat te vergoeden gedeelte van in brand geschoten objecten, laat nog steeds op zich wachten. In herinnering daarbij genomen, de gebouwen van ‘De Moederbond’ en lang na 08 December 1982, bekender objecten van vernietigde media in Paramaribo die wel ruimhartig werden gecompenseerd.

- Quorumpijniging. De fractiebazen in De Nationale Assemblée, gaven één voor één gehoor aan de oproep van beide ‘voorzitters’ om te komen babbelen over de voortgang en toekomst van het parlement. Er zijn tentatieve afspraken gemaakt, dat de heren fractievoorzitters hun nog zittende leden zullen manen, om de aangezette verstoppingen door het quorumspook op te schorten. Er werd niet zozeer openlijk gemord door de twee coalitienummers PL en ABOP, maar meer aangegeven, dat er zaken zijn die niet helemaal kloppen. Ook zo sprak Brunswijk weer over A-combinatie, terwijl dat hele ding allang is opgeblazen. De NDP bezondigde zich volgens zeggen ook aan absenteïsme en Somo wil nog wel eventjes in ‘sam sam – verband’ aan “tante Jenny” uitleggen, dat hij en zijn partij niet netjes worden behandeld. Was het zo dat er in Mariënburg aan zijn taart werd gesnoept door Brunswijk c.s., tracht Doekhie nog steeds de ‘man met de rode jas’ in het belachelijke trekken. Elke keer als wordt gemeld, dat PL nog een zeteltje wil pakken of een gigahoeveelheid aan zetels zal halen in de volgende verkiezingen, wordt Somo kleinerend belaagd. En dat is niet zo leuk, hor. Want Somo heeft wel een rode jas, maar hij is geen Calimero. Allang niet meer, sinds hij de overige ‘etnisch-Jowito partijen’ heeft weten op te lijnen, te schransen en ook nog ten eigen bate te nuttigen. Ach, het is een kwestie van tijd en quorumspook is weer ter hoogte van de Marinetrap of Stenentrap geland. Want zij zijn groot en de rest is klein.

- ‘Interpol à la recherche du temp et personage perdu?’. Een ochtendblad haalt een uitdagend grapje uit en denkt ongetwijfeld, dat men daarmee het uitlokkingsgevaar kan voordrukken dan wel stimuleren? Inderdaad, ontbreekt er bewust minstens één naam die op één van de vele divergent selecte Interpollijsten wel degelijk nog steeds voorkomt. Want er zijn zovele van die geclassificeerde signaleringen en ‘wanted/listed’ sommaties, waarbij gezochte personen staan die ernstig misdrijf ‘op naam’ hebben weten te krijgen. Maar als Interpol onomstotelijk weet, waar dat gezocht personage zit en in welke functie die tijdelijk is op-/ondergebracht, gaat de organisatie zich echt niet nader en dus mondiaal uitsloven. Ook niet in het belachelijke (op-)stellen. “If dem man sabi pe yu e sribi, dan dem man habi ala tem na ini grontapu fu luku san fu du de du…, nanga yu’. Leuk geprobeerd!

- ‘Seki’. De ambassadeur van de USA kon zich altijd al vrijelijk bewegen, informaties inwinnen en of verspreiden. Dat is een geschreven grondrecht en tevens onderdeel van beschaafd universeel/internationaal recht. Conceptie, dat de dienstdoende diplomaat in een aircokamer moet blijven zitten en zich bepaald niet mag interesseren voor de samenleving –waarin hij werd ingebed en accreditatie verwierf– hoort thuis in een meer contemporaine goulag van ene Putin. De uitval richting Jay Anania was niet anders dan een vergaloppering. Verstapping, die voortkomt uit het niet goed weten, wat in het diplomatieke verkeer de gewoonste zaak van de wereld is gebleken. ‘Remember Paraguay 2012?’. Wie gingen zich tot in Asunción bemoeien met de interne, zeer democratisch geëxerceerde verhoudingen, ontwikkelingen en impeachment van een labiele Fernando Lugo in dat land? Wie hadden daarbij kwade bedoelingen, door generaals te willen aanzetten tot importkwaad? Wat was de rol van Maduro en wat wilde hij forceren? Tenminste als er nog helder beeld is, van een rechtstatelijke verhouding tot het buitenland en een bevriende natie in het bijzonder (…), zou dat niet mogelijk of wenselijk moeten zijn. Helaas blijkt in SU nog steeds het geval, dat er transmigrerende onverlaten rondgaan, die hoegenaamd geen bal te doen of om handen hebben. Er plezier aan beleven, de meer kwetsbaarder delen van het bestuur op te hitsen tegen alles en nog wat. Zich voornamelijk richtend tegen elementen die zich ordentelijk opstellen of evenwichtiger wensen op te treden. Want het credo van troebel water en het daarin willen vissen, moet bepaaldelijk niet onder hoeven doen en onverlet present blijken. In het bijzonder met negeren van inzichten, conform de wensen en wilsovertuigingen van de vele divergente volkeren op dit halfrond. Overwegend democratisch van aard geraakt en wars van allerlei militaristisch aandoende uitwassen. Lees toch nog maar een keer die cruciale brief van de “Associatie voor Democratie” uit November 1982 en besef dan nog wel hoe de ophitsers uit de toenmalig en eeuwig veroordeelde “todo prasoro’s” –PALU en/of RVP– de zaak crimineel aanstuurden tot massa-executies van geciviliseerde mensen. Staatsburgers die tenminste superieur in/aan het intellectuele waren. Bovenmatig geestelijk gevormd, aan het politiek toen ernstig verziekte spotveld. Helaas zijn er nog steeds van die herkenbaar aftandse oprispingen. Handeling onbekwame uitingen die in moderne verhoudingen, allang niet meer thuishoren. 25 Mei 2015 of heel veel eerder. Zodat de soevereiniteit en integriteit van ons land, op geen enkele schopstoel kunnen worden geplekt. En dat Oekraïense ‘setewasies’ of Grenadiaans ‘militievertier’, ver van ons bed mogen blijven rondwaren.

- Economist. Wat ging er mis en hoe krijgt men democratische verhoudingen en beleving daarvan weer op de rails? ‘Eat your heart out…’: http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do

- Malhoe. Weer stond Malhoe op de voorplecht van de energievoorzieningshandeling door de Energie Bedrijven Suriname (EBS) aangeleverd en uitgevoerd. Heeft Malhoe ervoor betaald of heeft zijn politieke partij de NDP de zaak voorgefinancierd? Geen van beiden. Malhoe komt tevoorschijn als ‘poli poli versiering’. ‘Old school politics!’. Meer nog om de politieke oppositie in Saramacca bewust een hak te willen zetten of de interne strubbelingen van de NDP met wat brandstoffen te irriteren. ‘Inflammable…, so bun’. De totale samenleving heeft betaald voor de elektriciteitstoevoer te Damboenton en andere plaatsen binnen Saramacca of in het land. Door eigen opbrengsten via de EBS gebracht of met donorhulp uit het buitenland. Bepaald niet door enig opportunistisch sierpaard of uitverkorene van de NDP. Op geen enkel moment heeft die flanellenelite iets bijgedragen. Gewoon is men bezig het oog van een opposant, bij herhaling uit te steken. En maar klagen over interne problemen van de partij? Straks werkt dat ‘verdeel en heers’ gedoe helemaal niet meer. Let op!

- Tjoepie tjoepie. De PvdA krijgt steeds minder stemmen van allochtone kiezers. Een grote groep twijfelt nog op wie ze moet stemmen, en wie het wel weet stemt liever op D66. Dat is momenteel de grootste partij voor allochtonen. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van het “Kies Kompas” en “Instituut Forum” onder Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse kiezers. Een op de drie allochtonen weet nog niet wat ze gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. D66 zou 10 tot 15 procent van de stemmen krijgen. Een op de tien allochtonen wil op een lokale partij stemmen. Daarna komen PvdA, GroenLinks, SP, CDA en VVD. Zij staan vlakbij elkaar op 5 tot 10 procent. Volgens het Kieskompas zijn er allochtone jongeren die de PvdA de rug toekeren, omdat ze zelf een keuze maken. Ze stemmen niet wat de imam, de vakbond of de omgeving ze voorschrijft. De jongeren zijn aan het ontzuilen, het is een prachtig voorbeeld van emancipatie. Turken stappen het meest over, die hebben de PvdA niet nodig. Ze zijn economisch vooruit en komen bij D66 of VVD terecht. Een andere groep verlaat de PvdA juist aan de andere kant. Zij zijn het economisch eens met de partij, maar niet op ethisch gebied. Ze zijn tegen gelijkheid voor vrouwen, homoseksualiteit en het verbod op ritueel slachten. Die mensen kiezen juist voor lokale conservatief-islamitische partijen.
Een derde groep breekt met de PvdA omdat de partij zelf de strijd is aangegaan met vriendjespolitiek in eigen gelederen, bijvoorbeeld in Rotterdam. Mensen als Wouter Bos hebben zich negatief uitgelaten over de in principe loyale steun van de achterban.Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stemde 80 procent van de migranten nog op de sociaaldemocraten. Een heleboel allochtonen twijfelen nu nog. En veel mensen die het wel weten, stemmen niet op de PvdA. Vroeger had de partij die kiezers zo kort voor de verkiezingen allang in de tas. Als alle twijfelaars nu alsnog op de PvdA gaan stemmen, lopen ze het gat met D66 makkelijk dicht. Maar ze halen niet meer de Oost-Europese uitslagen van vroeger. Het onderzoek loopt nog door tot aan de verkiezingsdag. Tot nu toe hebben ongeveer 600 mensen meegedaan. Bij zulke aantallen kan men helemaal niets zeggen over percentages, daarvoor zijn er nog te weinig deelnemers. Percentages kunnen veranderen. Maar de tendens is zeker duidelijk, concludeert Kies Kompas. PvdA-voorzitter Hans Spekman is niet onder de indruk van het onderzoek. ‘Dat werd 4 jaar geleden ook gezegd’, zei hij vandaag tijdens een persontmoeting in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Toen is het volgens Spekman ook niet uitgekomen. Uit een onderzoek van het Kieskompas en het instituut Forum onder Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse kiezers blijkt dat D66 momenteel de grootste partij is onder allochtonen. De PvdA zou bij hen uit de gratie raken. Spekman merkt hier bij het campagnevoeren op straat niets van. En hij zegt meer mensen te spreken dan de groep waar André Krouwel van Kieskompas zijn conclusie op gebaseerd heeft. Spekman merkt op straat wel minder vertrouwen in de politiek. Hij maakt zich dan ook zorgen, over de opkomst bij de raadsverkiezingen. Tot zover de NL-pers over het kiesgedrag op gemeentelijk niveau en dus in de grote steden waar grote groepen niet Europese Nederlanders huizen.

- Cocaïne. Avelino de Jesus werd in Thailand opgepakt, op verdenking bij de Franse Justitie dat de Frans-Portugees grote hoeveelheden cocaïne smokkelde via Suriname naar het Europese vasteland. Over soevereiniteit gesproken.

- ‘Pe a moni go’? Wanneer je de poes samen met de melkkan in een trappenhuisje achterlaat, flikkert de boel wel om en is alle Carifesta – budgettering een farce geworden. Of was nou gisteren, vandaag of morgen naar de duistercenten gezocht, zal je ze toch al niet vinden, hor! Snipers aan de gang geweest? ‘Poespoesi nanga merki e *cater switi…, so bun’. ‘Cater’ van catering, yere! Lekker.

- US-Amb. Als alles goed zit heeft Lackin vandaag een onderhoud gehad, met de US-ambassadeur hier te lande geaccrediteerd. Te midden van enorm internationaal tumult en openlijk vertoond staatsterrorisme van een annexerende Putin in de Oekraïne…, moet men zich onderhouden met geïnitieerde futiliteiten. Ook de Venezolaanse MinBuza wilde een graantje meepikken, nu de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in groot alarm verkeert en Suriname cq. het Unasur presidium wekken om een ‘topconferentie’ te houden/beleggen over de interne strijd van het Venezolaanse Volk. De boodschap aan Caracas zou echter moeten zijn: “…houd je vuile was binnenboord en zorg voor een democratische beleving, gespeend van togesdecreten die Maduro voor zich uit slaat…”.

- Fractie. Een door Ruth Wijdenbosch geïnitieerd fractieleidersoverleg in De Nationale Assemblée, stond/staat vandaag bij huishoudelijk gebruik op de agenda. Bij afwezigheid van Jennifer Geerlings – Simons, werd de idee geboren om het fractieleidersoverleg aan te moedigen, in plaats van dat het staatshoofd buiten elke orde zou intreden en zich met de interne zaken van het parlement gaat bemoeien. On kan!

- Recht. Ondanks een rechterlijk verbod, werd er in de kontreien van Seeka toch een bestuursverkiezing gehouden en waant ene Priesieri zich nu voorzitter van de politieke organisatie.

- Health. Het Psychiatrisch Centrum in beraadproblemen. Artsen staken het werk bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Er moet herkanst worden, daar waar subsidies en andere toelagen door de Staat te betalen aan ziekenhuizen, ter discussie zijn gesteld. Het gaat goed in Suriname.

- Misbruik. De politie telt alleen al in het afgelopen weekeinde, multipele aangiften van seksueel misbruik en misdrijf, waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn.

- Roof. Een waslijst aan roofdelicten, werd vanochtend bekend en in media gepubliceerd.

- GW. Men wil de Grondwet wijzigen en wel op het vlak van de verkiezingssystemen. Eerstens kijken hoe men het quorumprobleem oplost en of er een enkelvoudige meerderheid kan worden gevonden, om op zijn minst de begrotingen te behandelen en bij Wet af te doen. Men zit in de derde maand van een dienstjaar 2014, waarbij nog steeds geen “Begroting bij Wet” is vastgezet. Nu al speculeren op een 2/3 meerderheid om de Grondwet überhaupt aan wijziging te onderwerpen, is en blijft een utopie. Tenzij er natuurlijk weer ernstig corrupt wordt gehandeld.

- Wegen. De districtscommissaris van Marowijne, is op zich een aardige figuur. Echter is er een groot probleem. Besturen van een district, lijkt op meerder plek in ons land een groot probleem te zijn gaan vormen. Ook in Para komt men dat fenomeen wel eens vermeerderd tegen. Mooie palmen langs de hoofdwegen, maar overal levensgevaarlijke verzakkingen van het wegdek. Een beetje water uit de hemel en men maakt vanwege ‘aquaplanen’, goede kans en sier op een enkele reis naar diezelfde hemel. En dan toch maar terug naar Marowijne. De wegen in Moengo kunnen gewoon gekoppeld worden aan een zeer grof bestuursschandaal en de interne ruimtelijke ordening van Albina, begint gradueel nu gericht te lijken op ‘shantitown politics’. Wat eens het ziekenhuis was te Albina, is schandelijk verzuurd tot een bouwval, waar de honden geen brood meer van lusten. En daarbij wordt dus niet gewezen op het ziekenhuis, dat zo veertig jaren ‘plus’ geleden werd gebouwd. Maar meer nog op een houten zorgpost, die nu illegaal door van alles en nog wat aan spul, in bezit is genomen. Het ziekenhuis van Albina wordt inderdaad verplaatst, door middel van de nieuwbouw van een emplacement, nog voor de bekende heuvel van de grensplaats aan de Oost-Westverbinding. . ‘Donormoni so bun’. Echter is de heersende chaos vanaf de waterkant in de grensplaats en naar het westen en zuiden gericht van uitzonderlijk deplorabele kwaliteit. Het veerplein is onherkenbaar volgestouwd met van allerlei en dat er hotelkamers/guestrooms in de aanbieding blijken, allernaast een levensgevaarlijk brandstofdepot, slaat natuurlijk alles onder onverantwoord gezag, beheer en beleid van Sondrejoe. De wegen in Moengo, inmiddels te vergelijken met het pokdalige gezicht van een door wormen opgevreten Anjoemara. On kan! Over de uitvalswegen en de Oost-Westverbinding, niets op te merken. Een noodzakelijk gebleken lust die de Franse bezoekers, vele malen doet multipliceren. Afslaan naar Moengo of vertier in Albina zoeken, is en blijft een gotspe. Een uitgestelde en tevens uitgebleven winverwachting. Daartegenover staat een prachtig onderhouden vliegveld van de Luchtvaartdienst, zowel in de voormalige bauxietstad als de landingsbaan ten noorden van Albina. Inzake, de rivierwering is er weer veel te melden. Op uitzonderlijke wijze kolkte het water, na springvloed in dit afgelopen weekeinde, voorbij aan het grensstadje. Opmerkelijk de dubbele golfslag, wat voor ieder verstandelijke motorist ondiep water betekent. Het onwillig en onwenselijk stuiten op zandbanken, vlak voor de al kwetsbare oever en ondeugdelijk gebleken weringen.

- Dagblad. In een actualiteitenprogramma en tekstueel overgenomen door een ochtendblad, heeft Chan Santokhi helder en duidelijk aangegeven, dat de aanvallen van Desi Bouterse tegen zijn persoon gericht, begonnen in 1994. Nog wel direct na de aanhouding van zoon Dino B. De aanvallen hebben zich tot op de dag van heden, vanuit diverse podia en platforms weten te handhaven. B.jr. is meerdere malen, vanwege wederrechtelijke handelingen en ernstig strafbare feiten aangehouden. In minstens een geval, strafrechtelijk veroordeeld. Nu is Dino B, in handen gevallen van de federale justitie in/van de USA en zal zich tegen een stevige aanklacht moeten verdedigen. De zaak kan ieder moment aanvangen.

- Staatsterreur en de schending van de soevereiniteit. Het vernietigen van het internationaal recht. De Oekraïense krijgsmacht op de Krim, krijgt op de maandag tot 4.00 uur Nederlandse tijd –is 12.00 uur Surinaamse tijd– om zich over te geven. Gebeurt dit niet, volgt een offensief van de Russische vloot (…), zo heeft de bevelhebber van de ‘Russische Zwarte Zeevloot’ gezegd tegen persbureau Interfax. Berichtgeving die het Engelse persbureau Reuters doorseinde. De vloot van de Russen heeft als thuisbasis Sebastopol. In die stad ligt ook het hoofdkwartier van de Oekraïense marine. Bij de basis staan al dagen gewapende mannen zonder herkenningsinsigne. Zondag meldde de BBC, dat de hoofdcommandant van de Oekraïense marine, Denis Berezovsky, trouw had gezworen aan de pro-Russische leiders op de Krim. Daarop stelde Oekraïne de tweede man bij de marine, admiraal Sergei Gaidoek, aan als nieuwe hoofdofficier. De Krim is de afgelopen dagen langzaam in handen gekomen van het Russische leger. Marineschepen voeren havens binnen en grondtroepen omsingelden legerbases. Moskou deed de komst van de honderden militairen vorige week nog af als oefening. Zaterdag liet het Russische staatshoofd Putin de situatie verder escaleren door de Federatieraad, een soort senaat van het Russische parlement, te vragen hem volmacht te geven tot het sturen van troepen naar het “grondgebied van de Oekraïne (Krim)”. De Federatieraad gaf die toestemming onmiddellijk en unaniem. Deed er vervolgens nog een schepje bovenop door te eisen, dat de Russische ambassadeur uit Washington zou worden teruggeroepen. Omdat de VS met officiële uitspraken, Rusland zouden hebben “beledigd”. Putin’s woordvoerder liet het zaakje een beetje afkoelen, door te verklaren dat de Russische president nog niet had besloten tot ‘een invasie’. Maar dat de president zelf zou beslissen, als de tijd daarvoor rijp is. Putin wil ‘de Krim’ losweken van de Oekraïne en onder protectie van Rusland brengen. Maar er is wel haast. Putin moet de zwakte van de nieuwe Oekraïense regering uitbuiten, wordt geconcludeerd. Rusland gaat een brug bouwen tussen het Russische vasteland en het Oekraïense schiereiland de Krim. Premier Medvedev heeft hiertoe opdracht gegeven, op het moment dat de spanningen op ‘de Krim’ hoog zijn opgelopen.

- Gates. Voor het eerst in vier jaar is Bill Gates weer de rijkste man van de wereld. Dat blijkt uit de ranglijst die het Amerikaanse zakenblad Forbes jaarlijks publiceert. Het vermogen van de Amerikaanse mede-oprichter van Microsoft wordt geschat op omgerekend 55 miljard euro.

- Februari. De tweede maand van het jaar 2014 is afgesloten. Jubilea, genoegens en ook grootverdriet is in de samenleving achtergelaten. Ongetwijfeld in het grijze van deze twee maanden die in het aantal dagen mag verschillen, de in elkaar overgaande/-lopende vlakken. Voor de ene kleurig geschakeerd en de andere weer in diepe rouwkleuren getint.

- 62. Een vermogensboost van 28 naar 62 Mega, mocht Staatsolie plaatsen ter opwekking van energie in de samenleving. Zal worden doorverkocht aan de EBS zodat met die inkomsten de schuld bij Credit Swiss kan worden afgelost.

- Crime. Bij een energiebedrijf, wordt door een medium geconstateerd, dat er ‘mega’ wordt gejat. Door middel van heftige overfacturering. Door bekender beunhazen aangezet, in verstrekte cq. gehonoreerde offertes. Ook de gunninginbreuken en additionele knoeipartijen met bestelbonnen, werden levendig geëxposeerd. Opsluiten die hele handel, want de recidive is bovendien al decennia zichtbaar cq. bekend. Na eerdere opsluiting helaas niet in het reine gekomen met zichzelf, laat staan met de justitie in het zijdelings betrokken land. Hier en overzee.

- Nut. De nutsbedrijven overwegen zowel de tarieven voor elektra als water te verhogen? ‘Revolution in the making’. Sinds de Nederlandse donorhulp is verdampt en niet bijgespijkerd, zijn ze met z’n allen afhankelijker geworden van het fenomeen zelfvoorziening. En dat geeft hikaanvallen. Want het netwerk is gigantisch uitgebreid en bij het minste aan storing, liggen hele delen van het land plat. Bij de watervoorziening lijken de filters niet meer te bestaan, als men de kraan open doet en een eigen aangebracht waterfilter binnen een minuut of tien helemaal dicht slaat van het zogeheten aanbod aan gezond en schoon leidingwater. Sinds vele directiewisselingen plaatsvonden, hetzelfde verhaal uit de voorlichting. Geen schoon water door ijzeraanslag en een latent gebrek aan middelen om het water in kwaliteit te upgraden en stabiel te houden. Waar is het appeltje voor de dorst gebleven, toen er in de olie en in de goud een inkomsten “windfall” optrad? Jawel, ook dat werd door deze regering consumptief aangewend. Niets anders en niets nieuws aan de horizon. ‘Dem man nyan na moni…!’. Van ‘windfall’ naar ‘skyfall’.

- CKC. Er is blijkbaar nog hoop op terugdraaien van de ‘geheime verkoop’, die ‘bigi Kersten’ moest ondergaan. Er worden nog steeds protest- en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om de hele zaak terug te draaien. Nooit is echter aangemeld, waarom de eigendom van het onroerend goed nou eigenlijk wel moest worden vervreemd.

- MinJusPol. Heeft de man echt niets te doen. In slaap vallen bij Staatsolie en dan ook nog de ene na de andere lagere school bezoeken. Kinderen de hikschrik aanjagen en daar ‘Bigi Pa’ gaan spelen. Het is gewoonweg niet te geloven, waarmee Belfor zich allemaal mee wil bezighouden.

- 18 jaar. Als de officier van justitie het enkel voor het zeggen had, verdwijnen twee geïdentificeerde moordenaars, niet minder dan achttien jaar achter de stalendeuren van de gevangenis. Voor de gruwelmoord op Wilgo Bean.

- DOE. De politieke partij DOE zal geenszins deelnemen aan een soortement verzoeningsconferentie, die door Panka en Lackin van de NDP wordt gepromoot. Een facultatieve en door corruptie overgoten bijeenkomst om politieke superieuren en hun medeplichtigen, straffeloos te houden. Nog wel voor zorgvuldig geplande, uitgelokte en gepleegde gruwelmoorden op de intelligentsia van Suriname. Meer nog ten uitvoer gebracht, d.m.v. standrechtelijke executie en na foltering/marteling van de slachtoffers, op 08 December 1982. Waarvoor dagvaardingen aan verdachten werden uitgereikt en het strafproces vooralsnog in eindfase verkeert. Verzoening met het aantal doden of met de coupabelen aan gruwelmoord, is en blijkt/blijft op zichzelf al een onmenselijke eis van beide aangedreven organisatoren. Waar men zich allemaal niet voor wil lenen, om de politieke bazen tevreden te stellen. Zelf de al gemarginaliseerde ‘yeye’, gaat in de ‘bad buy’ uitverkoop.

- “What’s goin’ on in this World”. Een groep mannen met messen heeft op een treinstation in China mensen neergestoken. Dat gebeurde vannacht op het station van Kunming in de zuidwestelijke provincie Yunnan. Lokale media meldden, dat er een bloedbad is aangericht en er meerdere doden zijn.

- Obama. De Amerikaanse president Obama waarschuwde op de meer dan een week terug, dat het Putin en Rusland zal “kosten” als men de Oekraïne militair binnenvalt. Dat laatste is dus nu gewoon ‘full speed’ gaande. http://www.bloomberg.com/news/2014-02-28/obama-vows-putin-faces-costs-if-troops-intervene-in-ukraine.html

- Heengegaan. Oud voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité en directeur van de onderneming Ditra, Gerhard van Dijk, is in Nederland overleden.

- Pensionadas. De Surinaamse gepensioneerden zijn teleurgesteld in het beleid van de regering Bouterse. Dan weet men nu al wat te doen, op 25 Mei 2015 of veel eerder. De VP liet weten dat hij zaken waardevast wil en zal maken. Goed bericht om aan de zaterdagavond, wel een week later te kunnen beginnen. Goed weekeinde toegewenst.

De Observateuir van Sranan.

 

 

De Week in Retro –01.03.2014.

De Week in Retro –01.03.2014.

 

MEMORABILIA.

-  Lackin. Opmerkelijk snel gaf Lackin zich over aan wat de Engelsman ‘back peddling’ noemt, nadat zijn baas zich danig wonderlijk en explosief liet gaan, in de beoordeling van de Amerikaanse ambassadeur hier te lande geaccrediteerd en met groot onthaal binnengebracht ofwel ingebed. En dan daaroverheen, de reactie van de mensen die straks een oudedagvoorziening zullen moeten missen. Hij moet durven…, werd gegild! Maar daar wilde Amafo niet over babbelen, in het kader van het ‘contrat social’, dat in 2010 werd afgesproken. Stel je eens voor, dat Amafo daarover zou schuiven. En dan de opmerking dat men wel de Amerikaan aanvalt, ter zake zijn nieuwsgierigheid rond verkiezingen en het te volgen stelsel, maar dat men de bezetting en verkaveling van ons grondgebied door Guyana “safri p…” in duplo wil wegmoffelen. Hoe dan? Ook de verhalen van Edunet en de wedstrijd tussen Santokhi en Bouterse geven te denken. Gedoe! Lijkt wel de 24 uur van ‘Le Mans’ in Paramaribo, met pitstop en al omdat Telesur de lading niet kon dragen, verhappen of indekken?  ‘San na a tori, eigenlijk?’. ‘Popi Jopi nanga wan San Dopi?’. Wat een land, wat een voor-de-gek-houwerij. ‘Onderzoeking’ gemeld. Tot op de bottom, ‘so bun’.  Lijkt wel een verzoeking. Voor deze week, maar gauw naar de Retro. Er is genoeg om op te bijten en een ‘langa bere’ inleiding te laten voor wat het eigenlijk is. ‘Langa bere!’.

-  2015. ‘It all stays in the family’. De werkers en staf bij Staatsolie hebben bepaald, dat de nieuwe algemeen directeur niet van buitenaf kan komen, maar eentje moet zijn die in eigen en meer bepaalde ‘gelederen of beheer’ al functioneert. Zo heeft de ‘supra human resource manager’ van Suriname medebepaald, dat Rudolf Elias in 2015 ‘algemeen directeur’ van het mijnbouwbedrijf wordt en Mark Waaldijk tegen die tijd mag opvolgen. Elias heeft bij Ballast Nedam en BHP Billiton gewerkt. Hij zit nu al enige tijd bij Staatsolie. De Palu-kandidaat Sew A Tjon blijkt al enige tijd te zijn onthaakt.

-  2014. Binnen enkele dagen heeft men een aantal uitspraken mogen horen van Desi Bouterse, als staatshoofd of als NDP-voorman werd niet duidelijk,  die tot ver over ‘s landsgrenzen de toehoorders in verbazing, vertwijfeling en afkeuring achterlieten. Zo zou er zwaar geselecteerd moeten worden, wie nou wel AOV-persioenuitkeringen als ‘oudedagsvoorziening’ gingen krijgen en welke wellustige of bevoorrechte baronnen niet. Laat men beginnen te kijken wie wel en wie niet, de wettelijk vastgehouden en nader gedefinieerde spaarpremies betaalden. Over sociaal akkoord gesproken. En dan vlot daarna ook nog de grensoverstijgende grap, dat de Amerikaanse ambassadeur kans maakt op de status van ‘persona non grata’? Omdat de ambtelijk uitgezonden professional  opdracht van zijn meerderen in Washington DC uitvoerde. Namelijk oprechte interesse tonen voor het verkiezingsstelsel in SU, de te volgen procedures en resultaatgerichte vorderingen op dat vlak. Als door een laagovervliegende “drone” bespied en ontstemd geraakt, volgde er een zowat een chemisch aangestuurde ontploffingsreactie. Men zou er dus weer bang van moeten worden? Of minstens  ‘uitermate bezorgd’ (…), om de flashuitlating van de boos-/losgeraakte man in Chavistische uitdossing. Nog wel op het revolutionair aandoend en bedoeld gedenktoneel, ‘downtown Paramaribo’. ‘Skreki meki dem sma seki, yere…!’. Verontwaardiging alom. In de kapsalon, in de jachtwinkel, op de tennisclub, in de bekender sociëteit, de gemeenschappelijke sauna en op de blogs die het internet beheersend opvullen. Maar dan komt de ‘special edition’ en ‘first generation’ Lackin uit Wageningen, met een heftig verglaasde Kerpens op het diplo-plateau. Waar komt dat weer op neer? Eigenlijk, moest de ‘jorka supu’ niet zo heet worden gegeten…, hor. De overmatig bevriende ochtendkrant en politiek mondstuk, vertelt vrijdag stellig op de voorpagina, dat er een onoorbaar misverstand is over werkelijke bedoelingen van de Amerikaanse ambassadeur? ‘San pesaaa…?’. En dat de overreactie van Bouterse, als afstammeling van een ‘revolutionair-/militair gezag’, aardige koeling zou moeten beleven en ondergaan. Mahin Jogi vat het allemaal weer prachtig samen. “A man bem wanni pley tof…”. Bouterse wil stoer doen? Jogi mag er wel rekening mee houden, dat zelf de vergelijking van David en Goliath misschien te ver is gezocht. Maar goed, laat dat ding van micro en macro. Er zijn groter gevaren. In de Oekraïne heeft men namelijk een revolte meegemaakt en ‘changement de regime’. In Venezuela is een vergelijkbare zaak in de pijplijn. En in SU krijgt men dan plotseling spoedeisend bezoek van de MinBuza uit Venezuela. Net als toen met die rare ‘Learjet’ van de Venezolaanse oliemaatschappij. Wederrechtelijk op zoek, naar een dissidente generaal. Met jetsnelheid, kwamen ze op bezoek. Snellius!  Nu dus een MinBuZa die misschien het tijdelijke aan UNASUR – management komt oppompen en/of verleiden tot een toenemend aantal krasse uitspraken richting USA en andere virtuele dan wel fictieve vijanden. Nog wel nadat de conferentieoproep van Maduro verdampte om over ‘vrede en stabiliteit’ te praten. Die kan beter over veiligheid gaan nadenken. Allemaal ingevolge de vaststaande feiten, dat het Venezolaanse volk al meer dan een decennium door het Chavisme werd en nog wordt gemangeld. Suriname doet er goed aan om zich echt niet met de ‘interne zaken’ van Venezuela in te laten, wil men niet het odium van interventie en interferenties –via alle kanalen die dat kunnen spuien– op termijn te horen krijgen. Nogmaals, interventie en interferentie in binnenlandse aangelegenheden van het in beweging geraakte Venezolaanse Volk.

-  Universiteit. Een aantal archaïsche en vervallen revo-relikwieën,  gaan op de Universiteit van Suriname een bijdrage aan waziger conferentie geven en vertellen wat ‘de oorzaak en het gevolg’ van 25 Februari 1980 voor hen is. Ook daar weer ene Harvey Naarendorp die eens een goedbedoeld  stel hersenen inzette om het ultieme kwaad, in de jaren tachtig van de vorige week aan te vuren en daarmee geweld meervoudig te ondersteunen. Harvey kan beter eerlijk vertellen, hoe hij op een verdachtenlijst van moordenars terecht kwam en kleefvast er niet van kon worden geëxonereerd. Over de pas in 1982 teruggekeerde Jules Wijdenbosch, is het allemaal wel voorspelbaar waar die zal beginnen en eindigen met: ‘…brada nanga sa…’ Het moest er eens van komen…, men niet oprecht wil erkennen, dat de kolonel Hans Valk er straks helemaal niets mee te maken had en alles de schuld is/wordt van de misleide groupies van en rond Bouterse. Kan op den duur voor back fire/-lash zorgen. Vooral als de nog gesloten dossiers in Den Haag, van geheime classificaties mogen wijzigen in open annalen ter zake  SU. Of waarom men Bouterse door de jaren heen met fluwelen handschoentjes aanvatte. Met een Van Mierlo en andere gladden in de spil. En dan Borger Breeveld die weer is in-/opgezogen en met zijn cineasten achtergrond mag bogen op een vette historische kennis, waarvan zijn eigen spruiten nog steeds wensen, dat hij daar geen deelgenoot van was of de bezwarende kennis loodzwaar meedroeg. Een ratjetoe, daar aan de Leysweg. Het restgeheel valt binnen de context en poorten van ‘quantité et qualité négligeable’. Al kwam dat allemaal na grote spilzucht en decadentengedragingen uit het Parijs terug, waar heuse revoluties geheel terecht werden gemaakt en beheerst. ‘Vive la R…, vive la France ”.

-  ‘Putin’s KGB styling’. Ondertussen is Putin van Rusland wel degelijk de grens overgestoken, heeft vliegvelden op ‘de Krim’ bezet en dus een levendig onderdeel van het buurland Oekraïne. Ook het regionaal parlementsgebouw, namen de Russen op de woensdag jl. in bezit. Gewapenderhand, wel te verstaan. Vergelijkingsmateriaal? Als zou bijvoorbeeld Cuba de landengten in Zuid Florida innemen omdat daar etnische Cubanen wonen en in ‘Little Habana’ nabij het vliegveld van Miami enkel Cubaans-Spaans wordt gesproken? Neen, Putin weet exact waar hij zijn marginale staartstuk –overwegende KGB-dogma’s– aan de geopolitieke jeuk over- en inlaat. Zo lafhartig is die rus wel om in troebel water, gewoon de vele hengelstokken —in formaties van de T-tank kanonnenloop—  uit te hangen. ‘Trubu na ini tra man krosi kassi’. Van een KGB-gangster kan men niet anders verwachten. Enkel een aftandse gedraging, wat enkel uit de Koude Oorlog voortkwam en voortleefde   Oh ja!  Bij wie deed Hugo Chávez een miljardenaankoop voor aan te leveren militair gevechtstuig en in overeenstemming met de “As van het Kwaad”? Een handeling die het machtsevenwicht in de regio kantelde? Welke ‘As van het Kwaad’?  Daarmee werd bedoeld: – Teheran, Havanna, Moskou, Managua en dan terug naar Caracas? Was men dat al zo gauw vergeten? En dat er nucleair aangedreven “Ruski” marineschepen uit Sebastopol (Krim-Oekraïne), Moermansk en Tartous (Syrië), in eskaderformaties de Caribische Zee kwamen bevuilen? Of is men de conferentie van Chávez op Isla Margarita vergeten en wie het gastenboek de dato September 26-27, 2009 mee tekende(-)n? Waren daarbij niet Moammar Gadaffi en andere verschoppelingen die gebrandmerkt waren als organisatoren van massa en mondiaal terreur? http://www.reuters.com/article/2009/09/29/idUSN28112939  http://www.washingtonpost.com/opinions/is-there-a-Chávez-terror-network-on-americas-doorstep/2011/03/18/ABauYU3_story.html.   http://www.aei.org/speech/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/hezbollahs-strategic-shift-a-global-terrorist-threat/  Just a reminder, its’s all to be found on the Internet. Free of charge! Het is en blijft van het allergrootste belang en men beseft, dat het vliegveld Zanderij en de havens van Suriname de belangrijkste strategische assets zijn en dat “het Westen”, met alle haar ten diensten staande middelen, de regionale belangen zal verdedigen. Voorbeeld? De radar-/volginstallaties en de raketbases in een volgestouwd ruimtevaart georiënteerd buurland. De rest van de omgeving, wordt ideologisch beschouwd, als hinderlijk en insectgevoelig voor terreurgefriemel. En dat is en blijft gevaarlijk voor beïnvloedbare en helaas simpelste microben.  That’s all!

-  Suïcide. De dood van een jongeman die als taxichauffeur in het ,,Braziliaanse’’  Tourtonnegbied opereerde en na vele dagen werd teruggevonden op een voormalige houtplantage in de Para. En nu de plotselinge dood van een jonge vrouw. Ook weer met een sneltreinvaart wordt belast, met: zelfdoding. In beide gevallen leek het er meer op, dat de politiemensen over elkaar vielen om suïcide aan te dragen. Terwijl de familieleden daar helemaal niets van geloofden. De ene politieman beweert dit en de andere weer dat. Maakt de zaak alleen maar pijnlijker voor nabestaanden, alsof die door het Openbaar Ministerie rechteloos mogen worden achtergelaten.

-  Elgin. De auditeur-militair maakt de indruk boos te zijn geraakt, door berichtgevingen richting zijn  besluiten en beslissingen rond de verplichtsgestalte voortgang van het ‘08 December 1982 strafproces’. In het bijzonder zou NOS.nl een verkeerd beeld hebben geschapen, rond ‘mening en werkelijkheid’. Laat het duidelijk zijn, dat de samenleving wars is geworden van de ‘hari trusus’ of kunstiger spitsvondigheden. Het Openbaar Ministerie zou zich recht kunnen doen om de strafprocedures zakelijk en strak voort te zetten, zoals het Hof van Justitie al meer dan duidelijk heeft aangegeven. Let wel 31 jaren ‘plus’ na  dato en in eerste instantie tot het jaar 1999/2000, in verlammingspositie te hebben gezeten. Ook daar werden allerlei zogeheten wettelijke en inmiddels opgebleekte  rechtskunstgrepen aangewend, zoals de bekender ‘blinde muur’ om moorden –keihard op straat gepleegd– niet te hoeven of te willen vervolgen. De samenleving eist bescherming voor en van een ieder. Ook vanuit het Openbaar Ministerie van waaruit de auditeur-militair en zijn staf zijn voortgesproten. Waarom de fietsendief wel en de gruwelmoordenaar niét. Nu heeft men dan ook weer een “flip flap (mamio-) deken” die komt vertellen, dat hij wél te vinden is voor “amnestie”. Maar dan als dat in zijn beleefde volgorde van ‘wet en recht’ plaatsheeft. Welke wet en welk recht? Uit de flip flap junglekeuken van het onrecht zeker!

-  Hoe dan? Een zaakje zet advertentie in de krant, voor een activiteit op het Onafhankelijkheidsplein. Blijkt dat op het kabinet van het staatshoofd, waar men beslist of men het plein mag gebruiken, niets van een gegeven toestemming, is terug te vinden. Wat onbegrijpelijk blijft, is dat men het plein wil gebruiken en misbruiken. Er zijn voldoende andere plekken in het land om activiteiten te ontplooien. Maar het Onafhankelijkheidsplein moet het zijn. Ga toch naar Bronsplein met je hap en snap.

-  Hoe anders! Jawel, hoe anders klonk Lackin op de persbriefing dan zijn baas. Men mocht wel geen vragen ter verduidelijking stellen, aan een blijkbaar kwetsbare en aangeslagen Lackin. Maar hij had wel een korte mededeling, dat er ‘een diplo-nota’ is gegaan naar de Amerikaanse ambassade. Wat erin staat, laat zich wel raden. Het zal wel gaan over de uitspatting van 24/25 februari jl., aan de overkant van de Platte Brug aan de Waterkant. Waar zowat een chemisch aangestuurde ontploffing, richting de diplomatieke vertegenwoordiging van de USA, aanwijsbaar ging. Overal wordt erover gepraat, dat feitelijk een ‘microverschijning’ op ons continent, eigenlijk een te verwaarlozen ruzie zoekt met een ‘bigi futu’ cq. ‘macrobombel’, als een Uncle Sam is of kan zijn dan wel worden. Sommige mensen dagen nu gewoon uit, dat de ambassadeur moet worden uitgewezen. Zoiets van : “…put your money where your mouth is…”. ‘Huuuuuuh, we frede yere…”. In vergelijking met zijn baas, was Lackin in  ieder geval poeslief ten overstaan van de pers. Misschien, dat ‘first generation’ Lackin uit Wageningen dan toch nog wel weet heeft, wat de verzengende consequenties zijn voor het wegsturen van een ambassadeur. Eentje van een extra dominante wereldmacht. Daar krijg je acuut, een ‘drone syndroom’ van.  ‘Zrrrrrrrrrttt, evaporated and erased’. Wanneer mensen niet begrijpen, dat men bij de gratie van  geciviliseerd diplomatiek verkeer, nog altijd relatief ongeschonden op deze aardkloot mag rondstappen. Calimero had dat heel slimmig allang in de gaten. Hier blijkbaar nog steeds niet helemaal. Totdat de bekender feiten, zich opnieuw moeten manifesteren. Intussen heeft Den Haag laten weten, niets van doen te hebben met bepaalde uitspraken die in Paramaribo werden gedaan. Natuurlijk niet. Naam is Haas en wij weten van niks. Kijken wat het State Department in Washington DC op de nota zal zeggen. Of misschien helemaal niets, vanwege het andere en meer bekender fenomeen, wat iets met ‘quantito négligeable’ te maken heeft.

-  Port of Spain. “Dan verschuiven wij het allemaal maar naar 25 Maart 2014…”. Dat was het besluit in Trinidad, ter zake E.Quincy M. De uitzettings-/uitleveringsprocedure  van de ‘ondernemer’ werd uitgesteld omdat zijn advocaat naar Londen ging voor een zitting van een gerechtshof, ‘Privy Council’, dat in het kader van het Gemenebest nog steeds suprematie heeft over de rechtspraak in  sommige voormalig Engelse koloniën. E. Quincy M. moet zich in New York bij een federale rechtbank komen verantwoorden, voor wat is opgenomen aan misdrijven in een dagvaarding getekend door niemand minder dan de hoofdaanklager Preet Bharara in Manhattan New York City. http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August13/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR.php.

- Mensenrechten activist/advocaat.  Niet gewenst wanneer er zware acties van de politie en het leger tegen criminelen, vanaf ‘Vrijdag 28 februari 2014’ worden ondernomen? Lijkt weer de hoogste tijd, dat de “Procureur Generaal voor geheel Suriname” zijn tanden preventief laat zien, bij de willekeurige bedreigingen die Belfor de samenleving ‘in swingt’, bij het maatschappelijk geconstateerde “falend beleid” om gedegen opsporingen – door middel van voorbeeldige beleidsuitvoering–  te kunnen/mogen plegen of verrichten.

- 50. Vijftig doden sinds de drie weken durende opstanden in Venezuela? Dat getal roept Maduro in Caracas. Niemand weet goed, waar dat getal vandaan komt. Omdat er formeel 13 tot 15 dodelijk geraakte slachtoffers zijn geteld. In ieder geval, zal de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), op aanwijzend verzoek van Panama, morgen in spoedvergadering bijeenkomen over wat zich in Venezuela is gaan voordoen en heikel manifesteert. En wel na een desastreuze politieke insteek die begon met het weinig rationele bestuur van Hugo Chávez en hopelijk nu vlot zal mogen eindigen met het dwingend verwijderen van Nicolas Maduro en zijn wazige tronies.

- OM. Een staatsrechtelijk ingesteld instituut, dat zich willens en wetens verschuilt achter een niet bestaand en/of überhaupt oparationeel te maken Constitutioneel Hof?  Het is nog steeds onduidelijk, wanneer het 08 December 1982 strafproces wordt gehaald uit een belachelijk aandoende schorsing / opschorting. Het Hof van Justitie ordonneert op-/herstart van de zaak E.R. en geeft tegelijkertijd aan, dat de schorsing/opschorting wederrechtelijk van aard is. Maar het Openbaar Ministerie, bij monde van de auditeur-militair Elgin, schopt de lege tinnenkan nog steeds voor zich uit en pijnigt daarmee de nabestaanden en ander getroffenen op ernstig verwerpelijke wijze(-n). Wat maakt het allemaal nog erger? Een en dertig (31) plus aan jaren lang, heeft het Openbaar Ministerie de gelegenheid gehad om een gruwelijke massamoordzaak ambtshalve te onderzoeken (…), vervolgens de zichtbaar gemaakte verdachten te vervolgen, daarmee ook in opdracht van het Hof van Justitie in 2000 start en dan in finale fasen (…),  nu dan deze weinig te verkroppen en onacceptabele gein? Wat een verziekt land, heeft men hier van doen! Wat een transnationale schande, komt nu wel weer dagelijks over deze samenleving heen. En de mensen die  ‘recht en wet’ zouden moeten beschermen, doen met open ogen mee aan dit weinig opbeurend en immers verworpen treurspel. Grijp de fietsendief en laat de massamoordenaar amnestiegericht lopen. Voorbij aan het rechtstatelijk gericht en grondwettelijk gerecht, dat de Staat en zijn burgerij zou moeten ophouden. ‘Wan dey, wan dey…, ook tu yu sa musu fu ondro feni dem takru fasi fu wi kontrin!’.

- EBS. Weer mocht het zo zijn, dat men niet aan ‘load shedding’ doet? Maar waar was dan de energie op het EBS – netwerk? Verdwenen in grote delen van Paramaribo. Waar was de stroom nou weer gebleven? ‘Redi Kilowatt’, zal het wel weer weten. Maar de consument niet!

- Google. Ach ach ach, daar was dan vannacht weer een Google alert! Www.dawn.com, een Pakistaans megamediabureau vertegenwoordigende, dat zich met de zaak Dino B. en zijn betrokken vader wenst in te laten. Zo gaat het allemaal, steeds specifieker de wereld rond. En kijken miljarden lezers gelaten, naar dat kleine land aan de rechterschouder en noordelijk gelegen rug van het Zuid-Amerikaanse continent.

- Probleem. De Staat betaalt geen suppleties meer, aan de in Suriname aanwezige ziekenhuizen. Een staat in ontbinding!

- Australië. Op de woensdagmorgen werd Sydney, de grootste en miljoenenstad vanAustralië, gewekt met een paginagroot artikel over wat zich in Suriname aan moois afspeelt. ‘Google alert’ neemt het over en verspreidt het nieuws over de rest van de wereld. Onder de kop: ‘Dino Bouterse and the plot to build a Hezbollah base in Suriname’, werd men mondiaal weer met de neus op een aantal minder lofwaardige zaken gedrukt. Er volgt ook een Internet uitnodiging die als volgt luidt: Read more: http://www.smh.com.au/world/dino-bouterse-and-the-plot-to-build-a-hezbollah-base-in-suriname-20140226-hvdvp.html#ixzz2uQnnPvZG.

- VHP. De voorzitter van de VHP liet via een website weten, geen boodschap te hebben aan de oprisping van Bouterse op 25 Februari 2014. Hij weet niet waarover men het heeft en nodigt daarom gelijk de huidige ‘machthebber’ uit om zich te beseffen, dat het ‘de hoogste tijd’ is. De VHP staat klaar om de regeermaakt met partners, over te nemen. Chan Santokhi geeft verder aan, dat het in deze tijd een meer dan eerbare bezigheid is om vrienden in de wereld te maken en vriendschappen te onderhouden. Helaas zou Bouterse zijn blijven steken in de jaren tachtig, gegeven de retoriek die nu weer wordt aangelegd en gebezigd. “Regeren is vooruitzien…”, werd op 25/26 februari 2014 ook contradictoire aan de materie, ervaringsleer en -cijfers, tegenover de Platte Brug aan de Waterkant gelanceerd. Wat nog meer te ge-/beloven is in de vrijblijvende presentatie? Werd al door Santokhi figuratief gearresteerd, aangehouden en consequent ‘in politicis’ meegegeven. Samenvattend in: “…het is de hoogste tijd om plaats te maken…”. Santokhi tegen starnieuws.com: “Time for them to go…”. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21868 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21869

- Uitzetting. Status van ‘persona non grata…?’. Gevaarlijk goedje. De uitzetting van een ambassadeur is een gevaarlijke en meest onwenselijke (be-)handeling. Ook in uiterst geval, zal een dergelijk gebeuren en gewraakt rechtsproduct eigenlijk nooit mogen voorkomen. Eens werd een Nederlandse ambassadeur met zijn tweede man uitgezet. In deze Dirk Jan van Houten en zijn tweede man Erik Klipp. Gewoon omdat de ‘revo-haviken’ rond Bouterse vonden, dat de opbeurende gesprekken met erudiete en hooggeschoolde diplomaat Henk Heidweiller hen in de wielen reden. De uitermate intelligente benadering van Heidweiller, werd niet gewaardeerd door destructiever mensen die grote belangen hadden bij een vertroebelde relatie met Nederland en/of de USA. Feitelijk is die verwerpelijke situatie op dit moment weer ingezet en belooft zulks allemaal niet veel goeds. Een stevige stoot aan politieke ‘backfire’, kan voor nog veel groter problemen gaan zorgen. Voor de initiatiefnemers van al wat zich nu aan het afspelen is, waarschijnlijk een verduisterende noodzaak. Maar voor de totale samenleving, betekent het zoeken naar een virtuele cq. fictieve vijand, misschien wel een signaal voor onze samenleving om per ommegaand straf op de rem te gaan staan. Maar dan heeft men wel weer de poppen, overigens weinig zakelijk, aan het dansen. “Suku trobi nanga Uncle Sam…, huuuuuh”.Een relatie stuk maken of vernietigen is zo gebeurd. In een ondoordachte seconde. Herstel van een decennialange vriendschap, kunnen sommigen straks misschien niet eens meer meemaken. Er gaat weer een hoop energie zitten in zwartgallige gedraging, met de kans op een vernietigende naverbrander. ‘Back fire, so bun’.For the record! Voordat Suriname de ‘prefuru’ had om de Nederlandse ambassadeur Van Houten uit te wijzen, had dat fenomeen na de Tweede Wereldoorlog nog niet tussen naties plaatsgevonden. Met stille diplomatie was eens een ambassadeur in China aangegeven en nog wel in de ‘Taiwan duikboot affaire’ om eventueel terug te treden. Maar de ‘botte bijl van Paramaribo’ zal op termijn weer het een en ander, aan opmerkelijks veroorzaken. Let goed op!

- Monorath. Volgens ‘Times’ is Monorath, als er voor hem een bevredigende volgorde wordt aangehouden, “niet tegen amnestie voor moordenaars” en in het bijzonder die aangeklaagden in het 08 December 1982 strafproces? Wanneer maskers vallen! ‘Monorath must just speak for himself…, and not for the bar association!’. Hoe oud was deze grappenmaker, op 08 December 1982? Juist ja!!! Pamper bestendig en nauwelijk droog achter de oren. Al waren die instantluiers toen niet op de schappen te verkrijgen. In 1980 werd er al “amnestie” verleend, voor gepleegde moorden, foltering, marteling, openbare geseling, multipele brandstichting en onvervalst gewelddadige aanvallen op de vrije pers. Amnestie onder dwang van de ‘revo – gun’ en een parlement, dat zwichtend ten onder ging. Een Grondwet 1975 aan het volk ontnomen. Bloedbesmeurde burgerrechten in de afvoer gesmeten. Hoeveel meer werd er toen aan ‘mensenrechtenschending’ geregistreerd, na de eerste amnestieverlening. “Monorath, you just get a life…!”.

- Schieten. Weer werd een familie in haar eigen huis belaagd, beroofd en beschoten, door een niets ontziende criminele bende. Het is niet de eerste keer, dat deze familie door rovers wordt overvallen. ‘Ai Sranan wi switi lobi kondre…’. De politie beweert publiekelijk, dat er niet meer berovingen volgens de statistieken van de regio plaatsvinden? Maar een andere voorlichtingseenheid geeft tekens van ernstige bezorgdheid, ter zake aantallen berovingen die per dag nu en in veelvoud plaatsvinden. “Who is who and what is what? Dya a no Trinidad…”.

- Drama. Eens chef-vlieger van de SLM en lang geleden door een ongeluk in Nederland geveld, waardoor zijn carrière abrupt werd onderbroken. Na jaren van hoge inspanning, rehabilitatie inzet en uiteindelijk goed te zijn hersteld, werd Rudie Vaissaire –het opnieuw behalen van zijn vliegbrevetten– een succesvol zakenman. Helaas sloeg het noodlot, op de afgelopen dinsdagavond dramatisch toe en liet hij op 70-jarige leeftijd het leven in een woonproject, grenzend aan de Tweede Rijweg.

- Twijfel. De familie en kennissenkring van de overleden Barbara Byron, hebben straffe twijfel aangegeven en kenbaar gemaakt bij haar plotselinge verscheiden. Suïcide is voor die naasten uitgesloten.De geparenteerde Turkse familie waarmee Barbara reeds enige tijd was verweven, is door de omgeving van Byron rechtstreeks en zonder enig voorbehoud, in een heftig verdachte hoek geplekt. Uit die buitenlandse samenstelling waren drie mensen door de politie van Munder aangehouden, toen deze met het levenloze lichaam van Byron bij de ‘spoedeisende hulpdienst’ aanmeldden. Op Facebook zijn er een aantal gerichte en belastende verklaringen afgegeven en op het Internet gezet.

- Schade. Het belagen van de Amerikaanse diplomaten en in secundair geval de Nederlandse vertegenwoordiging, met nog onbewezen aanklacht(-en), zal de ‘investeringsbarometer’ voor Suriname op “Storm” en waarschijnlijk “nul” plaatsen. Met complimenten aan deze samenleving en het nageslacht, vanuit het huidige staatshoofd aangemeten. Een kind, kan inmiddels de was daarbij gaan doen. De algemene mening is intussen gevormd, dat er veel meer steekt achter de uitvallen van Bouterse op dit cruciale moment.

- Vijf. Met z’n vijven en bewapend, heeft men een werker van de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang beroofd en van zijn bezittingen ontdaan, waaronder een niet nader genoemd geldsbedrag. Het gaat heel goed in en met de republiek.

- Schiphol ITC.Op Schiphol is een man aangehouden die nog een boete van 279.000 euro moest betalen. De Nederlander van 51 werd vlak voor een vlucht naar het noorden van Afrika door de marechaussee tegengehouden. Volgens justitie had de man geld met criminele activiteiten verdiend. Ook stond hij gesignaleerd voor inbeslagname van zijn Nederlands paspoort. Omdat hij het geld niet kon of wilde betalen, is de man in een cel gezet. De marechaussee mag hem 540 dagen vasthouden. Dat heft de boete van bijna drie ton overigens niet op.

- ‘Post Sochi (…), a war in the making Putin-styling’. Alles is geopolitiek met elkaar verbonden. ‘Intertwined so bun…’. Let op de as Venezuela – Rusland. Chávisme in omarming met het Putisme. ‘Focus definitely on Unasur…, Cuba, Nicaragua, Suriname?’.De Europese pers weet inmiddels aan te melden: ‘Op het Oekraïense schiereiland de Krim lopen de spanningen op tussen aanhangers en tegenstanders van de nieuwe leiders in Kiev. Russische media meldden dat president Putin militairen in het zuidwesten van Rusland in een hogere staat van paraatheid brengt.Op de Krim hebben zich duizenden mensen verzameld voor het gebouw van het regionale parlement in Simferopol. In het parlement wordt later vandaag gedebatteerd over de politieke omwenteling in Kiev, waarbij president Janoekovitsj is afgezet. Zo’n 10.000 mensen, voornamelijk etnische Tataren, staan voor het gebouw om hun steun te betuigen aan de nieuwe machthebbers in Kiev. Daarnaast staan er enkele honderden pro-Russische demonstranten, die vinden dat de macht in Oekraïne is overgenomen door “bandieten”. De politie probeert de twee groepen uit elkaar te houden.Op de Krim wonen veel Russen. Het schiereiland hoorde lang bij Rusland, maar werd in 1954 door de machthebbers in de Sovjet-Unie aan Oekraïne geschonken. Voordat de Krim door tsaristisch Rusland werd geannexeerd, woonden er vooral islamitische Tataren. De Krim was veroverd op het Turks-Ottomaanse rijk. Russische staatsmedia melden dat president Putin een extra militaire oefening heeft gelast voor de militairen in het westen van het land, in de grensregio met Oekraïne. De oefening zou zijn bedoeld om ervoor te zorgen, dat de troepen strijdklaar zijn. In de berichten wordt overigens niets gezegd over Oekraïne’.

- DNA. De Nationale Assemblée zal op maandag aanstaande, tentatief in fractieleidervergadering bij elkaar komen. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben dat overeenstemming met elkander te kennen gegeven.

- Moord. Van Aalst, Comvalius Sultaan, Bacchus en nog een Guyanese werker werden op 25 Februari 1980 wederrechtelijk van het leven beroofd. Het Parlement van Suriname verleende toen –onder dreiging van het revogeweer– amnestie aan de moordenaars en brandstichters.

- Droog. Een gedegen reactie. ‘Gelukkig is het vaker zo, dat wanneer Bouterse iets zegt (…), hij binnen niet al te lange termijn, uitspraken weer moet terugnemen”. Wie aan de pensioenen, ofwel de AOV-uitkeringen van het volk durft komen, speelt niets anders dan een abjecte vorm aan Russian Roulette.

- Achteruitgang en vooruitgang van het leger. De revo-regeringen en hun adjudanten waren bij mekaar opgeteld, meer jaren aan het regeerbewind dan de Frontalen. Dat het leger achteruit ging, was in het jaar 1993 het allerergste en werd ook vastgelegd. Onder de waarnemende Graanoogst, in een post Bouterse periodiek, het meest absurdistische aan dieptepunten veroorzaakt. Alles was stuk en de toegewezen gelden die er door de regering Shankar en fysiek door middel van vicepresident Arron werden uitgekeerd, bleken achteraf in andere zakken dan de bedoelde legerinputs, te zijn verdwenen. Niet ten voordele van het leger, maar ten gunste van de zogenaamde ‘baronnen’. Een compleet kapotgemaakte vechtmachine, werd in Mei 1993 door Gorré overgenomen. Niemand had nog een goed uniform en het rollend materieel, niet eens een batterij of een vaatje brandstof om een “tonner” op te starten. Door een lokale commandant in Nieuw Nickerie werd gemeld, dat het district toen kon worden overgenomen door zeven blinde Guyanezen. Wanneer illusoire Latour op de radio verhaalt en zaken uitlegt mag hij ten eerste denken aan zijn 25ste. Februari 1980, de mishandelingen die hij toen op de marinebases als officier mocht incasseren (de sok van Paul), de weelde waarin het leger zich mede onder zijn leiding toen bevond en dan pas komen vertellen wie het leger successievelijk hebben vernietigd. Politiek theoretiseren is één, onzin verkondigen –in weerwil van de feiten– bij dan wel naast een totale gevechtsmacht en het huidige defensieapparaat, is een verduisterde en dubieuze twéé. Onder Gorré, Sedney en Mercuur kon de herstelfase voor het leger nationaal en internationaal worden ingezet, nadat Brunswijk en de toenmalige leiding van het Nationaal Leger om persoonlijk feit, de heleboel compleet in de wielen, wisten te rijden. Hopelijk geen onzin meer van ene Latour te verwachten. In ieder geval niet van het niveau op Radio ABC, waarbij werd medegedeeld, dat revo-militairen het misschien met andere zaken drukker hadden dan de zorg van het leger, ter harte te nemen? Inderdaad, goed zo Latour! Sommigen wisten zelf advocaat te worden, terwijl de commandanten van de gevechtseenheid aan het lot werden overgelaten en naar gort gevaren. Om maar een voorbeeld te noemen. Geef ook aan Latour, wie de internationale contacten voor het Nationaal Leger, wisten te herstellen. Waren dat het koppel Bouterse/Graansoogst of het triangel Gorré/Sedney/Mercuur? Juist ja! En wat is de stand van zaken nu en de gedetecteerde discipline van het heden? Drie jaren na Mercuur? Oké dan! Gewijzigde inzichten van hoog tot laag.

- Venturini. Cubanen hielden huis en exporteerden vreemde ideologieën ten zuiden van de grens met Suriname, in het noorden van Brazilie. Een historisch vastgelegd feit! Cubanen wilden daarenboven ‘baas’ spelen, in de ideologisch verwarde bestuursorganen van Suriname? João Figueiredo, laatste militaire president van Brazilië had daar genoeg van, wenste dat niet langer aan te zien in een periode van democratiseren in Brazil. Hij stuurde met spoed de brigade generaal Garacho, in een kleine zakenjet naar Suriname. Die meneer de generaal, landde zonder toestemming op Zanderij. Graanoogst moest met spoed naar het vliegveld om te kijken, wat die generaal Garacho daar was komen doen en of het uiteindelijk waar bleek, dat het vliegtuig zonder brandstof kwam te zitten en daarom ook zonder clearence of luchtvaarttoestemming landde. Neen, die generaal was op missie. De generaal had een boodschap, voor het hoogste gezag in Suriname. Wat was die melding? ‘De viersterren generaal en voorzitter van de Nationale Braziliaanse Veiligheidsraad, Danilo Venturini, was in aantocht…’. En kwam Suriname vertellen wat Brazilië allemaal opeiste. Tegelijkertijd werden troepen langs de Surinaamse grens samengetrokken en Posto Tirio in de Paroesavanne, versterkt met een reuze landingsbaan. Een vliegstrip, waar Hercules C-130 toestellen konden landen. Van een kleine missiepost met een handvol religieuze nonnen, tot offensieve interventiebasis. Barbe-Q. feestjes onder officieren in Rio, werden in/voor dat bewuste weekeinde afgezegd en men werd in gevechtsuniform naar het noorden gedirigeerd of geconsigneerd in de moederkazernes. In de grootste Braziliaanse krant O ‘Estado do São Paulo’ werd aangekondigd, dat Brazilië een interventiemacht had en mobiliseerde. Dat is het verhaal en niets anders. Venturini kwam met zijn B-737 legervliegtuig, deed vervolgens Bouterse en de mensen om hem heen een voorstel, dat niet kon worden afgewezen/-slagen. Suriname kwam ‘in geopoliticis’ onder curatele te staan van de laatste generaalsregering van Brazilië. De Cubanen moesten verdwijnen en deden dat ook vlot met de staart tussen de benen. Grenada werd simultaan gezuiverd. Sla de annalen er maar op na. Luiz Felipe Lampreia werd van tweede man op de Braziliaanse ambassade in Washington DC, van zaakgelastigde in Paramaribo zeer vlot tot ambassadeur benoemd en ter stede geaccrediteerd. Later zou het zo ver komen, dat Lampreia ten tijde van het ‘Lewinski – schandaal’ in Washington DC, ook nog werd waargenomen als minister van Buitenlandse Zaken in de wandelgangen van de Verenigde Naties in New York. Als men in Suriname heeft gediend als diplomaat, kan men heel ver komen in de nationale politieke arena van het eigen land. ‘We did Bouterse an offer he could not refuse aldus de voorganger van Lampreia…!’ Lampreia is nu directeur van een Braziliaanse geopolitiek georiënteerde denktank in Rio de Janeiro en lanceert via lezingen en rapportages –op het Internet terug te vinden– stevige aanvallen op het Chávisme, wat Venezuela naar de afgrond brengt. “25th of february 1980…, and don’t you all lefties forget the turning points in 1983. Venturini, Lampreia and the EBS/Suralco-workerstrikes of December 1983. Classic causticsoda in the buckets. Alarms in Pittsburgh and Fort Bragg’.

- 800. Niet minder dan 800 sociale gevallen van ex-militairen die wachten op een aalmoesverlichting, in hun deplorabele en aangemelde maatschappelijke posities? Dat is bepaald niet het handjevol PTSS-ers dat uit de gevechten met Brunswijk c.s., na 1986 overleefde.

-  Nu heeft men daar de 75-jarige zakenman, aan de Welgedacht A. die ook al gekneveld en levenloos werd teruggevonden. Op een steenworp afstand van Lindveld zijn huis aan de Vredenburg, als men de zaak tenminste hemelsbreed aanschouwt.

- POST. Het ziet er naar uit, dat met de toegenomen economische intensiteit en enorme vergroting van het verzorgingsgebied niet anders beslist kan worden, dan dat de politie-post Zanderij verheven wordt naar een hoofd-districtspolitiebureau. ‘Trafassi no kan de’. Fort Republiek heeft strategische waterfabriek, Vierkinderen, Valkenburg, Mijnhoop, Bersaba, Mamba, La Prospérité. Hanover, Wit Santi, Zanderij I, Cabenda en Hollandsche kamp. Ayoko Kazerne, Internationaal JAP vliegveld, Bigi Poika, Kwakoe Gron, Piki Saron en alle Grassalco-concessies. Er zijn nog veel meer objecten. En dan de meervoudige en geasfalteerde verbindingswegen die nu op een (01) kruispunt in Zanderij landen? Juist ja! Van post naar hoofdbureau in de Para. Als naaste buur van een enorm ‘hotel’ en ‘goudmint’.

- Inderdaad. De verkiezingscampagnes, zijn ‘full speed en zonder rem losgebroken’. Verrast? Men heeft echt geen tijd meer te verliezen om toe te werken, naar de vervanging van een regering Bouterse, die compleet heeft gefaald. Abrahams geeft Parmessar nu bezuiningingsopdrachten? Wat een mop! Hoe veel erger en meer, kan men ‘de goeder trouw’ van dit volk toch nog vernietigend aantasten? Inderdaad, in een wereld van Abrikadabries, is van alles mogelijk. “Front maakt geen kans…?”. Er komt echt geen Frontig contest. Er komt een contest met een giga-combinatie. Met een andere naam en een verkiezingsuitslag, zoals op 25 November 1987 of 25 Mei 2000. ‘Teki yu ai luku!’.

- ‘Ik kom niet’. Dat laat een ochtendblad als info weten, als Brunswijk wordt gevraagd of hij aan een coalitietop deelneemt die quorumzaakjes van het parlement met Bouterse moet bespreken. Brunswijk is terecht van mening, dat het staatshoofd niet de regie van het parlement in handen heeft. Brunswijk werkt niet aan die grondwettelijke omissies mee.

- “Hard times”. ‘Summa bem sribi na ini wan moi moi pyjama’. Niet het volk slaapt in die weelde. De leeghoofden vertelden ondertussen, dat SU niet is aangetast door een wereldcrisis. Wat vertelt men nu in Tammenga? “Hard times are coming, baby…”. Niet alleen dat komt na de (ver-)spilzucht en al dat weinig evenwichtige aan ‘showtime’ gedoe. ‘Harder times…, in de poli poli arena!’. “Waar is dat feestje…, nu?”. Maar ook weer een verhaal, dat ondernemers de Staat verder moeten financieren, indien een project wordt aangevangen? Wat is gemakkelijker om het nageslecht na 2015 of eerder, op te zadelen met de geaccumuleerde megaschulden? Is al eerder opgeschroefd en beproefd!

- Arrestatie. Een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen Janoekovitch van de Oekraïne. Wie vertelde ook weer, dat staatshoofden niet kunnen worden vervolgd, gearresteerd en voor het groene laken gesleept? Juist ja, de kampioenen in pajongwaaien beweren zulke ‘dinges’ nog steeds. Totdat D-day aanbreekt.

- Crapé. Weer zijn er duizenden zeeschildpadeieren gestroopt en op weg naar Paramaribo gegaan. Verschijnselen van een ‘staat in ontbinding’. Geen gezag! En de soevereiniteit van staat, loopt een deuk op bij het internationale WWF.

- Chaos. In Venezuela is de lente door middel van totaal volksverzet ingezet en het vertrek van Maduro ingeluid. Men komt er niet meer over heen, bij meer dan tien doden. Waaronder veelbelovende studenten. Teveel gebeurt in een gemangeld en eens zo stabiel land!

- Verdacht en ‘in love’ met amnestie? Kan een kortstondige liefde betekenen, als men daarvoor pathetisch kiest. Want nu is de eis, dat alle van moord en uitlokking verdachte individuen, terug moeten in de procesmolen van de Krijgsraad. Een procedure die al in 2000 werd gestart, miljoenen dollars en Euro’s kostte. Bovendien in afrondende fase van requisitoirs en strafeis verkeerde. Volgens de grond- en strafwet van de Republiek Suriname, kan de Krijgsraad in alle totaliteit nooit verzanden in een soortement aan bespottelijk gemaakte gelegenheidstrafkamer. Een staatsorgaan en werkarm van de Rechterlijke Macht (RM), welk door een absurdistisch aandoende politiek wordt gejojood of door middel van bekender corrupte elite, vanuit ziektedelen van de assemblée, bij herhaling gemanipuleerd. Meer nog in de wielen gereden. Onmogelijk, dat de Krijgsraad –staatsrechtelijk bij de Rechterlijke Macht (Hof van Justitie) gevestigd/ingedeeld– nu in het maatschappelijke als een gelegenheidsstrafkamer wordt gezien. Onkan! “Du na wroko bun, no so tan na yu oso (…), meki trawan du yu sani sondro friktie…”.

- CNN. Vigerend staatshoofd van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft de verslaggeving en camera-eenheden van CNN uit Venezuela verjaagd. Minstens één verslaggeefster wist te melden, dat zij door aanhangers van Maduro bij vertrek uit Venezuela werd gemolesteerd. Maduro schendt door het verjagen van CNN opnieuw een mensenrecht, dat zowel in de OAS-charters als in VN-verdragsteksten is verankerd. Namelijk de vrije vergaring en distributie van informatie. ‘Free gathering and free flow of info…, so bun’. Maduro komt met een togesverhaal, dat CNN aan oorlogsverslaggeving in Venezuela deed. Gezochte retoriek van een omhooggevallen fenomeen, inmiddels in paniek geraakt. Ziet spoken bij daglicht. Take notice: ‘Freedom of expression is a cornerstone of democratic rights and freedoms. In its very first session in 1946, before any human rights declarations or treaties had been adopted, the UN General Assembly adopted resolution 59(I) stating “Freedom of information is a fundamental human right and … the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated.” Freedom of expression is essential in enabling democracy, to work and public participation in decision-making. Citizens cannot exercise their right to vote effectively or take part in public decision-making if they do not have free access to information and ideas and are not able to express their views freely. Freedom of expression is thus not only important for individual dignity but also to participation, accountability and democracy. Violations of freedom of expression often go hand in hand with other violations, in particular the right to freedom of association and assembly’.

- Brede. Brood wordt weer duurder. Vijf centen per puntje meer op wat men al moest neertellen.

- Discipline. Gedragsverhoudingen verankerd in discipline binnen het Nationaal Leger, zouden niet meer naar behoren functioneren en ook nog tanende in geconstateerde beweging zijn geraakt? Waar zou dat nou weer aan liggen? Heel simpel. Een mentaliteitskwestie, verwerpelijke voorbeeldvorming en meerder verkeerde keuzes, in/van leidinggevende functionarissen.

- M.B. De televisieomroepster M.B. kreeg in beroep/appel, bevestiging van een tweejarig strafvonnis aan te horen. Opmerkelijk vonnis voor het in bezit hebben van een stevig gewicht aan cocaïne, dat bij aankomst in Nederland werd ontluikt. M.B. overweegt de Hoge Raad te adiëren. Het kan vriezen en het kan daarbij ook dooien.

-  S.”P”.W.  Piet W. heeft zijn hoop gevestigd op de deskundigheid, redelijkheid en natuurlijk enige vorm aan billijkheid van de Nederlandse rechters, wanneer  bevoegd verklaarde college, vonnis moet/mag wijzen in een megacocaïnezaak, die in Rotterdam wordt uitgeprocedeerd. Piet W. werd rond April 2012 in Barcelona aangehouden. Verzoek tot arrestatie, kwam van de Nederlandse Justitie.

- Roof. Het was weer zover, dat aan de Amsoistraat te Munder in Noordoost Paramaribo,  een winkelier werd overvallen en ontdaan van zijn bezittingen.

-    Fiscaal. De bruto toegevoegde waarde (btw), is politiek van hoogst zwaarwichtig belang. Daarom zal deze niet voor de algemene verkiezingen in 2015 worden aangevoerd. Elke regering die nu ‘btw’ zou invoeren, is bij huidig prijsniveau suïcidaal van herkomst verklaard.

-    Double. Natuurlijk hebben Lackin en Panka een ‘dubbele agenda’, bij het organiseren van een accommodatieconferentie die zogeheten ‘verzoening’ moet faciliteren. Dubbele agenda al op het moment, dat men verzwijgt “met wie of met wat” men zich moet verzoenen. Yere no! Als Surinaamse kinderen die enige tijd geleden in het buitenland voor hun geestelijke ontwikkeling zijn gaan wonen, in de maand Mei 2010 horen, dat Bouterse president van Suriname is geworden, bellen ze door emoties gevloerd naar Suriname en naar hun ouders in het bijzonder. Gebeurde al een generatie eerder in 1980, 1982, 1986, 1992 (…), toen de totale kweekvijver aan intellect wegbleef, vanwege wat zich allemaal in Suriname een mensenrechtenschendingen voordeed.  Dacht men nou echt, dat Panka en Lackin de instrumenten zouden mogen aandragen, bedienen of kunnen bezitten,  dat ouders zich hier verzoenen met de reeds verworpen fenomenen die in 1980 opstonden en daardoor/-mee ‘hoogverraad’ plegen aan het eigen nageslacht. ‘Take a very long walk…!’.    “Lovin’ parents are not the advocates of or for vice…”.   Betekenis?  ‘Vice is a practice, behavior, or habit generally considered immoral, depraved, or degrading in the associated society. In more minor usage, vice can refer to a fault, a negative character trait, a defect, an infirmity, or a bad or unhealthy habit (such as an addiction to smoking). Synonyms for vice include fault, depravity, sin, iniquity, wickedness, and corruption. The opposite of vice is virtue. Virtue is moral excellence. A virtue is a positive trait or quality deemed to be morally good and thus is valued as a foundation of principle and good moral being. Personal virtues are characteristics valued as promoting collective and individual greatness. The opposite of virtue is vice’. Virtue staat voor deugd. Betekenis van deugd? Een deugd kan een positieve eigenschap zijn, waar een bepaald persoon over beschikt. Het kan ook duiden op een ethisch goede manier van handelen. Helaas is daarmee, feitelijk alles gezegd. “Not one dictator has the monopoly on virtue…”!.   Niet een dictator heeft het monopolie op deugd. Niet één!

-    Tranga yesi. Neem een voorbeeld. Het Oekraïense parlement heeft president Janoekovitsj afgezet. Op 25 mei zijn er presidentsverkiezingen, zo heeft het parlement bepaald. Volgens een meerderheid heeft Janoekovitsj zich ten onrechte volmachten toegeëigend en kan hij zijn functie daarom niet meer uitoefenen. De president kon tot voor kort rekenen op de steun van de meerderheid, maar de afgelopen week hebben veel parlementariërs van zijn partij zich teruggetrokken. Ook is een deel overgelopen naar het kamp van de oppositie. Janoekovitsj zit inmiddels niet meer in Kiev, maar in de stad Charkov, zijn machtsbasis. Kort voordat het parlement besloot hem af te zetten, zei hij dat er “een staatsgreep” werd gepleegd. Hij voegde eraan toe dat hij niet zal aftreden en dat hij Oekraïne niet zal verlaten. Intussen heeft Moskou bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken haar tanden laten zien en verklaarde dreigend, dat de oppositie een akkoord heeft geschonden. Neen, het parlement stuurde de president bij meerderheid naar huis in de Oekraïne. Een soeverein buurland van Rusland. Het kan dus nog weer opnieuw gaan spannen, à la 1968 Tsjecho Slowakije  en de  Praagse lente van Dubchek of Georgie 2008 in Zuid-Ossetië. Over zelfbeschikkingsrechten gesproken. Tot zover informaties mede uit de Europese pers.

- ‘Freedom at last’. De Oekraïense oud-premier Joelia Timosjenko (53) is vrijgelaten. Getuigen zagen dat ze in een rolstoel in een auto werd gereden. Ze wuifde naar aanhangers. Timosjenko zat in een gevangenisziekenhuis in Charkov, waar ze streng werd bewaakt. Ze was in 2011 tot zeven jaar cel veroordeeld. Dat gebeurde in een omstreden proces waarin ze van machtsmisbruik en valsheid in geschrifte, werd beschuldigd. Rivaliteit gebroken en nu op de helling. Timosjenko was bij de vorige presidentsverkiezingen de grote rivaal van Janoekovitsj. Haar aanhangers en westerse leiders denken dat hij de hand had in de beschuldigingen tegen haar. Tot zover de Europese waarneming.

- Zweef teki. De kiek van Brunswijk, waarbij hij geldmiddelen tussen menigten gooit, is bepaald niet goed gevallen. Misschien wel bij mensen, waaraan elke vorm aan zelfrespect  en/of civilisatie ontbreekt. Dat kan rustig geconcludeerd worden uit een week lang van commentaren, ter zake wat zich in Brokopondo op een Abop-bijeenkomst, mocht manifesteren. ‘Banknotes in the wind’. Wat een land, wat een verwerpelijke vorm aan gemeenschapszin!

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 22.02.2014.

De Week in Retro 22.02.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Vooravond. Men staat aan het begin van wederom een zeer onproductief weekje. De mensen namen vrij. Op de vrijdag om te beginnen en de maandag om zo vijf dagen achtereen, eigenlijk niets nuttigs te hoeven doen. Op de actiever na natuurlijk. Alles weer georkestreerd door ‘de rampdag’ die door een handvol ontheemden in ere wordt gehouden. Eigenlijk tot en met het jaar 2015, want dan wordt die zinloze gein weer afgeschaft. Daar kan men nu al rustig van op aan. Net zo ook een opgedrongen ‘amnestie’ of in uiterst geval ‘gratie’ dan, op rationeler gronden zullen worden teruggedraaid. Want niemand in dit leven neemt ongestraft een ander mens het leven. De simplismen die dachten op de stoel van de Schepper te kunnen gaan zitten, zullen op een goede morgen in Hem hun meerdere moeten erkennen. ‘Trafassi, no sa de!’. Even deze week, in retrospectief nog af te sluiten.

- Aan: De Regering van Suriname

De Nationale Assemblee van Suriname

De Organisatie van Amerikaanse Staten

Paramaribo 2l februari 2014

Bij schrijven d.d. 6 februari 2014 heeft de minister van Buitenlandse Zaken, de heer W.G. Lackin, aan verschillende organisaties in Suriname kenbaar gemaakt dat door de Regering en De Nationale Assemblée, met technische ondersteuning van de Organisatie van Amerikaanse Staten, op 5 en 6 maart 2014 een conferentie zal worden gehouden over “ervaringen met nationale dialogen” in de Amerika’s en in Afrika. Volgens de minister kan door de conferentie een beter begrip ontstaan in de processen en de implicaties van uitvoering van een nationale dialoog in Suriname, “hetgeen uiteindelijk moet resulteren in het voorbereiden van de weg om het proces van verzoening in Suriname mogelijk te maken”. Onderstaande organisaties wensen naar aanleiding van deze aangekondigde conferentie het volgende onder uw aandacht te brengen.

1. Dat in het schrijven van de minister met geen enkele woord is aangegeven ten aanzien van welk onderwerp of welke gebeurtenis in Suriname een nationale dialoog gewenst is en welke verzoening, tussen welke partijen daarmee beoogd wordt. Dit is zeer bevreemdend omdat van een minister verwacht mag worden, dat hij in de aankondiging van de conferentie juist daarover duidelijkheid verschaft .

2. Dat De Nationale Assemblee nimmer aan de Surinaamse gemeenschap kenbaar heeft gemaakt, dat zij een nationale dialoog wenselijk acht ter voorbereiding van de weg naar een verzoening.

3. Dat uit opmerkingen van het lid van De Nationale Assemblée, de heer R. Panka, die mede indiener was van de initiatief Amnestiewet 2012, echter geconcludeerd moet worden dat de conferentie bedoeld is om maatschappelijk draagvlak te creëren voor de instelling van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Die commissie is voorgeschreven in de op 5 april

2012 aangenomen Amnestiewet 2012, welke wet de straffeloosheid van de verdachten van de moorden op 8 december 1982 moet garanderen.

4. Dat de Amnestiewet 2012 onmiskenbaar in strijd is met de Grondwet, het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten/vrijheden.

5. Dat met de aanname van die Amnestiewet 2012, de diepe sociale en politieke kloof die door de moorden op 15 prominente Surinaamse mannen in december 1982 is geslagen, weer volledig zichtbaar en voelbaar is in Suriname.

6. Dat duizenden Surinaamse burgers die vreedzaam geprotesteerd hebben tegen de

straffeloosheid voor de 8 december moordenaars en tegen de instelling van een Waarheids- en Verzoeningscommissie, door de President van Suriname en door leden van De Nationale Assemblée die de Amnestiewet 2012 hebben ingediend, tot “vijanden van het volk” zijn bestempeld.

7 . Dat de in bezoldigde dienst zijnde geestelijke adviseur van de President zelfs heeft

opgeroepen om voormelde vreedzame protesterende burgers “aan te pakken als staatsvijanden “.

8. Dat uit de voorgaande feiten zeker niet blijkt dat de huidige Regering van Suriname en de leden van De Nationale Assemblée die het initiatief hebben genomen tot de Amnestiewet 2012, de intentie hebben om ten aanzien van de op 8 december 1982 gepleegde moorden tot een verzoening te komen, nog daargelaten, dat onder de huidige omstandigheden alle morele en juridische voorwaarden voor een dergelijke verzoening ontbreken.

Op grond van het voorgaande wensen de onderstaande organisaties zich te distantiëren van de door de minister van Buitenlandse Zaken aangekondigde conferentie, indien en voor zover die conferentie bedoeld is:

a) om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de instelling van de in de Amnestiewet 2012 voorgeschreven Waarheids- en Verzoeningscommissie, en/of;

b) om een andere poging tot vermeende verzoening te ondernemen in verband met de op 8 december 1982 in Paramaribo gepleegde moorden op 15 prominente Surinaamse mannen, zonder dat de moordenaars berecht en zo nodig bestraft worden.

W.g.

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede

De Stichting 8 december 1982

De Vakcentrale C 47

 

- NOS.nl. ‘Het 8 December-strafproces blijft voorlopig geschorst. De Amnestiewet blijft van kracht. Dat zegt Auditeur-Militair Roy Elgin, de openbare aanklager in het strafproces. Door de uitspraak van Elgin lijkt het erop dat de hoofdverdachte, president Desi Bouterse, opnieuw de dans ontspringt’. Tot zover residerend verslaggever van NOS.nl. Samengevat (…), een acute vorm van ‘wishfull thinking’ en gebrek aan inschattingsvermogens. Wat niet goed zou zijn voor Nederland, zou wel onrechtmatig goed en wezenlijk zijn/blijven voor de plantage? Wat een mop!

- ‘By default’. Opmerkelijk, dat ambtenaren steeds meer de ‘prefuru’ hebben, aan “Jan en alleman” te vertellen, dat ze een bepaalde functie gaan krijgen/grijpen. Zo had men daar een Gilaard. Fenomeen wie aan een ieder die het wilde horen vertelde, dat Mercuur weg moet en dat hij BNL zou gaan worden. Maanden van te voren, werd dat gedoe aangejaagd. Nu heeft men daar ook nog de meer kleurrijke Peneux die doodgewoon vertelt, dat hij de man was/is op het Minov. In ieder geval is het wel steeds zo geweest, dat de weinige vormen aan bescheidenheid steeds weer resulteerden in een stoffige buiklanding met de scheve kont omhoog geplekt.

- Datra-barricade. “We willen dokter maandag op de polipost zien, hor meja. Geen gein anders venijn. Henar styling, bro”.

- ‘Drai ede Nico’. De Venezolaanse president Maduro dreigt journalisten van nieuwszender CNN het land uit te zetten, omdat de zender bevooroordeeld zou berichten over de rellen in Caracas. Als CNN de berichtgeving niet rectificeert, moeten de verslaggevers het land uit. Het is al dagen onrustig in Venezuela. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen bij protesten tegen de regering-Maduro. De betogers zijn vooral studenten die ontevreden zijn over het regeringsbeleid en het vertrek eisen van Maduro. De berichtgeving over de rellen wordt gecensureerd door de Venezolaanse regering. Zo werd de Colombiaanse zender NNTN24 van de kabel gehaald in het land toen het rechtstreeks verslag deed van de protesten. Maduro zegt dat de VS achter de recentelijke geweldsuitbarsting zitten. Volgens hem zendt CNN Amerikaanse propaganda uit via de zender CNN Español. CNN heeft nog niet gereageerd op het dreigement.

- Moord. Voor het doden van zijn vriendin, kreeg Fayzel W. een eis vanuit de vervolging aan de broek te hangen, inhoudende tien jaren gevangenisstraf.

- Vrouw. Gevechten tussen vrouwen van hoog tot laag op de maatschappelijke ladder gedetecteerd. ‘Sande dem mammie sa musu fu feti…, papi?’. “Moni nanga man…, so bun”.

- Karikatuur. Een zeer sterke pentekening in een ochtendblad. Kinderen die onder aan de Bosjebrug “knippa” verkopen, uit pure armoe gedreven en dan 17.5 miljoen ko’s aan Euro’s die in handen van criminelen, in de vorm van smeergelden belandden. Panoramisch allemaal, bij dat over de balk van de brug smijten met crimineel aangetaste volksvermogens. Ballast Nedam geeft de beschuldigingen toe. Ook de plek waar het geld naar toe werd gelsuisd. Maar de vervolging, laat in dit land zich weer van een allerbeste en innovatiever kant zien.

- 70.000. Ruim zeventig ton aan droga wordt vanuit Jamaica de haven van Paramaribo binnengedreven. In stalen containers die onderaan de schuit waren bevestigd. Lijkt op die gascilinders die aan een bakovenboot werd vastgelast en in Liverpool ontdekt. Of die ene versnellingsbak van een zware grondverzetmachine die voor een ‘overhaul’ naar Europa werd verscheept en bij opening gevuld bleek met sneeuwwitte cocaïne. Verzenders werden toch smoezelig zichtbaar gemaakt (…)? Met een flashlight in een zeer diepe doofpot waargenomen, zeker! Overhaul…? Van je neusgat, zal men bedoelen.

- ‘Frede wai’. Het is al zo vaak voorgekomen, dat de SU-pers wordt verjaagd bij hele en halve evenementen binnen onze landsgrenzen. Neem nou de Rambocus – coup van 11 Maart 1982. De Nederlandse pers hier plotsklaps aanwezig, mocht vrijelijk die militaire voor- en tegenbewegingen filmen. De SU-pers werd camera’s en andere spullen uit de handen gerukt, door overijverige kwakzalvers in groen gestoken. Natuurlijk verdwenen de merken als ‘Nikon’, dan als sneeuw voor de zon. Daarom is het goed, dat men heden ten dage opkomt voor z’n nationale vrije persrechten. Wat de buitenlandse pers mag doen op ons grondgebied, is geen prerogatief om de nationale pers te hinderen bij uitoefening van opgedragen taken en vakhandelingen. Prima tegenactie. En het niet bij een enkele laten, is het devies!

- NF. De nietigheid van de gewijzigde amnestiewet tot verwording in een paskwil, vormt voor het Nieuw Front, grondleiding voor boycot van een Lackin/Panka plan om feitelijk de voortgang van het 08 December 1982 strafproces alsnog/opnieuw, in de wielen te rijden. Ook de Stichting 08 December, Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Vakcentrale C 47 die zich allen opwerpen voor gerechtigheid, daadwerkelijk onverstoorde vervolging/berechting van daders die mensenrechten schenden, zijn uitgekomen met een afwijzende tekst van/voor de Panka/Lacking planologie.

- Oekraïne. Leiders van de Oekraïense oppositie en president Janoekovitsj hebben na bemiddeling van Europese ministers en Rusland een akkoord bereikt om een eind te maken aan het geweld en om uit de politieke impasse te komen in Oekraïne. 1. Binnen 48 uur na ondertekening treedt de oude grondwet uit 2004 weer in werking. Tien dagen na de ondertekening van het akkoord vormen de ondertekenaars een coalitie die een regering van nationale eenheid moet vormen. 2. Hervorming van de grondwet die de macht van president, regering en parlement definieert. De hervorming moet in september 2014 zijn afgerond. 3. Presidentsverkiezingen worden uiterlijk december 2014 gehouden. Er komt een herziening van de kieswetten en een nieuwe kiescommissie wordt ingesteld. 4. Onderzoek naar het recente geweld, onder toezicht van de Raad van Europa. 5. De regering zal geen noodtoestand uitroepen. De regering en de oppositie zullen afzien van geweld. Het parlement zal een nieuwe amnestieregeling aannemen. Beide partijen zullen serieuze pogingen ondernemen om het leven in de steden en dorpen te normaliseren. Alle illegale wapens worden binnen 24 uur overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken nadat de wet, zoals genoemd in punt 1, van kracht is geworden. 6. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Polen en de Speciale Vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie roepen op tot een onmiddellijk eind van alle geweld en confrontatie. Tot zover de Europese pers. En nu dus maar hopen dat het allemaal standhoudt.

- Fundamenteel. Een basis-/fundamenteel gegeven is niet verwoord, bij de illusoire plannen van Lackin/Panka. Men wil naar een soortement ‘verzoening’ gaan. Echter is het onvermogen opnieuw gebleken, ‘grat hari’ te kunnen stellen, “…waar men zich mee zou moeten verzoenen…?”. Met de vele lijken die zijn gemaakt/-produceerd door het regiem 25 Februari 1980 – 1992? Met de moordenaars en/of hoofdverantwoordelijke uitvoerders/opdrachtgevers? De uitlokkers/planmakers/ophitsers? Verzoening met wie en of wat? Verzoenen met de gedachte, dat ze allemaal nooit meer terugkomen? Verzoenen met een opgelegd trauma? Of verzoening voor de criminele daders die de gewetensvraagstukken niet meer aankunnen? Panka/Lackin weten echt niet, waaraan ‘in opdracht’ is begonnen. Dat is nog het ergste aan geheel. In ieder geval, lijkt het allemaal op de bekender ‘korte bocht’ die beschreven moet worden ten gunste van dictaat en dictatuur. Immers werkt de volksvertegenwoordiging al maanden op een niveau dat om te gillen is. In dat nietige aan bestuur en gecreëerd vacuüm, denken Panka/Lackin hun gramschap te kunnen afdrukken en opleggen. Men weet echt niet, waaraan voornoemde vrijdom van impuls werd verleend. Buiten elke realiteitszin geworpen.

- EBS. Een gebed zonder einde. Op de vrijdagmorgen weer van die korte aan / uit stroomstoten, waar menig compressor “schadevrij” op zit te wachten. Het is en blijft een gotspe.

- Populistische kretologie. Dubbele nationaliteit of duo-staatsburgerschap, wordt voor Somohardjo een verkiezingsissue. Populisme ten top voor iemand die al twee of driemaal de SU-nationaliteit ofwel het staatsburgerschap van ons land heeft moeten bevechten. De laatste keer moest Ajodhia hem helpen met een teruggave van het SU-staatsburgerschap. Had die het maar niet gedaan! Laat het duidelijk zijn, dat Somohardjo nu weer niet duidelijk aangeeft, met welk land hij een ‘dubbele nationaliteit’ wil hebben. Misschien wel met Indonesia. Want onze samenlevingen moeten wel goed weten, dat Nederland in bepaalde gevallen een dubbele en dus ‘verplichte buitenlandse nationaliteit’ vanuit bepaalde staten, met tegenzin gedoogt. Zoals misschien de Franse en Marokkaanse. Maar iedere handeling, waarbij de/een vreemde nationaliteit gaat domineren, het Nederlanderschap niet in de ijskast belandt (…), maar heel gewoon wordt afgenomen. Opstelten, Teeve en anderen in het kabinet Rutte, zijn van afnemen niet anders dan groot voorstander. Tenzij men humanitair weer moet inspringen, bijvoorbeeld en indien zich levensgevaar voordoet. Meer ingeval van een opgedrongen vluchtelingenstatus en/of statenloosheid. Ook dat weet Somohardjo maar al te goed. Maar verzwijgt die zaken, in zijn ernstig misleidende verhaling. Zo heeft hij in de eerste helft van de jaren zeventig, ter zake nationaliteiten en opportunisme, vrees opgeroepen bij de Surinaamse mens en honderden Javanen van SU-afkomst, tot vertrek naar Nederland misleid. Waarna deze zielen, voor November 1975 bij bosjes naar de kou zijn afgevoerd. Eigenlijk moet Somohardjo zich noch met migratie, noch met nationaliteiten of staatsburgerschappen bemoeien of bezighouden. Komen alleen maar ongelukken en in ieder geval rampspoed van.

- Maduro. Wie nu met ondernemingen naar het Venezuela van Maduro vliegt, vraagt om grote problemen. Daarom staken luchtvaartmaatschappijen hun diensten. Om de veiligheid van het kostbare materieel en de financiële tegoeden die men maar niet los kan krijgen uit het armlastig geraakte Venezuela. De USA heeft nu door de nood gedwongen, maatregelen tegen Caracas in het vooruitzicht gesteld. Want de chaos in het Venezuela van nu en op het westelijk halfrond geplekt, heeft lang genoeg geduurd. Het onbeheerste gedrag, wat oorsprong vindt in het Chávisme, lijkt nu ook naar Paramaribo te zijn overgewaaid. Waar ongevraagd verklaringen uit Caracas worden gelanceerd, vanuit een schampere diplomatieke vertegenwoordiging. De Venezolaanse beschuldigingen aan het adres van de USA, worden nu ook ter stede gepareerd en afdoend beantwoord. Als men even over de grenzen met het Internet kijkt, kunnen twee zaken worden waargenomen. Complete chaos in verschillende steden van Venezuela en een stringente waarschuwing van het Amerikaanse staatshoofd, dat er intussen genoeg is gezien om de afdoende maatregelen beloofd in te zetten. Genoeg verschijnselen op wereldfora, alleen al in 2012, waarbij weerzinwekkende en grensoverschrijdende problemen niet meteen werden aangepakt en de totale omval van staten, mocht worden geregistreerd. ‘Time always will tell in time…, on Obama’s watch’.

- 10 jaar. Tien jaar celstraf werd geëist, tegen de Braziliaan met toepasselijke naam van Jailson D. Jailson. Roof en geweldsmishandeling in vereniging gepleegd op het Surinaams grondgebied, ligt ten grondslag aan de strafeis voor langdurig jailverblijf.

- 00227. Inbreuk op de mobiele telefoonnummers in SU. Meteen deleten. Het ingangsnummer, verwijst naar een ‘hack-situatie’ die vanuit een duister land in Afrika wordt aangestuurd. In dit geval Niger!

- ‘Ala dey sani’. Iedere dag opnieuw kan men lezen, dat organisaties en dienstverleners –personen, bedrijven, NGO’s…, etc– niet betaald zijn door een schuldaccumulerende overheid. Daadwerkelijke levering, stelt zich weer kranig op versus wanbetaling. In sommige gevallen meer dan een decennium. Wat zei de regeringsleiding vanaf het jaar 2010? ‘Iedereen wordt betaald…’. Grapje!

- ‘Wake up call’. Voortvarendheid is geen relatief begrip. Sinds wanneer wordt dat opgelijnd aan de redelijkheid, de billijkheid van rechtsproduct(-en) en opgelegd termijn. Die zijn absoluut en kan bepaald geen hand mee worden gelicht. Het Hof van Justitie heeft een dwingend vonnis uitgevaardigd om het strafproces, dat zich tegen uitlokkers en moordenaars richt (…), in ieder geval per ommegaand te hervatten. In levendig geval, ter zake de aanklacht –op naam van E.R.– lang geleden uitgevaardigd. De man wil berecht worden. Volgens wet en recht in de rechtsstaat. Niet halfwas of corrupt verstoord door discutabele politici. Procesgang tot aan het te lezen eindvonnis, in een rechtsstaatgedachte ontsproten. Wil requisitoir, strafeis of verzoek om vrijspraak, degelijk en voortvarend ter terechtzitting als eindoordeel aanhoren. Na meer dan een decennium aan onzekerheden en kwaadaardig oponthoud te hebben beleefd. Geen bochtenwerk meer, maar een ingezet strafproces nu strak en eerlijk afmaken. Volgens de wet en regelgeving die door de wijzen van weleer in strafvordering (Sv.) werden verankerd. Inbreuk van de politiek, wordt in ieder geval niet langer door het hoogste rechtscollege geduld. Het Openbaar Ministerie kan nu alleen nog maar de redelijkheid en billijkheid, binnen acceptabel termijn ophouden en eigenlijk niets anders. Het is overige beklaagden in de case van 15 gepleegde gruwelmoorden –op de rampdag van 08 December 1982– mede geraden om de weg van E.R. eerder op te gaan en zich ingeval van “onschuld” gerechtelijk te ontdoen en/of verschonen van levenslang ‘stigma’. Het rekenen op of zich verschuilen achter ‘een prul aan obstructief wetsproduct’, zal niets en niemand langer helpen om onbevlekt of onbesproken (…), door een ‘rest aan gegeven leven’ te mogen gaan. Dat is en wordt de realiteit van alle dag. Niets anders…, in dit deplorabel collectief en/of individueel te duiden vraagstuk.

- Geen boodschap aan. De Nieuw Front coalitie heeft geen enkele behoefte om deel te nemen aan een door Panka en Lackin c.s. ingezette poging om een zogenaamde dialoogconferentie op te starten. Enkel en alleen om ondersteuning te verlenen aan de ‘amnestiepaskwil’ die in Mei 2012 uit een duvelsdoos werd getoverd om moordenaars en uitlokkers van moord, een vrijgeleide te geven en straffeloos te houden. Een excerpt uit de boycotverklaring van het Nieuw Front, welke elders in extenso zal worden meegenomen: ‘De Nieuw Front-fractie in De Nationale Assemblee wenst het volgende met de samenleving te delen.
Zoals bekend is in 2012 de bestaande Amnestiewet gewijzigd, waarbij aan plegers van ernstige mensenrechtenschendingen, in strijd met de principes van de rechtsstaat en de onafhankelijke rechtsgang, amnestie werd verleend door de vertegenwoordigers van de coalitie bestaande uit de Megacombinatie, PL en ABOP in De Nationale Assemblée. Dat deze wetswijziging in flagrante strijd is met onze Grondwet en met het internationaal recht, is de samenleving duidelijk bekend. Deze gedachte vindt ondersteuning bij zowel nationale als internationale ter zake deskundigen en organisaties. Het gevoelen is dat de regering met deze conferentie, op een haar accommoderende wijze, een kader probeert te scheppen voor uitvoering van de amnestiewet, dat het in deze gaat om het exploiteren van een mogelijkheid, die naar de regering denkt, enige legitimatie zal genereren voor de nietige amnestiewet. In dit kader wordt de regering geadviseerd de gelden van het volk, die zij wederom in ruime mate zal besteden aan deze conferentie, beter aan te wenden om de daadwerkelijke noden van het Surinaamse volk te lenigen.
Gelet op het bovenstaande distantieert de Nieuw Front fractie zich van elke actie welke inhoudt de ondermijning van onze Grondwet, verdragen, nationale- en internationale rechtspraak en zal derhalve niet participeren in genoemde conferentie’. Tot zover een excerpt uit de Nieuw Front – verklaring van 20 Februari 2014. Spreekt allemaal voor zich.

‘Wroko’. Een opgeblazen hypotheekmarkt in de USA wordt doorgeprikt en de wereldeconomie gaat ten gevolge daarvan in crises. In SU lopen de leeghoofden te schreeuwen, dat de mondiale crisis ons land niet of nauwelijks heeft getroffen. In die ijdele hoop verzonk men in allerlei ander zaakjes, zoals het aankomen met zogenaamde wetsproducten die bepaalde mensen het vege lijf van strafbaarstelling en vonnisveroordelingen moest redden. Het werk van Telting en Hildenberg gaf intussen een comfortabele en tegelijkertijd kwetsbare buffer. Er werd tijdens bekender ‘windfall’, door de hoge goud- en olieprijs geroepen, dat er een reservefonds voor moeilijke tijden moest komen. Het tegendeel bleek. Men ging als vanouds verspillen. Wat is de situatie nu? De ratingbureaus geven negatiever geluiden. De werkloosheid neemt met grote stappen toe. De criminaliteit overspoelt. Men werkt met goedkope krachten uit het buitenland, conform wat er ook in Nederland gebeurt. Goedkope krachten uit het voormalig Oostblok. Grensbeperkingen voor migranten opgeheven. Horecapersoneel en truckchauffeurs in de transport zijn hun vaste banen kwijt aan Spanjaarden, Roemenen, Hongaren, Bulgaren en Polen. Contracten worden niet verlengd, bedrijven sluiten of worden doorverkocht aan karteldeelnemers, die de oude werkers van jaren gewoon op straat zetten of wegdrukken. Bedrijven verplaatsen zich naar oostelijk gelegen landen, waar de arbeid goedkoop en voor het oprapen ligt. Dat is het algemene beeld. En daarom willen zoveel personen met een SU-achtergrond naar ons land overkomen en ook hier dan maar het geluk beproeven. Het is intussen wat geworden. Chinezen, Brazilianen, personen met een SU achtergrond uit de 17% werkloze Surineds in NL, komen het overzee uitproberen. Daarnaast ook Haïtianen, Turken, Fillipinos…, etcetera etcetera. Als de zaak in Venezuela in elkaar kwakt, heeft men die allemaal ook met nevenschikkende problemen erbij. Nu al staan de Brazilianen elkaar en andersoortig goudzoekende naar het leven. Kan men dat allemaal wel verhappen? Jules Wijdenbosch riep jaren achtereen om een bevolkingspolitiek. Waar is dat ding (…), na zowat driejaren ‘plus’ aan Bouterse-regering gebleven? Ergens aan een gujaveboom blijven hangen. Op de dinsdag jl. sloot Alcoa Pittsburgh, in Australie een enorme aluminiumsmelter en twee walserijen. De auto-industrie gaat geheel terug naar Japan/Korea en de Amerikaanse merken zoals Ford en GM, hebben sluiting ‘down under’ aangezegd. Het gaat niet goed en een kwakkelregering geeft ons land hier, alleen maar koppijn. De rating van Bouterse’s ‘popi’, lijkt intussen op een te verwaarlozen statistiek en is de hoop er weer op gevestigd, een blijkbaar solider antwoord te geven. Een gelegener en gedrevener fenomeen, dat uit opposantenhoek komt. Ja…, en dan de Venezolaanse contracten die SU met Chávez nu wijlen sloot. Hoe lang nog valide? Men is weer gewaarschuwd. Samenvattend voor wat? Neem dit dan maar mee: – een nog groter influx van immigranten; een nog grotere druk op de arbeidsmarkt met een zogeheten minimumloonmanie; verdere terugval en afkalving in de mijnbouwindustrie en een vervelende rekening als ‘back fire’ (…), omdat men de goudreserves verkocht die de SRD betalende munt potentieel en solider moest dekken. Doemdenken? Neen! Gewoon de kale feiten. Op de woensdagochtend een verhaal dat ook de staatsadministratie zaken laat zien, die absoluut niet kloppen? Wetgeving die wordt gepubliceerd, zonder dat de Staatsraad ernaar heeft kunnen kijken? “PSA pesa Staatsraad, zomaar go miti nanga Staatsblad”. Met andere woorden is De Nationale Assemblee al in verlamming en nu wordt de Staatsraad genegeerd/-passeerd? Omissies? Neen, een mozaïek aan onvermogen, om het land ordentelijk te kunnen besturen. Parlementloos, staatsraadloos en budgetloos. Is er niets loos? OK dan! Alleen die dikke jongen uit het proletariërdoosje van ‘baka dyari tori’, heeft het dan toch bij het rechte eind? Wat een bizarre mop…, elke dag weer op die ‘goebbelsiaanse staatsradio’! Door de belastingbetaler bezoldigd en bekostigd. Helaas voor dat schismatieke geblaf aan verschijnsel, ook de langste ‘bezondigeind tijd en adem’, in ons mooier land geëxerceerd. En dan toch nog Newmont en Iamgold aanzeggen (…), dat juristen ze zullen aanpakken. Hen dwingend sommeren, de beloofde investeringen te plegen en wel voor 2015? Kent men dat zaakje nog dat men tijdens de revo wilde roepen? “Meki dem kom, wi e wakti dem…!”. Dat is wat in de ‘board of directors’, niet onmogelijk nu wel wordt gezongen. In de olie willen de oliebaronnen ook nog een andersoortige prijsmodulatie. Niet waar…? Lees maar mee op de dinsdagavond, als men die vogels –in intellectuele zin– tenminste kan volgen! ‘The head of the world’s largest oil trading firm has called for an overhaul of the Brent Crude benchmark oil price. Ian Taylor, the chief executive of Vitol, says Brent is no longer efficient as a price and should include other global oil grades. A leading oil analyst at Citigroup, Seth Klein, has also called Brent a “broken” benchmark. Platts, the price reporting agency, says change may be necessary, but not yet. Brent crude is taken from a basket of just four streams of crude taken from the North Sea and the price is dependent on a limited number of factors. Generally, the price is resilient because of declining North Sea oil supply, the redirecting of Russian supplies from Europe towards Asia, and increasing demand for North Sea oil from China and South Korea wishing to diversify their supply chains. Consequence! ‘When you do get softness in the Asia markets, when you do get a big surge in Brazilian production, when you do see the US imports dropping off a cliff because shale oil production is going through the roof, Brent doesn’t seem to move at all. Nothing moves the needle’. In SU is men intussen blij geraakt met een verhaal, dat de Staat gaat bezuinigen en de uitgaven zal mogen rationaliseren? Veel te laat. Met 50.000 ambtenaren en profiteurs die op hun salarissen/schadeloossstellingen/emolumenten wachten? Ook op de aanstormende 27 Februari 2014? Leuk en uitermate consumptief bedoeld verhaaltje. http://www.bbc.co.uk/news/business-26251395.

- Megalomane kiek en gangsterisme. Het is zijn ‘kiek’ om Surinaamse mensen in het openbaar geld toe te werpen. Dan moet hij maar met zijn primitieve kiek doorgaan en de menswaardigheid van de Surinamer publiekelijk en in het algemeen blijven aantasten. Brunswijk smijt met geld in het openbaar. Tijdens concerten, politieke vergaderingen en het opportunistisch binnenrijden van bepaalde dorpen. Zo houdt hij mensen in afhankelijkheid. Totdat het uit de hand loopt en een stoot aan ‘back fire’ de ‘middeleeuwse gedraging’ zal beëindigen. Intussen, mag Brunswijk nog eventjes van zijn onmenswaardige kiek blijven genieten. Een gedegenereerde vorm aan machtswellust die met de genen kwam meewaaien. De medemens in katibo en afhankelijkheid houdend. Als iedereen in Moengo of Moegtotapu rijk was of mocht zijn, waar zou deze Brunswijk zijn geweest om zijn belachelijke kiek primair te kunnen nemen? No where!

- Guyana. Het buurland wordt gezien als een heftige drugsstaat door een piek in het detecteren van maffiapraktijken (…), waar de internationale gemeenschap en opsporing niet meer omheen kwamen. De zorg die men daarbij mag hebben, is dat het kookpunt –ook voor het beeld op Suriname– langzaam maar zeker, wordt bereikt. Het is alsof men de juiste gelegenheid of het “moment supreme” afwacht. In ieder geval zal niemand, maar dan ook niemand, enige opmerking/ophef mogen maken, dat er niet afdoend is gewaarschuwd voor de herhaalde aantasting van de nationale soevereiniteit door bekender misdaadkolieken. Er is met grote regelmaat op bepaalde tendensen gewezen. Alle gedoe is inmiddels terug te vinden op het Internet, dat men in elke uithoek van de wereld erop na kan trekken. Enkel met invoeren ofwel “googelen” van een aantal kleurrijker namen. ‘No sweat at all’. Guyana nu…, wat komt er morgen van? Juist ja! Van Cartagena over Cali, via Boa Vista tot Albina en terug, zijn de monitoren resultaatgericht en op z’n scherpst gesteld. ‘Gar kein scan aufgabe…’.

- Badr Hari. Krijgt Badr Hari een nieuwe kans om zijn vechtsportcarrière, voort te zetten? Of zet de rechter een streep door de rekening. Door middel van veroordeling tot gevangenisstraf? Vrijdag hoort Hari het vonnis in zijn strafzaak. Gevolg van een reeks geweldsfeiten. Het ziet er in deze fase van het proces niet naar uit, dat Hari (29) binnen afzienbare tijd weer in een strafcel belandt. Ook bij veroordeling zal Hari zich naar verwachting relatief vrij kunnen blijven bewegen. De rechtbank schortte zijn voorarrest een jaar geleden voor onbepaalde tijd en onder stringenter voorwaarden op. Hari zat toen ongeveer 6 maanden vast. Als er een straf volgt die de 6 maanden overstijgt, kan de rechter ‘in theorie’ de schorsing opheffen en bepalen, dat Hari terug gaat naar de cel. Zo’n scenario is voor de optimisten onwaarschijnlijk. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft er vooralsnog niet om gevraagd. De rechter beëindigt maar zeer gering en op eigen initiatief, een schorsing van het voorarrest. ‘Friday is D-day’.

- Integriteit en rechtsstaat. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft dinsdag jl. de chef van de Colombiaanse strijdkrachten ontslagen. Generaal Leonardo Barrero moet vertrekken omdat hij kwaad heeft gesproken van de aanklagers die onderzoek doen naar militairen. Deze worden ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot buitengerechtelijke moorden. Barrero beledigde de rechtspraak in een telefoongesprek, dat in het afgelopen weekend openbaar werd gemaakt. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar omkoping van hooggeplaatste militairen en heeft in dat kader diverse gesprekken opgenomen. In een van de gesprekken, gepubliceerd door het tijdschrift ‘Semana’, zegt Barrero tegen een kolonel die vastzit, in verband met buitenrechtelijke moorden, dat de aanklagers ‘een stelletje eikels’ zijn. Hij liet doorschemeren een campagne op touw te willen zetten (…), om de aanklagers in een kwaad daglicht te stellen. Colombiaanse militairen worden beschuldigd van honderden buitenrechtelijke moorden…, gepleegd sinds 2008. Ze zouden de slachtoffers in uniformen hebben gehesen en vervolgens hebben gedaan alsof het guerrillastrijders betrof die in de strijd gesneuveld waren.

- Opvallend. Nog voordat verkiezingen in dit land uitgeschreven zijn of worden voorbereid, wanen mensen al de overwinning binnen te hebben en de hunne geheel is geworden. Zowel op macropolitiek- als micro-verenigingsniveau, leeft die waanveronderstelling.

- Somo. De leider van de PL, houdt langdurig vakantie in het buitenland. Zo kan er dus ook geen politieke top –voorzover die nog bestaat– binnen de gecorrodeerde mega-combinatie ‘plus’, worden uitgeschreven. Intussen, wil men de samenleving van alles en nog wat wijsmaken. Een rechtstreeks gevolg daarvan (…), een hoop onzin in de ether te lanceren. Verlamming van het parlementaire werk, werd wederom schoolvoorbeeld. Het uitblijven van begrotingsafsluiting en behandeling een aansluitend geheel. Men is nu in de fase beland, dat vanuit ontluisterende infantiliteit –de schuld van dit al– aan een ieder die dat wil horen, moet worden doorgegeven. Men is niet langer voor het belang van land of volk aan het werk. Maar ontvangt en ‘casht’ wel de absurdistisch aandoende vergoedingen. De politieke ‘catch’ is nu, om helemaal zogenaamd niets te kunnen doen en toch de vergoedingen van hoog tot laag te toucheren, op te strijken dan wel te souperen.

- Twaalf zetels. Somohardjo wil twaalf gereserveerde zetels hebben, indien hij een coalitie aangaat met welke partij dan ook. Ter linker- of ter rechterzijde? Maakt allemaal niet uit. Twee vragen. Hoe zit of steekt dat ideologisch in elkaar en vanuit welke inspanning, sinds de terugkeer uit ballingschap van Somohardjo, kan een dergelijke eis worden gewettigd of gerechtvaardigd? Hoogspel in de politiek, is daadwerkelijk voor kunstenaars weggelegd die de lading kunnen dragen. Bedrog aan het eigene is en blijft een bezigheid die op den duur goed stuk loopt. Politieke sentimenten op etnische bases handhaven, leidt door uitputting op den duur tot een weinig zaligmakende buiklanding. Wat was de bijdrage en de toegevoegde waarde van Somohardjo in de afgelopen tien jaar, behalve dat hij dan in een spagaat verzandde met een been in Rotterdam of Djokja en een ander been in Paramaribo aan de Anton Dragtenweg en/of alternatieve adressering? Misschien kan Somohardjo zelf aangeven, wat die toegevoegde waarde is behalve dan politiek verraad, misleiding, de spilzucht van volksvermogens en de vele rechtszaken die hij moest bezoeken. Simpel, wegens financieel onvertogen of maatschappelijk weinig geaccepteerde handelwijzen. Zowel hier als overzee. Wat waren zo de toegevoegde waarden, dat de BEP zich wil fuseren met Somohardjo? Terwijl men heel goed weet, dat ABOP van Brunswijk betere papieren heeft, sinds een zogenaamde verzetsperiode. Een era die culmineerde in dodelijk geweld, tussen 1986 en 1992. Kortom: “…wat is de toegevoegde waarde van Paul Hendrik Salam Somohardjo…”. In een tijdspanne van 1973 tot aan het heden? De man met de rode jas, is weer aan zet.

- Vervelend. ‘Meisje wat doe je, nou?’. “For the love of my honey…”, had ze van alles gepropt in haar lichaam om lief te zijn voor haar vriend. Overal waar het maar even kon, ging de cocaïneverpakking erin. Jawel, ook daar!

- Weetje weetje. Niemand weet zogenaamd. Wel wel wel, Bosje deed het ‘overnight’ in 2000. Rachied “Moms” Doekhie als voorbeeld genomen, werd gewoon van de ene dag op de andere overgeplant vanuit Nickerie naar de zoute modder van Nieuw Amsterdam. Daar moest hij districtscommissaris komen spelen, met een tijdelijk onderkomen in River Club Hotel te Leonsberg. Elke ochtend in alle vroegte, nam Momsie dan een veerbootje om op tijd in het commissariaat te zijn en daar DNA-/Districts-/Ressortraadsverkiezingen voor te bereiden. Op de verkiezingsdag zelf kreeg hij op de valreep ook nog bezoek van de OAS waarneming en zijn vriend Bouterse die met een helikopter landde en de “roti’skapu” annex “doksa” persoonlijk kwam ophalen. Dus al die mensen die voor DC spelen en beweren van niets af te weten, hebben natuurlijk maar weinig van de geschiedenis opgestoken. Vijftien jaren geleden, werd er gewoon ‘overnight’ gemuteerd en maar zeer weinigen konden morren. Let dus goed op, dat de wekker op een goede morgen niet in een heel andere lokaliteit komt te staan dan de nacht daarvoor. Vraag Momsie of dat wel of niet kan. Overigens heeft Van Dijk – Silos het op afgelopen zondag, niet voor een allereerste keer gezegd en aangegeven, dat zij als voorzitter OKB op een verkiezingsavond (…), een districtscommissaris in Paramaribo betrapte. De man had na de sluiting van de stemlokalen, de verzamelde stembussen het zegel opengebroken en zat klaarblijkelijk zonder enig toezicht te mieren. Hij heeft het geweten. Gelukkig is die doortrapte gladiool niet meer in de dienst.

- Faya. Het lijkt er veel op, dat onder niet erg gewaardeerde logistiek, het licht in een bepaalde straat te Saramacca aanging. Het voorwerk werd namelijk door de lokale NDP-besturen gedaan. Tot ieders verbazing in de ‘lokale paarse organisaties’ van Saramacca, kwam daar in de Gangaram Pandaystraat zeer plotseling een afgewezen voorman opduiken. Malhoe, ‘so bun’. En die ging er ongevraagd met de oneigenlijke verdiensten vandoor, alsof hij de EBS in eigendom heeft. Deed alsof Saramacca, de ‘let a faya’ aan hem te danken had. Al enige tijd zeer grote problemen met de groep die onder Badr Sital gewerkt heeft, aan de verbetering van leefomstandigheden in voornoemd district. Ook in Wanica zijn er ‘ma ma bigi problemas’, met de partij van “Neks no fout”. Daar blijkt alles fout te zijn, nadat Tjallie Pahlad zodanig is gekwetst, dat hij zelfs zijn kinderen heeft opgeroepen (…), nooit in de politiek te gaan. “Ondank is ’s wereldsloon…, oom Tjallie”, wordt in koor geroepen. Had hij op zijn niveau wel moeten weten. ‘Dem man dati no habi mati…’, zou Arron eens zijn vrinden hebben voorgehouden.

- Sharmilla. Een excerpt uit een ingezonden artikel, welk deze week op ‘starnieuws.com’ werd geplekt en van Mr.Drs.Sharmila Kalidien-Mansaram hand blijkt. Tekst: ‘Had de korpschef het over ruim 4000 berovingen per jaar en zijn ontevredenheid over het KPS, naar alle waarschijnlijkheid liggen de werkelijke cijfers significant hoger. Indien we een kleine rekensom maken, dan betekent het dat er dagelijks een flink aantal berovingen plaatsvindt in ons land. In ieder geval meer dan genoeg om vast te stellen dat het veiligheidsgevoel bij de burgers, naar het vriespunt is gedaald. Daarvoor hoef je geen deskundige te zijn. Gooi de topic maar op de social media en zie dan de honderden reacties die binnenstromen. Ik heb de topic criminaliteit en doodstraf op mijn Facebook page gegooid en de reacties liegen er niet om….’. Tot zover de schrijfster. 4000 gedeeld door 365? Tussen de tien en vijftien berovingen per dag of meer! het binnelands gewapend conflict zet zich verspreid voort. https://www.google.com/search?q=Sharmila+Kalidien-Mansaram+facebook&rls http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21750

- RB. Volgens Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is de huidige politiekvoering ‘gangster business’. Spreekt natuurlijk voor zichzelf. “As long as mister Brunswijk speaks for himself…”, liet een waarnemer nu reeds weten.

- DNA. Na telefonisch onderhoud gepleegd te hebben met de in Nederland vertoevende Jennifer Geerlings Simons, heeft de vice voorzitter van De Nationale Assemblée, Mr. Ruth Wijdenbosch, besloten geen openbare vergadering voor het parlement te convoceren. Het land staat compleet stil. ‘What’s next in the box…?’.

- Nucleair. De nucleaire top, de Nucleair Security Summit 2014 met 58 regeringsleiders en vijfduizend delegatieleden in Den Haag, heeft een gerelateerde bijeenkomst in Amsterdam. Dit heeft een woordvoerder van de gemeente Amsterdam gisteren bevestigd. In Den Haag gaat het om de grootste top ooit die tot doel heeft terrorisme tegen te gaan. In Amsterdam komen vooral ceo’s van grote bedrijven. Volgens de woordvoerder van de burgemeester betreft het één van de nevenbijeenkomsten van de Haagse top met regeringsleiders. Daarnaast zullen mogelijk nog hooggeplaatste afgevaardigden of regeringsleiders in de grote hotels van de stad komen logeren. Niet uitgesloten is dat ook actievoerders naar Amsterdam zullen trekken. Officiële protesten moeten worden aangemeld, ambtenaren in de stad inventariseren op dit moment of demonstraties zijn aangemeld. Naar verwachting zullen demonstranten uitwijken naar Amsterdam omdat Den Haag door alle veiligheidsmaatregelen potdicht zit.

- BBC. ‘Venezuela’s President Nicolas Maduro is expelling three US consular officials, accusing them of meeting students involved in anti-government protests. The country has seen growing political tension and rallies, with three protesters dying in clashes last week. An arrest warrant has been issued for opposition leader Leopoldo Lopez, who has pledged to lead a march in the capital Caracas on Tuesday……’. “So what is new, comin’ from Maduro’s dictatorship?”

- Bloody. Geen respect voor de slachtoffers. In geuren en kleuren mocht men maandagmorgen aan het ontbijt, wederom genieten van de wijze hoe lijkenpikkers bij een ochtendblad, heftig en bloedstollend een zoveelste verkeersongeval ter hoogte van de Boomskreek publiekvriendelijk, mochten verslaan. Het lijken wel vampiers uit een deplorabele en budgetloze C-film die aan het werk gingen. Bloeddorstige uit een achterbuurt van Mumbai die naar hun vliering terugvlogen en dit fenomeen van dronkenmanwerk, nog even meepikten en transfereerden naar de even bloeddorstige eindredacteur. ‘Good morning Sranan’.

- Dieven en oplichters. Men komt ze nu ook in de randsteden tegen. Komen aan de poort hangen en bedelen. En als zij denken de honden te kunnen ontwijken, klimt men ook nog in een vruchtenboom. Wel wel wel. Eentje moest het met de dood bekopen bij het vermoedelijke stelen van autohoeklenzen en sleepte daarbij letterlijk een zorgzaam gezinshoofd en zijn zonen mee in het ongeluk. De dronken chauffeur die de mensen aanreed, werd een tweede misdadiger aan de reeds vertoonde gruwelmaterie.

- Caracas. Krijgt men dan eindelijk die ‘Venezolaanse Lente’ en verjaagt de volksmassa, al de weinig democratisch ingestelde die ‘de gepropageerde democratie’ denken te mogen/kunnen misbruiken? Kwestie van tijd bij een dergelijk, vlot neergaande economie en aanhoudende braindrain van het meer verstandelijke/wetenschappelijke kader naar het buitenland. Intelligentsia die zich nu alweer driftig opmaakt om stelling te nemen, tegen de mishandeling van hun geliefd vaderland en voorbereidingen tot multinationaal herstel in ‘patria’ te treffen. Uit de fouten van het verleden heeft de jongere generatie intussen dure lessen geleerd. ‘Lessons learned, so bun’. Maduro wordt zo nerveus, dat hij de subalterne aan consulaire medewerkers van vreemde mogendheden begint uit te wijzen. Deed het regiem Bouterse in februari 1983 ook in die betreurenswaardige dagen, toen er nog steeds executiegeweld –op basis van valse beschuldigingen en georkestreerde leugen– uit het Fort Zeelnadia opsteeg en werd geprolongeerd. Dick La Roche en Ed Donovan moesten het hoegenaamd ontgelden en kregen van de Harvisten een CIA-stempel opgedrukt. Horb’s verwijdering…, etcetera. Daarna een Erik Klipp en Dirk Jan van Houten, waarvan gezonder overleg met Henk Heidweiller op het ‘Internationale Visserij Instituut’ niet meteen werd gewaardeerd en wetmatig door de ‘prasoso elite’ beschimpt. Wat leverde het per saldo allemaal op? In ieder geval instabiliteit, uiteindelijk de verkiezingsuitslag op 25 November 1987 en het nu met bakken aan geld strooiende fenomeen Brunswijk. Een verschijning die het imago van de Republiek Suriname daarmee internationaal, als ‘gladianus’ en zwak aftreksel uit een middeleeuwse legenden, denkt op te kunnen vijzelen. ‘Fringi na moni gi dem sma, fu hori dem ondro Abop-control’. Wat een land…, wat een politieke rommel mag men nog steeds ‘opo lani’ beleven. Naast natuurlijk de hedendaagse creditratings van meneer Moody’s “moodswing”, vanwege de spilzucht, geconstateerde budgettekorten en een regering die maar geen begrotingen op volwassen wijze, kan effectueren. Aangevuld met een parlement, dat in ‘idle position’ wordt gehouden, mede omdat de coalitie niet eens meer “mandaatquorum”, kan organiseren. De goudmaatschappijen kijken ernaar en houden ‘multinational styling’, de pas in en de ‘investering-puti’ dicht. De eens zo florerende mijnbouwsector, met daarin verdisconteerd de bauxiet/aluinaarde/megapotrooms, gevolgd door het zwarte goud van Staatsolie en additioneel de kleine en grote goudwinning? ‘Que pasa hombre…?’. Men moet maar zo doorgaan en alles is straks ‘kapoerewied’ of was het ‘kapuweri’. “Just remember the eighties and first quarters of the nineties”. Wat we eens hadden, werd keihard door de meute kapotgemaakt. Wat we nu hadden/hebben opgebouwd onder een Hildenberg en Telting, wordt gradueel door dezelfde mensen die uit “tachtig” voortkwamen en als “inteeltexponent” aangekweekt, compleet in de vernietiging gestoten. Potverteren en verdrijven van een gezonde middenklasse, overwegende een vervanging door archaïsche (Castro-)theorieën? Allemaal in de malle molen van wat men een sociaalakkoord cq.- program wilde benoemen. ‘Contrat social…’, van heb je ze hier en daar binnen de politieker misleiding verankerd. Van de nood een deugd maken…, zal men uiteindelijk bedoelen. En dat nog voor het jaar 2015 te ontdekken. Overigens bericht ontdekt, dat de vice president van het land bij de strooipartijvergadering van Brunswijk, als onvervalste ABOP-exponent er gedegen en comfortabel bijzat. Wanneer primitivisme het ware aan gezichten en maskerades doet ontwaren. Zie de geparenteerde websites van het land.

- Wanbetaling. Het SOGK vraagt om vlotter betaling door Financiën, zodat de herbouw kan worden voortgezet en de aannemer betaald. Het Academisch Ziekenhuis zit ook verlegen om uitgebleven betalingen vanwege de Staat. En dan te horen, dat de uitgaven in algemene zin zullen worden beperkt, geeft ook geen solider hoop op verbetering van zondige thesauriegedraging(-en). Wel is Suriname ‘bigi tem’ gastheer van een internationale militaire conferentie. Daar is blijkbaar wél weer, het nodige aan ‘pesetas’ uit een hoogstwaarschijnlijk ‘niet’ goedgekeurde defensieve begroting, voor terug te vinden. Elo!

- Pikinston te Latour. In die steeg werd een echtpaar overvallen en verwond door de misdaad. Suriname is superveilig. Lijkt wel of men versneld leert van Haïti, Jamaica, Trinidad of Guyana. In ieder geval volgt men de regionale statistieken nadrukkelijk om zichzelf dan op de borst te kunnen slaan, dat het hier nog eventjes aan de veiliger kant is. Leg dat aan de getraumatiseerde slachtoffers uit.

- Vrede. De regionale organisatie Unasur heeft vanuit Paramaribo opgeroepen tot rust en veiligheid in Venezuela. Solidariteit betuigd met slachtoffers en het volk van Venezuela. Oorzaak en gevolg…, causaliteit? Het kan verkeren en ook goed verkeerd gaan. ‘Enough is enough, bro!’.

- Functioneel. Het wordt steeds duidelijker en heeft er alles van, dat de rang van brigadegeneraal (brig.gen.) bij het Nationaal Leger effectief werd, wegens een internationale militaire conferentie die nog deze maand in Paramaribo van start gaat. Waar andere militairen naar buitenlandse conferenties gingen met maximaal de rang van kolonel, overwegende formatie en configuratie van ons leger, mogen bezoekende generaals aan Suriname nu een “libi libi” brigadegeneraal, als gastheer begroeten. De wetgeving op dit stuk laat nationaal echter nog te wensen over. Om maar niet over het internationale uit te wijden.

- Grenzen. In Heerlen Nederland moet het zo zijn geweest, dat er een promotie van een Nederlandse advocaat heeft plaatsgevonden aan een vooralsnog onbekend gebleven universiteit. In de berichtgeving over deze promotie, mocht in Starnieuws.com de volgende zin worden ontwaard: “In 1891 hebben Suriname en Frans-Guyana een grensregeling getroffen. Suriname heeft dat ook gedaan met Brazilië in 1906…”. Hopelijk staat dat niet in de promotiedocumenten. Laat het duidelijk zijn dat Suriname pas na 25 November 1975, geheel vrij over een aantal grenskwesties kon beslissen/beschikken. Defensie en Buitenlandse Zaken berustten in Den Haag! Tot en met het laatste kwartaal van 1979 was dat aantoon-/aanwijsbaar zo en kwam er eindelijk ‘overeenkomst/akkoord’ die na veel conferenties en een gedegen “comité generaal” binnen het Parlement van Suriname, in Parijs getekend moest/kon worden. Let wel, bij ‘de baas van Frans Guyana’ in Parijs en niet in Cayenne – Frans Guyana (Outre Mer). Premier Arron werd op 25 Februari 1980, echter een hak gezet door de misdadigers-coup. Een gewelddadige staatsgreep die de gekozen regering ontluisterde. Arron kon niet meer naar Parijs om de oostgrens met Frans Guyana voor eens en voor altijd vast te leggen. In de zaak van Guyana, nadat het Koninkrijk der Nederlanden in 1969 werd aangevallen, kwam er een non-militaire overeenkomst, welke werd verankerd in Chaguaramas – I. Defacto ging dat allemaal, onder Guyana’s lumineuze Jagdeo –in de CGX – kwestie– geheel op de helling en was de regering Wijdenbosch in gereedheid om de bezette driehoek ten zuiden van Post Tigri gewapenderhand terug te brengen in de boezem van de Republiek Suriname. Wie anders beweert, is een leugenaar! Het wachten is nu door de Surinaamse wetenschap op de inhoud van promotiedocumenten. Uitgaven van de nieuwbakken doctor die volgens bericht in Heerlen werd bevorderd. Ondanks de scepsis die onder de wetenschap in ons land leeft, is men toch zeer geïnteresseerd in wat werd gepresenteerd en gepubliceerd. Niet dat het veel kan of zal uitmaken. Behalve dan het feit, dat de Republiek Suriname niet veel langer moet talmen, met alle ten dienste staande middelen, het gewelddadig ingenomen grondgebied terug te zetten/brengen waar het geografisch en historisch thuishoort. Maar dan heeft men in Paramaribo wel een regering nodig die geen weifelsignalen uitzendt en dus ook in Georgetown voor vol wordt aangezien. Bepaald niet langer het imago heeft, enkel te kunnen functioneren als taxihouder van een aantal B737-300 verkeersvliegtuigen die ‘sam sam’ kunnen worden ingedeeld, als de ‘hoge heren’ menen weer voor pathetisch vlagvertoon in de regio te moeten uitvaren. Want meer is het ook niet en kan het ook niet zijn, zolang nationaal Surinaams territorium bezet wordt gehouden door de agressor in het naastgelegen buurland. Samenvattend mag met de brede kant van de schuif gesteld worden, dat de zin: “In 1891 hebben Suriname en Frans-Guyana een grensregeling getroffen. Suriname heeft dat ook gedaan met Brazilië in 1906…” , terug mag vallen in het domein van historische onzinnigheden en latent geografisch analfabetisme. Tot ver voor 1975 en ook daarna, was het Nederlandse Ministerie Buitenlandse Zaken in Den Haag, mede op eigen verzoek en het nodige aan toezeggingen –vanwege sluitend archiefbezit– de bakermat van overleg, inzake de grenzen van de Republiek Suriname vis à vis Parijs, London en meest militant Georgetown. Ontken die gein, ook nog maar eens een keer. En dan tot slot voor hedendaagse sceptici (…), het volgende: ‘De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk onderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt vooral in de vorm van afstandsonderwijs. De OU hanteert geen formele toelatingseisen (behalve een minimumleeftijd van 18 jaar) en biedt een grote mate van vrijheid wat betreft plaats, tijd en tempo van de (begeleide zelf-) studie. De universiteit heeft in elke provincie een studiecentrum. Studiemateriaal en -begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, zonder dat studenten colleges moeten volgen. Zij kunnen het tempo van hun studie zelf bepalen en thuis studeren. In deeltijd, naast hun werk, of in voltijd. Een studiecentrum biedt studievoorlichting- en begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten. Het onderwijs steunt op onderzoek, gericht op de ontwikkeling van zulk onderwijs, met een brede, maatschappelijk georiënteerde valorisatiefunctie. De OU is opgericht in september 1984 en is daarmee de jongste universiteit van Nederland en is de enige instelling die afstandsonderwijs op academisch niveau aanbiedt. In de jaren zeventig heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen uitgebracht. De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. De officiële opening vond plaats op 26 september 1984. Op deze datum viert de Open Universiteit jaarlijks haar dies natalis. De hoofdvestiging van de Open Universiteit is in Heerlen. De studenten maken echter voornamelijk gebruik van de studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen.

- RBC. Grote zorg bij werkers die hun brood verdienen bij de Royal Bank of Canada. Er werd gekocht van de Royal Bank of Trinidad & Tobago (RBTT). Geenszins lag in de grondbedoeling/oorzaak, dat er in het arbeidsbestand huis zou worden gehouden. De vakbond bij de betrokken bank, verzet zich daarom nu ook met hand en tand. Van het Ministerie van Financiën en de andere monetaire autoriteit, is terzake de verwikkelingen bij de RBC nog niet veel vernomen.

- ‘In the mood’. De monetaire watchdog ondergaat een vervelend soort ‘moodswing’. Moody’s heeft bepaald, dat vanwege de ongunstige financiële situatie bij de Staat, een verschuiving in gradatie van appreciatie mag plaatsvinden/-hebben, van “positief naar stabiel”. Weinig gunstig op de schaal van Keynes!

- Grassalco. Een marketing- en productiepoot wordt bij Grassalco gesticht om wat extra producten voor de export te kunnen vervaardigen en aan te bieden. Zolang men niet een Para-industries ‘reborn’ beleeft, is er niets aan de hand en mag een ‘brevet van gunstvorming’ worden afgegeven.

- USA. Jawel, men kon het klokje al gelijk zetten. De USA heeft meer dan buitengewone belangstelling voor het democratisch te beleven electoraal proces, dat woordelijk door de bewindvoering op het ministerie van Binnenlandse Zaken werd/ is ingezet.

- Straattaal. Het moest ervan komen, dat het eens goed mis zou gaan. In dit geval heeft de advocaat Baarh het te verduren gehad, met de “straattaal van Hooghart”. Hij lanceert vaker niet alleen straattaal, maar eerder ‘bakabini vocalisme’.

- Moord. Een man, vader en broodwinner wordt in zijn eigen huis vermoord. In hetzelfde medium wordt aangemeld, dat een vrouw in haar eigen woning werd beroofd. En dat zijn nou de zaken die de pers wel verplicht halen. Al die anoniem gebleven berovingen, komen hoogstwaarschijnlijk niet naar de aangiftediensten. Laat staan dat die misdrijven gebrand raken, in de offsetplaten van een publicitair ingesteld mediahuis.

- Dagoe & Kaw. Schade moet vergoed worden door de eigenaren. Maar de eigenaren beweren altijd, dat het daderdier niet aan hen toebehoort. Wat men eigenlijk zou moeten doen, is kijken naar wie de dieren bij thuiskomst hongerig rennen. De bewoner op nummer 03 of die op nummer 07 in de straat en daar een foto/video van maken met de GSM.

- Scalians. ‘Baby I’m back’. Het is weer zover. Scalians die de bodem van het stuwmeer levensgevaarlijk omwoelen. Niet alleen dat het water wordt vervuild voor mens, flora en fauna…, maar ook de schade die aan de stuwdam en turbines kan worden aangericht, is debet aan deze onaanvaardbare zaakmaterie. Geen patrouillevliegtuigen? De hangars bij de staat in gebruik, staan vol met vliegmiddelen die niet worden ingezet. Aan de overzijde op terreinen van het Nationaal Leger idem dito. Bureaucratische rompslomp wordt wel eens vaker niet geruimd, door het meer broodnodige aan besluitresoluties. Zet die droga vliegtuigen in!

- Negen. Het Openbaar Ministerie (OM) en dus de vervolging in Nederland, wil Siegfried “Piet” W. met negen hele jaren achter de wacht krijgen/houden. Inez Weski wil vrijspraak. Mocht ze die status bereiken (…), kan men er donder op tegen zeggen, dat meteen ‘hoger beroep’ wordt aangetekend en gevangenhouding wordt gerekwireerd/bevolen door de vervolging. Tot nog toe heeft het OM met succes bereikt, dat “Piet” in voorarrest bleef en niet in aanmerking kwam voor enige vorm aan ‘voorlopige invrijheidstelling’. Onderdeel kan ‘gevaar voor vlucht’, zijn geweest. “Piet” zit vanaf April 2012 vast, nadat de arrestaties in Barcelona – Spanje –overwegende rechtshulpverdragen– plaatshadden en medeverdachten tezamen naar Rotterdam voor de strafberechting werden overgebracht.

- 1982. Een aantal opmerkelijke verduisteringen van offensieve wapens bij de gewapende machten wordt uit het meer contemporaine door een medium opgesomd. Laat men daarbij wel weer beginnen bij het evaporeren van de vele wapens die door Libië werden aan-/afgeleverd. Vanaf het rampjaar 1982. Aanvalswapens die als sneeuw voor de zon, uit minstens drie containers verdwenen. Zonder ooit nog door de legitieme wapenmeesters te zijn geregistreerd. Waar zijn die wapens gebleven? Juist ja…! Men hoeft in deze fase daar niet over te speculeren. Alles wordt straks in z’n geheel duidelijk. Men vergeet maar al te gauw, dat de internationale mogendheden nu toegang hebben bij vertrekpunten van wapens, bijvoorbeeld Tripoli/Benghazi en de eindbestemmingen door levendige getuigen kunnen worden geplot. Let op wat er dan additioneel nog staat te gebeuren.

- VHP. De politieke organisatie bezocht een vergeten groep Surinamers die sinds het ‘gewapend binnenlands conflict’ en de brandstichtingen te Poki Gron, achter de Anthony Nesty Sporthal een relatief ‘veilig onderkomen’ zocht. De contacten zijn al enige tijd geleden gelegd. Het werd de allerhoogste tijd, dat gedegen aandacht werd gegeven aan de slachtoffers van een compleet uit de hand gelopen persoonlijk conflict tussen twee antagonisten uit de rampjaren 1985/’86 en volgende. Het nodige aan oplossingen in het verschiet, kunnen de getroffen mensen nu wel zien.

- Mislukking. De conferentie over Syrië is door de regering van Bashir Al Assad vanuit Damascus in de wielen gereden. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe ronde komt van het vredesoverleg tussen de Syrische regering en de oppositie. Dat zei VN-gezant Brahimi op een persconferentie. De laatste sessie van de tweede ronde van het overleg in Genève was vanmorgen. Het gesprek, dat nog geen half uur duurde, bracht geen duidelijkheid over het verdere verloop van de besprekingen. Brahimi zei dat hij een agenda voor de derde ronde aan de partijen heeft voorgesteld. “Helaas stemde de regering daar niet mee in.” Het grootste struikelblok noemde hij de weigering van de Syrische delegatie om over een overgangsregering te praten.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 15.02.2014

De Week in Retro 15.02.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Verdriet. Een groot aantal mensen had er geen zin meer in, nadat men op de vrijdagmorgen een dag van volle maan, in de vroege ochtend moest vernemen, dat op Valentijn’s Dag de weinig geciviliseerde barbaren naar woongebieden kwamen en een ondernemer zo bestiaal hadden afgeslacht. Nog wel vlak nadat zijn kinderen en echtgenote ‘frank en vrolijk’ naar de school gingen om daar een feestje te bouwen. Moord en doodslag. Tot Surinaams verdrijf verheven. Gauw naar de week in retrospectief. Misschien dat het dan wel effect sorteert, bij de mensen die verwijdering van diefijzer beloofden en dat er nooit meer zou worden geroofd. Bouterse, respectievelijk Brunswijk. Twee fenomenen die in de jaren tachtig de kop opstaken.

- Valentijnsdag. Wat zou het eigenlijk moeten zijn? Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven van deze heiligen. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint-Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon. Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de 18e eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest te vervangen. Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de natuur. Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld, werden elkaars partner. Toen in Europa het christendom opkwam, werd dit heidense feest door de Kerk verboden. In 496 veranderde paus Gelasius het Lupercalia-feest van 15 februari in St.-Valentijnsdag van 14 februari. Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda aurea, maar het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382)[4] deze versregels schreef:

 

For this was on seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make

‘Want dit was op Sint-Valentijnsdag

Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen’

Volgens de versie van de Legenda aurea[5] werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius II. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde en probeerde zelfs Claudius te bekeren tot het christendom, waardoor hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Aangezien de Legenda aurea geen connectie met sentimentele liefde geeft, is er in moderne tijden een portret van Valentijn gefabriceerd, dat hem weergeeft als een priester die weigerde een tot op heden onbekende wet van Claudius II, die het jonge mannen verbood te trouwen, uit te voeren. De keizer zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling dat getrouwde mannen slechtere soldaten waren. De priester Valentijn voerde echter in het geheim de trouwplechtigheden uit. Toen Claudius hier achter kwam, liet hij Valentijn arresteren. Een andere moderne verfraaiing van de gouden legende wordt verzorgd door History.com, die vele malen herhaald is, echter zonder enige historische basis. In de avond voor hij geëxecuteerd zou worden, schreef Valentijn zelf de eerste “valentijnskaart”, geadresseerd aan de blinde dochter van de cipier Asterius, getekend “Van jouw Valentijn”. Toen de dochter het vast had, kon ze weer zien en het briefje lezen.

- Happy Valentine Day. De kinderen verheugden zich erop. Lief zijn voor mekaar en voor de juf op school. Vol verwachtingen maakte ze zich klaar. Moeder maakte ontbijt en ze gingen met een gelukkig blik naar vader op weg. Niet vermoedend dat toen mama terugkeerde in haar huis de bloespetters haar blik deed veranderen alsof ze in een horrorfilm terecht was gekomen. Aan de Vredenburgweg lag haar man in bloed badend, gekneveld en levenloos. Hij was gruwelijk vermoord. ‘Happy Valentine Day in Suriname’. Het nog maar weinig te civiliseren deel van de misdaad, is naar de bewoonde kernen van ons land getrokken en houdt daar gewoon huis. Wat waren de verkiezingsbeloften van Bouterse en Brunswijk, ter zake veiligheidswaarden in de republiek? Juist ja! In plaats van algehele veiligheid, kreeg men bloedige vergelijkingstatistieken met wat zich in de regio aan ‘butjaka civilization’ voort heeft gezet. 14 februari 2014…, hoe lang nog!

- Oudste sociëteit. Woelige geschiedenis die volgens ingewijden opnieuw een aantal dimensies mag gaan beleven. Een magneet voor mensen die nog steeds denken, dat er ter plaatse gezonde politiek tot stand komt. Niets is daar eigenlijk nog van over. Een allegaartje aan trieste figuren, in gezelschap van een kluitje PSA-ers, wenst er voor 2015 nog een laatste punt aan te zuigen. En wel tot grote ergernis van recreanten die niet gediend zijn van de lading, landing en komst van enorme voertuigen met bewakingspersoneel. De regulieren laten het daardoor voortijdig afweten en verkeren liever op plekken, waar afluistermechanismen nog niet zijn doorgedrongen. In het verleden werd de sociëteit middels militaire en (revo-) geweldsdreiging, wel degelijk fysiek maar geestelijk ernstig poreus overgenomen. Een moderner fenomeen doet zich nu voor, dat er via de ‘ballotbox’ overname wordt geforceerd. Een jaar of wat terug, werd dat kunstig neergezet in wat als kop in dit medium meekreeg: “Parko”. Eigenlijk, zou dat artikel onder de noemer “Parko II” de actualiteit helemaal geen geweld aandoen. Was het niet dat de uitstulping hetzelfde bleek, maar de faunavertegenwoordiging zich enigszins wijzigde. Want men is opnieuw bezig geraakt om niet op gesegregeerde basis, maar wel pogingen doet om “Parko” via eng politieke machinaties in een ander meer nog funeste stroomversnelling, neutraliserend te defibrilleren. In de ziekelijk pathetische veronderstelling, dat men te maken heeft met een plek als was het de VOS, of de eens andersoortig en etnisch beladen verenigings- / sociëteitsorganen. “Parko” is en blijft een plek, met politiek historische waarden. In de fiducie, dat men daar een coup zou kunnen plegen, in ieder geval minder gewelddadig dan op 08 December 1982, is natuurlijk een populistisch vereist. Voor meer nog de weinig productieve mensen die de behoefte gevoelen, een zogeheten “beschermheer” te impregneren die de werkelijke bescherming van “Parko”, in het contemporaine alles behalve in portfolio mee heeft kunnen dragen. Zien wat er aan uitkomsten mogen wederkeren, wanneer deze maand, hopelijk nog gezonder bestuursverkiezingen worden geprojecteerd. ‘Parko II in healthier style, towards a prosperous future’. Gespeend van het bekender ‘destructivisme’, wat sinds de jaren tachtig zich met ‘ups & downs’ manifesteert.

- EBS. Blijkt dat er een ‘brand new’ schandaal wordt gegenereerd en dat de EBS in het oog van die storm zal komen te verkeren. Een ochtendblad speculeert over besturen en politiek weinig correcte zaken die zich in en rond het staatsbedrijf ontwikkelen.

- Negen. Op de helft van de maand Februari 2014 kan men een negende verkeersdode registreren.

- Rudisa globaal. De holding heeft laten weten aan de samenleving dat men zich niet met illegale drugs bezighoudt. Niet anders verwacht.

- Dansen. Niemand van de media hier of overzee wil met Sardjoe dansen. Dus nam hij een verkeerd voorbeeld. Als de Nederlandse pers een contribuerend lid van de Republikeinse Partij in de USA en staatsburger van SU nagelt, vanwege het vermeende aannemen of deviëren van smeergelden is dat globaliserend nieuws. En de Surinaamse media heeft dan alle rechten om dat aan te kaarten. Ter verdediging of weer niet. Als Berlusconi in Italië als belijdend katholiek, een minderjarig islamitisch meisje in ‘bunga bunga’ situaties weet te molesteren en dat komt hoegenaamd naar buiten, zal ook dat in strafrechtelijke zin in SU worden gemeld. Als Heineken over een aantal decennia, met zijn wettige en gewettigde opvolging, een wereldimperium op de internationale beurs heeft weten te noteren of te brengen, is ook dat aan tijd gebonden. Als een Surinaamse tycoon wordt gecreëerd door media en misschien zijn opvallend eigen vermogen, zal daar altijd een media-prijskaart aan worden gehangen. Zeker door de NL-pers en andere vrijbuiters. Met daarop de legitieme vraag, hoe dat zo ‘snellius’ in een zeer arm land heeft plaatsgevonden. Inderdaad! Video, vodden, Heineken en Sardjoe, moet men niet ongenuanceerd mee proberen te dansen. Want misschien kan de beklaagde man niet eens dansen. Laat staan met de Nederlandse ‘persmuskieten’ die ook in zijn huisorgaan –bij tijd en wijlen– telegrafisch worden bediend voor finale berichtovernemen en afdruk. Voorlopig waren de bronnen “NRC – Handelsblad” en “De Volkskrant”, in samenspraak met de advocaat van Rob A. Ook de website van DwTonline.com deed verantwoord mee. Transactiedocumentatie uit Hong Kong of Nederland, zal te zijner tijd wel boven tafel komen en de afwijzing van vermoeden door het Nederlands Openbaar Ministerie of de fiscale opsporing (FIOD) misschien ook wel in woord- en geschriftdocument. Totdat die zaken gepubliceerd zijn, mag een ieder dansen. Ook Sardjoe, voor zover hij de ‘bunga bunga’ achterwege laat en ook zo houdt. Want hier is ‘de kabula’, veel populairder en effectiever. Berkluscioni zou er aan verslaafd kunnen geraken. De Italiaanse viespeuk, wordt hierbij bedoeld.

- RBC. Staat voor de ‘Royal Bank of Canada’. Vervelend nieuws wordt door de vakvereniging, binnen dat bancaire en transnationale orgaan verspreid. Afvloeiing? Daarvoor is de fusie nooit bedoeld geweest.

- 2000. Niet minder dan 2000 PC’s en laptops, werden aan het land door de Volksrepubliek China uitbesteed. Voor ICT-onderwijs en niets anders.

- Slagerij Flora. Om duistere redenen ging een slagerij in vlammen op. Nog een pand kreeg met brand te maken. Beide berichten suggereren de invloed van zwervers of junkies. Wanneer houdt ook dat fenomeen op? En dan die brand in een loods aan de Cocobiacoweg. Er brandt meer af dan er wordt gebouwd.

- Uitkijk. Een deel van de Van Kesselbrug te Uitkijk die voor zeer veel geld werd opgelapt door Ballast Nedam, is voor aankomend verkeer met deviatie begunstigd. Een deel van de oprit is hinderlijk verzakt.

- Indiacopter. Het was veel beter geweest om bij de Fransen of de Amerikanen, benodigde helikopters in Honduras of de agentschappen in Costa Rica te bestellen. Die waren in ieder geval al drie jaren geleden en binnen twee maanden aangeleverd. Of de drogavliegtuigen op te knappen en deze productief in patrouilles te gebruiken. Indiacopters? Houd toch op, man! Men ziet ze nog steeds vliegen op MinDef.

- Miss Suriname. Overal op het internet worden de contestanten van het Miss Suriname Contest en de gewraakte organisatie, in het belachelijke getrokken. Kan ook daar een eind aan worden gedraaid of niet?

- Hot patato. Where is the money? Nu wordt een ander mouw aangepast en een lumineuze derde betrokken bij het verdwijnen van een megabedrag aan NFL miljoenen. De Volkskrant en De Ware Tijd meldden, ongeveer met gelijke strekking: ‘De Nederlandse justitie vermoedt dat de 34,4 miljoen NFL –tegenwoordig 16 miljoen Euro– smeergeld die Ballast Nedam vanaf 1997 aan Paramaribo heeft betaald, is beland bij Suriname’s rijkste man D.S. Het OM en de FIOD hebben geen hard bewijs dat het bedrag terecht is gekomen bij D.D.B. en J.A.W.’ Tot zover VK.nl en DwTonline.com. Feit is wel dat er nadrukkelijk op meerder fronten wordt gezocht. En bij goed gebruik en speurwerk, komt men vanzelf op het adagium, met progressie: “…wie zoekt die vindt…”. In een transactie die zou zijn gepleegd, blijkt volgens document, dat zowat een miljoen naar een derde in deze smeergeldenkwestie te zijn verdisconteerd. ‘Time will tell…, everything in time’.

- Klari. De Chinese handelsverenigingen zijn het zat, dat er ongehoord bloedige roofaanvallen worden gericht tegen hun leden. Het is de zoveelste waarschuwing, aan het bestuursgezag van ons land.

- P.W. In de gigadrugszaak tegen een groot aantal verdachten, waarvan een deel helemaal in Barcelona – Spanje werd gearresteerd en door de Justitie naar Rotterdam vervoerd, kunnen elk ogenblik de finale strafeisen bekend worden gemaakt. De vervolging heeft naast het bijna afgelopen strafproces, nadrukkelijk meer belangstelling voor nog een vermoedelijk misdrijf, dat richting een cocaïnetransport in Tibiti-gebied zou hebben plaatsgevonden. De afluisterverslagen van telefoongesprekken die de Nederlandse vervolging in handen blijkt te hebben, wijzen op een gedetecteerd vliegtransport van minstens 400 kilo’s aan cocaïne.

- Bagger. Het bedrijf Nederlandse bedrijf De Boer, dat gunning verwachtte en kreeg voor het uitbaggeren van de Surinamerivier, geraakte zeer ontstemd over de gang van zaken, rond het opschuiven van een project en programma dat moest worden uitgevoerd. Suriname wordt met de dag onbetrouwbaarder bij grote internationale bedrijven, voor herhaaldelijk vertoond amateuristisch aandoend gedrag. En dat is nogal eufemistisch uitgelegd.

- Buren. Wanneer er gewaarschuwd wordt voor het aantasten van de soevereiniteit. Het komt allemaal heel dichtbij. Niet minder dan 24 verdachten werden op drie continenten in de kraag gevat voor het smokkelen van duizenden kilo’s aan cocaine vanuit Guyana naar ondermeer de Verenigde Staten van Amerika. De Italiaanse, Chinese, Guyanese en Amerikaanse maffiosi zijn aantoonbaar betrokken bij dit misdrijf en de daarop gevolgde arrestaties. https://www.google.com/#q=cocaine+maffia+guyana. The mobsters, from the Calabria region of Italy, wanted a foothold in the underworld of New York City and thought their success smuggling drugs into Europe would serve them well on this side of the Atlantic. Their methods were known to be precise. “They put a hundred grams, two hundred grams in each fish” and “it takes a day to defrost and then it takes a day to take out,” Franco Lupoi said, according to prosecutors who say the conversation was recorded by investigators. On Tuesday, federal authorities announced the arrests of Mr. Lupoi, the owner of a Brooklyn bakery, and six other people in New York on charges that included narcotics trafficking and money laundering and that were the culmination of a two-year undercover F.B.I. investigation. In Italy, the police announced the arrests of 17 people in connection with the investigation. What made the case remarkable were not the charges but the defendants’ links to the ’Ndrangheta, the organized crime group based in Calabria that is notorious for kidnappings and for its success importing cocaine into Europe. Prosecutors said the actions of Mr. Lupoi and the other local defendants suggested that ’Ndrangheta (pronounced n-DRANG-gay-tah) was seeking to expand to New York, an effort the authorities said they had not seen until this investigation. “We put an end to the ’Ndrangheta’s attempts to gain a foothold in New York,” Loretta E. Lynch, the United States attorney in Brooklyn, said on Tuesday. Central to that plan was Mr. Lupoi, 44, owner of the Royal Crown Bakery on 14th Avenue in Bensonhurst, who prosecutors said was linked to the Gambino crime family. Mr. Lupoi’s father-in-law is a member of the ’Ndrangheta, prosecutors wrote, and Mr. Lupoi “exploited those underworld connections to link his criminal associates in New York with those in Calabria, forming conspiracies to traffic heroin and cocaine.” In 2012, Mr. Lupoi’s Italian father-in-law, Nicola Antonio Simonetta, visited Brooklyn and the two men began plans to ship heroin into the United States and expand cocaine shipments to Europe, the authorities said. The scheme included paying off a port official in Calabria whom they expected to look the other way. The cocaine would come from Mexican drug cartels in Guyana, which would conceal narcotics in frozen fish aboard ships operated by a Guyanese company, the authorities said. But the shipping company they intended to use had trouble in Malaysia: $7 million worth of cocaine hidden among pineapples and coconut milk was seized there, prosecutors said. Court papers suggest that in recent days the enterprise was quite active. On Jan. 31, one of the defendants, Raffaele Valente, 42, sold an undercover Federal Bureau of Investigation agent a handgun and silencer at the bakery owned by Mr. Lupoi, prosecutors said. And Mr. Valente was planning to unload $1 million in counterfeit American currency in the coming days, prosecutors said. Joseph Mure, a lawyer for Charles Centaro, another suspect, said he was a deliveryman. Calls and emails to the other suspects’ lawyers were not immediately answered. The seven suspects arrested in the New York area all pleaded not guilty in federal court in Brooklyn on Tuesday. Mr. Mure said of his client, “It appears as though he does not have any involvement with these drugs or guns. “Does he know these guys in Italy? I don’t think he had any dealing with any of them. When you live in a neighborhood such as Brooklyn, you sometimes know certain people. You know people who get picked up in a case, but you may not necessarily be involved.” http://www.nytimes.com/2014/02/12/nyregion/major-mafia-round-up-in-new-york-and-italy.html?hpw&rref=nyregion&_r=0 Tot zover deze heftige berichten. Helaas zullen voorgaande publicaties, bepaald nog niet de laatste zijn.

- Els. Oud minister van Nederland, Els Borst, is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen, zo meldde op de donderdag de Nederlandse politie. Op basis van forensisch onderzoek in combinatie met de bevindingen ter plaatse is een misdrijf de “meest waarschijnlijke” conclusie. Het lichaam van oud-minister en voormalig D66-lijsttrekker werd maandagavond door een vriendin gevonden in de inpandige garage van haar villa in Bilthoven. Vanwege de “gekke plek” waar de voormalig politica werd gevonden, en “aanwijzingen die we nog niet begrijpen”, besloot de politie tot extra onderzoek. Die resultaten zijn nu bekendgemaakt. “Op dinsdagmiddag werd een scan op het lichaam uitgevoerd in Maastricht. Daarna werd aan het eind van de middag sectie verricht door twee forensisch pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut. Uit deze onderzoeken kwam in elk geval naar voren dat het letsel dat is aangetroffen op het lichaam heeft geleid tot haar dood en er dus geen sprake was van een natuurlijk overlijden. Op woensdagavond kon op basis van nader forensisch onderzoek in combinatie met de bevindingen ter plaatse de conclusie worden getrokken dat het het meest waarschijnlijk is dat mevrouw Borst-Eilers door een misdrijf om het leven is gekomen.” De hoofdofficier van justitie Johan Bac verklaarde tegenover RTL Nieuws, het mogelijk is dat de oud-minister een inbreker tegen het lijf is gelopen die haar heeft gedood. Veel bewoners in de wijk in Bilthoven waar Els Borst woonde, maken zich zorgen over een inbraakgolf. Ook graaft de politie in de contacten die Borst de laatste maanden heeft gehad. In de Domkerk in Utrecht wordt zaterdag een herdenkingsdienst gehouden, waarna de oud-politica in besloten kring zal worden begraven. Els Borst vloog in het millenniumjaar 2000 naar Paramaribo om op 25 November de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname, namens de Nederlandse Regering mee te mogen maken.

- Aanleg. In eerste aanleg diende hedenmorgen een rechtsgeding, waarbij Ronald Hooghart door de advocaat Alwin Baarh is aangeklaagd, wegens belediging en aantasting van goede naam en eer. Hooghart had zich de durf aangemeten, om Baarh een ‘fufuruman’ te noemen. Baarh zal dat allemaal bepaald niet langs zich heen laten gaan.

- Na de 1.000 meter voor vrouwen staat de teller voor Nederland op twaalf medailles – het hoogste aantal ooit op de Winterspelen. Het vorige record stond op elf keer eremetaal. Dat werd gehaald in het Japanse Nagano in 1998. Om de Spelen van Sotsji tot ‘de beste ooit voor Nederland’ te bombarderen, moet de equipe van Maurits Hendriks nog één gouden en één zilveren medaille halen. Dan gaat Oranje in elk recordlijstje de historische Spelen van Nagano voorbij.

- Rudisa globaal. De eigenaar tevens reder van het droga-zeeschip, welk in de haven van Barbados werd gepakt en geketend, met aan boord een partij cocaïne en marihuana, distantieert zich van het hele gebeuren. In huisorgaan/krantuitgave van de betrokken holding, werd overwegende een PR-protocol op de voorpagina aangegeven, dat het schip verhuurd is en dat men wel heel goed weet wie de gezagvoerder van de schuit is. Vooralsnog ook welke toekomstgerichte kwaliteitsperspectieven die nautilus in Guyana zou hebben. De handen van de rederij en eigenaar, worden nadrukkelijk in onschuld gewassen. Blijkt achteraf en onomstotelijk, volgens het inhoudelijke aan verhaal, dat de cementboot aan een drugsgerelateerde gezagvoerder werd afgestaan. Ook de naam van een enorm Trinidadiaans bedrijf, welk zich enkel met cementhandel zou bezighouden, wordt daarbij genoemd. Volgens de rederij zou het schip inmiddels weer in de vaart zijn gebracht, na een volmondige bekentenis van de gezagvoerder. Niet anders dan een gekwalificeerde zeevaartofficier, welke blindelings de schuit werd toevertrouwd. De historie weet nu wel weer, wat uiteindelijk daaruit voort kan spruiten. Justitieel onderzoek zal moeten uitwijzen of de geknevelde gezagvoerder, in zijn eentje bezig was met grensoverschrijdende drugstransporten. Het schip had een gemengde bemanning van onder meer Guyanezen en Surinaamse staatsburgers.

- Anti corruptie wet. Als men zo luistert naar de live-radioprogramma’s, heeft de burgerij totaal geen geloof bij de instelling van een anticorruptie wet- en regelgeving. Valt wat voor te zeggen als men naar de schanddaden kijkt die in het afgelopen mandaat, door de schraapcoalitie werden ge-/verwekt. Eigenlijk ging vrijwel alles wat de klok sloeg (…), over hoe een aantal megacriminelen uit het gevang te houden. Nam je dat ding links, dan kwam de werkelijke issue op dat vlak, glaszuiver naar boven drijven. Ging men de hoek rechtsom, hetzelfde fenomeen. Of het nou ging over grondverdeling of sociale voorziening, kon dat weer gekoppeld worden aan het paaien van mensen die ervoor moeten zorgen, dat straffeloosheid op meest corruptieve wijzen wordt gehandhaafd. Toen dat allemaal niet meer zou gaan helpen en de justitie zich niet liet intimideren, door allerlei mislukte kwinkslagen van een enge verzameling aan verdedigers –wie het allen niet zo nauw namen met ethiek en fatsoenlijker normstelling van strafvordering– greep het meest corrupte deel van een parlement in. En wel op instructie van hun politieke meerderen, verzameld in een kabinet. De burgerij heeft geen geloof in een anti-corruptiewet die ook nog door corrupte mensen werd aanbevolen/-gediend. In ieder geval is er nog even tijd. Begrotingssloten zullen eerstens voor moeten gaan. Primair aan wetgevingszaakjes die nog moeten worden uit-/afgewikkeld/ Wel voordat de lont van verkiezingscampagnes steviger ontbrandt. Maar wel op een agenda geplaatst. Voorlopig ziet ook dat er knap duister uit. Tijdwinstcreaties, lijken meer gewoonte dan uitzondering.

- Hoe dan? Het baggerproject om de Surinamerivier te ontdoen van slib en modder, zodat grotere containerschepen kunnen binnenvaren, is van tafel gehaald? Men weet bepaald niet meer waar de prioriteiten moeten worden gesteld en hoe de kosten voor vrijwel alle importgoederen naar beneden kunnen. Grotere schepen naar de kades van ons land, betekent minder vrachtkosten! Maar men heeft ‘super specialisten’ bij de Overheid die blijken te weten waar de mosterd moet worden opgehaald. Steeds vaker in een ‘puti’ die zorgt voor het nodige aan side-kicks.

- Doodstraf. Het land wordt gedreven in een richting, dat de ‘doodstraf’ moet worden verwijderd uit het Wetboek van Strafrecht en dus afgeschaft. Tegelijkertijd, heeft men een verruwing van criminaliteit in Suriname die z’n weerga niet kent. Met de perspectieven uit overige delen van de Caricom, ter zake “hard crime”, kan men gerust nog even wachten met het Zwaard van Damocles te verwijderen. Te weten de afschaffing van de doodstraf die nog jaarlijks het nodige aan criminelen, bijvoorbeeld in Guyana permanent uit de samenleving weet te halen.

- Loon naar werken. Wanneer de burgerij kijkt naar De Nationale Assemblée, springt meteen in het oog, de zelfopgelegde verspilling. Er worden miljoenen uitgegeven aan een college, dat zienderogen niet functioneert. Het is elk moment van de week wat anders en daarbij ook nog te moeten horen, dat het parlement sowieso niet bij elkaar komt, zolang de coalitie top niet bij elkaar komt dan wel kan komen. Lijkt wel een idee-fixe. Over de kwaliteit van regeringsdelen en het aantal coalitieadviseurs op kabinet- en ministerieniveau, hoeft men het niet eens meer te hebben. ‘Les bons vivants du pays…! Les bohémiens nationales et supérieurs en être aussitôt étrangers’.

- 18 jaar. Er gaan stemmen op om de leeftijd voor stemgerechtigden op te voeren naar 21 jaar. In een situatie waar het onderwijs van een dergelijk slechte kwaliteit is en de beïnvloeding van de jeugd op misdadige wijze plaatsvond/-vindt –zie het verkiezingsjaar 2010 en het Abrikadabrisme– is het allemaal geen slechte gedachte. Een gezonder voornemen, tijdelijk ten uitvoer zou kunnen worden gelegd/-bracht. Wat weet een jong van 18 jaar? Van wat de meer gewiekste politici in hun schild meevoeren? Hoe deze en gene, zich klaarmaken om nog aan verkiezings- of regeringsprogramma’s, enige waarde te hechten en in perspectief aan de verkiezingsbeloften te zullen/kunnen houden. De geschiedenis ligt daarvoor open en bloot. 40-duizend nieuwe kiezers? Het wordt wat met al dat infantilisme in de stuurhut van staat. En daarbij niet te vergeten de ‘todoprasoro’ en diep etnisch georiënteerde partijorganismen die zich ook opmaken om paardje te komen rijden en de cohesie bij het minste/geringste, fundamenteel te frustreren. Inderdaad, zou partiële herziening van kiesreglementen het land heel misschien ten goede mogen komen. Ware het niet, dat onbetrouwbaarheid en onbesuisdheid van bestuur, helaas reeds langere tijd geïnstitutionaliseerd rondwaren.

- AK 47. Waar zijn die verduisterde zware wapens gebleven en waarom huisden deze bij een ex-bewindvoerder? Zijn de overige wapens die bij een veroordeelde officier terecht kwamen en werden gestolen ook terug? De samenleving heeft recht te weten wat er allemaal aan gevaar is verspreid. Blijkt volgens gerucht, dat een van de gestolen Kalashnikovs, al is ingezet bij een zwaar misdrijf.

- Roof. Vier van dat tuig. Braken in en roofden 20.000 SRD weg. Sloegen de winkelier een gat in het hoofd en randden de aanwezige vrouwen, door middel van onzedelijke betastingen aan. Hoek Kwattaweg/Koreastraat. Wat men niet in de peiling heeft, is de opmaak van eigen richting. Het zich klaarstomen van meerder slachtoffer, om het recht in eigen hand te nemen. Nu men bij justitie toch zoveel aan statistieken vasthoudt, is het misschien ook goed aan te geven, hoeveel privé bewakingbedrijven er in het jaar 1990 waren en hoeveel nu te tellen. Hoeveel manschappen in de privébewaking zitten, inclusief de buurtwachten en hoeveel dat er in 1990 waren. Landelijk en dus ook op de luchthavens, bij banken en andersoortige bedrijfsinstellingen…, etcetera. Misschien kan men dan in cijfers aangeven wat de faalexponenten zijn geweest, dat de exorbitante en imposante groei moest worden doorgemaakt/-staan. Tegelijkertijd de toekomst van de staatsbeveiliging op professioneler wijze aanvatten met een goed stel opleidingen. Geldt ook voor de particuliere vogels die zich op bewaking en beveiliging toeleggen. Zonder dat er nog meer aan ‘minder wenselijk’ gewapende machten ontstaan. Er zijn er zat gecreëerd en bij gevaar af, dat er additioneel nog meer ‘maffioso setewasies’ ontstaan? Bastante basta! .

- Mammies. Gewelddadiger dan ooit. Er wordt in het openbaar gevochten, zodanig dat men moet worden ingesloten. De een breekt een fles op het hoofd van de ander en er wordt ook met steekwapens een zaak beslecht. Waarom gedragen de dames, zich dezer dagen zo heftig? Voer voor sociologen.

- ‘Wegi’. Een weegschaal van de instapafhandeling op Zanderij, bleek niet juist gekalibreerd en heeft nadeel “in valuta” veroorzaakt voor de vertrekkende passagiers. De afhandelingsunit van de SLM dient na te gaan wie gedwongen werden om overvracht te betalen en de gelden die onrechtmatig werden geïnd, terug te storten. Passagiers wordt aangeraden de “Gate” van incheck op nummer te onthouden en de overvrachtbewijzen goed te bewaren. Want dit kan nou eenmaal niet! Als tussen de 50-100 passagiers op een vlucht moesten bijbetalen, maal US$100,–, is dat geen slok op een borrel meer. Waarom altijd deze gedoetjes. Is het al niet erg genoeg, met al dat tijdverlies? Men vertrekt om half twee ‘s middags uit Paramaribo –voor een vlucht naar Amsterdam– om dan zes uren later pas, de wielen van het vliegtuig van de grond te voelen komen. En dat in meest gunstigst geval. Wat een land!

- BBQ. Een BBQ-verkoper werd te Beekhuizen een stopverbod opgelegd, vanwege aangetroffen smurrie-/milieuaspecten. Nu de verontreinigende resten nog. Overal komt men de schoorsteenloze bermkeukens tegen. Een fenomeen, dat tot diepe ergernis van woonomgevingen leidt. Men zal zo een stinkerd op een hoek en in de windrichting op de woning ontwaren. Maar dan is het wel te laat bij weten, dat de bestuursdienst weigert om maatregelen te treffen en de hele zaak per ommegaand te verwijderen. Zo gaat het overal toe. Als men het oerwoud niet vernietigt, is het wel de woonbuurten. 25 Mei 2015 of veel eerder…, minder tyuku’s in SU. .

- Elsevier. De rechtbank in Utrecht heeft woensdag de 42-jarige Utrechter Mark van D. vrijgesproken van de dubbele moord op zijn vriendin Vivica Spong, en haar ongeboren zoontje Julian. Dit terwijl het Openbaar Ministerie (OM) nog een celstraf eiste van twintig jaar. Vivica Spong, het nichtje van strafrechtadvocaat Gerard Spong, lag in juli 2012 dood onder aan de trap in een plas bloed in het huis van het stel. Van D. zegt dat hij zijn vriendin ‘s middags zo aantrof en dat ze een ongelukkige val moet hebben gemaakt. Volgens het OM wurgde Van D. zijn31-jarige vriendin. Sectie op het lichaam heeft aanwijzingen opgeleverd voor verstikking als doodsoorzaak. Van D. bracht zichzelf in moeilijkheden door het afleggen van verschillende verklaringen. Hij beweerde aanvankelijk dat hij rond 09.00 uur het huis had verlaten, maar later bleek dat hij een uur daarna nog in het huis was. Ook heeft de politie een onderbroek van de Utrechter gevonden met bloedvlekken van Spong. Volgens Van D. had hij de onderbroek gebruikt om een bloedneus van zijn vriendin te stelpen, maar een buurvrouw heeft gezien dat Van D. de onderbroek droeg toen hij met Spong in de tuin ruzie maakte. Verder heeft de politie verdachte zoektermen gevonden op de computer van Van D. Zo heeft hij gezocht op termen als ‘nek breken zonder sporen’. Toch waren deskundigen niet zeker van verstikking als doodsoorzaak. Omdat een motief niet vaststaat en er onzekerheid is over de doodsoorzaak, wordt Van D. vrijgesproken. Hij komt onmiddellijk op vrije voeten.

- Babylon. Er zou een brief van Lackin rondgaan om mensen klaar te stomen voor een of ander prijzige samenkomst met lunchgedoe…, ter zake cachet te geven aan de gewraakte amnestiepaskwil uit Mei 2013. Dat wordt dan een inteeltfeestje, met Panka in de bijrol.

- Rommy. Als je niet doet wat we zeggen met die gemeenschapsmiddelen op Oh Jee Oh Wee, mag je pleiten gaan. Als je de stukken niet tekent, volgens onze criminele aanbestedingsnormen en genetisch aangeboren dieftigheid, mag je wel uitkijken. Waarom zouden jongafgestudeerden, eigenlijk toch terug moeten keren naar dit corrupte en bejaarde vat, volgeladen met ‘langa boi sneki’.

- Oppositie. Opvallend, dat bepaalde websites het onderwerp meden als een venerische ziekte. Echter is er licht in die tunnelattitude verschenen. Meer nog, dat de oppositie bovenop het vraagstuk van corruptie is gaan zitten. Wat gebeurde er precies bij het gunnen, uitvoeren en de uiteindelijke betaling van bruggen over de Coppename- en Surinamerivier. Veertig miljoen teveel betaald? Waarom en aan wie in de U-turn? Aan Robbyboy op Curaçao? Opvallend, is de spagaat waarin bepaalde mensen zich zijn gaan bevinden dan wel opportunistisch wisten te wringen. Aan de ene kant schrijft men –met het nodige aan deskundigen– een rapport over staatsschulden, waarin deze zaken cijfermatig ook al uit de doeken werden gedaan en na 2010 zit men met de brede kant van het achterwerk, op een kabinet waar moet worden samengewerkt met twee van de beschuldigden in de Ballast Nedam – smeergeldenaffaire. Men mag daarbij goed uitkijken, niet persoonlijk uit het kruis te scheuren. Spagaattechnisch dan wel te verstaan. Een niet al te rooskleurige pose, voor pathetisch en hartstochtelijk gefriemel in de ‘poli poli marge’. Panklaar voor de te friturende gehaktballetjes. Hotballs, ‘so bun’.

- Nutsvoorzieningen. Wie niet voor de aansluitingen op het netwerk van nutsbedrijven en het verbruik daarvan willen betalen, moeten gewoon en per ommegaand worden afgesloten. Het land investeert door middel van eigen middelen, schenkingsgelden en NGO-inspanningen om de burgerij van allerlei behoeften te voorzien. Wil men daar niet voor betalen, dan moet men maar in de middeleeuwse tijdgeest terugkeren. Groeinormen en een geciviliseerd bestaan, bereikt men niet met onverantwoordelijk in te zetten filantropie en nog minder met oplichterij.

- Alesie. Blijkt dat de prijs voor vijf kilo’s rijst, in de afgelopen jaren op een ongekende wijze is gestegen. Bij de constatering, dat er weer padieschaarste is, kan men weer van alles verwachten. Ook de slijpmeel-voorraden zijn onevenwichtig en nadrukkelijk geslonken.

- Safety. In samenspraak met de daartoe aangestelde autoriteiten en de veiligheidsczar, heeft de SLM bij de afhandeling van eigen vliegtuigen en die van andere maatschappijen –welke van Zanderij vertrekken of daar aankomen– de voorwaarden voor ‘general safety’ opgeschroefd. En wel nadat er in regionale zin, waarschuwingen over mogelijke terreurdaden bekend werden gemaakt.

- Roofmoord. De verdachte Orpheo L. is door de politie bij een wegversperring aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in 2011, een bij de districtssamenleving zeer geliefde winkelier, in Coronie te hebben gedood door middel van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook Edmund K. wordt van doodslag/moord verdacht en is binnengebracht. Zijn medeplichtige vriendin loopt nog ergens rond. Tijdelijk!

- Veilig SU. In een week tijd een waslijst aan gewapende overvallen en berovingen. All over the place. En men praat over veiligheid en statistieken? Leg dat de slachtoffers maar uit. En hoe die van de opgelopen trauma’s afkomen.

- Droga terror. Wie nog steeds niet gelooft, dat men op het westelijk halfrond en de regio in het bijzonder, alles goed in de gaten heeft gekregen –meer nog met betrekking tot terreur gevaar en drugsbewegingen– meldde zich in alle ontkennende verbeelding genoegzaam aan.

- Alarm. Wanneer er wordt gewaarschuwd dat er krachten zijn die de soevereiniteit van staten in de regio en ons land zelf willen belagen, wordt daar meesmuilend over gedaan. In een ernstiger geval wordt zogenaamd onzin verteld. Jamaica viel reeds om, in handen van de internationale drugscriminaliteit en moest door de VS overeind worden gehouden. Zullen het nog even hebben over Colombia, ten tijde van het Cali-kartel en het Medellin-gebeuren van Pablo Escobar. Haïti bij herhaling op de snufferd. Als het niet door een bevolkingscultuur plaatshad, dan wel door lijpe militairen die dachten op dit continent, eigen richting toe te passen. Vergelijkbaar met ervaringen in de Republiek Suriname, tussen 1980-1992 mocht beleven. Panama onder Manuel Noriega niet te versmaden. En dan nu weer Trinidad & Tobago, waar de waarschuwingen niet van de lucht zijn. De Fransen klagen de Republiek Suriname aan met tussenpozen, over onaanvaardbare grensoverschrijdende criminaliteit. Sarkozy kwam helemaal naar de oevers van de Marowijne en voer een heel eind met een militaire patrouille mee. François Hollande was nog scherper, bij zijn laatste bezoek aan het buurland en Frans territorium. Guyana en Venezuela zijn redelijkerwijs, al enige malen aan de beurt geweest. Caracas heeft daar een paranoïde buschauffeur en de Amerikanen waarschuwen sinds vrijdag jl., voor terreur in de Caribische luchtvaartverbindingen vanuit Georgetown te genereren. De ignorante in Paramaribo worden uitgedaagd om te ontkennen, dat er niets met de soevereiniteit van de regio aan de hand is en met Suriname in het bijzonder. Laat het duidelijk zijn, dat de USA de mensen in Bogota aan de tafel hebben gekregen met onder meer de droga-terreur organisatie FARC, in niet anders dan faciliterend Havanna. Paraguay is herstellende van een ‘lijpe Henkie’ die daar voor staatshoofd wilde spelen. De USA wil op het ‘westelijk halfrond’ geen ideologische rompslomp, maar enkele partnerschappen in het kader van economisch herstel en stabiliteit, nu andere mogendheden het speelveld trachten binnen te dringen. Let dus goed en veel verstandelijk op. ‘To who it may be of any concern…’.

- Georgetown-Guyana/Washington D.C. — http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-26114213The US has issued a security alert to its citizens about an “unconfirmed threat” to flights from Guyana. The US embassy in Georgetown said in a statement that the threat related to Caribbean Airlines flights to the US between Monday and Wednesday. “Out of an abundance of caution” it advised US citizens intending to travel on those flights to “make alternate travel arrangements”. De Nederlandse en Europese pers hierover: ‘De Verenigde Staten waarschuwen voor een aanslag die maandag zou moeten plaatsvinden tijdens een vlucht van Caribbean Airlines vanuit Guyana naar een bestemming in de VS. Amerikanen in het land krijgen het advies de komende dagen niet te reizen op het traject, of gebruik te maken van ander vervoer. De Amerikaanse ambassade in Georgetown, de hoofdstad van Guyana, publiceerde de waarschuwing zondag op zijn website. Het gebeurt zelden dat dergelijke berichten zo specifiek zijn over het doelwit.
Een woordvoerder van Caribbean Airlines zegt vrijdag op de hoogte te zijn gesteld van de dreiging. De maatschappij zou er alles aan doen om het veiligheidsniveau te waarborgen, in nauwe samenwerking met de politie en het leger. Er worden vooralsnog geen vluchten afgelast.
In 2007 werden vier mensen uit Guyana veroordeeld vanwege het beramen van een (verijdelde) aanslag op de luchthaven John F. Kennedy in New York. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van een splintergroepering van moslimstrijders’.

- Winst. Ze praten allemaal over winst en zetels. Men mag er gerust een beetje bij duizelen. Nu is niet duidelijk of men boodschappen verstuurt, richting te paaien coalitiepartners voor of na de verkiezingen…? Of dat men ‘strak’ en ‘independent’ alleen de verkiezingen ingaat. Zou erg mooi zijn, toch? NPS doet gecalculeerde uitspraken over electoraal herstel en gigawinsten daarbij. Pertjaja Luhur geeft cijfers die men tot in Lombok mag horen. Wie wil alleen gaan? De NDP zal alleen moeten gaan en dus een Palu in de steek laten? Gevleugdelde uitspraak van ‘baas’? Wie in de regering wil nu of later moet komen samenwerken met de NDP…! ‘Prefuru tori, so bun’. In ieder geval kan ook de NDP het niet alleen af. Dat is duidelijk. Nieuw Suriname telt zelf al niet meer mee. KTPI van oom Willie sluit een voorlopige vrede met Wangsa de verloren en opgehitste zoon. Eentje die eigenlijk al helemaal paars is ingekleurd. ABOP heeft een bravoure voorzitter, die al een jaar lang zijn gezicht niet goed laat zien, behalve wanneer er op zijn vele concessies, geschoten wordt. Secondant Bee maakte van de week de ‘veiligheidsczar’ nijdig, met beschuldigingen rond de ordening van de goudsector. Over zieke mensen in de arena, mag vooralsnog niet worden gesproken. Want opgelopen ziektes, psychosomatische of puur viraal, koop je echt niet op straat of bij de ‘blokker’. Maar men merkt wel aan van alles, dat de coalitie compleet uit elkaar is gevallen. NDP gaat alleen, PALU staat alleen en PL/KTPI/ABOP hebben een gebreke been. BEP gaat er in ieder geval, volgens zeggen en orakel op de berg, met alle stemmen vandoor? NPS heeft grote winsten, Pertjaja idem dito en de macht van de VHP, kan men overal in optische zin meer dan ruim detecteren. Maar als iedereen nou cijferwinsten begint te roepen en te benoemen, is er dus toch nog een fundamentele boodschap in de pijplijn. Dan gaat iedereen in eerste instantie dus alleen! Advies? Laat het achterste van de tong toch nog niet zo zien, gegeven het ‘poli poli kapers’ zijn die de Kieswet aan het basisgedeelte, willen aantasten. Natuurlijk in eigen electoraal voordeel. Hoe anders? Men doet zogenaamd eerlijk…, maar het Volk is echt niet langer gek te krijgen. Let op!

- ‘Smoko yu kiri’. Bermruiming? De DC’s van Paramaribo Noordoost en Zuidwest gaven opdracht voor bermruimingen. Autowrakken en houtstapels, ‘so bun’. De vraag is nu, wanneer de vele Barbe Q. bermvestigingen, ook geruimd worden. Of dat die ook behoren tot de gewenste groeipolen van achterlijkheid, die het woongenot van mensen compleet vernietigden. Neem nou als voorbeeld, de ‘hervestiging vanuit de Ming Doelman’ aan de Plutostraat. Van minstens 12 openlucht houtskoolstellen. Zaterdagavond jl. kon een verdienstelijk burger, niet eens in zijn woning verblijven omdat deze werd uitgerookt vanuit de Pluto-/Aidastraat. Bericht wil dat er menig klacht bij de districtscommissaris van Noordoost ligt, maar dat deze die protesten met de minder gevoelsmatige neus in de lucht negeert en in de wind slaat. Zo ook de massalastinker te Elizabeth’s Hof die de atmosfeer vernietigt, met minder aangename prikkelgenoegens. Als die de keukendeur van zijn ‘resto’ openstelt, kan de was van velen in de regio Noord opnieuw worden gedaan. Het is en blijft een puinhoop. Waar zijn de afvoer- en schoorsteenverordeningen gebleven? Hoogstwaarschijnlijk afgezonken in de kleinste plek die de DC in leven is tegengekomen. Het heeft hierbij niet bepaald te maken met enkel een woonmilieu wat men van de ambtenaars mocht verwachten, maar waarschijnlijk nooit bij de ignorante op post heeft kunnen bestaan. Ze zijn er eenmaal niet voor opgeleid. Enkel wel voor het eisen van een ‘post’, nadat hun politieke organisatie in de verdeelprijzen viel. 25 Mei 2015 of zeer veel eerder.

- Kofi. Hoogstpersoonlijk ging het staatshoofd naar Nieuw Koffiekamp om de mensen daar te vertellen, welke besluiten er zijn gevallen, ter zake de illegale goudzoek in het gebied. Bepaalde nieuwsmedia spreken van een ‘oplossing’. De zoveelste op rij.

- Valkjes. Indonesia pre en post 1945, de Japanse occupatie/bezetting. Zoveel voorgangers van Hans Valk, liepen daar moordend rond. Die geschiedenis wordt ook bewust achtergehouden, gegeven het feit, dat de gereserveerde gelden voor onderzoek –onder meer door historicus Ger Oostindie– niet meer loskwamen. Echter is er veel op het Internet. In Wikipedia maar ook de Indonesische websites die in het Engels de zaken die plaatsvonden, openbaren. In het Nederlands de publicaties van Mochtar Lubis, enzovoort. De Jappenkampen, Rawagede en kapitein Westerling of een generaal Spoor, zijn en blijken maar te verbleken momenten, als men de zaak vanaf het eerste kwartaal van de 17e. eeuw meeneemt. Met het historische uitgangspunt, dat ene Jan Pieterzoon Coen aan land kwam in de Gordel van Smaragd(…), tot het spoorzoeken naar het heden. ‘Luku yu Internet, nanga dem links…’. http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia .

- Kofi. Men wil wel de geneugten van IAMGOLD maar niet de lasten. Het is steeds de vorige regering die de concessierechten afgaf in verboden gebieden? Het ging echter heel lang goed, totdat de illegalen families –aangevuld met van alles nog wat– de legitieme IAMGOLD vestiging middels in-/binnendringen begonnen te belagen. Men verkreeg en erfde in het rampjaar 2010, op eigen streefverzoek de regeermacht. Met lusten en lasten, ‘so bun’. Nu er zich weer problemen met illegalen voordoen, is dat na jaren van ‘besturen’, nog steeds de schuld van de vorige regering. Wel weer wel, de gegenereerde rijkdommen van de vorige regering willen overnemen en die verkwanselen door verspilling (…), maar niet de lasten. Wat een land, wat een ontbrekend en weinig voorspelbaar ‘gezag’.

- RO. De directeur van RO ziet het goed. Gezagsverhoudingen zijn compleet scheef getrokken. Vraagt zich tegelijkertijd in gemoede af, hoe dat zo gekomen is. Heel eenvoudig. Na 1980 en weer 1986, zijn bestaande structuren door criminelen ondermijnd. Heeft men de jongeren geleerd, dat zonder enig respect voor de democratie, er op illegale wijzen rijkdom kon worden vergaard. Meer nog de ‘staatskas’, gewapend kon worden overgenomen. Met een misdadigerspoging de voormalige generaties te schofferen en het wettig gekozen gezag, daarbij te criminaliseren. Voor een truck zand in de tuin die niet kon worden verklaard, werd men mishandeld en in kerkers opgesloten. ‘Kenki prakseri…’, heette dat in de revo! Voorbeelden te over, als geconstateerde gezagsverdamping moet worden gerationaliseerd. In het verleden hield een (01) politieman, een politieke vergadering, een kermis en een voetbalwedstrijd onder controle. Nu heeft men een inspecteur, een onderinspecteur en een peloton politiemannen –aangevuld door het National Leger– nodig om de orde te handhaven. En vaak genoeg moeten er ook ter plaatse, aanvullende instructies aan het Openbaar Ministerie worden opgevraagd. Over ‘gezagsevaporerende zaak’ gesproken. Pas wanneer ‘het gezag’ in de kist ligt om begraven te worden, komt men met een valselijk spel aan eerbetoon. Ontken dat ook nog maar eens een keer. Gezag en op welk niveau? Wat voor gezag moet men voor de dignitaris of de bestuursdienst hebben, als zogenaamde toppers de hand lichten met wet en recht. Neem nou die ene DC. Eentje die op 25 januari 2014, toch ook nog aan een ‘barhouder nouveau’ (…), de sopievergunning afgeeft in de ‘connectiemall’. Ondanks protesten van buurtbewoners in de villawijk en massale reacties van afkeuring uit de gehele samenleving. Dat is nou juist allemaal reden, voor gezagsondermijning. En niet veel anders. Voorbeelden gezocht? De directeur RO moet maar eens goed om zich heen kijken. Te beginnen bij het voormalige veerplein in onze hoofdstad en aan de rivieroever van Albina. Als men de grensplaats na dodemansrit, levend weet te bereiken. Of de Fransen indringend vragen, wie aan de ander zijde van de Marowijne het gezag van de Franse prefectuur en zijn besturen, tracht te ondermijnen. Daar liggen de antwoorden, grensoverschrijdend klaar en nergens anders. 1980, 1982 en 1986. ‘Tan teki!’.

- Martelly. Hij werd tenminste wél op het Witte Huis in Washington DC ontvangen. Maar dan ook met de nadrukkelijke mededeling, dat Haïti de US-programmatuur zal moeten blijven volgen en respecteren. Curatele stelling, ‘so bun’. Martelly vertrouwde de BBC ogenschijnlijk eerlijk toe, dat zijn land niet vooruit zal komen, als er niet een ‘complete mind change’ bij het Haitiaanse volk mag/zal optreden. Misschien in een ander leven!

- Gezag en eigen richting. Bewoners nemen het recht in eigen handen en barricaderen een weg te Menckendam. Weer zo een voorbeeld, waarbij ‘het gezag’ in hoogsteigen persoon en op ministerieel niveau moest komen opdraven. Wat een gemeenschap!

- Brand. Twee woningen gingen in vlammen op. Weer een huisbrand teveel in de annalen van dit land.

- Daling. De inkomsten uit de goudsector zullen mogelijk dalen van US$167 miljoen in 2012 naar een niveau van US$55 miljoen in 2014. Die verwachtingvolle cijfers van de regering Bouterse, kon men terugvinden op een website.

- Echt. Hij verbond honderden in de echt. Het vertrouwde gezicht van Ferdinand Alamake is helaas niet meer. Hij is voorgegaan.

- Wereldnieuws. “Bouterse, Wijdenbosch got millions in bribes”. ‘The Guardian’ – Thursday, 06 February 2014 23:18. PARAMARIBO–Dutch contractor Ballast Nedam paid more than 34 million Dutch guilders in bribes back in 1997 to be granted contracts to build two bridges over two rivers in Suriname. Newspaper NRC Handelsblad reported Thursday morning that the company had transferred the money – about 16 million euros – in multiple instalments to then President Jules Wijdenbosch and his advisor Desi Bouterse, who now serves as President… En dan op de zaterdagmorgen in De Telegraaf: ‘Spong wil Bouterse in de getuigenbank’. Joris Polman. AMSTERDAM – De smeergeldaffaire rond bouwbedrijf Ballast Nedam en accountant KPMG dreigt uit te draaien op „een politieke en diplomatieke rel” van de bovenste plank. Dat zegt advocaat Gerard Spong. Advocaat Spong wil namens zijn cliënt Rob A., een voormalig financieel adviseur van Ballast Nedam, niemand minder dan de Surinaamse president Desi Bouterse en prins Alwaleed Alsaud, de rijkste man van Saudi-Arabië en lid van het koninklijk huis, oproepen als getuigen. Behalve in Saudi-Arabië heeft Ballast Nedam eind jaren negentig ook miljoenen aan smeergeld neergeteld in Suriname. Het bouwbedrijf verwierf daarmee de opdracht om twee bruggen over de Surinamerivier te mogen bouwen, zo berichtte NRC Handelsblad gisteren. In totaal zou 34 miljoen gulden (ruim 15 miljoen euro) in de zakken van onder anderen toenmalig president Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse, destijds adviseur van de president, zijn verdwenen.Deze zaak zou onderdeel zijn van de schikking van 17,5 miljoen euro die Ballast Nedam ruim een jaar geleden trof vanwege „betaling aan buitenlandse agenten”. De Telegraaf onthulde eerder al dat Ballast Nedam met deze schikking ook vervolging heeft afgekocht voor de honderden miljoenen aan smeergeld die het aan agenten in Saudi-Arabië heeft betaald. Volgens hoofdverdachte Martin W., voormalig directeur bij Ballast, betaalde de bouwreus de Saudische prins Alwaleed Alsaud voor zijn bemiddelende rol. Tot zover excerpt uit “De Telegraaf”. Voor meer verhaal over de beide benoemde getuigen en visumplichtigen uit Suriname: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22277449/__Bouterse_in_de_getuigenbank__.html

- KPS. Speciale eenheden van het Korps Politie Suriname, in bepaalde gevallen samengesteld met de ondersteuning vanuit het Nationaal Leger, hebben de laatste week een stevig aantal zware jongens die niet meer naar Frans Guyana of Guyana konden uitwijken, achter de tralies gezet. Nu de kunst om ze ook daar te houden, zodat deze criminelen hun welverdiende straf krijgen dan wel uitzitten en hogelijk in aanmerking komen, voor een stevige dosis reclasseringsgedachten.

 

 

 

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 08.02.2014.

De Week in Retro – 08.02.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Wat een land, wat een schandaal. Het Internet loopt vol met de schandalen die zich in het land voordoen. Smeer- en glijmiddelen bij de miljoenen gecalculeerd. Vervolging ingezet van een gerenommeerd accountantsgigant en een megabouwbedrijf. Een aantal kruimels werden toegeworpen en de meute is domweg in de ‘zweef teki module’ gesprongen. Een jongeman die voor de financiële zaak werkte, verdween plotseling en ging naderhand op Curaçao met wat andere gabbers in een gerenommeerde villawijk wonen. Nu zijn ze met z’n allen, in de openbaarheid gegooid en geven schaapachtig aan dat er graag transactieboetes worden betaald om niet achter de tralies, terecht te komen. Het zijn alweer dezelfde friemels die op de achtergriond met het volksvermogen knoeiden. Allen tot elkaar veroordeeld, in een enkele “bari” vol met bevlekte krabben. De zonnestralen geven hen onwijze allergieaanvallen en de illegaal uit te geven vreemde bankbiljetten verbleken bij nachtlicht. Want de waspoeder bevatte wat chlorox. ‘I sabi toch?’. Neem deze week nou maar weer!

- Goud. Het is niet alles goud dat er nog blinkt. Moord en doodslag nemen gestadig over. Dat het dezer dagen niet bij de goudkoorts alleen blijft staan, maar dat men grensoverschrijdende misdaden pleegt, weet men al enige tijd. Nu vielen weer een dode en gewonde in het Tapanahonygebied. Het zoveelste slachtoffer binnen een weinig te structureren ‘wildwest situatie’, waarin het land zich sinds de jaren tussen 1986 – 1990 is gaan bevinden. De komst van hebberige vreemdelingen op ons grondgebied en het goudveld, maken de zaken elke dag alleen maar ingewikkelder, glibberiger en gevaarlijker. Zien hoe men dit oplost en misschien in achterlijkheid ook wel weer zo laat zoals het is. Met alle gevolgen van dien.

- Invest. Onrust en geprolongeerde instabiliteit zullen ervoor blijven zorgen, dat de diepte-investeringen van multinationale ondernemingen en de meer micro-inputs in het land wijselijk worden aangehouden. Spin-off verdampt dan sneller, als geen ander. Het respectloze belagen van andermans eigendommen en gerede bezettingaanvallen op generatieslang bezit, zijn debet aan menig gezonde en duurzame ontwikkeling. Van Galibi tot Kwamala en het zuidwestelijk gelegen drielandenpunt: Suriname/Guyana/Brazilië. Van Nieuw Nickerie tot aan de Boven Oelemarie is algehele stabiliteit een meer dan gerede primaire voorwaarde, wil men de soevereiniteit van de Republiek niet verder in gevaar brengen. De gecalculeerde goudprijs op de wereldmarkt is zodanig versprongen, dat de hele zaak met de dag onaantrekkelijker geraakt. Een geïmporteerde snoeshaan komt vertellen, dat dit door ‘centrale banken’ in de grote metropolen op kunstmatige wijzen is gecreëerd. Wat de oplossing is weet deze figuur niet te vertellen of goed weer te geven. Bij het minste en geringste, nodigt men een vreemde vogel uit om de zogenaamd onwetende/ignorante aan zijn buitengaats lippenspel te voegen. Van Kapteyn overgaand naar die lobbyist voor een ‘nieuwer’ Burgerlijk Wetboek om dan bij ene Powel te belanden. ‘Dem man sabi ala sani, yere. Bika wi don’. Waar het in ieder geval op neerkomt, is dat de virtueel geïntroduceerde groeicijfers van de ‘nationale economie’ onherroepelijk zullen uitblijven. Nog in toenemende mate ook, bij tanende inkomsten uit de altijd al risicovolle goudsector. Vechtpartijen of illegale bezettingen van uitgegeven concessiegebieden, helpen er echt geen meter bij. Men wordt daardoor, nu al knap nerveus in delen van de coalitiekring. In het bijzonder bij de reeds gefragmenteerde NDP. Die hebben het meeste te verliezen, bij de al ingezette corrosie. Consequentie van dit al is, dat er door onder meer ene Panka (…), weer een ziekelijke poging wordt ondernomen om met een aftandssysteem te komen aandraven, welk de hogelijk gewenste straffeloosstelling van zijn bazen en politiekleider(-s) moeten herconfirmeren/-configureren. Maar daar zijn wel weer ‘huishoudelijke vergaderingen’ in het parlement voor nodig. En die krijgt ook Panka niet voor mekaar. Wat weer resulteert, dat Somohardjo en de VA/PL een trap tussen de pitten voor onbetrouwbaarheid krijgen te verwerken. Ingevolge het feit, dat Doekhie vanuit Nickerie het voorwerk enigszins afdoend zou hebben gedaan. Het is allemaal pathetisch met elkaar verweven. De Engelsman zegt: “… it’s all intertwined, bro…”. En om bepaalde delen van de bevolking in dit duivelsscenario mee te krijgen, hoort men een hernieuwde poging om grondenrechten aan de zogenaamde ‘havenots’ toe te kennen. Welke handelingen in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek, dat de eigendom als hoogste recht inkleedt en meer nog de artikelen ter zake collectieve rechten van alle staatsburgers van dit land onwrikbaar –conform een referendum– heeft geregeld. Ongeacht de persoon, ras, kleur, geloof en meer van dat soortement aan kenmerkend schisma aan spul. ‘The buck stops at the constitutional right for/of every Surinamer’. Voorbeeld voor de meer intellectuele: ‘The Constitution is clear: the president must “take care that the laws be faithfully executed,” and when our first president, George Washington, took office he imposed a strict rule that “whatever is required” of his subordinates “be punctually complied with.” But as President Harry Truman pointed out, “the buck stops here” — at the desk in the Oval Office of the White House…!’ “Just ya all think about that! Especially de-/arranged figureheads like Panka cum suis”. Voorzover, dat natuurlijk allemaal begrepen kan worden. Want ook daar is transnationaal gerede twijfel over gaan heersen, na een uitgeworpen amnestiepaskwil.

- Roof. Gewapende poging tot roof te Santo Dorp. Verijdeld door oplettende burgerij en inspelen van de alerte politie. Roof aan de Jankilaan, bij mensen die zich hier weer wilden vestigden. Allemaal waar te nemen op de uitgezonden CCTV-beelden van Apintie’s: “In de Branding”. Suriname is PSA-veilig.

- Begro Insulair. Wie kan zich dat schandaal nog herinneren. Waarschijnlijk Ricardo Panka ook nog wel. Heeft hij nog net de leeftijd voor. Nu heeft de republiek wel weer te maken met hoofdstuk twee vers drie, van het Balast Nedam schandaal. Er wordt ontkend?! Van alles wordt erbij gehaald. Veertig miljoen NFL teveel betaald en de ontdekking, dat er smeergelden werden overgemaakt. Een kind kon/kan dat becijferen. 140 plus 40, maakt 180 NFL. Overgegeven smeergelden, wordt door “the company” (…) ‘grat hari’ erkend? Als die glijmiddelen niet op bedoelde locaties zijn aangekomen, waar zijn die “peseta’s” dan gebleven? Op Curaçao bij ‘companero’ R.A. of zijn trouwe ‘mati’ H.G. misschien, in het bekender villapark waar meer van dat soortement aan klonen wonen? In Liechtenstein, Andorra, Luxemburg, Parijs, Geneve, Bahamas, Aruba bij de bekender gebroeders M., misschien? Of in Hong Kong, Manilla, Bangkok, Mumbai, Quatar, Bahrein…, ergens in het meer exquise Afrika? ‘For the record…’, Panama City, Caracas of Cali/Medellin/Baranquilla? Yere no! Iedereen ontkent, hor? Kijken wat voor politiek destructiever troef, de eminente Spong nog weer wel in handen heeft. In ieder geval geldt ook voor hem: “…put your money where your mouth is…”. Wat wel naar boven kwam drijven is feit, dat er blijkbaar steeds meer en opnieuw –door dezelfde mensen ‘op post’– een gegeven volksvertrouwen ter discussie kan worden gesteld. Het Internet is weer helemaal volgelopen en de links die worden aangeboden zijn niet eenvoudig van inhoud. Daar maakt men zich echt niet bij herhaling, met een virtueel gebleven transactieboete vanaf.

- Huishoudelijk. Voorlopig geen Huishoudelijke Vergaderingen in De Nationale Assemblée? Misschien maar goed ook, gegeven de heftiger schandalen die daar voor het voetlicht zullen kunnen treden. Of misschien ook wel goed, dat alles nu eens eindelijk transparant wordt gemaakt en nog wel voor de verkiezingen van 2015 of eerder. Maar daar is men natuurlijk als ter zake verdachten, niet erg op gebrand. Of weer anderen misschien weer wél. Griezels die enig voordeel zien. Dilemma’s bij de vleet…, ‘in politicis’! En het buitenland kijkt wel nadrukkelijker mee. Live en via internet. De opsporing maakt overuren.

- Sotcji. Het ontvouwen van de olympische ringen verliep niet helemaal soepel bij de openingsceremonie. Vijf sterren moesten uitgroeien tot de vijf bekende olympische ringen. Een ring weigerde dienst.

- Gowtu torie noya. Goud prijs per gisteren Goudprijs vrijdag 07 februari 2014

EURO €
1 troy ounce 927,00 +1,80 +0,20%
1 gram 29,80 +0,06
1 kilogram 29.803,16 +58,02
US DOLLAR $
1 troy ounce 1.262,20 +4,40 +0,35%
1 gram 40,58 +0,14
1 kilogram 40.579,99 +141,46

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce
Vandaag 927,00 +1,80 +0,19%
Gisteren 925,06 +1,94 +0,21%
Vorige week 916,94 +10,05 +1,10%
Vorige maand 908,34 +18,65 +2,05%
Vorig jaar 1.240,24 -313,24 -25,26%
Trend US DOLLAR $ per troy ounce
Vandaag 1.262,20 +4,40 +0,35%
Gisteren 1.257,80 +4,40 +0,35%
Vorige week 1.243,10 +19,10 +1,54%
Vorige maand 1.237,80 +24,40 +1,97%
Vorig jaar 1.677,30 -415,10 -24,75%

Laatst gewijzigd: 07-feb-2014 18:15 CET 

- ‘Wishfull thinking’. Rachied ‘Momsie’ heeft nu gespard met Hendrik Somo en zegt, dat die strijd is gestreden? Ook de strijd is inmiddels gestreden, dat hij Bouta weer president mag gaan maken? In het ‘westen des lands’ heeft men soms gezonde maar helaas ook weer meer ongezonder idee. Komt meestal door opgekropte hartstocht, die niet altijd wordt beantwoord. Dan krijgt men van die cerebrale uitspattingen en babbelt men nog wel eens ver voor de beurt…, zoals op 25 November 2012, tegen elke vorm van protocol in. Sommige mensen in de top van de NDP wilden gewoon door de grond zakken van schaamte bij die schandelijke vertoningen. Tweede termijn voor Bouta? Kan alleen maar als men de jeugd weer door Abrikadabri cum suis, zal kunnen misleiden en men draaikont Somo en de vereniging Moengotapu onverhoeds met een Hummer-offensief meekrijgt. En dat wordt wel degelijk…, ‘un tour des champs’. Bedenkelijk immers…, als de meer rationele besluiten niet meer hier te lande zullen worden genomen. De ervaringsleer in de geopolitiek –vanaf het rampjaar 2010– is daarin leidend geworden. ‘Hogri kan tya wan bun’.

- Dreiging. Zelf met tandpasta zou men mondiaal dreigen, door het mogelijk maken van explosieven. De internationale inlichtingengemeenschap heeft alles op scherp gezet en gewaarschuwd, voor explosieven met tandpasta als grond- en hulpstof binnen de luchtvaartbewegingen. De Amerikaanse inlichtingendiensten en gewapende machten, zijn zowel ter land – ter zee als in de lucht (…) in groot alarm gebracht. Ook het Caribische gebied heeft nu en vanaf midden 2013 meer dan normale aandacht van bestrijdingseenheden die erop moeten toezien, dat de Caribische staten niet door incestcriminelen, worden overgenomen. Ook in Suriname is dat allemaal merkbaar opgevoerd. Men moet een oen zijn, om dat nog steeds niet te weten of in de gaten te hebben.

 - Glorie. Het Nationaal Leger moet weer ‘de glorie’ van voorheen terug krijgen. Misschien door middel van een mammoetlening bij een Braziliaanse staatsbank en de aanschaf van tientallen miljoenen aan gevechtsmateriaal. In perspectief niet anders dan een gigaschuldophoping ten gevolge had. Een betalingsklus die Telting met ongehoorde moeite tot ver na het Millennium, moest aflossen. Voor materieel dat al in 1993 niet meer wilde rollen of überhaupt een batterij voor de start van een Urutu of Cascavel, in voorraad had. Mede met de complimenten van Brunswijk cum suis, die het Nationaal Leger belaagden. Misschien bedoelt deze en gene de ultieme glorie die Danilo Venturini, Luiz Felipe Lampreia en de laatste generalisimo-president João Figueredo van Brazilië, het hele land mee opzadelden en de krediet-/schuldpositie, totaal scheeftrokken. Een land vervolgens in faillissement stootten. Totdat met donor-, schenkings- en ontwikkelingsmiddelen, de Brasjon werd terugbetaald en de kredietwaardigheidscijfers weer in een fatsoenlijk niveau, terecht kwamen. In 1993 konden hoofdofficieren niet eens behoorlijk gekleed in de kazerne verschijnen. Laat staan de verwaarloosde manschappen, die tegen wil en dank gedemoraliseerd gedwongen naar hun werkplek moesten kijken. Misschien wil men die gein terug en spreekt men van gloriejaren. Gloriejaren en verbetering van de burger/militaire relatie begon in 1993 opnieuw en werd daarna pas versterkt. Maar misschien is men juist dat gedeelte vergeten en wil men opnieuw, het kwade boven het goede doen prevaleren.

 - Eigendom. Natuurlijke hulpbronnen zijn grondwettelijk over het gehele grondgebied van de Republiek Suriname, inclusief de Acarai-driehoek ten zuiden van Post Tigri, in de eigendom van de natie. Waarschijnlijk nog net niet geheel doorgedrongen bij sommigen, zich als bestuurders wanende en mensen die ter hoogte van Koffiekamp gevaarlijk spel willen spelen. Geen wonder, dat de goudmaatschappijen zich niet goed beschermend weten en de investeringen die werden overeengekomen, voor zich uit beginnen te schuiven. Goudroof op concessies ligt aan de basis van dit allemaal. Maar ook in het verre zuiden zijn Brazilianen onze nationale grenzen overgestoken en beginnen rovend rond te trekken. Net zoals enkele maanden geleden, een bende tot naar Paramaribo kwam om in het Tourtonnegebied te moorden. Brunswijk ging nu met vliegmiddelen naar zijn goudconcessies in het Tapanahony-gebied en trof daar minstens een doodgeschoten werker en ook door wapenvuur gewonde mensen aan. Maar het is veilig en goed toeven in Suriname. Het land is als natie niet in ontbinding geraakt. Absoluut niet, hor!

 - Prey prey sani, nanga “la decadence”. Beiden motten terug naar de basis. Uit Parijs en respectievelijk uit Djokja. Terugkomen die hap en dan de meer presentabele mensen/techneuten posteren.

 - Dus toch. Inderdaad is het kiesstelsel in discussies meegenomen, nu men vlak voor de verkiezingen toch nog droomt van grondwetswijzigingen.

 - Wraking. Het zal Inez Weski wat moeilijker vergaan, in de verdediging van cliënt Piet Wortel in Rotterdam. Haar wrakingsverzoeken, werden ten overstaande van drie strafrechters, faliekant afgewezen.

 - Asfalt. Het kunnen wel mooie asfaltwegen zijn die in Munder en vele andere wijken zijn getrokken. Maar het drugsgebeuren, heeft men daar nog geen moment ge-/verlicht. Integendeel, is het allemaal nu beter bereikbaar voor de illegale handel. Zo wist de politie van Post Munder ook te ondervinden, bij ingediend klachtgebeuren.

 - Februari 1983. Inderdaad alweer een en dertig jaar geleden, dat de operationeel “tweede man” en garnizoenscommandant van het Nationaal Leger aan een luxaflex rappeltouwtje kwam te (ver-)hangen in zijn dodencel. Lokatie? “Devil” in het Fort Zeelandia en onder beheer toen gesteld van de toenmalige MP-commandant.

 - Smeergelden. NRC Handelsblad wist vandaag te melden, dat er 34 miljoen gulden (NFL) aan steekpenningen zijn overgemaakt naar bepaalde mensen in Suriname, om de bouw van twee megabruggen binnen te slepen. Klinkende namen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/ook-omkoping-door-ballast-nedam-voor-bouwprojecten-suriname/ ‘Eat your hearts out!’.

- Wan Pipel. De bekende Emmanuel van Gonter die in de film “Wan Pipel” (1975) een hoofdrol speelde, is op zijn 96e. verjaardag in ‘Huize Asiana’ overleden.

 - ‘Tigri 1969…, basta’. Stille diplomatie zou ertoe hebben geleid, dat de Guyanezen de concessierechten introkken die eerder waren uitgegeven aan een Braziliaanse miljardair? Exploratierechten die zouden moeten uitmonden in een miljoenenexploitatie van de zuidwestelijk gelegen driehoek, tussen de Boven Corantijn/Kutari-/Coeroenierivier en het Acaraigebergte tot aan de waterscheidingslijnen met Brazilië. In deze dus, het Acaraigebied –ten zuiden van de in 1969 overvallen post Tigri– alwaar exploratiewerkzaamheden zouden gaan plaatshebben met een miljoenenkostenplaatje voor een buitenmaatse investeerder die nogal voorbarig aan het verkavelen geraakte. Verstandelijk trok de ‘mega business brasjon’ zich uit een risicoavontuur, toen hij er uiteindelijk achter kwam, wat de desastreuze gevolgen op termijn eigenlijk zouden zijn dan wel worden. Uit Guyana kwamen in tegenstelling tot wat nu publiekelijk wordt verteld of beweerd…, een stoot aan geheel andere berichten. Het Guyanese leger was faliekant tegen de uitgifte van concessierechten in de Acarai – driehoekszone, gegeven de claims van de Republiek Suriname op het zuidwestelijk gelegen gebied en men de bedrijven van de Braziliaan ter plekke zou moeten gaan bewaken. Een regio die defacto gevaarlijk dicht, op Suriname’s defensiefste verzorgingsgebieden ligt. Als de concessie van de Braziliaan gewapend zou worden aangesproken, kon dat zeer grote problemen gaan geven. In het parlement van Guyana is duidelijk alarmerend aangegeven, meer nog door een voormalig kolonel uit de Guyana Defence Force (GDF), dat Ramotar en Persaud onoverkomelijke problemen creëerden door de concessie aan de Braziliaan te gunnen dan wel af te staan. Het kan allemaal wel meer of minder duiden op een aangedikt ‘sey boutoe’ overleg, tussen Bouterse en Ramotar, toen de zaak eenmaal was gebost in de Guyanese pers. Maar dat de Tigri-tori ‘basta’ is of zo zal moeten blijven, kan genoegzaam naar het rijk der fabelen verhuizen. Tot nog toe is niet duidelijk, wat belangrijker is in de relatie tot Guyana. Behalve dan een persoonlijker en vrolijker noot die af en toe op verre reizen –hoog in de lucht op 32.000 voet van de “vliegmachien”– wordt voorgespeeld, door twee zeer tijdelijke bewindslieden.

- Droga tori. Vier vermoedelijke heroïnedealers werden gearresteerd in de zaak rond het plotselinge overlijden van de topacteur Philip Seymour Hoffman in New York City. 

- Keuzes. Een meerderheid in de Nederlandse gemeenten wil de burgemeester rechtstreeks kiezen. Geen gek idee. Over te nemen in SU, zal zeer veel discussie los maken. En de kwaliteitverbetering ook misschien wel fundamenteel beïnvloeden. De districtscommissarissen in SU zijn niet gekozen, maar eerder bij de ‘verdeel en heers politiek’ terug te vinden, zonder dat eigenlijk bij de bevolking bekend is, wat de wettelijke bevoegdheden zijn van een DC of binnen dat politieke ambt vallen. Sommige van deze politiek benoemde lakeien, werpen zich heden ten dage op als rechter, notaris, advocaat, security-guard, ondernemer en als men niet goed uitkijkt, straks ook (medisch-) specialist in het uitschrijven van togesreceptuur. En als het niet gaat zoals de staatsgeüniformeerde zetbazen het allemaal wensen, kan men een direct of indirect dreigement, met als gevolg veroorzaakte cultuur-/conflicttoestand(-en), op de tafel van een kantonrechter terugvinden. Steeds vaker in de regionale pijplijnen waar te nemen. Vaker aan de basis, een kwestie van opvoeding en opleiding. Om dan nog net niet over politiek milieu, verwrongen communicatielijnen of wanordelijkheden op basis van weinig zicht/kennis in beschaafder ruimtelijke ordening(-en) te blazen.

- ‘NDP dictaat Ao. 2014’. Palu wil niet worden ingelijfd? Smart guys! Nieuw Suriname ook niet. KTPI en PL gaan al enige tijd, op andere koersen varen. ‘Wie in de regering wil, “moet” met de NDP samenwerken…”. Elo! De ervaringsleer van 2010 tot op heden geeft alleen maar aan, dat die fiducie rond coalitie en gezonder samenwerken met de dag meer ontbindt en raamtechnisch verbleekt. Tot op het moment, dat er een door zonlicht geblakerd geraamte overblijft. Vandaar de uitgesprongen mening, dat fusie met/in de NDP eigenlijk een lijfelijk doodvonnis oplevert. PALU weet er alles van, gegeven de ervaringsleer uit Mei 1984 met de opgelegde ‘fusieperikelen’ in/rond de “25 Februari Beweging”. De Revolutionaire Volkspartij kan daar een ideëel boekje over schrijven. En dan nog dichterbij de opsloksituatie van DNP-2000 die hoog verraad pleegde aan de achterban. “Met de huidige leiding van de NDP, is geen … mogelijk”. En dan de pathetisch aandoende lege huls van de BVD, waarbij uitleg van de initialen of enig acroniem de moeite niet eens waard zal blijken. Behalve dan er een vrijwel onzichtbare poliep –in het darmkanaal van de paarse organisatie– af en toen boven het snijvlak vol opportunisten, mag uitsteken. Met gevaar voor het eigen dikbuikig leventje…, natuurlijk.

- MOP. Verhaal dat China de brug over de Corantijn zal bouwen, wordt knap uit het water van die grote Surinaamse rivier geschoten. China laat weten, dat als er al zaken zijn gedaan met een Nederlands bedrijf, de boot uiteraard –ondanks aangemeld MOU– zal worden afgehouden. Wanneer mensen langs elkaar heen werken en ieder een eigen scoringsagenda in de achterzak verborgen houdt, heeft ook de Chinese inlichtingendienst dat allemaal al zeer snel door! Informanten genoeg. Zie ook: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21527

- Kieswet. Er zou niets aan de hand zijn met de Kieswet. Dat wil de politicus Bouterse aan de samenleving verwoorden, om nog niet over ‘wijsmaken’ te spreken. Lees mee, met Mr. drs. Sharmila Kalidien-Mansaram die er gedegen werk van maakt en bepaald niet voor tweeërlei vatbaar blijkt, in: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21530

- Internet. Het Internet vult zich gestaag aan, met informatie over de procesgang die wederrechtelijk in de wielen werd gereden en ook nog internationale veroordeling geniet, voor schorsing dan wel opschorting door een amnestiepaskwil. Het gaat hierbij om het strafproces tegen minstens 24 verdachten die door het Openbaar Ministrie zijn ‘gedagvaard’ en in ‘staat van beschuldiging’ zijn gesteld voor “uitlokking” van en het komen tot “moord”, op 15 ongewapende opposanten van het Bouterse regiem in December 1982. Daarvoor strak intellectueel politiek actief resoneerden en om verandering in de afstandsmilitaire toestanden opkwamen. Het succesvolle procederen van een der verdachten, in deze de oud legerofficier Edgar Ritfeld, geeft nieuwe dimensies en perspectieven aan de voortzetting van het strafproces, dat over de gehele wereld wordt gevolgd door niet alleen nabestaanden en getroffen mensen, maar ook door de internationale mensenrechteninstanties/-organisaties en justitiabelen die onmenswaardig recht te vuur en te zwaard blijvend bevechten. Vanuit New York, Washington DC, Genève, Amsterdam en veel verder weg is men alert. Voor de laatste kenmerken die zich op het Internet manifesteren en ontwikkelingen welke zich voordoen, het vonnis van het Hof van Justitie vanuit de appèlkamer gelezen en betekend en het uitgebreide interview met Edgar Ritfeld, wat op 04 Februari 2014 in De Volkskrant verscheen. Het kan niet anders gaan uitvallen, want ‘recht en waarheid maken altijd vrij’. https://www.google.com/search?q=edgar+ritfeld&rls=com.microsoft:en-us

- Overval. Een vrouw van zeventig jaar, komt in het ressort Lelydorp thuis van boodschappen doen. Ze wordt onder bedreiging van een steekwapen haar woning binnengedreven en successievelijk beroofd van haar spaarcenten. Veilig Suriname.

- Lelydorp. In zijn woonplaats heeft de VHP voorzitter, Chan Santokhi, temidden van een doorsnede van onze samenleving de 55e. geboortedag in welvarende gezondheid mogen vieren. Ook op de voor hem persoonlijk heuglijke dag, mocht hem meerder malen gevraagd worden om het land –na 2015 of eerder– politiek te gaan leiden. Politici, oude en nieuwe collega’s, mensen uit alle staatsmachten, familieleden en zeer veel persoonlijke vrienden, kwamen de jarige feliciteren in zijn huiselijke omgeving.

- BNL. Een opmerkelijke gedachte. De nieuwe bevelhebber van het National Leger wenst impopulaire maatregelen door te voeren? Terecht wordt hem op dag één medegedeeld, dat hij zich onder het burgergezag bevindt en alles via de Regering en in het bijzonder het Ministerie van Defensie, zal dienen te geschieden. In geval van ander zaak, zal hij zich tot het Openbaar Ministerie moeten wenden “in casu” de auditeur militair. Alles volgens wet en recht, overwegende wat de Grondwet inhoudt. Niets anders! Ook het publiekelijk naar buiten treden en onder meer politiek beladen uitspraken doen, worden bepaald niet van de nieuwe BNL verwacht. Daarvoor in de plaats is hem welwillende dan wel discrete ondersteuning, door de minister van Defensie beloofd, zoals een ordentelijke verhouding in de rechtsstaat betaamt.

- Roof. Berovingen aan de lopende band. De politie zoekt naar rovers die aan de Hernhutterstraat (Abra Broki) een pand zijn binnengedrongen. Er werden minstens twee aanwezige handelaren mishandeld en een met hoofdverwonding achtergelaten. Ook is er een hoeveelheid geld buit gemaakt. Veilig Suriname. 

- Belfort. De bewindvoerder op MinJusPol ging op een schooltje voorlezen. Vervolgens een preek, dat tienerjongens in Nickerie hun broek niet halverwege het achtergedeelte van ondergoed zouden moeten laten zakken. Is er echt niets anders te doen, op het departement MinJusPol?

 

- Gowtu. Illegale goudzoekers belagen de concessie van IAMGOLD opnieuw. Nieuwe investeringen in de ijskast? Daar gaat het zo langzamerhand naar toe. Kijk uit wat Newmont staat te doen. Ondertussen, lijkt het alsof men het op de billen van manspersonen heeft gemunt. In een conflict over illegale goudafdracht werd een van de goudrovers door zijn eigen neef met een scherp voorwerp in het achterste gedeelte van het lichaam, ter hoogte van de bil gestoken. Elo! 

- Wanbetaler. Dat de Staat de allergrootste wanbetaler is, weet men ook in de meeste uithoeken van SU en in het bijzonder bij de particuliere ondernemingen. Maar dat men nu ook over is gegaan tot het niet betalen van beëdigde tolken in het land, slaat natuurlijk alles wat rechtschapen zou moeten zijn. Wetteloosheid neemt over in het land. Bovendien gevoed door de Staat.

 - Vonnis. In het appèlvonnis van verdachte Edgar Rifeld mocht worden teruggelezen, dat het Openbaar Ministerie in casu de Auditeur Militair werd teruggewezen, d.m.v. niet ontvankelijkheidsverklaring omdat de ‘redelijke termijn’ in strafprocesgang werd/is overschreden. Niet ruim, maar met jaren concludeert het hoogste hof van beroep in Suriname (…), het Hof van Justitie. Zaken gaan nu dwingend terug op het bord van de Krijgsraad.

 - Paal. De ‘consultant’ van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB), de eerwaarde Anton Paal, stelt paal en perk. Zijn inspanning levert 30.000 niet eerder teruggevonden ‘spokende kiesgerechtigden’ die niet aan verkiezingen deelnamen, omdat deze geen oproepingskaarten zouden hebben mogen/kunnen krijgen. Groot alarm! Is bepaald geen slokje op een borreltje.

 - Seri. Verkoop van goudreserves geeft nog steeds een ‘giga-aantal’ aan fundamentele vragen. Als je iets verkoopt, moet de tegenwaarde teruggevonden worden op de balans van Staat. En juist dat wordt niet transparant gezien. Voor hoeveel, aan wie en wat (…), kwam er voor dat gouden bedrag in de plaats? Zijn nog steeds de meest gehoorde vragen. Komende begrotingsdebatten of veel eerder natuurlijk. Intussen gaan er geruchten, dat men de ingediende begrotingen nog verder wil oprekken, door meer gebudgetteerde middelen op te voeren. ‘That will be the day…, in casu D-day’.

 - Kartel. De Fransen rolden een drugskartel op, dat zich toelegde op cocaïnetransporten via het internationaal vliegveld ‘Felix Eboue’, voorheen Rochambeau nabij Cayenne in Frans Guyana. De Surinaamse justitie is geïnteresseerd in data die de Fransen hebben weten samen te stellen, na aanhouding van vele verdachte ‘Surinamers’, betrokken bij de georganiseerde misdaad. Wie eigenlijk niet?

 - Export. Omissie in berichtgeving? Cuba exporteerde in de afgelopen 45 jaar, een aantal tonnen aan suiker en producten uit die branche. Veel sigaren die men niet eens in Miami op de schappen kon terugvinden. En dan natuurlijk de exportrevolutie ansich die voor moord en doodslag in onder meer Angola, Noord Brazilië, Colombia, Nicaragua, Salvador, Grenada, Suriname en overig Caribische dan wel Midden-/Latijns-Amerikaanse gebiedsdelen, zorg droeg. En daartegenover de bekender douceurtjes, in grensoverschrijdende aanbiedingen in de gezondheidszorg, die door het Westen in een B-classificatie werd teruggedrukt. Er zijn geschiedvervalsers en er zijn daarnaast, gelukkig nog steeds mensen die het empirisch kunnen navertellen en digitaal opslaan.

 - NPS. De groene organisatie waarschuwt de huidige regering om het nageslacht van ons land en daarbuiten, niet op te zadelen met een leningenvlucht die zal moeten worden terugbetaald. Generaties lang!

 - Staat. Cynici hebben bij herhaling aangegeven, dat de Staat in ontbinding lijkt te verkeren. Met de beste wil kan men dat allemaal dan nog even blijven ontkennen. Maar als er wordt geconstateerd, dat de tweede maand van het nieuwe jaar al is ingetreden en er geen begrotingsbehandelingen hebben plaatsgevonden voor vigerend dienstjaar, dat administratieve handelingen worden genegeerd of niet uitgevoerd, zelfs de Huishoudelijke Vergaderingen –volgens de aangeleverde convocatie en agenda– niet kunnen aanvangen, er nauwelijks kan worden vergaderd door de Raad van Ministers (…), wat wil men dan meer aan argument om cynici van repliek te mogen/kunnen dienen? Komkommertijd is aangebroken.

 - Top en adhoc. Het Nationaal Leger moet in topconditie. Met welke begrotingsartikelen, denkt men dat allemaal te kunnen financieren? Juist ja!

 - MINUS. Daar gaan we weer. Straks geen stagiaires meer? In de Tweede Kamer bestaat een ruime meerderheid voor het kabinetsplan om scholen niet langer te verplichten een maatschappelijke stage te organiseren voor hun leerlingen. Behalve de regeringspartijen VVD en PvdA zijn ook de PVV en D66 ervoor om de stages niet langer verplicht, te stellen. VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af, de verplichte stages af te schaffen. Dat levert op termijn een jaarlijkse besparing van 75 miljoen euro op. Volgens het kabinet is de stage, waarbij leerlingen onbetaald een bijdrage leveren aan de samenleving, heel goed opgepikt door scholen en is de verplichting niet nodig. Inmiddels biedt 70 procent van de scholen de stage aan hun leerlingen. Meer dan de helft van de scholen wil dat ook blijven doen, als ze niet meer verplicht zijn. Partijen als het CDA, ChristenUnie en de SP zijn fel tegen het terugdraaien van de verplichting.
De verplichte stage werd in 2011 ingevoerd. Scholieren moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Het gaat jaarlijks om meer dan 200.000 jongeren.

- Structuurbeweging. Er is nogal wat beweging bij de gewapende machten. Vaker in het nieuws dan misschien wel gewenst. Een nieuwe bevelhebber die uit de ‘verbindingendienst/telegrafie’ voortkomt en in de rang van generaal zal worden geïnstalleerd. Twee nieuwe kolonels. De een uit het operationele veld en qua opleiding, de meest onderscheiden officier. Uit het meer ‘academische’ op het Ministerie van Defensie, een ander ‘overste’ in bevordering die zich ook vaker heeft opgemaakt, als lid van gerechtelijke krijgsorganen. Niet altijd in grondwettelijke zin. Bij de burgerpolitie werd tevredenheid over een aantal agenten, woordelijk betuigd. Ook een nieuwe vorm aan directie en managementverdeling geïntroduceerd. De Korpschef verklaart wel weer, in koor met de samenleving, dat hij nog niet tevreden is over het functioneren van het opsporingslichaam en in 2014 een aantal procenten aan kwaliteitenverbetering opeist.

- Financiën. Over bewegingen gesproken. De gemeenschap mocht vernemen, dat er een nieuw overheidssysteem zal worden ingezet, om het financieel verkeer te stroomlijnen.

- Cuba. Op Cuba dacht een aantal delegatiegenoten van CELAC, het staatshoofd van de Domicaanse Republiek, een schrobbering te mogen/kunnen geven over zijn immigratie- en naturalisatiebeleid. “Bemoei je met je eigen zaken en niet met de interne aangelegenheden van mijn land…”, werd een veelzeggende mededeling. Eigenlijk komt het erop neer, dat wie bakken aan boter op het hoofd heeft dragen, de kop dicht dient te houden over wat men ‘mensenrechtenschending’ pleegt te noemen. De problemen met het buurland Haïti zijn al decennialang van grote hoogten te zien, als men Hispaniola overvliegt vanuit Miami naar Paramaribo. De Haitianen hebben hun eigen woonplek cq. geheel landdeel, op ongehoorde wijze vernietigd en zijn de Dominicanen in het buurland tot weinig aantrekkelijk genoegen geworden. De Staat Suriname kan daar een les uit trekken en leren, nu ook onze leefomstandigheden –vanuit het zuiden en Azië– als uiterst kwetsbare gemeenschap worden belaagd door een minder gewenst deel aan economische vluchtelingen. Kaalkap in de Para, is van de week al aangemeld door de DC van dat district. Waar blijft de meer dan noodzakelijke ‘bevolkingspolitiek’ die zo vaak door Jules A. Wijdenbosch werd aangeroepen? Goud en hout kunnen nog het einde van equilibrium, in ons land gaan betekenen. Let op!

- Cuba II. Aandoenlijk zo een foto. Misschien als er niet zoveel kwaad was geëxporteerd uit een land, dat van gebakken lucht bleef samengesteld –na de importrevolte in 1959– zou er nog enige considerans kunnen worden gegenereerd, voor het pathetisch aandoend tafereel. Babbelen in de ruimte, hoogdravende retoriek vanuit hoog opgestelde spreekplatforms en katheders. Parades van milities om de vingers bij af te likken. Maar een armoede tot op de dag van heden (…), dat men zich rustig kan afvragen wat er anders op Cuba is te vinden dan gebakken lucht en nostalgisch ge-OH. Praatjes vullen nog steeds, geen achterstandsgaatjes of naadjes. ‘Sengre bere filosofie…’, die Badr Sital al in het begin van de jaren tachtig uit Cuba wilde lanceren dan wel importeren? “Als je echte revolutie wil maken moet de middenklasse in Suriname drastisch worden teruggebracht. Desnoods kunstmatig…”. Dank je de koekoek, Badr. Graanoogst was toch nog wat genuanceerder. “Cuba is een groot concentratiekamp…”. Jonge officieren in Mariel-Cuba, op het moment dat Grenada door Reagan werd aangevallen: “…wij wisten niet hoe gauw we via Nicaragua moesten aftaaien. In een lekkende Dakota het veld moesten ruimen en terugkeren naar Sranan…”. ‘Just for the record’. Over kastanjes uit het vuur halen gesproken. Werkpaarden, trekpaarden, sierpaarden en operette figuranten. ‘Nothing else corporation’.

- Bureau. De nieuwe “Parbode” nummer 94 met pater Karel Choennie op de omslag, wordt op de maandagochtend met verve op het bureau gegooid. Aan de inhoud en index te lezen of initieel te zien: ’…niet voor de poes en ook niet voor de kater…’. Misschien wel voor die amechtige jongen van ‘…baka dyari radio…’, om zich ultiem op te kunnen winden, uit te leven en voor een geprolongeerde uitglijpartij te willen zorgen. ‘Benne benieuwd’.

- Chan. Op de maandag komt men nogal weinig uitgerust terug uit Nickerie. Want daar is stevig en spontaan uitgepakt om de Owru Yari van VHP voorzitter Chan Santokhi, luister bij te zetten. De boodschap is duidelijk. Het grootste cadeau vandaag de dag, moet ‘ondeelbare eenheid’ gaan vormen. Eenheid in overwinning van wat men niet langer in het land wil hebben, of gewenst is. Chan Santokhi werd in het ‘Jaar van het Paard’ en volgens een oosterse kalender, een volle 55 jaar oud. De wind die is komen opsteken, zal hem maar moeilijk uit de zeilen kunnen worden gehaald. Dat wordt elke dag weer, opnieuw verduidelijkt.

- Moestadja. De bewindvoerder op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft nu bij herhaling aangegeven, dat Suriname eerlijke en geheime algemene verkiezingen, als vanouds garandeert en tegemoet mag zien. De opmerkingen van Moestadja moet men meer verklaren als ‘zekerheidsstelling’. Nadat er gedegen plannen en gedachten uit criminele hoek werden blootgelegd om via kunstiger wijziging van de Kieswet, voordeel te kunnen halen uit de komende electorale metingen. En wel ter zake gewenst zetelbezit en -bezetting, in De Nationale Assemblée, de Districts- en Ressortraden. Waarna een presidentschap moet worden binnengehaald. Misschien nuttig om na te gaan wat zich in Trinidad & Tobago op dit moment voordoet. Als men dat kan inzien, dan weet men exact waarvoor de Republiek Suriname na 2015 zal komen te staan, voor wie aantrekkelijker gemaakt en welke afdoende keuzes tot nationale weerbaarheid te moeten maken.

- Korea/Japan. Men wil weer een ambassade van Japan, op volle sterkte in Suriname? Misschien nuttig te onderzoeken en publiceren, waarom de diplomatieke vestigingen successievelijk werden afgebouwd en ook nog verdwenen. En dan kan men het wel degelijk hebben over Zuid Korea, Japan, België, Nederland en de Europese Unie. Simpele vragen die Lackin voor zijn vertrek uit het ministerie, zou moeten kunnen beantwoorden.

- Wantrouwen. Kieswet kan veranderd worden? Als mensen die de zaak zouden mogen voorbereiden, geheel te goeder trouw mochten zijn (…) of ‘comme il faut’ handelen en ‘geen’ bedenkelijke listen –ten nadele van het electoraat of vertegenwoordiging daarvan– zouden plaatsnemen/-hebben, is er waarschijnlijk nog niet veel aan de hand. Maar het wantrouwen is megagroot geraakt en zal ook ernstig volumineus blijven doorsudderen(…), nadat gelegenheidswetgeving werd gecreëerd om strafbaarstelling geducht te ondermijnen en ook nog in geheel tijdelijke zin op te heffen. Onvervalst wantrouwen kwam geheel op plek vast te zitten, na de ultiem ‘criminele creatie’ van een amnestiepaskwil. Toen hadden ze het wel weer gedaan. Nationaal en transnationaal. Lichtpuntje? De huidige bewindvoerder op Binnenlandse Zaken, belooft voorbeeldige verkiezingen. ‘Bosje styling’.

- AK47. Een drietal Kalachnikovs, misschien wel in strategisch depot van een niet al te stabiel figuur gelegd? Kregen last van geografische verschuiving. Waar de wapens in kwestie naar toe gingen, zal nochtans door de opsporing en vervolging moeten worden onderzocht, beoordeeld en geopenbaard. Wat wel weer zo blijkt, dat in het meer rechtsstatelijk verleden, een dergelijk dubieuze beheerder –bij verduistering van staatswapens– meteen werd opgesloten. Na 2010 zijn wel meer zware wapens verdwenen. Ook wapens die plotseling kwamen te vallen, onder een langdurig veroordeelde hoofdofficier met een VI vanwege ‘hoger beroep’ in de achterzak. Verdween weer een militair offensiefwapen, als sneeuw voor de zon. Duidelijk, dat er weer schiettuig op verschillende plekken wordt opgeslagen. Fenomeen, wat de overzichtelijkheid van legitiem gewapende machten, danig frustreert. Totdat er onoverkomelijke ongelukken plaatsvinden of internationale melding van illegaal handelsverkeer wordt gepubliceerd.

- Contaminatie. Plaatsdelict van menig misdrijf, raakt wel eens vaker gecontamineerd. Dat wil zeggen, dat sporen van misdrijf en die tot aannemelijk verhaal zouden kunnen leiden, zodanig zijn aangetast, dat deze onbruikbaar worden. Zo tracht men de samenleving vandaag de dag met een wazig krantenartikel wijs te maken, dat de middernachtelijke/levenloze vondst van Grace Flu’s lichaam –in de omgeving van Texas aan de Nieuwe Charlesburgweg– zou moeten wijzen op ‘zelfdoding’?. Een (kogel-) gat in de achterruit van de auto, een dodelijke verwonding aan het hoofd en wat spaarzame kruitresten op haar lichaamsarm, wezen/wijzen op zelfmoord? Waar is het schietwapen? Zelfmoord op straat, terwijl de vrouw net een nieuwe woning had betrokken? Draaien en/of of keren (…), fundamenteel zal –met buitenlands forensisch onderzoek of niet– de ware reden, door middel van verdere en diepere vraagstelling moeten worden beantwoord. Te vaak confronteert men de samenleving, in eerste lijn met een suïcideverhaal. Het lijk van een vermiste opgegeven jongeman…, dat in 2013 te La Prosperite (Para) werd teruggevonden en wel achter een vakantiehuis? Werd eveneens supersonisch aan een vermoedelijke zelfdoding gekoppeld. Ook daar zijn de vragen blijven hangen en in niet geringe mate bij de politie zelf. Radioverslaggever Rinaldo Tuur? Ook zo een geval. Van Horb tot Flu…, zoveel meer.

- Nep. Een vorm van ‘fromu skowtu’, werd de samenleving weer mee geconfronteerd en dan die berooide ondernemer, in het bijzonder. Binnen enkele dagen werden mensen het slachtoffer van niet geringschattende roof. Tienduizenden aan vreemde valuta, werden buitgemaakt. In ernstiger geval, deden de daders zich voorkomen als politiemensen.

- Centrale Markt. De verkoopplek bij uitstek zou worden schoongemaakt en de ‘centrale markt’ aan de Waterkant mocht van verwacht worden, dat die op de vrijdag 31.01.2014 weer gunstig open ging. Door een frommel van een ‘nationale vrije dag’ voor de viering van een knap mislukt Chinees Nieuwjaar…, moesten de verkopers van de markt nog een dag hun aan bederf onderhevige spullen thuishouden. De mensen waren woedend. Op de zaterdagmorgen, ging het nog een stukje verder. Vooral toen er verslag werd gedaan van een marktplaats die helemaal niet schoon en opgeruimd kon worden verklaard. Ter zake de nationale vrije dag, waren onder de Chinese ondernemers een groter aantal rationele die hun zaak open deden en gelukkig niet meededen aan de poespas van enkelingen. De ontspoorden onder de minderheden die een ‘nationale vrije dag’ wilden instellen en ook genoegzaam ten nadele van de rest van de natie nuttigden. De hypotheekschulden en creditstand bij de geldschieters, leken bij sommigen terecht veel belangrijker om vereiste omzetten toch maar te halen op de bewuste vrijdag van 31 januari 2014. Dus open doen! Het was immers de gouden handelstijd bij ieder eind en begin van een af te sluiten, respectievelijk aan te vangen nieuwe maand. ‘Omu no law na ini in ede…, moni sa lolo strak!’. Geen tijd voor grapjassen en onbehoorlijk staatsbestuur.

- 1980. Onderzoeken konden ze al niet. Wetgeving toepassen en volgen, toen ook al niet. Nu moet een Anti Corruptiewet, de strafwetgeving van SU uitbreiden. Terecht, zegt men in algemene zin, dat indien men de oude strafwet al als een dode letter behandelde, de autoriteiten helemaal geen oog zullen hebben voor een nieuwe wet die bedoeld is om de corruptie terug te dringen. Veel ongelijkheid in opvatting, valt gegeven de historie niet terug te vinden. Neem nou de amnestiewet. Een corrupter tot stand gekomen stuk prul, is in de contemporaine wetgevingsgeschiedenis van dit land, nog maar moeilijk te vinden? Op dat prul decreet dan, om Wilfried Hawker gewettigd op 13 Maart 1982 te doen vermoorden.

- Verplicht. Uit het Ministerie van ATM mocht via een nieuwsmedium worden vernomen, dat er geen ‘verplichte verlofdag’ mag worden opgeëist van personeel dat afgelopen vrijdag 31.01.2014 wel aan het werk verscheen. Ach, had men een ander standpunt van een regeringsonderdeel verwacht, dat in collectiever zin groots in de fout ging en zich knap absurdistisch naar het bedrijfsleven, wist op te stellen? Middels een pseudovrije dag (…), speciaal voor een kleine, etnisch georiënteerde groep binnen onze landsgrenzen? Gewoon een belachelijk aandoende miskleun. Lost zichzelf wel weer op. Als het niet vandaag is, dan wel weer morgen bij het hernieuwd exerceren van ‘good governance’.

- Relikwie. Handje schudden, grossieren in (on-)bekender hypocrisie en gemeenschappelijk nietszeggende woorden uitwisselen? In ieder opzicht, met een man die zijn gegeven tijd op deze aarde, reeds lang heeft overschreden. In 1983 had Fidel Castro een klinkende boodschap voor de militaire leiding van Suriname. Het waren niet anders dan ‘salonsocialisten’ die daar in Paramaribo dachten aan de macht te zijn of revolutionair te kunnen aanmodderen. Momentopname…, toen de Cubaanse ambassadeur Osvaldo Cardenas plotseling zijn biezen mocht pakken en Luiz Felipe Lampreia, als virtueel gouverneur van Suriname, namens zijn bazen in Brasilia overnam. Met op de landingsbaan van Zanderij, eerstens een Caracho en een paar dagen later Danilo Venturini. “We did Bouterse an offer, he could not refuse…”, waren de gevleugelde woorden van Lampreia. En bij de inauguratie van de Stanvaste Beweging “25 Februari 1980” –in het bewogen jaar 1984– weer een gevleugelde uitlating van de virtuele gouverneur en wel tijdens de enorme regerbui in de Ayoko Kazerne: “…this seems to me the resurrection of a fascist party…’. Ze hebben het toen op 25 November 1987 allemaal geweten, hoe het democratisch gehalte en de gezindheid van het Surinaamse volk, was ingedeeld. Heel simpel, ‘ondro nyan’ in bekoring voor die NDP. Vandaag de dag, is het weer grossieren in en aan de andere kant. Pathetisch handje schudden van een politiek beladen, evenwel weinig gewetensvol relikwie in Habana do Cuba omarmen. De oude meester in het onderhouden van een megaconcentratiekamp en zijn eigen volk, vanuit een achtergrondpositie blijft knechten. Misschien dat Celac zich beter kan bezighouden met Habana na de Castro’s, dan weer een ander communistisch land aan te wrijven. Cuba de meest ondemocratische entiteit op het westelijk halfrond. Noord Korea en de Volkrepubliek China aan ander zijde van de aardkloot. Exact twaalf uren tijdverschil. Wereldleiders gingen de hand schudden? Een vrij mens zal nooit respect kunnen opbrengen voor onderkruipergedraging(-en). De Castro’s hebben nooit leiderschap zonder repressie van hun eigen mensen kunnen aantonen. De vraag blijft wat daar zo bewonderenswaardig aan te koppelen is. Castro weet de USA een neus te tonen? Wie zijn daar beter van de geworden. De Castro’s of het Volk van het communistisch aangestuurde Cuba? Inderdaad, heeft de USA een groei van 3.8 in de economie bekendgemaakt. Hoeveel kan Cuba op de tafel leggen? Juist ja! 25 Mei 2015 is het weer zover. Of veel eerder.

- Wat een land, wat een noviteit. Een ochtendblad schreeuwt, dat de voorzitter van De Nationale Assemblée het staatshoofd heeft vertegenwoordigd op het Nieuwjaarsfeest van de chinese vereniging ‘Kong Ngie Tong Sang’. Hoe dan? In welke vorm, aan staatsrechtelijk verantwoorde zin. Wanneer scholing ontbreekt, komt men in aanraking met steeds levendiger vormen aan BS.

- Opo na broki. De brug over de Cotticarivier, vlak voor en nabij Moengo, bekeken vanuit het westen is opengesteld voor alle verkeer. Gelukkig hoeft men niet te wachten op de rampdatum van 25 Februari. Verstand prevaleerde in deze wat gunstiger aan het begin van de maand Februari 2014.

- Voetbal. De huidige bondscoach van Nederland, Louis van Gaal, vindt dat Clarence Seedorf terecht de kans is geboden om een verkorte trainerscursus te volgen bij de KNVB. De bondscoach noemt Seedorf: ‘…de uitzondering, waar een land trots op moet zijn…’. ‘Als wij hem dat versnelde traject niet hadden aangeboden, had een ander land Clarence opgepikt en zou hij waarschijnlijk een mindere cursus hebben gehad…’, zegt Van Gaal in een interview in het Algemeen Dagblad. ‘Ik denk dat Nederland de beste cursus geeft voor hem en ik heb liever dat hij onze voetbalscholing uitdraagt dan een buitenlandse. Bovendien moeten we trots zijn dat zo’n speler uit ons voortkomt’. ‘Er is geen tweede Seedorf. Hij is de Cruijff van de nieuwe generatie. In prestaties, in representatie en in populariteit in de wereld. Ook Cruijff is destijds na zijn spelersloopbaan versneld trainer kunnen worden. Ook dat was terecht…’. Tot zover de Nederlandse pers.

- Gevaar I. Gisteren, op het vliegveld van Istanbul is een passagier van de Turkse vliegmaatschappij Pegasus Airlines gearresteerd. De man wilde onderweg van Oekraïne naar Turkije het vliegtuig kapen en naar Sotsji vliegen. Daar worden de Olympische Winterspelen gehouden. De man riep dat er een bom aan boord was. Daarna probeerde hij de cockpit in te komen, maar dat lukte niet. De piloten waarschuwden de Turkse luchtvaartautoriteiten. Die stuurden gevechtsvliegtuigen de lucht in om het Turkse vliegtuig naar Istanbul te begeleiden.

- Gevaar II. Woedende demonstranten hebben het presidentieel paleis van Bosnië in brand gestoken. In het hele land richtten tienduizenden demonstranten zware vernielingen aan. Het presidentiële kantoor huisvest het Bosnische presidentschap, dat is verdeeld over drie personen, een moslim, een Serviër en een Kroaat. Voor velen staat het model voor de inefficiëntie van het Bosnische bestuur. Onder de strijdkreet “Dit is Bosnië” proberen demonstranten het gebouw te slopen. De politie leek de demonstranten aanvankelijk de overhand te hebben, maar is de controle weer kwijt. De krant Oslobodjenje spreekt van een chaos in de stad.

- Scotland independent. De Britse premier Cameron heeft hartstochtelijk pleidooi gehouden om de Schotten binnen het Verenigd Koninkrijk te houden. “De voorstanders van het Verenigd Koninkrijk hebben nog zeven maanden om het uitzonderlijkste land uit de geschiedenis te redden”, zei hij. “Zonder Schotland zijn wij ernstig verzwakt”, verklaarde Camaron op de olympische wielerbaan in Londen. “Laat er geen misverstand over bestaan. Samen stellen wij wat voor: – politiek, militair, diplomatiek en cultureel”. Hij wees daarbij naar de Britse zetel in de VN-Veiligheidsraad, de NAVO en Europa. Ook de deelname aan de G8-bijeenkomsten. Wordt tijd dat Cameron de Brits-Schotse geschiedenis onder de loep neemt en gaat zien waar de drang tot onafhankelijheid na eeuwen van ook zeer bloedige strijd nu grijpbaar is geworden. ‘You can’t fool or abuse those most exquisite Scots…, any longer’.

 

 

 

De Observateur van Sranan. 

#

#
#
#
#