#


ZOVEELSTE BLUNDER 12-4-2014

ZOVEELSTE BLUNDER

De regering-Bouterse heeft eergisteren door middel van een persbericht afkomstig van het Kabinet van Presi-dent in de kwestie van de subsidiestopzetting voor ba-byvoeding haar eigen braak-sel ingeslikt. Al langer dan een week kwam het kabinet-Bouterse onder zware kritiek te liggen nadat bekend werd gemaakt dat er een beslis-sing was genomen door de regering en met name de vice–president Ameerali, dat de subsidie op babyvoeding zou worden stopgezet, waardoor er een verdubbe-ling in prijs op een blik baby-voeding van het merk Nutri-lon zou plaatsvinden. Nie-mand zou meer in aanwer-king komen voor de door de overheid gesubsidieerde ba-byvoeding.

KRP-12-04-2014

ZIEK WORDEN IN HET BINNENLAND 5-4-2014

ZIEK WORDEN IN HET BINNENLAND

Ziek worden in het binnen-land kan tegenwoordig fatale gevolgen hebben nu de Me-dische Zending niet meer naar behoren kan functione-ren, omdat de overheid al vanaf het begin van het jaar geen geld meer heeft vrijge-maakt voor deze organisa-tie. Ook hier wordt het duide-lijk dat de overheidsuitgaven de pan zijn uitgerezen en dat ze zelfs voor de Medische Zending geen middelen meer heeft. Volgens de pre-sident enkele maanden ge-leden was er wel geld en konden de mensen en in-stanties die geld te goed hebben bij de overheid, bin-nen de kortste keren hun penningen tegemoet zien. Daar klopt dus niets van en wordt het steeds duidelijker dat de overheid in enorme fi-nanciële problemen ver-keert. KRP-05-04-2014

PRAMISI REGERING 28-3-2014

PRAMISI REGERING

Een ieder weet zo langza-merhand dat de Surinaamse regering zeer ernstige finan-ciële problemen heeft en als ze zo doorgaat met haar ver-spilzucht, ze het land regel-recht naar een bankroet zal leiden. Ook weet een ieder dat we volgend jaar algeme-ne, vrije en geheime verkie-zingen in dit land krijgen, waarbij er wederom volks-vertegenwoordigende licha-men zullen worden gekozen. Dat de financiële positie van de overheid zeer ernstig is wordt steeds duidelijker. De overheid heeft grote liquidi-teitsproblemen en dat valt te zien aan haar heel slechte betalingsgedrag. KRP-29-03-2014

NYAN MAKEN OP DE VALREEP? 22-03-2014

NYAN MAKEN OP DE VALREEP?

Het Ministerie van Defensie is, naar wij vernemen, van plan een inschrijving te hou-den die moet resulteren in het afstoten van vrijwel alle vliegtuigen die behoren tot de luchtmacht van het Natio-naal Leger. Het departement zal daarvoor in de verschil-lende media advertenties plaatsen, waarin het één en ander betrekking hebbende op de inschrijving wereld-kundig wordt gemaakt. Niet velen zijn ervan op de hoog-te dat het Nationaal Leger tij-dens de zogenaamde `revo’ werd voorzien van een lucht-macht. KRP-22-03-2014

ZONDER ENIGE TWIJFEL

KRP-15-03-2014

ZONDER ENIGE TWIJFEL

Bij deze krant heeft er geen moment twijfel bestaan over de toekomst van de Alcoa, het moederbedrijf van de Suralco in ons land. Gezien de geschiedenis van het be-drijf in ons land  en de kennis die deze krant heeft van de-ze maatschappij en haar verrichtingen hebben wij nimmer getwijfeld aan het nog vele jaren operationeel zijn van deze Amerikaanse multinational binnen onze grenzen. De Alcoa kijkt niet alleen naar de voorraden die er in een land aanwezig zijn en ter ontginning beschik-baar.

WE GAAN DIT DOEN, WE GAAN DAT DOEN

WE GAAN DIT DOEN, WE GAAN DAT DOEN

Het moet voor een ieder thans duidelijk zijn: deze re-gering staat bol van allerlei loze beloften, maar van het realiseren van de gedane beloften komt er vrijwel niets terecht. Deze week hadden we dan ook weer een ver-haal over een plan, cq belof-te die niet zal worden gerea-liseerd, omdat er doodge-woon geen geld voor is. Dit keer werd bekendgemaakt dat de grote roll-on/roll-off veerboot die ingezet zou worden in de Marowijnerivier tussen Albina en Saint Lau-rent du Maroni niet meer komt. Onze regering had reeds vergaande afspraken met een Nederlands bedrijf dat de veerboot zou leveren. Deze leverancier is nu ook in de kou gelaten door deze re-gering, cq het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

KRP-08-03-2014

GEOPOLITIEKE MACHTSVERHOUDINGEN 1-3-2014

GEOPOLITIEKE MACHTSVERHOUDINGEN

Conform de Grondwet van de Republiek Suriname en wel op basis van Artikel 101 heeft de president de leiding over de buitenlandse politiek en bevordert  de ontwik-keling van de internationale rechtsorde.  De president dient zich dus rechtstreeks te bemoeien met de buiten-landse politiek van de Repu-bliek Suriname en dient daarvoor zeer goed onder-richt te zijn. De president dient de buitenlandse poli-tiek van zijn land goed onder de knie te hebben en heeft er in het belang van de natie alle baat bij dat hij zeer re-gelmatig op de hoogte wordt gebracht van zaken die zich in het kader van deze bui-tenlandse politiek voordoen.

KRP-01-03-2014

WANBETAALSTER VAN FORMAAT 22-02-2014

WANBETAALSTER VAN FORMAAT

Het regent klachten van per-sonen en instanties die geld moeten ontvangen van de overheid en maar niet be-taald worden. De regering-Bouterse heeft sinds haar aantreden goederen betrok-ken en diensten aan haar doen verlenen, waar steeds slechter voor betaald werd. De afgelopen maanden is haar liquiditeitspositie dus-danig verslechterd, dat ze vrijwel overal in het krijt staat. Haar schuldenpost is zodanig opgelopen, dat ze nog slechts bij mondjesmaat aan haar verplichtingen vol-doet.

KRP-22-02-2014

OM DE HETE BRIJ 15-2-2014

OM DE HETE BRIJ

Het uitbaggeren van de Suri-namerivier door het Neder-landse bedrijf De Boer is tot nader order van de baan. Zulks tot grote teleurstelling van de leiding van het Ne-derlandse bedrijf dat grote kosten had gemaakt ter voorbereiding van dit niet kleine project. Het is voor ve-len die een beetje kennis hebben van de scheepvaart en de Surinaamse waterwe-gen en in het bijzonder de vaargeul van de Surinameri-vier, bekend dat die moet worden uitgebaggerd. De ri-vier is namelijk veel te on-diep en is op sommige plaat-sen slechts 6 meter diep. KRP-15-02-2014

PRODUCTIE IRRELEVANT 8-2-2014

PRODUCTIE IRRELEVANT

De regering-Bouterse ver-keert in ernstige financiële problemen sinds haar in-komsten zijn teruggelopen. Dat die inkomsten behoorlijk zijn afgenomen heeft onder meer te maken met een aan-zienlijk gedaalde goudprijs en het niet toenemen van de productie in ons land. Een regering moet het namelijk hebben van de directe en in-directe belastingen. Ook het niet aantrekken van de in-komsten uit de bauxietsector en de niet gestegen inkom-sten uit de aardoliesector hebben gemaakt dat de staatskas veel minder in-komsten kan genereren op maandbasis. Alle andere ex-porten zijn naar onze me-ning nauwelijks of helemaal niet toegenomen.  KRP-08-02-2014

#

#
#
#
#