#


WAT IS BELANGRIJKER?

WAT IS BELANGRIJKER?

Paramaribo en omstreken hebben al enige weken te maken met een ernstige energiecrisis. De EBS kunnen niet voldoen-de elektrische energie leveren aan de verbruikers en zijn daarom genoodzaakt tot het zogeheten load shedding over te gaan, hetgeen inhoudt dat bepaalde wijken volgens een opgesteld schema voor enkele uren worden uitgeschakeld. De EBS die voor een groot deel afhankelijk zijn van de Sural-co voor het leveren van elektriciteit, kregen enkele weken ge-leden van de laatstgenoemde maatschappij te horen dat er voor 30 procent minder elektrische energie geleverd zal kun-nen worden, omdat het water in het stuwmeer te Afobaka een te lage stand heeft om meerdere turbines te laten draaien.

KRP-13-09-2014

VERKEERDE AANPAK

VERKEERDE AANPAK

KRP-06-09-2014
Het is al enkele jaren flink onrustig in de rijstsector en dan voornamelijk in het district Nickerie. Rijstboeren klagen al jaren over de alsmaar stijgende bedrijfskosten en het uitblij-ven van steun van de overheid. Vrijwel alle kosten zijn voor de rijstboeren toegenomen en dan in het bijzonder het erns-tig verhoogde kostenplaatje van brandstof na het toepassen van de zogenaamde government take kort na het aantreden van de regering-Bouterse in augustus 2010. De rijstboeren hebben vanaf het aantreden van deze regering hun misnoe-gen geuit over met name het uitblijven van overheidssubsidie van de rijstsector voor met name brandstof.

GEEN SNELLE OPLOSSING

GEEN SNELLE OPLOSSING

KRP-30-08-2014
De president van ons land heeft de afgelopen week in De Na-tional Assemblee aan het Surinaamse volk een verklaring ge-geven hoe het zo gekomen is dat velen thans vrijwel dage-lijks met load shedding te maken hebben. Het was een lang verhaal dat er eigenlijk op neer kwam dat de regering ernstig gefaald heeft en dat we daarom dagelijks in verschillende wij-ken voor meerdere uren zonder stroom zitten. De president vertelde ook dat de Suralco al in 2013 had gewaarschuwd voor een situatie waarbij er op een gegeven moment onvol-doende water in het Van Blommensteinmeer te Afobaka zou kunnen zijn waardoor de maatschappij turbines zou moeten uitschakelen en ten gevolge daarvan ook veel minder stroom aangegeven in megawatts zou kunnen leveren aan de EBS.

​LOAD SHEDDING

 

LOAD SHEDDING

KRP-23-08-2014

De Energie Bedrijven Suriname , EBS zijn deze week tot het zogeheten load shedding overgegaan. Een mooie naam voor het bij toerbeurt uitschakelen van de stroomtoevoer in verschillende wijken in Paramaribo en omgeving. Gebieden die normaliter dagelijks door de EBS van stroom worden voorzien. Niemand had tot vorige week kunnen bevroeden dat wij wederom met het zogeheten load shedding te maken zouden krijgen. Voor degenen die de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben meegemaakt is load shedding helemaal geen vreemd verschijnsel. Toen hadden Paramaribo en omstreken ook met regelmatige stroomuitval te maken, maar dat had toen te maken met sabotageacties van de bende van Brunswijk die elektriciteitsmasten van de Suralco tussen Paranam en Afobaka had vernietigd. Thans is het zo, dat de EBS niet voldoende capaciteit hebben om de gemeenschap in voldoende mate van elektriciteit te voorzien. Hoe is dat zo gekomen?

 

PRAMISI PRAMISI AGEN

PRAMISI PRAMISI AGEN

De verkiezingen van 2015 zijn in aantocht en het is dus niet vreemd dat de huidige regering alle zeilen zal bij zetten om haar mandaat met nog eens vijf jaar te verlengen. Het electoraat zullen de komende maanden weer een heleboel zaken voorgehouden worden. Beloften en nog eens beloften zullen wederom gedaan worden. Tal van nog uit te voeren projecten zullen de kiezers in het vooruitzicht worden gesteld. Daarbij zullen natuurlijk ook zaken zijn die in 2010 zijn beloofd, maar helemaal niet werden gerealiseerd of slechts voor een heel klein deel. De tijd was volgens de huidige machthebbers te kort om dat allemaal gedaan te krijgen. Ook werd maar al te vaak de schuld voor het falen geschoven in de schoenen van de regering-Venetiaan.

KRP-16-08-2014

Politiek scoren of crisis met zijn minister

Politiek scoren of crisis met zijn minister

Romeo Bravo maakt zich op om de nieuwe president van Su-riname te worden. De man zijn politieke ambities gaan verder dan alleen het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. We zullen op weg naar de verkiezingen nog meer van hem horen. Maar nu al wordt het nieuws smakelijker. Bravo zit niet op één lijn met zijn minister van Justitie en Politie. En het gaat nou juist om die veelbesproken kwestie, waarbij Tigri Barba 3 kandidaten van de Raio-opleiding heeft geweerd. Volgens zijn zeggen voldoen de kandidaten niet aan de ge-stelde eisen. Bravo stelt dat het onjuist is om de mensen nu van de opleiding te weren nadat ze jaren hebben gestudeerd en ook nog kosten hebben gemaakt. KRP-08-08-2014

​PRIVATISERING ONVERMIJDELIJK VOOR SLM

PRIVATISERING ONVERMIJDELIJK VOOR SLM


De SLM wordt al jaren met stunt- en vliegwerk in de lucht ge-houden. De kosten zijn erg hoog en de inkomsten zijn niet echt drastisch toegenomen. Een van de grootste klappen die het bedrijf heeft moeten opvangen betrof de ernstig gestegen prijzen voor brandstof. Op de regionale routes ging het ge-ruime tijd niet naar wens maar daar is de laatste jaren wel wat verbetering in opgetreden. Op de regionale route onder-vindt de SLM een zwaar oneigenlijke concurrentie van een regionale luchtvaartmaatschappij die zwaar wordt gesubsi-dieerd door de overheid.
KRP-02-08-2014

TE SMALLE BASIS

TE SMALLE BASIS

De Nationale Assemblee kon de afgelopen dinsdag voor de zoveelste keer niet vergaderen, omdat er weer geen quorum was. Leden van het Hoogste College van Staat hebben bijna 2 uur gewacht in de hoop dat er nog voldoende leden aan-wezig zouden zijn om toch nog quorum te verkrijgen. Het wachten was tevergeefs. Op de agenda stonden: behande-ling van de concept-Wet Algemeen Pensioen, de Wet Natio-nale Basiszorgverzekering en de Wet Minimumuurloon. Slechts 23 van de benodigde 26 leden van de coalitie kwa-men opdagen. De oppositie voelde zich niet geroepen quo-rum te verlenen. KRP-26-07-2014

GESEL VAN DEZE TIJD

GESEL VAN DEZE TIJD

De afgelopen week kreeg de gemeenschap het lugubere ver-slag te verwerken van een zoon,die zijn beide bejaarde ouders dusdanige verwondingen met een houwer had toege-bracht,dat die kort na elkaar de geest gaven. Vervolgens stak de ontspoorde figuur het ouderlijk huis in brand. De dader sneed vervolgens in zijn polsen. Hij kon worden aangehou-den en voor medische behandeling naar de afdeling Spoed-eisende Hulp vervoerd. Aangezien de zelf toegebrachte ver-wondingen niet van ernstige aard waren kon hij kort na be-handeling worden ingesloten.  KRP-19-07-2014

BELOFTE UIT ANDERE HOEK

BELOFTE UIT ANDERE HOEK

KRP-12-07-2014

De afgelopen week hadden we dan ook de zoveelste mede-deling en de daaropvolgende publicatie, die wij van Keerpunt met de nodige scepsis beoordeelden. Het betrof wederom een belofte vanuit het kamp van de regering. Dit keer werd door exponenten van de politieke partij ABOP, de Surinaam-se samenleving en in het bijzonder de mensen die in het oos-ten des lands wonen, een haven voor Albina beloofd. Albina zou volgens minister Pinas van TCT de potentie hebben uit te groeien tot een grote haven.

#

#
#
#
#