#






CORRUPTIE EN BOUTA

CORRUPTIE EN BOUTA

KRP-22-11-2014

De huidige president van Suriname, Desi Bouterse heeft on-langs in Nickerie verklaard dat hij niet wakker ligt van de vele meldingen van corruptie in Suriname. Bouterse gaf daarmee aan dat hij zich eigenlijk ook niet stoort aan de vermeende gevallen van corruptie binnen zijn regering. Er zijn namelijk legio gevallen bekend van corruptiezaken waarbij leden van de paarse regering bij betrokken zouden zijn. Bouterse ligt daar dus volgens zijn zeggen niet wakker van. De man zou zich moeten afvragen wie er allemaal in deze gemeenschap wel wakker van liggen en wie er van mening zijn dat ze moeten worden bestreden en dat de corruptieluizen in het ge-vang dienen te belanden. Maar

FOLLOW THE LEADER

FOLLOW THE LEADER

De afgelopen twee weken hebben enkele vooraanstaanden uit de NDP hun misnoegen geuit over wat zich zoal voltrekt binnen de paarse orga. In Nickerie was het ongenoegen bij de paarse jeugdleider Dors zo groot dat hij besloot uit de NDP te stappen en zich bij Pertjaja Luhur aan te sluiten. Daar werd hij met open armen binnengehaald. Dors kon het niet langer verwerken dat er voor de harde werkers van weleer zeer onvoldoende aandacht kwam vanuit de paarse partij. Nog veel meer redenen haalde Dors aan om niet langer bij de paarse club te kunnen blijven. KRP-15-11-2014

MI EYGI PROJECT

MI EYGI PROJECT

De afgelopen week werd er een persconferentie gehouden vanwege woordvoerders van de regering die betrekking had op het zogeheten tramproject van Bouta. Er werd weer een heleboel gedebiteerd door onder meer Jozefzoon, Balesar en de Nederlander Lex van Seventer van de zogeheten Strukton Groep. Men bijt zich overduidelijk vast in het zogenaamde tramproject en doet er alles aan om het geloofwaardig te doen overkomen bij een gemeenschap die al enkele jaren wars is van de vele beloften gedaan door de regering van Bouta en er nauwelijks iets is gerealiseerd. KRP-08-11-2014

FREDE SANTOKHI

FREDE SANTOKHI

Als jullie op de BEP stemmen dan wordt Santokhi automatisch president van Suriname.Woorden van gelijke strekking geuit door Ronnie Brunswijk voorzitter van de politieke partij ABOP en nog steeds coalitiegenoot van de NDP in de regering Bouterse. Brunswijk is tegen Santokhi om verschillende redenen. Hij ageert tegen de BEP omdat hij weet dat de BEP een veel grotere politieke partij is dan zijn ABOP en dat de BEP zich heeft aangesloten bij de partijen die het tegen hem en de NDP zullen opnemen bij de komende verkiezingen van mei volgend jaar. Brunswijk tracht ook een gevaarlijk racistisch tintje te brengen in de reeds op gang gekomen verkiezingscampagne. KRP-01-11-2014

CORRUPTIE ALS OBSTAKEL

CORRUPTIE ALS OBSTAKEL

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, Chandrikapersad Santokhi heeft in Nederland verklaard bij een eventuele overwinning van de Samenwerken-de Partijen bij de verkiezingen van 2015 alle corrupte regeringstoppers te zullen opsluiten. Het behoeft geen betoog dat de VHP voorzitter nog steeds een beetje politieman is en hij het tot zijn toekomstige taak ziet corruptelingen op te sluiten.

KRP-25-10-2014

​TE VER UITEEN

 TE VER UITEEN

Op 25 mei 2015  worden er in ons land wederom algemene vrije en geheime verkiezingen gehouden voor volksvertegenwoordigende lichamen. Het Surinaamse volk zal dan wederom de gelegenheid krijgen, te beslissen wie voor de daaropvolgende 5 jaar de politieke macht in dit land zal krijgen. Ook zal beslist worden, wie de volgende president en vice-president van dit land zullen zijn. Nu reeds worden er allerlei voorspellingen gedaan en wenselijkheden geuit. Vooral uit de NDP zijn er mensen die gewoon stellen en wel zonder enige onderbouwing, dat Bouterse weer president wordt. De NDP zal dan wel grandioos de verkiezingen moeten winnen……

KRP-18-10-2014

 

TAKI NANGA DU A NO SREFI 11-10-2014

TAKI NANGA DU A NO SREFI  11-10-2014

Suriname heeft een energievraagstuk waar nog steeds geen adequaat antwoord op gegeven is. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de Energie Bedrijven Suriname, EBS niet in staat zijn onafhankelijk van de Suralco voldoende elektrische energie op te wekken. De Suralco heeft zelf een groot probleem en dat heeft alles te maken met het feit dat het waterniveau
in het Van Blommesteinmeer te laag is om voldoende turbines te laten draaien. Hierdoor kunnen er niet voldoende megawatts aan Paramaribo worden geleverd om de energiebehoefte
van bedrijven en woningen te dekken.

TREIN OF TRAM?

TREIN OF TRAM?

Afgelopen woensdag hield president Bouterse een wel twee uren durende toespraak in De Nationale Assemblee. Deze jaarlijkse toespraak had alles te maken met de aanbieding van het concept van de landsbegroting aan DNA. Bouterse ging uitvoerig in op de plannen die de regering in het laatste regerings- oftewel begrotingsjaar wenste te realiseren. Ook vertelde Bouterse hoe ‘’goed’’(?) zijn kabinet het wel had gedaan in het afgelopen jaar. Voordat Bouterse met zijn monoloog van wal stak liep de gehele oppositie de zaal van DNA uit.

KRP-04-10-2014

WAAR LIGT HET GEZAG IN DIT LAND?

WAAR LIGT HET GEZAG IN DIT LAND?

Een vraag die dagelijks door velen in dit land wordt gesteld als we alleen maar kijken naar de chaos waarmede we steeds weer geconfronteerd worden. Die vraag mag zeker gesteld worden wanneer we zien dat er lieden zijn die dood-gewoon ertoe overgaan andermans terreinen te bezetten. Wilde occupatie viert hoogtij. De benadeelden kunnen dan nog maar nauwelijks een beroep doen op de politie. Die ver-wijst in bepaalde gevallen naar de kortgedingrechter om het gelijk aan hun zijde te krijgen.Zelfs wanneer men officiële be-scheiden op tafel legt reageert de politie niet op de manier zoals van haar wordt verwacht.

TAPAJAI

TAPAJAI

Het is in de afgelopen weken voor de meeste Surinamers duidelijk geworden dat dit land een energieprobleem heeft. De vraag naar elektrische energie is de afgelopen jaren fors toegenomen en het aanbod daarvan door de overheid is door verkeerd gestelde prioriteiten fors achtergebleven. En dit allemaal terwijl men bij opeenvolgende overheden ervan op de hoogte was dat er zich een energievraagstuk voordeed en dat het alleen meer veel erger zou worden indien er niet tijdig de broodnodige investeringen tegenover zouden staan. Er werd vooral onder dit regiem veel te lang getalmd en op stroomleveranties vanuit de Suralco hydrocentrale te Afoba-ka gerekend. Men investeerde wel in enkele zware genera-toren die werden geïnstalleerd aan de Saramaccastraat, maar die gingen door gebrek aan geld en noodzakelijk on-derhoud al gauw weer stuk. KRP-20-09-2014

#

#
#
#
#