#


GEEN SNELLE OPLOSSING

GEEN SNELLE OPLOSSING

KRP-30-08-2014
De president van ons land heeft de afgelopen week in De Na-tional Assemblee aan het Surinaamse volk een verklaring ge-geven hoe het zo gekomen is dat velen thans vrijwel dage-lijks met load shedding te maken hebben. Het was een lang verhaal dat er eigenlijk op neer kwam dat de regering ernstig gefaald heeft en dat we daarom dagelijks in verschillende wij-ken voor meerdere uren zonder stroom zitten. De president vertelde ook dat de Suralco al in 2013 had gewaarschuwd voor een situatie waarbij er op een gegeven moment onvol-doende water in het Van Blommensteinmeer te Afobaka zou kunnen zijn waardoor de maatschappij turbines zou moeten uitschakelen en ten gevolge daarvan ook veel minder stroom aangegeven in megawatts zou kunnen leveren aan de EBS.

​LOAD SHEDDING

 

LOAD SHEDDING

KRP-23-08-2014

De Energie Bedrijven Suriname , EBS zijn deze week tot het zogeheten load shedding overgegaan. Een mooie naam voor het bij toerbeurt uitschakelen van de stroomtoevoer in verschillende wijken in Paramaribo en omgeving. Gebieden die normaliter dagelijks door de EBS van stroom worden voorzien. Niemand had tot vorige week kunnen bevroeden dat wij wederom met het zogeheten load shedding te maken zouden krijgen. Voor degenen die de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben meegemaakt is load shedding helemaal geen vreemd verschijnsel. Toen hadden Paramaribo en omstreken ook met regelmatige stroomuitval te maken, maar dat had toen te maken met sabotageacties van de bende van Brunswijk die elektriciteitsmasten van de Suralco tussen Paranam en Afobaka had vernietigd. Thans is het zo, dat de EBS niet voldoende capaciteit hebben om de gemeenschap in voldoende mate van elektriciteit te voorzien. Hoe is dat zo gekomen?

 

PRAMISI PRAMISI AGEN

PRAMISI PRAMISI AGEN

De verkiezingen van 2015 zijn in aantocht en het is dus niet vreemd dat de huidige regering alle zeilen zal bij zetten om haar mandaat met nog eens vijf jaar te verlengen. Het electoraat zullen de komende maanden weer een heleboel zaken voorgehouden worden. Beloften en nog eens beloften zullen wederom gedaan worden. Tal van nog uit te voeren projecten zullen de kiezers in het vooruitzicht worden gesteld. Daarbij zullen natuurlijk ook zaken zijn die in 2010 zijn beloofd, maar helemaal niet werden gerealiseerd of slechts voor een heel klein deel. De tijd was volgens de huidige machthebbers te kort om dat allemaal gedaan te krijgen. Ook werd maar al te vaak de schuld voor het falen geschoven in de schoenen van de regering-Venetiaan.

KRP-16-08-2014

Politiek scoren of crisis met zijn minister

Politiek scoren of crisis met zijn minister

Romeo Bravo maakt zich op om de nieuwe president van Su-riname te worden. De man zijn politieke ambities gaan verder dan alleen het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. We zullen op weg naar de verkiezingen nog meer van hem horen. Maar nu al wordt het nieuws smakelijker. Bravo zit niet op één lijn met zijn minister van Justitie en Politie. En het gaat nou juist om die veelbesproken kwestie, waarbij Tigri Barba 3 kandidaten van de Raio-opleiding heeft geweerd. Volgens zijn zeggen voldoen de kandidaten niet aan de ge-stelde eisen. Bravo stelt dat het onjuist is om de mensen nu van de opleiding te weren nadat ze jaren hebben gestudeerd en ook nog kosten hebben gemaakt. KRP-08-08-2014

​PRIVATISERING ONVERMIJDELIJK VOOR SLM

PRIVATISERING ONVERMIJDELIJK VOOR SLM


De SLM wordt al jaren met stunt- en vliegwerk in de lucht ge-houden. De kosten zijn erg hoog en de inkomsten zijn niet echt drastisch toegenomen. Een van de grootste klappen die het bedrijf heeft moeten opvangen betrof de ernstig gestegen prijzen voor brandstof. Op de regionale routes ging het ge-ruime tijd niet naar wens maar daar is de laatste jaren wel wat verbetering in opgetreden. Op de regionale route onder-vindt de SLM een zwaar oneigenlijke concurrentie van een regionale luchtvaartmaatschappij die zwaar wordt gesubsi-dieerd door de overheid.
KRP-02-08-2014

TE SMALLE BASIS

TE SMALLE BASIS

De Nationale Assemblee kon de afgelopen dinsdag voor de zoveelste keer niet vergaderen, omdat er weer geen quorum was. Leden van het Hoogste College van Staat hebben bijna 2 uur gewacht in de hoop dat er nog voldoende leden aan-wezig zouden zijn om toch nog quorum te verkrijgen. Het wachten was tevergeefs. Op de agenda stonden: behande-ling van de concept-Wet Algemeen Pensioen, de Wet Natio-nale Basiszorgverzekering en de Wet Minimumuurloon. Slechts 23 van de benodigde 26 leden van de coalitie kwa-men opdagen. De oppositie voelde zich niet geroepen quo-rum te verlenen. KRP-26-07-2014

GESEL VAN DEZE TIJD

GESEL VAN DEZE TIJD

De afgelopen week kreeg de gemeenschap het lugubere ver-slag te verwerken van een zoon,die zijn beide bejaarde ouders dusdanige verwondingen met een houwer had toege-bracht,dat die kort na elkaar de geest gaven. Vervolgens stak de ontspoorde figuur het ouderlijk huis in brand. De dader sneed vervolgens in zijn polsen. Hij kon worden aangehou-den en voor medische behandeling naar de afdeling Spoed-eisende Hulp vervoerd. Aangezien de zelf toegebrachte ver-wondingen niet van ernstige aard waren kon hij kort na be-handeling worden ingesloten.  KRP-19-07-2014

BELOFTE UIT ANDERE HOEK

BELOFTE UIT ANDERE HOEK

KRP-12-07-2014

De afgelopen week hadden we dan ook de zoveelste mede-deling en de daaropvolgende publicatie, die wij van Keerpunt met de nodige scepsis beoordeelden. Het betrof wederom een belofte vanuit het kamp van de regering. Dit keer werd door exponenten van de politieke partij ABOP, de Surinaam-se samenleving en in het bijzonder de mensen die in het oos-ten des lands wonen, een haven voor Albina beloofd. Albina zou volgens minister Pinas van TCT de potentie hebben uit te groeien tot een grote haven.

De Week in Retro – 11.07.2014.

De Week in Retro – 11.07.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- WK. Overal koorts. 38 ‘plus’. Bij de Brazilie aanhang, bij de Nederlandse stagiaires en hun locale adjudanten. Overal hetzelfde. Slechte bui en korte lontjes. Een tekort aan tissues en zakdoeken. Vandaag dan even een verademing. Brazilië tegen Nederland. Alsof de duvel ermee heeft gespeeld om de derde en vierde plaats. En dan op de zondagmiddag de uiteindelijk verrassingskraken…, Duitsland tegen Argentinië. Nu al beeft men bakken aan gelei in Buenos Aires. Voorspelbaar wat er zal gaan plaatshebben. Argentinië – Duitsland .. – ..! Om in of aan te vullen. Nu nog eventjes naar de week in retro.

- Sebrenica. Het is op 11 Juli 2014 negentien jaar geleden, dat Nederlandse VN-blauwhelmen onder Dutchbat-commando van Thom Karremans c.s., in de veilig gewaande enclave Sebrenica, duizenden vluchtelingen in de steek lieten. Niet een verdedigingsschot werd er door de Nederlanders gelost. Integendeel werd geholpen mannen van vrouwen te scheiden. Ten gevolge waarvan de Bosnisch-Servische troepen van Mladic, minstens 8000 mannen en jongens vermoordden. Honderden moslimvrouwen werden verkracht die nu met een voor hen etnisch inferieur kind zitten en weeshuizen volgestouwd met ongewenste schepselen. Het gruwelverhaal Sebrenica, Karremans, Mladic, Karadzic en de Euro-genocide –in en rond de ‘veilige enclave’– wordt vandaag herhaald, bij de begrafenis van honderden aan nu pas geïdentificeerde menselijke lichaamsresten uit Juli 1995. Hieraan gekoppeld het verhaal, dat Nederland in Sebrenica ‘een museum’ wil plaatsen om het verhaal van alle actoren te beelden. Nog wel voor het Internationaal Strafhof in Rijswijk-Den Haag uitspraak heeft gedaan over Radovan Karadzic en Ratko Mladic, de hoofdarchitecten van de onwezenlijke slachting? Goed dat er nog Nederlanders zijn die de vinger op de pols houden. Het verhaal van een Bert Bakker: ‘Politici moeten erkennen dat Nederland heeft gefaald in Sebrenica. De huidige generatie moet alsnog verantwoordelijkheid durven nemen voor de slachtpartij onder moslims in de enclave. Dat schrijft Bert Bakker, oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Sebrenica, op de opiniepagina van Trouw. Het is vandaag negentien jaar geleden dat de enclave viel. Nederlandse militairen bleven passief toen Serviërs 7500 moslimmannen en -jongens vermoordden. Bakker schrijft dat de discussie over de verantwoordelijkheid van Nederland zich “…tussen twee uitersten beweegt…”. Volgens hem zijn er enerzijds mensen die zeggen dat Nederland onschuldig is, omdat de Nederlandse militairen met de beste bedoelingen kwamen. Anderzijds, zijn er mensen die vinden dat Nederland volledig schuldig is aan de massamoord. Dat Nederland nooit excuses heeft aangeboden, komt volgens het oud-D66-Tweede Kamerlid door angst voor juridische aansprakelijkheid en verlies van staatsrechtelijk en politiek prestige. Bakker hield vandaag een toespraak tijdens de Nationale Sebrenica Herdenkingin Den Haag. http://nos.nl/artikel/673632-dutchbatmuseum-ligt-gevoelig.html http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3687813/2014/07/11/Val-van-Sebrenica-herdacht-in-Bosnie.dhtml http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3687636/2014/07/11/Bert-Bakker-Politici-erken-falen-Srebrenica.dhtml

- Herdenking. In de Sint-Joriskerk in Amersfoort wordt volgende week vrijdag een herinneringsbijeenkomst gehouden voor Lisanne Froon en Kris Kremers, die in Panama om het leven zijn gekomen. De families hebben laten weten, dat de avond is gericht op het nalaten van een mooie herinnering aan de vrouwen. Kris Kremers en Lisanne Froon uit Amersfoort verdwenen in april in de bossen bij de stad Boquete. Het onderzoek van de Panamese autoriteiten naar hun dood loopt nog. Deze week kwam naar buiten dat het onderzoek naar de gevonden camera en telefoons van Kris en Lisanne “enige conclusies” heeft opgeleverd. De Panamese hoofdofficier van Justitie heeft die conclusies meegedeeld aan de familie van de twee omgekomen vrouwen. Maar wat er volgens de onderzoekers met de vrouwen gebeurd is, is niet naar buiten gebracht. Vorige week was hoofdofficier Betzaida de Pittí in Nederland voor overleg met de Nederlandse autoriteiten. Het Nederlands Forensisch Instituut presenteerde toen de resultaten van het onderzoek naar de camera en de twee mobiele telefoons die zaten in de rugzak die op 13 juni per toeval gevonden werd aan de oever van een rivier. De rugzak heeft lang in het water gelegen, maar het is kennelijk toch gelukt om foto’s en andere informatie terug te halen uit de camera en de telefoons. In het persbericht van de Panamese justitie staat: “Er is een ontmoeting geweest met de ouders van de jonge vrouwen waar ze uitleg kregen van de Panamese en Nederlandse autoriteiten over het justitiële onderzoek. Daar zijn enkele van de resultaten uit het NFI-onderzoek gedeeld, waarna er ook enige conclusies gedeeld konden worden”. De Panamese autoriteiten hebben de familie verzekerd dat ze verder willen zoeken naar sporen van Kris en Lisanne, maar ze stellen ook dat het gebied waar de bewijzen gevonden zijn ontoegankelijk en gevaarlijk is. Wanneer de zoektocht hervat wordt is niet duidelijk.

- Brief-/email geheim. Het Nederlandse regeringskabinet wil, dat de Grondwet ook e-mails gaat beschermen. In de Grondwet wordt nu het brief-, telefoon- en telegraafgeheim geregeld, maar het kabinet vindt die bepalingen verouderd. Er komt nu een artikel over het “…brief en telecommunicatiegeheim…”. Er worden geen specifieke technieken in genoemd, maar volgens het kabinet vallen alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen eronder. Als voorbeelden worden genoemd e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via sociale media.

- Escalatie. Een met raketten geladen ‘Stalinorgel’ richtte op de vrijdag een regelrecht bloedbad aan in Oekraïne. Er wordt door president Porosjenko wraak gezworen. De Oekraïense president Porosjenko zegt, dat de pro-Russische separatisten zwaar zullen boeten voor de raketaanval op een legereenheid in de grensprovincie Loegansk. Bij die aanval kwamen 19 Oekraïense militairen om het leven. Bovendien zijn er tientallen gewonden. Eerder was een dodental van zeker 30 genoemd en werd gemeld, dat een grenspost dichtbij Rusland was aangevallen.

- NDP. Er verschijnen berichten, dat Desi Bouterse in zijn hoedanigheid van NDP-voorzitter oplossingen zal brengen in disputen die de partij onder meer in Saramacca teisteren. Frits Moesafier zou ingevolge de hem gedane toezeggingen, zijn plannen voor het vormen van een eenmansfractie in De Nationale Assemblée vluchtig in de ijskast hebben gestopt. Over het parlement gesproken. Schandelijke ‘setewasi’ heerst in het ‘huis van de democratie’ (…), waar zaken blijken door te lekken en de vloeren van gebouwdelen met een stevig aantal centimeters aan water zijn/werden begunstigd. Zou dit het enige gebouw in beheer bij de overheid zijn, waar dakplaten/-bedekkingen van doorlekken. Bepaald niet!

- Onrechtmatige daad. Het is voor sommige delen van de burgerij nog steeds niet duidelijk geworden of gemaakt, dat het barricaderen en blokkeren van de openbare weg, een gedegen onrechtmatige en strafwaardige daad oplevert. Bij het minste en geringste gaan mensen, steeds vaker aangezet door allerlei weinig verantwoordelijke figuren, over tot bezetting en barricaderen. Gezagsondermijning wordt mede gevoed door het gebrek aan afdoend optreden, van wat zich bevelgevende autoriteit wil noemen. ‘If yu ne kom tapu na olo, me go blok na heri kondre, yere…!’. Tragisch eigenlijk, dat vrijwel alle infrastructuur van het land, onder deze regering Bouterse weer naar de filistijnen is. Overal waar de blik op valt, garanties voor tomeloos verval en teruggang naar het niets. Maar de meest verantwoordelijke voor ‘initiële fasen aan vernietiging’ –vanaf het rampjaar 2010– vierde met z’n vrinden groots WK-feest in Brazilië. Het kon gewoon niet op! In dit land wel de wegverzakkingen, de dijkbreuken, de overstromingen, de gebrekkige stroomvoorzieningen, de vergrote behoefte aan lijntrafo’s nadat bijna allemaal stukgingen, terugval in de mijnbouwindustrie, geen geloof en geen enkel beeld op verbetering. 25 Mei 2015…, is het dan zover. 

- Fraude. Weer zijn examens van een ‘hoge school’ in NL te koop aangeboden en een etmaal voor de test ook gekocht door journalisten. Het gaat hier om de Haagse Hogeschool en het onderdeel “Financiële Analyse” voor Bedrijfskunde eerstejaars.

- Wet Nationaliteit. Een nieuwe wet op de Surinaamse nationaliteit is aangenomen en moet eigenlijk nog worden gepubliceerd. Een assembleelid verklaarde intussen, dat er onder meer verruiming is om een ‘dubbele nationaliteit’ te dragen en gendergelijkheid wordt aangestipt. Laat dat even staan. Maar dat van dubbele nationaliteiten –niet met de geboorte meegekregen– is en blijft levensgevaarlijk. De Nederlandse wetgeving heeft/geeft opgesomd, hoe men door verkeerde handelingen de NL-nationaliteit kan kwijtraken. Door een rechtshandeling te plegen die indruist, tegen wat in hun wetgeving staat. Met een Ivo Opstelten als minister, namens het rechtse VVD gedeelte van het huidige regeringskabinet en de havik Fred Teeven op de immigratiebok, hoeft men maar een gering aantal wederwettelijke zaken aan te gaan en een zaakje van ‘intrekking Nederlandse nationaliteit’ is dan zo gepiept. Suriname kan verruimen, maar Nederland heeft het recht ‘de richel’ strak te versmallen. Kijk dus goed uit, met rechtshandelingen die niet stroken met wat de Nederlandse nationaliteitswetten aangeven en verwachten. Geen rechtshandelingen tegen die wetten plegen, dat is het devies. ‘Natio is natio…!’. Laat je goed voorlichten. Natiegebondenheid…, ‘so bun’.

- ‘Beste menseninzet’. Louis van Gaal wil een gunstig afscheidscadeau op de zaterdagmiddag. Betekent niet anders dan met het Nederlands voetbalelftal winnen van Brazilië. Nog wel in Brazilië en daarmee de derde plek veiligstellen dan wel bezetten. Nederland heeft tot nog toe niet één wedstrijd, in reguliere tijd verloren. Dus…! Dan zal ‘darling Louis’, luiwammesen en gelegenheidsdiefjes van doelpunten, zoals een over het paard getilde Robin van Persie, aan kant moeten houden en frissere Henkies gretig genoeg doen opstellen. Mensen die knap hongerig zijn geraakt en heel stompzinnig, veel te lang aan kant werden gehouden. Laat die los met een consoliderend spelsysteem en een verzwakt cq. gedemoraliseerd Brazilië, is wel weer te verslaan. Anders niet…, lieve Louis. Take care…! En dus geen ruzie maken. NOS.nl: ‘Oranje heeft vrijdagmiddag voor de laatste keer dit wereldkampioenschap getraind. Louis van Gaal en zijn spelers oefenden in het Estadio Nacional de Brasilia voor de troostfinale tegen Brazilië.Alle spelers verschenen op het trainingsveld. De teleurstelling van de verloren halve finale leek voor het grootste gedeelte te zijn verdwenen, want er kon weer gelachen worden. Van Gaal koos voor een rustige training; de spelers mochten zelf kiezen wat ze gingen doen’. Ook is er in Barcelona een zaakje getekend. Prijskaartje zo een 125 miljoen US-dollars De bijtlustige Luis Suarez verlaat Liverpool en gaat dus spelen voor de FC Barcelona.

- Nutty. “No use crying over spilled milk…”, zegt de Engelsman. Maar als Lous van Gaal het allemaal op een rij had gehouden, was hij niet zoals Brazilië de boot ingetuimeld. Simpele feiten. Waarom zette hij een Nigel de Jong in die niet 100% was en gewisseld zou moeten worden. Waarom De Jong en niet een frisse en montere Jordy Clasie? Waarom een Robin van Persie die al een paar wedstrijden met een kwakkelkont rondliep en nochtans geen pogingen deed om bij zijn balverlies, daar nog iets van te redden en zaakje aan met alle gemak aan derden gewillige overliet? Waarom geen Depay in de basis? Inderdaad moest ook die kwakkelkont Van Persie worden gewisseld, wat een keeperrisico’s deed opstomen. En ja hoor! Geen Depay. Uiteindelijk kwam ook Clasie dan maar energiegeladen van stal. Martins Indy aan kant, vanwege (straf-) kaartengevaar! Geen geoutilleerder keeper bij penalty’s, dus. Additioneel ook gezagsverlies. Weigering van twee spelers om de eerste penalty te nemen? Hoe dat zo! En dan gedurende het gehele toernooi, een uitstekende en stabiele verdediger voor het blok zetten? Om het pufzachte eerste schot af te leveren? Vervolgens een nog maar weinig geconcentreerde Wesley Snijders…? En toen was het eigenlijk al gebeurd. Recapitulerend! De Jong en van Persie niet fit. Teveel wissels resulteren in een wat mindere penaltykeeper. En dan weigering van twee spelers om de eerste penalty te nemen? Maar dan ook nog gekissebis, helemaal aan het begin van de wedstrijd? Bijna zoals tijdens het EK-2012, tussen Van Persie, Robben en de rest? Nu aan het begin van Holland versus Argentinië. Als je dan ook nog een Arjan Robben hebt die volledig werd ingepakt en maar een of twee keer kon stoomwalsen op de vleugels…, dan moet je eigenlijk de schuif maar helemaal dicht houden. Depay bleef op de bank en Clasie werd veel te laat ingebracht. Louis van Gaal lijkt op iemand die Suriname, helaas nog steeds op de bok heeft. Vele emmers melk…, maar wil men die econ-winnend aanwenden dan wordt het hele zaakje omgeschopt. Typisch de Hollandse leer. En was het niet Argentinië dan waren het de Duitsers geweest die het opgeblazen zakje grondig zouden lekschieten. Louis van Gaal heeft geen zin in de ‘troostfinale’? Of is het de vrees dat de eis wordt gesteld om alle jonge spelers in te zetten. Jongelui die hem zullen laten zien, dat ook Brazilië voor hen winbaar is. Het is maar een suggestie. Alle jonge spelers erin en sierpaarden met hun opgeblazen ego en al, op of helemaal in de stal houden! Dat is maar een Surinaamse les voor survival. En daar kan men hier te lande wel wat van. Overleven…, wanneer de bokrijder en brokkenmaker, weer eens gek gaat doen.

- Drie. Drie jongens vermoord uit het Israëlische. Een jongen in brand gestoken in het Palestijnse. De rouwende ouders van beide partijen, praten telefonisch met elkaar als diepgetroffen mensen. Maar de brokkenmakers in de politieke cycli, houden land bezet en als tegenpraktijk worden mortieren/raketten vanuit de belaagde Gaza-arena gelanceerd. Bij honderden op een dag. De zware Centurion tanks met een Davidskruis ‘on site’, laten hun motoren ronken. Likud en Hamas, gaan additioneel minstens 200 mensenlevens offeren. Gaza, Juli 2014.

- Obama. Steeds duidelijker dat Barack Obama’s presidentschap in steeds grotere problemen geraakt. Tunesië, Egypte, Syrië, Egypte, Gaza, Jemen, Somalië, Soedan en nu duizenden kinderen uit Guatemala en andere Midden-Amerikaanse landen die in kooien en toiletgroepen van grensplaatsen in de USA terecht zijn gekomen. Daar ook in moeten slapen zonder begeleiding van ouders, voogden of verzorgers. Leeftijden? Van eenjarige tot aan achttienjarige en terug. Dwars door een grensoverschrijdende drugsoorlog aan de Rio Grande, achter harmonicagaas terecht kwamen? In vrijwel alle zuidelijke staten van de USA? Hoe is dat tot stand kunnen komen? En dat laatste aan fenomeen, blijkt helemaal geen rechtervleugels te plezieren of de Repu-theepartij in kracht te reduceren. Het tegendeel doet zich nu weer voor. Obama heeft ongekende problemen, middenin een economische crisis die zich weer verhevigd wil gaan manifesteren en/of herhalen.

- Alcoa. De Amerikaanse aluminiumgigant maakte een kleine en zoete winst. Een ochtendblad in dit land speculeert, dat het een voordeel voor de “bauxietindustrie” kan gaan betekenen. IJlen is nog steeds troef in dit land. Alcoa is een aluminium gigant, die ‘ingots’ en ‘gewalste eindproducten’ aflevert. Suriname met Suralco, is allang geen bauxiet- of aluminiumleverancier meer. Allang niet meer. Ook dat maakten wij vanaf 1986 kapot! Suralco is nu gereduceerd tot het marginaal produceren van nog maar enkele tonnen ‘aluinaarde’ (alumina). Maar verschil in informatiestromen moet er wel wezen, toch? Ook de speculatieve willen binnen de media meebabbelen. Mag altijd!

- Autoloos. Wie haalt het toch in z’n hoofd om midden in de vakantie, een autoloze dag te plannen. Af en toe vraagt men zich geheel legitiem af, wie wel en wie niet door de ratten werden gebeten. Vrije- en nu autoloze dagen? Laat zich raden wie daarmee bezig zijn en nog even in herfsttij willen opvallen. Zielig eigenlijk.

- ABOP. De politieke partij van Ronnie Brunswijk en bekender exponenten uit dat geheel, willen na alle vernietiging in en rond Albina, nu op kosten van derden en een aantal parastatalen, haven- en/of bruggenhoofd in het pittoreske grensplaatsje plekken. Zien is daarbij nog steeds geloven. Kijken of de Franse en dus vermeende ‘actoren’, ook in benoeming voor dit spel kunnen worden opgelijnd en nog wel mee willen doen. ABOP-styling ‘so bun’.

- Uniek. Het bleek een unieke verkoopgedachte om het bedrijf Uniqa, waar eens Godett jr. in de Raad van Bestuur zat, voor een redelijke prijs van de hand te doen. Geheime gesprekken tussen gegadigden uit Suriname, Curaçao en Cariben deden mee aan een initiële bespreking in Miami. De zaak leek eventjes toch nog rond te komen. Totdat Uniqa een aantal ‘apps’ lanceerde. Namelijk, een verzameling noodzakelijker frequenties ‘bijvoegde’ en de prijs plotsklaps ‘aanpaste’. Gegadigden waren toen gauw weer op het vliegtuig naar huis. Pikant detail blijkt, dat Uniqa geheel vanuit Curaçao werd aangestuurd en geadministreerd. Lekker handig. Of het bedrijf daadwerkelijk in de verkoop is en in andere handen mag komen, blijft en blijkt koffiedik kijken. Colcafé…, ‘so bun’.

- T&T. De telecommunicatie autoriteit op Trinidad & Tobago, heeft de lokale vestiging van de rode concessionaris Digicel verzocht maatregelen tegen Voice over Internet Protocol te willen parkeren en in gesprek te gaan. Om verdere afstandspeculaties te voorkomen, een excerpt uit de “Guardian Media” van T&T: ‘Caribbean mobile provider Digicel yesterday agreed to allow its customers to access popular “free calls” applications Viber, Tango and Nimbuzz once again after the Telecommunications Authority of T&T (TATT) started an investigation into complaints made about Digicel’s action. In a release yesterday, Digicel said it made the decision after TATT confirmed it would investigate the company’s own complaint about the use of number-based VoIP applications in the country. It added: “Digicel has been engaged by the authority and has sought to relay its concerns relating to the use of these applications and the attendant impact they have on consumers in T&T. “Digicel shall continue to engage with the authority and very much welcomes the opportunity that has been provided to communicate its position and concerns”. Pointing out that TATT had asked that Digicel continue to provide the VoIP products to its customers while the investigation was going on, the company said:
“Digicel is willing, in light of the authority’s commitment to carefully review these matters in consultation with the industry, to accede, effective July 9, to the authority’s request in the interim period whilst preserving its rights in relation to the matter generally”. In its own release yesterday, TATT confirmed it had started an investigation into complaints related to the alleged blocking of VoIP applications by Digicel’. Tot zover persbericht uit het T&T- eilandengebied.

- ‘Doe no!’. Doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht (Sr.). Lijkt wel of Panka daarmee erge haast heeft. Of klopt dat niet? Wat zeker niet klopt, vormt de uitlating, dat de doodstraf sinds 1927 niet is voltrokken. En dan ook niet ‘formeel’ uitgevoerd met een ‘pseudo-oorlogsverpakking’, ‘gelegenheid oorlogswetgeving’, zogenaamde ‘toges krijgsraad te velde’ en ‘wettiging met terugwerkende kracht’. Hoe verzint men het allemaal? Gewoon even nagaan in welke politieke partij de ‘architect van de amnestiepaskwil’ nog even zit. Op 13 Maart 1982 werd de moord op groene baret Wilfried Hawker, gelegaliseerd/gelegitimeerd door een moorddadig en gruwelregiem, wat van 1980 tot ongeveer 1992 een mensenleven op geen enkel wijze wist te respecteren. Waarschijnlijk voor de tijd, dat Panka enig volwassen besef van mensenrechtenzaken had of überhaupt wist te genereren. Helaas nog steeds niet. Een utopie bij sommige, enigszins bevoorrechte schepselen.

- WK-II. Meer dan twintig OV-bussen werden al in brand gestoken en dan nu ook nog de volgende analyse. ‘Als de Braziliaanse president Dilma Roussef zondag de WK-trofee uitreikt aan Duitsland of Argentinië, moet ze rekening houden met massaal boegeroep en gefluit, schrijven Braziliaanse media. Aanleiding voor de woede is niet alleen de vernederende uitschakeling van de Seleçao door Duitsland, maar ook de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Veel Brazilianen hebben het gevoel dat de armere bevolkingsgroepen hebben moeten opdraaien voor de enorme kosten van het voetbalspektakel. Het leven is duurder geworden en er is weinig geïnvesteerd in de gezondheidszorg en het onderwijs, schrijven kranten. De woede daarover zal zondag volgens hen in het Maracaña-stadion in Rio te merken zijn bij het uitreiken van de FIFA-wereldbeker door Roussef. Haar wordt ook verweten, dat de regering van het ‘WK-effect’ probeert te profiteren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober. Roussef hoopt dat ze dan voor een tweede termijn wordt gekozen. Tot aan de halve finale werd de lof van het Braziliaanse team gezongen, maar sinds de smadelijke aftocht van het elftal richt die lof zich op de vlekkeloze organisatie van het wereldkampioenschap. Een krant citeerde een uitspraak van topambtenaar Gilberto Carvalho: “De mislukking van het Braziliaanse elftal is nog niet de mislukking van het toernooi”. Tot zover een externe beschouwing.

- ‘Reagenta’. Eerste reactie, op wat er met/in Holland versus Argentina plaatshad? Jawel…! ‘Aleke werd Maximaal verslagen’. En dan nu, ‘Dilma versus Aleke’. Zien wat hij er nu van bakt. Elo!

- ‘Saka sidon’. Helemaal niet! Bij de pakken neerzitten? Ook niet! Men wilde ook nog met de gehele natie door de grond zakken, toen Brazilië met ‘vijf tegen nul’ al na 25 minuten achter kwam te staan. Het werd uiteindelijk zeven tegen een en daarmee is eigenlijk genoeg gezegd. Wanneer een coach een hevig met emoties belast/beladen land confronteert, met vrijwel alleen in het buitenland spelende voetballers en ook nog een team rond één speler bouwt, gebeuren deze naargeestige dinges. Tweede helft gaf een geheel ander beeld. Toen kwamen de echte werkers aan bot en niet dat verwende zaakje uit het buitenland. Op Marcello na! Maar om een “Fred” alsnog na alle voorgaande wedstrijden op te stellen, geeft het ware inzicht van de coach weer. Brazilië werd getrakteerd op de waarheid en aangeleerd overspannen emoties (…), wel zakelijk opzij te zetten en een wedstrijd gewoon strak te winnen. Nou net dat, kon er dus niet in. Emoties werden de baas en het onzakelijke zorgde voor algeheel faillissement en curatele stelling door de onstuitbare Duitse overmacht. Over de vleugles en door het midden klopte het allemaal bij hen wél! ‘Shock and awe…’. Zien wat Louis van Gaal daar tegenover kan stellen. Eerstens Hollands ‘kleurrijk’ versus Argentijnse draaikonten. Ook al gehavend, maar vooralsnog supergemotiveerd in een nog steeds zeer vijandig en verwond Brazilië. http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_and_awe

- Rook en vuur. Waar rook is, is er ook vuur. Smeulend of niet, maar wel knap gevaarlijk voor de coalitie van ABOP/NDP – ‘plus’. Badr en zijn jongens hebben het vanuit Saramacca al laten weten. Besluiteloosheid in de top van de NDP zullen ze weten te pareren. ‘Adieu…’, zegt Moesafgier tussen neus en lippen door en in opdracht van de achterban. Panka wil ontkennen? Maar wie wil Panka na zijn amnestieouverturen, nog serieus nemen? Niemand bij goed verstand. Geloofwaardigheid koopt men niet op straat. Over negen maanden ‘plus’, is de waarheid in het hoofdstembureau te verkrijgen. Gratis en voor niks.

- Babyvoeding. Kon niet betaald worden en dus is het achterland verstoken van het meer betaalbare. Ook de advocaten die kosteloze bijstand moeten verlenen, zijn verstoken van fundamenteel inkomen. En in het parlement verschilt men ernstig van mening, over het ‘wel of niet’ accorderen van ‘sociale pakketten’ ten behoeve van partnersamenstellingen die voor een groot aantal Surinamers absoluut niet te accepteren, te pruimen ofwel te verteren zijn. In ieder geval is het bij het bedrijfsleven nu knap doorgedrongen, dat de overheid goederen en diensten, weer uit het magazijn of ander arsenaal wil betrekken en daarvoor nauwelijks of niet betaalt. Probleem! Waar terdege rekening mee moet worden gehouden, is dat de huidige regering –met een nipte meerderheid in het parlement– zaken wil doordrukken die straks onbetaalbaar worden voor een volgende bestuurssamenstelling. ‘Owru gwenti…, so bun’. Er wordt steeds minder inkomen geregistreerd of gegenereerd. Tegelijkertijd committeert de regering Bouterse zich aan steeds meer onbetaalbare rekeningen en andersoortige zaakjes. Waarheen leidt die weg of waar naar toe? Juist ja!

- Skowtu. De een is nog maar nauwelijks voor het groen laken neergezet om zich strafrechtelijk te verdedigen en alweer de volgende politieman wordt ontmaskerd, door zijn collega’s aangehouden en opgesloten.

- VWO. In ieder geval ziet een deel van de jeugd het nut om met meer dan 70%, in één keer te slagen van het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Kijken wie nog achterblijven in het land en wie het licht straks ook nog moeten uitdoen op Zanderij.

- RGD. Ze vragen als polikliniekartsen gewoon om een drempelbedrag, voordat de burgers met ‘een staatsgarantie’ medisch worden behandeld. De leiding van de RGD, vindt dat allemaal vallen onder een ‘onrechtmatige daad’ en stelt maatregelen in het vooruitzicht.

- 30. Meer dan dertig lijken liggen, in een meurend mortuarium van Paramaribo. Geen familieleden te vinden die zich over de gestorvenen, druk willen maken. Buitenlanders spannen daarbij de kroon. En dan zijn daar nog lokale gezinsleden die elkaar strak naar het leven staan en in de haren vliegen ook, wanneer een deel niet met ‘toegezegd bedrag’ over de brug komt (…), om een overleden broer de afgesproken ‘respectabeler uitvaart’, te bezorgen. ‘Ai Sranan, wi switi moi moi kondre…!’.

- Stemgerechtigd. Een meneer/mevrouw heeft het over ‘wel of niet’ gaan kijken naar WK-voetbal, wat uit Brazilië wordt overgeseind. Maakt zich ongezond druk om een zogeheten of vermeende schijnbedoening in DNA, ter zake het ‘wel of niet’ uitschrijven van een parlementsvergadering. Een aangekondigde convocatie die uiteindelijk terzijde wordt gelegd en gewenste bijeenkomst afgeblazen, als het college ‘in meerderheid’ naar een voetbalwedstrijd wil gaan kijken. Soms is het een begrafenis, een huwelijk van een collega…, maar ook een voetbalwedstrijd kan reden vormen, voor het verdagen van de uit te schrijven agenda. Daarbij wel weer goed weten en beseffen, dat de voorzitter van het parlement niets meer of minder is dan de ‘eerste onder de gelijken…’, al vergeet ze zelf dat wel eens. Het zinloos van de toren willen blazen en te stellen, voortaan wel/niet naar de stembus te gaan, is en blijkt een prerogatief van elk stemgerechtigd individu. Echter wel de vraag of betrokken scribent(-e), enig nationaal stemrecht heeft verkregen…, dat deze misschien wel/niet wenst terug te geven, door zich herboren te wenden naar het eens zo smadelijk beleefde van en/of in een andere natie. Hier wordt de voortgang van een DNA-vergadering in ieder geval bij tellen en meerderheid beslist. En niet door de enkele voorzitter, die zich aan de wil van het college, dient te onderwerpen. Populistisch gekraaide in de marge, op de koop toe maar in te bedden en dan glashard negeren. Effe schorsing en verdaging. “Maxi vs. Aleke…, Mittwoch um 17.00 Uhr. Ganz klar!”.

- Kwakoe Zomer Festival. Datum: zaterdag 12 juli t/m zondag 10 augustus 2014
Land / gebied: Nederland (Amsterdam). Zo wordt het Kwakoe Festival in Amsterdam zuidoost in de ‘wereld feestenalmanak’ aangekondigd. Wel blijken er nu verhoogde toegangsprijzen in omloop te zijn gebracht.

- Interamerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, ICHR. 30 januari 2014. Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276
I/A Court H. R., Case of Liakat Ali Alibux v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of January 30, 2014. Series C No. 276

 

Het internationale hof heeft uitspraak gedaan in de vorderingen die Liakat (Errol) Ali Alibux tegen de Staat Suriname instelde, ter zake een hem vermeend onrecht aangedaan, in en na het lokale strafvonnis rond de zogeheten ‘Wilsterman affaire’. Voor een groot deel werden vorderingen in Costa Rica afgewezen en waar geldelijke zaken materieel in voorkwamen scherp teruggebracht. Een zeker bedrag voor ‘opgelopen emotionele schaden’, werd wel naar rato van wat Alibux overkwam door het Inter American Court on Human Rights ook al gereduceerd toegewezen. Alibux werd in Suriname voor oneigenlijke zaak, in functie van minister gepleegd, aangeklaagd en daarvoor in een enkele aanleg door het Hof van Justitie veroordeeld. Beroepsinstanties ontbraken in die tijden om een reeds gewezen vonnis van ambtenaren aan te kunnen/mogen vechten. Zie: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia#http://nl.wikipedia.org/wiki/Inter-Amerikaans_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens

 - Santo Boma. De directie ingesteld bij de Centrale Penitentiaire Inrichting ‘Santo Boma’ is aan de kant gezet en tijdelijk vervangen door bestuurders (…), aangewezen door het ministerie van Justitie & Politie. Maanden achtereen zijn er conflicten gedetecteerd tussen leidinggevenden van de inrichting, vakorganisaties en het departement waaronder staatsgevangenissen ressorteren.

 - NCCR. Het nationale orgaan met rampenbestrijding belast, waarschuwt voor de weersomstandigheden en de bouwkunsten van aannemers, hier te lande eerder vertoond. Er is weer grote schade aan woningen en opstallen die niet berekend zijn, voor de huidige weersomstandigheden en als luciferhoutjes doorknakken.

 - Wilsterman. De zaak voor, tijdens en na het hele drama met een “gebouw Wilsterman”, is nauwelijks afgerond met nog wel een ‘internationaal vonnis’ of een vergelijkbaar gebeuren, doet zich weer voor bij aan-/verkoop van een gebouw aan de Henck Arronstraat (…). Nu dan gaande onder het begrip “Malaha gebouw’. Ook hier zou weer buitensporig veel geld over en misschien ook onder de tafel zijn verdisconteerd. Zo mocht uit de koker van assembléeleden en persmedia worden opgetekend.

 - Minimumloon. De invoering van een wettelijk minimumloon, stuit nog steeds op verzet. Men kan er nu al van op aan, dat verschillende klein- en middenbedrijven niet zullen/kunnen meegaan met wat er wettelijk mag/zal worden bepaald. Ook het gebrek aan gedegen wetenschappelijk vooronderzoek, is recentelijk naar voren gebracht. Echter zit op het Ministerie van Arbeid een CLO-vakbondsman ingebed en als bewindvoerder geplekt. Deze heeft het woordelijk tot zijn levenswerk gemaakt, met een minimumloon op wettige basis geschoeid en op zak, straks het ministerie van ATM te moeten verlaten.

 - Plichtsverzaker. Een advocate verscheen in eerste instantie niet om in voordeel van cliëntverdachte aan haar pleidooi te beginnen, bij de wettige verdediging van een gewelddadige Braziliaanse rover. Een beklaagde die een straf van zowat 10 jaren gevang tegemoet kan/mag zien. Bij verlate verschijning, kon de raadsvrouwe een uitbrander van de gerechtsmagistraat meenemen in haar portfolio en dossier.

 - Moord. Drie verdachten van moord, allen afkomstig uit Brazilië, stonden voor het strafgerecht. Landgenoot Edil Silva da Souza werd vermoedelijk, door het voornoemde drietal om het leven gebracht. Kan met goed fatsoen, uiteindelijk toch nog 20 jaar cel opleveren.

- Bally. Voorganger van de Gemeente Mosterdzaad, de erudiete evangelist Balthus “Bally” Brashuis, is op hoge leeftijd teruggekeerd naar het huis van zijn Schepper.

 - Modus operandi. Een kind loopt weg en meldt zich na enige tijd aan op een politiebureau. Daar vindt bij proces-verbaal verhoor plaats van wat er eigenlijk aan de hand is of zou zijn. In niet geringe mate, is de gang naar de politie een ergere vorm van zelfkastijding, wanneer agenten vinden dat ze hulpeloze kinderen als misdrijfverdachten moeten aanspreken en uitschelden. Voorbeeld? Geen enkel probleem.

 - Emigratie. Er zijn nog steeds mensen verbaasd, dat de emigratie naar Nederland nog steeds plaatsvindt? Laat het goed duidelijk worden, dat wanneer er geen politieke kruiwagen in dit land te vinden is, het maar beter kan worden geacht om naar het buitenland uit te wijken en daar een menswaardig bestaan op te bouwen. Laat het ook helder blijken, dat buitenlanders hier beter en met voorkeur behandeld worden dan kinderen van dit land. Van binnenkomst tot aan het verkrijgen van vergunningen om een nieuw leven op te bouwen, zijn buitenlanders bevoordeeld. Waarom zou dat voor bepaalde landskinderen niet in het buitenland, ook zo kunnen zijn? Hier worden ze toch alleen maar miskend en gekleineerd, door mensen die intellectueel ver hun mindere zijn.

 - ‘Sopie en pseudowetgeving’. De districtsbesturen van Para hebben bepaald, dat er op gezette tijden geen alcohol mag worden verkocht, geschonken of genuttigd? De illegaliteit houdt van zulke vrijheidbeperkende bestuursbepalingen. Het doel heiligt niet altijd, de aftands tot stand gekomen middelen.

 - Pijnstillers. Fantasten en speculanten verspreidden het verhaal dat de Braziliaanse voetballer Neymar onder de pijnstillers naar het WK-stadion zal worden gebracht om tegen Duitsland, een voetbalwedstrijd te komen meespelen? Denkt men nou echt dat de FIFA-expertise, de UEFA, club- en spelereigenaar FC Barcelona of de Braziliaanse voetbalbond, aan dit soort praktijken meewerkt. Kolder! David Luiz gaat leiding geven aan het Braziliaanse elftal en kan het dus ook niet aan Paris Saint Germain verkopen om Neymar te laten inspelen. Onzin…, van lijkt wel bookmakers. Duitsland – Brazilië. Uitslag .. – .. ! Holland – Argentinie .. – .. ! Finale? Nog even koffiedik kijken. ‘Cafezinho Brasileiro’. 

- Arbiter. Of het Nederlands elftal gehuldigd wordt, moet nog worden afgewacht. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers heeft de lauwerkrans al binnen. Hij heeft bij thuiskomst in Nederland, een onderscheiding gekregen van de gemeente Oldenzaal, waar hij woont en superstorehouder is.

 - Facebook. Neymar zal dinsdagavond tijdens de halve finale van Brazilië tegen Duitsland toch niet op de bank naast bondscoach Felipe Scolari plaatsnemen. Dat heeft de sterspeler, die de halve finale mist vanwege een gebroken rugwervel, op zijn Facebookpagina laten weten. “Ik ben tijdens de wedstrijd tegen Duitsland niet in het stadion aanwezig. Ik zal een van de 200 miljoen fans zijn en ik weet hoe belangrijk die steun van de supporters voor de spelers is”. Neymar kijkt al verwachtingsvol uit naar de finale van aanstaande zondag. “Mijn grootste wens is om met iedereen in Maracanã aanwezig te zijn tijdens de finale”. Felipe Scolari hoopte eerder nog, dat Neymar tijdens het duel met Duitsland op de bank naast hem zou plaatsnemen. De aanwezigheid van de nummer tien van Brazilië zou volgens de bondscoach een extra impuls zijn voor het hele team. 

- Kwestie Neymar en Silva. Twee claims verworpen. Lezen: ‘FIFA rejected Brazil’s request to allow suspended captain Thiago Silva to face Germany in the World Cup semi-finals on Monday and hit back at claims referees had been ordered to take a lenient approach to foul play. A statement from FIFA’s Disciplinary Committee dismissed Brazil’s plea for Silva out of hand, stating there was “…no legal basis…” for the defender’s yellow card against Colombia to be rescinded. In a further snub, FIFA disciplinary chiefs also ignored the growing clamour in Brazil for Colombian defender Juan Camilo Zuniga to face retroactive punishment over the aerial challenge that ended Neymar’s tournament. The statement said the committee “…deeply regrets the incident and the serious consequences on Neymar’s health…”. But Zuniga could not be punished because the incident in Friday’s stormy quarter-final had been seen by the match officials at the time, a statement said. Disciplinary action could only be applied retroactively in cases of mistaken identity where a referee shows a yellow or red card to the wrong player. The statement emphasised that even though Neymar had suffered a serious injury in the incident — a fractured vertebrae — it could not have a bearing on how Zuniga’s case should be handled’. (AFP). 

- ‘No problema en LA RIOJA’ - Twee voormalige hoge officieren zijn vrijdag in Argentinië tot levenslang veroordeeld wegens de moord op een bisschop in het eerste jaar van de militaire dictatuur, 1976. De rechtbank in La Rioja, 900 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires, bevond de 87-jarige ex-generaal Luciano Menéndez en de 81-jarige voormalige marineofficier Luis Estrella schuldig aan de moord op de rooms-katholieke bisschop Enrique Angelelli Carletti (1923-1976). De rechter weigerde de twee huisarrest en stelde dat ze naar een gewone gevangenis moeten. De bisschop overleed in een merkwaardig auto-ongeluk dat zou zijn geënsceneerd door de militairen. Hij was bezig met een onderzoek naar de moord op twee priesters en nog een slachtoffer. Militairen grepen in 1976 de macht in het chaotische land, in wat ze het Nationaal Reorganisatieproces noemden. Ze bleven tot 1983 aan de macht. Nu zal de gevangenis hun brein reorganiseren. Allemaal krijgen ze een transmigrerend en grensoverschrijdende beurt. Zo werkt dat nou eenmaal, bij herstel van een volwaardiger rechtsstaat. 

- Brave. De columnist van een ochtendblad zou het niet begrepen hebben en een aantal tekortkomingen etaleren, bij het bespiegelen van eng dwanggevoelen voor reparatie-inzet en zo meer. Zunder kan worden gerustgesteld. Niemand weet of wil goed weten, waar hij zich klaarblijkelijk voor inzet of eens heeft ingezet. Of dat nou ‘public reform issues’ betreft dan vervolgens achter een paar Caricomleiders/-lijders aanhuppelt, ter zake het verkrijgen van middelen die ter compensatie –van misdrijven uit een duister en donker koloniaal verleden– zullen moeten dienen. Daarbij nog effekes, de inheemsen er met de haren bijsleept? Fata morgana uit een ernstig uitgedroogde Noord-Afrikaanse woestenij en een steeds verder wijkende horizon. Of de stupide idee, dat historisch gevormde heraldiek nou wel of niet op gebouwen mag blijven hangen. Het is altijd wel weer wat, dat spijkers op laag water doet boven drijven. Misschien moet Zunder ook wat zwaar materieel inzetten en het Fort Zeelandia in de Surinamerivier (ver-)stoten. Dan kan hij de geschiedenis wat vrijer en wetenschappelijker herschrijven…, vanuit een meer traumagebonden oogmerk. Maar ook dan wel de heraldische (merk-)tekens op de machinerieën, uit Peoria of Osaka wegvijlen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldiek De spinsels van Zunder kosten het land nu enkel maar een hoop geld en zinloos belaste energie die in ander productiever zaken, zeker meer toekomstgericht mogen/kunnen worden aangezet. De Caribische leiders mogen de levenshouding aannemen van kwaliteit produceren en minder het ‘handje ophouden’ aan gedrag vertonen. En dan het voorzitterschap van de NPS? Een levensgrote idée-fixe, welke alleen maar aangaf/-geeft, dat de zelfoverschatting -na 1980- enig nadrukkelijker waarborging –op Curaçao geprolongeerd– heeft mogen genieten. Intussen, mag uit media begrepen worden, dat de groep repatriërende reparatiezoekers met een of meer werd uitgedund. Ook dat gevaar dreigt en is een teken aan de wand geworden, zo vlak voor 25 Mei 2015. Waarbij niet een etnische groep of misschien een kleine tweede die er noodzakelijk steeds bij werd/wordt gesleurd, de vrije en geheime verkiezingen zullen ingaan. Maar wel alle stemlustige en -gerechtigde ‘Srananman nanga dem uma’ in deze landengte aan volksplantingen. Gelukkig nog gespeend van de nadrukkelijk armlastige die zich Caricom-leider wensen te noemen. Met nadruk een aantal corrupte die onder transnationaal justitiële vergrootglazen zijn geplekt. Zien wat de volgende pitjes, aan een wijkende horizon met zich mogen meebrengen. Hopelijk geen ongewenst opspatten, van nog enger lotverbonden idee. Er waren en zijn er al genoeg die voorspelbaar in musea mogen verstoffen en ontbinden. Compleet oninteressant geworden, wat Ameerali meenam van Antigua en nog zou moeten komen uitleggen. Al een aantal dagen is die gein, op de verschillende regionale websites mee te nemen. De vice-p…, zou enkel in wezenloze herhaling kunnen treden/vervallen, nu de meer geïnteresseerde de zaken al van het internet hebben geplukt. Gelukkig, zijn er daarvan ook niet al te veel die met Zunder wensen mee te leuren. Maar ook dan de conclusie, dat de meerderheid in het land (…), het echt niet zou hebben begrepen wat in de reparateur zijn brein vrijwel ongewijzigd wil blijven rondwaren.

- Handel. De mensenrechtenparagraaf zal zeker en opnieuw worden aangezet. Maar de evenwichtige handelsbalans en het marktvolume van de Volkrepubliek China is zo groot, dat deze niet kan worden genegeerd. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland op tournee!

- Interessant. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kennis over de uitvoering en effecten van het Nederlands buitenlands beleid. IOB voorziet in de behoefte aan onafhankelijke evaluatie van beleid en uitvoering ten aanzien van alle beleidsterreinen die vallen binnen de homogene groep buitenlanduitgaven (HGIS). Voorts adviseert IOB ten aanzien van de programmering en uitvoering van de evaluaties die onder verantwoordelijkheid van beleidsdirecties en ambassades worden gedaan. De evaluaties stellen de ministers in staat aan het parlement verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de besteding van middelen. Bij de uitvoering van evaluaties wordt naast verantwoording ook aandacht geschonken aan leren. Daarom wordt gestreefd naar inpassing van de resultaten van de evaluatieonderzoeken in de beleidscyclus van het ministerie van Buitenlandse Zaken. IOB heeft onderzoek laten doen naar de invloed van bilaterale ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse export.Het aandeel van de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden is gestegen van 5% in 2000 tot bijna 11% in 2012. Deze studie toont een positief effect van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse export aan. Elke euro van de Nederlandse bilaterale hulp produceert 0,70-0,90 euro aan export, hetgeen leidt tot een toegevoegde waarde van tussen de 40 en 55 eurocent voor de Nederlandse economie per uitgegeven euro. Dit komt overeen met ongeveer de 1,5 miljard euro aan export, een toegevoegde waarde van 900 miljoen euro en 15.000 banen in Nederland. De rapporten die uit het onderzoek voortvloeien worden gebruikt als gerichte feedback om zowel beleidsintenties als uitvoering te verbeteren. Gewapend met de kennis over de resultaten van het gevoerde beleid kunnen beleidsmakers nieuwe interventies beter en doelgerichter voorbereiden. Tot zover de BAZA.nl website. Hoe zei Jules Wijdenbosch het ook weer in:www.barendenvandorp.nl/gasten/wijdenbosch-jules en waarom zei Venetiaan in 1993, dat een verdrag/KB-suppletiecontract met NL op water geschreven leek? Oke dan!http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/04/01/iob-iob-studie-nieuwsbrief-14-06-invloed-van-bilaterale-hulp-op-nederlandse-export.html

- Ballast. De NOS-website weet op de maandagmorgen met nadruk te melden dat: ’Bouwconcern “Ballast Nedam” heeft in het eerste halfjaar een verlies van 51 miljoen eurogeleden, zo maakte topman Van der Noorda vanmorgen bekend. Over heel 2013 leed de bouwer een verlies van 41 miljoen. Ballast Nedam staat nog altijd onder druk door de crisis in de bouw. Vooral grote infrastructurele projecten hebben het bouwbedrijf financieel parten gespeeld. Zo heeft het megaproject Maasvlakte-Vaanplein, met de verbreding van een deel van de A15 en de vervanging van de Botlekbrug, de bouwer in totaal 87 miljoen euro gekost. Ook het project A2 Maastricht blijkt kostbaar uit te pakken voor Ballast Nedam. Op de beurs gingen de aandelen van Ballast Nedam en branchegenoot BAM die vandaag met een winstwaarschuwing kwam, bij opening fors onderuit. BAM kelderde ruim 18 procent, Ballast Nedam moest 4,6 procent inleveren.

- NL. Nederlandse bedrijven en overheden zouden veel meer Euro’s geïnvesteerd hebben in Suriname, onder regiem van de “regering-Bouterse” dan die van Venetiaan III? Misschien moet daar ‘in politicis’ nadere aandacht worden vrijgegeven. Blijkt ook voor coalitiegenoten ‘groot nieuws’ te zijn en trachten daar via hun medialakeien een gunstiger mening over te vormen dan wel richting te geven aan een gewenste relatieverbetering tussen Den Haag en Bouterse? Nieuwe medicijnen of is de wens weer de moeder van de gedachte? ‘Time will always tell’.

- Econ trend, doorgestoken kaarten en angstculten. Twan Huys zijn stereotype vraag: “…hoe komt het dan dat…?”. Voor weer anderen: ‘…de hypocriete stellingnamen…’. Let op! Conjunctuur in de economie is soms verraderlijk link en heeft zware consequenties voor kwetsbare minderheden. Ook in en voor het rijke NL. Jaren dertig uit een vorige eeuw vergeten? Inleveren van wat je had of nog hebt, doet ontegenzeggelijk pijn. En dan echt niet de BMW van Bakas voor de Benz van Roethof. De lat wordt na jaren van tolerantie en collectieve voorspoed, nu diep in het geestelijke van de mens verlegd. Wie wordt niet langer bij koekhappen ingedeeld en wie krijgen de “zwarte piet” toegespeeld? Wie mogen blijven bij het avondeten en wie worden weggebonjourd? Juist ja! Daarin schuilt het minder virtuele aan venijn. En dan per ommegaand, wordt in Nieuwsuur ‘zalvende hulp’ van Nederlands mega – poppenblazer Bakas, ter relativering van het ‘onzinnige aan fenomeen’ bij discriminatie of ‘die hard’ racisme ingeroepen. Verdeel- en heersmachinaties ten top vertoond. Neemt in allesomvattende hartstocht om de broodheren van de NL tv-media gunstig te stellen en te stemmen, heel gewoon het land Suriname mee. Als groot voorbeeld, met enige voorspelbaar en gering onderbouwde misdadige opmerking(-en), dat Nederland ‘heilig’ blijkt en is, in vergelijken met discriminatiepatronen die in ons verre land en volksplanting, ingeschaald zouden (voort-) woekeren? De vraag werd wijselijk niet gesteld, hoe het allemaal zo komt, dat de allochtonenkernen plotseling “in beweging” zijn geraakt en als ‘sideline’ het tragisch overdreven Jihadisme ‘de kop’ zou hebben opgestoken. Nog eentje? ‘Hoe komt het toch, dat het ‘staatshoofd’ en ‘ega’ niet naar Brazilië afreizen voor een oranje versus blauwwit, cultureel equilibrerende ontmoeting? Zie toch maar even, het inmiddels strak ‘geu-tubde’ interview, tussen de mediawonderen Twan Huys en Bakas…, met de bijgeschoven Zwolse advocaat Gerard Roethof, aan de (pseudo-) rondetafel, weinig ingebed, geregisseerd en geredigeerd. Absoluut zonder enige notie aan voorgesprek…, natuurlijk hor! ‘Anything aloud, goes and flies freely through the air’. www.youtube.com/watch?v=cBX8s1mhACM https://www.google.com/search?dq=bakas+nieuwsuur&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7_____en&gws_rd=ssl

- Winti. Draaiwinden en stormachtig luchtverzet hebben in de kustvlakte voor nogal wat schade zorg gedragen. De meteorologische diensten hebben eerder gewaarschuwd voor seizoenrukwinden. De bouwsels in Suriname, zijn vaker niet berekend op steeds sterker wordende en hevig loeiende windkrachten.

- Schade. Een man die door valse beschuldigingen meer dan drie jaren in het gevang zat is intussen na veel omhaal vrijgesproken. Hij beleeft nu een slakkengang om zijn schadeclaim gehonoreerd te krijgen. Gewoon beslagleggen op bepaalde banktegoeden, dan zal men hoofdelijk kunnen meemaken, hoe snel zaken in beweging komen.

- Grondpapieren. Zoveel grondpapieren worden hoogstpersoonlijk, door de NDP-bewindvoerder op ROGB naar de verschillende districten gedragen? Wat zou daar toch weer achter steken? Juist ja!

- Radio. In een radio-interview gaf Armand Zunder aan, het een schandaal te vinden dat er een promotietentoonstelling door de bewindvoerder op Financiën werd geopend, waarbij het Chinese element ernstig domineert. Zulke zaken zouden tot een rekolonisatie van Suriname, door Chinezen kunnen leiden. De organisator van het geheel, praat achteraf over een gedoseerde aanpak van Chinese investeringen? Ze mogen op ‘maat’ blijven komen. Wat daar ook maar mee mag worden bedoeld. “Op maat…, Shaak!”.

- Brazil. De zuiderburen zijn naar de volgende rond en wel de halve finale die zij in het WK-Voetbaltoernooi 2014 mogen spelen, tegen de volgende tegenstander: Duitsland. Maar dan zonder Neymar die door een Colombiaanse doodschop een rugwervel brak en vele weken in helingrevalidatie zal moeten, na een glorieloze terugreis met vliegtuig en ambulance naar de basis in Rio de Janeiro vanuit spelgebied Fortaleza. De wereldpers meldt onder meer, op de zaterdagmorgen: – FIFA onderzoek. De wereldvoetbalbond FIFA is een onderzoek gestart naar de overtreding van de Colombiaan Juan Zúñiga op Neymar in de kwartfinales van het WK. Dat heeft een woordvoerster van de FIFA vandaag gezegd. http://www.parool.nl/parool/nl/2244/WK-VOETBAL/article/detail/3684597/2014/07/05/FIFA-onderzoekt-harde-overtreding-op-Neymar.dhtml – ‘FORTALEZA, Brazil — It was an enormous win for Brazil, but it came at a gigantic cost.Brazil on Friday powered to an impressive 2-1 quarterfinal victory over upstart Colombia at Estádio Castelão, setting off another round of raucous nationwide partying. But the noise and jubilation proved short-lived, as it was revealed after the game that Neymar — the country’s best player and biggest star — would miss the rest of the World Cup after injuring his back in the dying minutes of the hugely physical game. http://www.dailymail.co.uk/sport/worldcup2014/article-2681450/Neymar-returns-Brazil-training-camp-ambulance-X-ray-reveals-World-Cup-poster-boy-suffered-clean-break-vertebra.html

- Brownsberg. Alleen bij God en in Suriname kan een ‘regeringsminister’ overwegen om een internationaal geregistreerd natuurpark over te leveren aan illegale goudzoekers. Waarbij ook arbeiders in dienst van politici, de kostbare gronden milieuvernietigend omwoelen op zoek naar metaaladers.

- Verruiming. De trend is allang gezet. Toen Cecil Guman door zijn zoon werd vermoord in het jaar 1993, vluchtte die dader uit gevangenschap naar het buitenland en zette een gezapig leventje voort in Utrecht. Hij werd ontmaskerd door een misdaadjournalist en weer vastgezet. Nederland nam de moord op vader Guman –aan de Copernicusstraat Paramaribo/Noord gepleegd– justitieel over, veroordeelde de zoon opnieuw en zette hem vast, in een weinig om te kopen gevangenismilieu. Kortom, zal een Nederlander die een misdrijf in Suriname pleegt vanuit het Openbaar Ministerie in Nederland worden vervolgd, indien het land Suriname niets doet of dat zaken door politieke machinaties in de wielen worden gereden. De politieke constellatie is daar tot op heden een schoolvoorbeeld van. Zo ook zal een Surinamer die een Nederlander in Suriname vermoordt, bij aanhoudend justitiële passiviteit, door Nederland worden opgespoord en vervolgd. Meer nog als Suriname geen maatregelen neemt, tegen daders en/of uitlokkers. Duidelijker geworden, dat de “08 December 1982 – moorden” in deze ‘aanscherping’ als grondslag dienden. Gruwelmoorden, waarbij onder meer de Nederlander Frank Wijngaarde, door het militaire coupplegerregiem op of rond 08 December 1982 werd gemarteld, gefolterd en standrechtelijk geëxecuteerd. Zo ook de militaire oorlogsheld Fred Ormskerk, in het rampjaar 1980 werd doodgeslagen. Zeer waarschijnlijk door militairen die een coup pleegden en ook schuldig waren, aan multipele moorden op: militaire officieren, minstens een politieagent en een aantal burgers –de dato 25 Februari 1980– terwijl deze en gene aan bekender misdadigers, nog bij Koninklijk Besluit (KB) het Nederlanderschap opportunistisch in de achterzak meedroegen en ook door het Ministerie van Defensie in Den Haag, op een supplementaire ‘pay roll’ waren geplekt. Zien hoe dat allemaal operationeel met de aangekondigde ‘verruiming van te vervolgen misdrijven’, mag dan wel gevorderd zal mogen verlopen. Te beginnen met uitzetting, deportatie en/of uitlevering van de misdaad die Suriname nog steeds ‘extra territoriaal’ als ‘safe haven’ misbruikt. Additioneel ook nog de mededeling (…), dat de Republiek Suriname internationaal en overwegende de “Failed State Index” (…), op de 109e. van de 178 beoordeelde landen prijkt. Maar daarover een ander keer meer.

- 4th of July. De bewindvoerder op Defensie, Lamuré Latour, heeft de regering van de Republiek Suriname vertegenwoordigd op de viering van Independence Day, in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania, hier te lande geaccrediteerd. Ook bij de Venezolanen trad Latour op, als liaison van de regering Bouterse.

- Bestiaal. Een vrouw werd in haar eigen woning, op beestachtige wijze beroofd van haar bezittingen en daarbij ook een aantal tanden uit de mond geslagen. Verder werd de baby van het slachtoffer, in haar bijzijn met de dood –middels gericht vuurwapen– gedreigd als de verwondde moeder niet de meest waardevolle spullen in huis aanwees. Het gaat erg goed in Suriname. Zonder enige twijfel.

- Chaos. Onder de huidige districtsbesturen van Paramaribo/Noordoost, lopen besluitzaken nu compleet uit de hand. De Thurkowstraat die aansluit op de Verlengde Wilhelminastraat, dreigt vanaf de David Simonsstraat tot aan de Axwijkstraat te Rainville volgestouwd te worden, met trottoirrandkiosken op de parkeerplaats die eens door de N.V. Impacto, tegenwoordig de CHM onderkomens, was aangelegd tegenover de Atlasstraat. Kasto heeft als districtscommissaris helemaal niet goed begrepen, wat een verbindingsweg alleen maar moet voorstellen. Kan ook niet! Want daar heeft de districtscommissaris de opleiding niet voor genoten. Van BQ-stands tot vlees/vis/worst en plantenverkoop. Het houdt maar niet op. Intussen wordt het verkeer knap opgehouden en draaien de diesels bij optrekken en stilstand, de omgeving compleet zwart. Inderdaad, is verstandig bestuur heel ver weg uit SU geraakt. 25 Mei 2014 is de oplossing nabij.

- Pardi. De vriendin van Somohardjo die in Djakarta residerend ambassadeur van Suriname werd en in Canberra ‘non – residerend’, mocht vanwege haar schoolgaande kleuter tot uiterlijk 12 juli 2014 op de ambassade van de Republiek Suriname functioneren. Het schooljaar zit er nu op en Amina Pardi moet met zoon, net zoals alle door Pertjaja uitgezonden diplomatiek personeel, wat veel eerder aftaaide…, naar de basis terugkeren. Allemaal het gevolg van de politiek die door Somohardjo en Bouterse werd bedisseld en abrupt ‘in eervoller eenheid’ beëindigd. Wie betaalt voor al deze rompslomp? Juist ja: “…de doctoraal onderlegde professor Verspilling…’’.

- NDP. ‘We zijn niet naar de NDP…’, mag ook worden afgelezen. De meer acceptabele wijze van transfer, is dus voorshands niet bereikt en dus helaas nog niet beklonken. Ook dat mag men lezen (…), in het duogeval en de soap opera: “Pokie & Adjaiso”.

- Politieagente. Aan de Verlengde Braamshoopweg is op de zaterdag door buurtbewoners, het verstijfde lijk van een politieagente in burgerkleding aangetroffen. Politie-eenheden zijn ter plekke en andere agenten kijken ter zake verder onderzoek uit, naar haar partner die militair is. Nader bericht meldt uitgebreid van een grootscheepse militaire- en politieoperatie te Mattonshoop. Een manspersoon, zou zich daar hebben verschanst. De man korporaal bij het Nationaal Leger is naar wij vernemen inmiddels ingerekend.

NIEUWSUUR: – Nederland blind voor racisme

Bekijk “Zwarte Piet is racisme” Akbar Sim – Flicrk / Creative Commons

Toegevoegd: vrijdag 4 jul 2014, 15:42

Racisme en discriminatie vormen in het hele Nederlandse koninkrijk een probleem waar te weinig aandacht voor is, vooral in het onderwijs. Dat vindt de VN-commissie die onderzoek deed, onder meer naar Zwarte Piet. De vraag of Nederland racistisch is roept heftige emoties op. In Nieuwsuur een discussie. Is de Nederlandse samenleving racistisch als het gaat om Nederlanders van Afrikaanse komaf? Met die vraag was een commissie van de Verenigde Naties deze week in Nederland. Eén van de leden isVerene Shepherd, die vorig jaar een storm losmaakte met haar opvatting dat Zwarte Piet afgeschaft zou moeten worden.

Vanmiddag presenteerde de commissie haar eerste bevindingen. Volgens Shepherd ontbreekt het veel mensen aan kennis over het koloniale verleden van Nederland. De werkgroep ziet bijvoorbeeld dat scholen, middelbare scholen en universiteiten te weinig aandacht geven aan slavenhandel en de koloniale tijd. “Het gebrek aan kennis voedt racisme en intolerantie”, zei Shepherd op een persconferentie. Voorzitter Mireille Fanon-Mendes-France benadrukte dat de Nederlandse overheid goede stappen zet om racisme tegen te gaan, maar dat de samenleving te weinig oog heeft voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. De werkgroep is juist verbaasd dat het Sinterklaasfeest door veel mensen niet als racistisch wordt ervaren. “Voor een land dat een lange traditie van tolerantie heeft, is de stilte rondom racisme zorgwekkend”, zei ze. Het gaat om voorlopige bevindingen. De adviseurs gaan nu een rapport maken en komen later met aanbevelingen. De commissie was onder meer in Amsterdam en ook in Middelburg. Daar werkt de Stichting Monument Middelburg aan bewustwording rond het thema slavernij. In Nieuwsuur gaan trendwatcher Adjiedj Bakas en advocaat Gerald Roethof, allebei niet blank, in discussie, over de overgevoeligheid van blanke Nederlanders over Zwarte Piet en of dat komt door het gebrek aan aandacht voor ons slavernijverleden. http://nieuwsuur.nl/onderwerp/670508-nederland-blind-voor-racisme.html

- WK. Argentinië – België bij het ter perse gaan 1 – 0. Doelpunt Higuain. Om 17.00 uur Nederland tegen Costa Rica, met een levendige kans voor Memphis Depay in de basis te mogen optreden. Voorbeeld en gemiste hoogtepunten: www.parool.nl of www.nos.nl

- Epiloog. Inderdaad is er veel veranderd, in een week tijd. De bovenstaande rangen en standen zijn obsoleet geraakt. Een zo gewenst WK-toernooi is morgen ten einde. Niemand helemaal tevreden, De verwachtingen werden nou eenmaal knap aangetast. Over vier jaren kan men misschien in Rusland en nog bij leven meemaken, dat de hoop ook wordt bevestigd. Valt knap te betwijfelen. De bal is en blijft rond…..

 

De Observateur van Sranan. 

 

GEWOON LACHWEKKEND 5-7-2014

GEWOON LACHWEKKEND

Gewoon heel oud en bijna pre-historisch nieuws voor ons en de redactie van Keerpunt is de recente bewering dat de Ver-enigde Staten van Amerika ons op de spionagelijst zouden hebben geplaatst. Dat wil zeggen dat de National Security Agency , (NSA) Suriname intensiever in de gaten zou hou-den. We moeten er nog steeds om lachen nadat we het be-richt in een lokaal dagblad hadden gelezen. Laten we ge-woon glashard stellen dat de verschillende veiligheidsdien-sten van de VS, Nederland, Frankrijk en ook Brazilië dit land al vanaf de jaren tachtig aanhoudend in de kijker hebben ge-houden en nog steeds houden.

KRP-05-07-2014

#

#
#
#
#